Sri Ganesha Bahya Puja – ஶ்ரீ கணேஶ பாஹ்ய பூஜா


ஐல உவாச ।
பா³ஹ்யபூஜாம் வத³ விபோ⁴ க்³ருத்ஸமத³ப்ரகீர்திதாம் ।
தேந மார்கே³ண விக்⁴நேஶம் ப⁴ஜிஷ்யஸி நிரந்தரம் ॥ 1 ॥

கா³ர்க்³ய உவாச ।
ஆதௌ³ ச மாநஸீம் பூஜாம் க்ருத்வா க்³ருத்ஸமதோ³ முநி꞉ ।
பா³ஹ்யாம் சகார விதி⁴வத்தாம் ஶ்ருணுஷ்வ ஸுக²ப்ரதா³ம் ॥ 2 ॥

ஹ்ருதி³ த்⁴யாத்வா க³ணேஶாநம் பரிவாராதி³ஸம்யுதம் ।
நாஸிகாரந்த்⁴ரமார்கே³ண தம் பா³ஹ்யாங்க³ம் சகார ஹ ॥ 3 ॥

ஆதௌ³ வைதி³கமந்த்ரம் ஸ க³ணாநாம் த்வேதி ஸம்பட²ந் ।
பஶ்சாச்ச்²லோகம் ஸமுச்சார்ய பூஜயாமாஸ விக்⁴நபம் ॥ 4 ॥

க்³ருத்ஸமத³ உவாச ।
சதுர்பா³ஹும் த்ரிநேத்ரம் ச க³ஜாஸ்யம் ரக்தவர்ணகம் ।
பாஶாங்குஶாதி³ஸம்யுக்தம் மாயாயுக்தம் ப்ரசிந்தயேத் ॥ 5 ॥

ஆக³ச்ச² ப்³ரஹ்மணாம் நாத² ஸுரா(அ)ஸுரவரார்சித ।
ஸித்³தி⁴பு³த்³த்⁴யாதி³ஸம்யுக்த ப⁴க்திக்³ரஹணலாலஸ ॥ 6 ॥

க்ருதார்தோ²(அ)ஹம் க்ருதார்தோ²(அ)ஹம் தவாக³மநத꞉ ப்ரபோ⁴ ।
விக்⁴நேஶாநுக்³ருஹீதோ(அ)ஹம் ஸப²லோ மே ப⁴வோ(அ)ப⁴வத் ॥ 7 ॥

ரத்நஸிம்ஹாஸநம் ஸ்வாமிந் க்³ருஹாண க³ணநாயக ।
தத்ரோபவிஶ்ய விக்⁴நேஶ ரக்ஷ ப⁴க்தாந்விஶேஷத꞉ ॥ 8 ॥

ஸுவாஸிதாபி⁴ரத்³பி⁴ஶ்ச பாத³ப்ரக்ஷாலநம் ப்ரபோ⁴ ।
ஶீதோஷ்ணாம்ப⁴꞉ கரோமி தே க்³ருஹாண பாத்³யமுத்தமம் ॥ 9 ॥

ஸர்வதீர்தா²ஹ்ருதம் தோயம் ஸுவாஸிதம் ஸுவஸ்துபி⁴꞉ ।
ஆசமநம் ச தேநைவ குருஷ்வ க³ணநாயக ॥ 10 ॥

ரத்நப்ரவாளமுக்தாத்³யைரநர்க்⁴யை꞉ ஸம்ஸ்க்ருதம் ப்ரபோ⁴ ।
அர்க்⁴யம் க்³ருஹாண ஹேரம்ப³ த்³விரதா³நந தோஷகம் ॥ 11 ॥

த³தி⁴மது⁴க்⁴ருதைர்யுக்தம் மது⁴பர்கம் க³ஜாநந ।
க்³ருஹாண பா⁴வஸம்யுக்தம் மயா த³த்தம் நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 12 ॥

பாத்³யே ச மது⁴பர்கே ச ஸ்நாநே வஸ்த்ரோபதா⁴ரணே ।
உபவீதே போ⁴ஜநாந்தே புநராசமநம் குரு ॥ 13 ॥

சம்பகாத்³யைர்க³ணாத்⁴யக்ஷ வாஸிதம் தைலமுத்தமம் ।
அப்⁴யங்க³ம் குரு ஸர்வேஶ லம்போ³த³ர நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 14 ॥

யக்ஷகர்த³மகாத்³யைஶ்ச விக்⁴நேஶ ப⁴க்தவத்ஸல ।
உத்³வர்தநம் குருஷ்வ த்வம் மயா த³த்தைர்மஹாப்ரபோ⁴ ॥ 15 ॥

நாநாதீர்த²ஜலைர்டு⁴ண்டே⁴ ஸுகோ²ஷ்ணபா⁴வரூபகை꞉ ।
கமண்ட³லூத்³ப⁴வை꞉ ஸ்நாநம் மயா குரு ஸமர்பிதை꞉ ॥ 16 ॥

காமதே⁴நுஸமத்³பூ⁴தம் பய꞉ பரமபாவநம் ।
தேந ஸ்நாநம் குருஷ்வ த்வம் ஹேரம்ப³ பரமார்த²வித் ॥ 17 ॥

பஞ்சாம்ருதாநாம் மத்⁴யே து ஜலை꞉ ஸ்நாநம் புந꞉ புந꞉ ।
குரு த்வம் ஸர்வதீர்தே²ப்⁴யோ க³ங்கா³தி³ப்⁴ய꞉ ஸமாஹ்ருதை꞉ ॥ 18 ॥

த³தி⁴ தே⁴நுபயோத்³பூ⁴தம் மலாபஹரணம் பரம் ।
க்³ருஹாண ஸ்நாநகார்யார்த²ம் விநாயக த³யாநிதே⁴ ॥ 19 ॥

தே⁴நோ꞉ ஸமுத்³ப⁴வம் டு⁴ண்டே⁴ க்⁴ருதம் ஸந்தோஷகாரகம் ।
மஹாமலாபகா⁴தார்த²ம் தேந ஸ்நாநம் குரு ப்ரபோ⁴ ॥ 20 ॥

ஸாரக⁴ம் ஸம்ஸ்க்ருதம் பூர்ணம் மது⁴ மது⁴ரஸோத்³ப⁴வம் ।
க்³ருஹாண ஸ்நாநகார்யார்த²ம் விநாயக நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 21 ॥

இக்ஷுத³ண்ட³ஸமுத்³பூ⁴தாம் ஶர்கராம் மலநாஶிநீம் ।
க்³ருஹாண க³ணநாத² த்வம் தயா ஸ்நாநம் ஸமாசர ॥ 22 ॥

யக்ஷகர்த³மகாத்³யைஶ்ச ஸ்நாநம் குரு க³ணேஶ்வர ।
ஆந்த்யம் மலஹரம் ஶுத்³த⁴ம் ஸர்வஸௌக³ந்த்⁴யகாரகம் ॥ 23 ॥

ததோ க³ந்தா⁴க்ஷதாதீ³ம்ஶ்ச தூ³ர்வாங்கூராந்க³ஜாநந ।
ஸமர்பயாமி ஸ்வல்பாம்ஸ்த்வம் க்³ருஹாண பரமேஶ்வர ॥ 24 ॥

ப்³ரஹ்மணஸ்பத்யஸூக்தைஶ்ச ஹ்யேகவிம்ஶதிவாரகை꞉ ।
அபி⁴ஷேகம் கரோமி தே க்³ருஹாண த்³விரதா³நந ॥ 25 ॥

தத ஆசமநம் தே³வ ஸுவாஸிதஜலேந ச ।
குருஷ்வ க³ணநாத²ம் த்வம் ஸர்வதீர்த²ப⁴வேந வை ॥ 26 ॥

வஸ்த்ரயுக்³மம் க்³ருஹாண த்வமநர்க⁴ம் ரக்தவர்ணகம் ।
லோகலஜ்ஜாஹரம் சைவ விக்⁴நநாத² நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 27 ॥

உத்தரீயம் ஸுசித்ரம் வை நப⁴ஸ்தாராங்கிதம் யதா² ।
க்³ருஹாண ஸர்வஸித்³தீ⁴ஶ மயா த³த்தம் ஸுப⁴க்தித꞉ ॥ 28 ॥

உபவீதம் க³ணாத்⁴யக்ஷ க்³ருஹாண ச தத꞉ பரம் ।
த்ரைகு³ண்யமயரூபம் து ப்ரணவக்³ரந்தி²ப³ந்த⁴நம் ॥ 29 ॥

தத꞉ ஸிந்தூ³ரகம் தே³வ க்³ருஹாண க³ணநாயக ।
அங்க³ளேபநபா⁴வார்த²ம் ஸதா³நந்த³விவர்த⁴நம் ॥ 30 ॥

நாநாபூ⁴ஷணகாநி த்வமங்கே³ஷு விவிதே⁴ஷு ச ।
பா⁴ஸுரஸ்வர்ணரத்நைஶ்ச நிர்மிதாநி க்³ருஹாண போ⁴ ॥ 31 ॥

அஷ்டக³ந்த⁴ஸமாயுக்தம் க³ந்த⁴ம் ரக்தம் க³ஜாநந ।
த்³வாத³ஶாங்கே³ஷு தே டு⁴ண்டே⁴ லேபயாமி ஸுசித்ரவத் ॥ 32 ॥

ரக்தசந்த³நஸம்யுக்தாநத²வா குங்குமைர்யுதாந் ।
அக்ஷதாந்விக்⁴நராஜ த்வம் க்³ருஹாண பா²லமண்ட³லே ॥ 33 ॥

சம்பகாதி³ஸுவ்ருக்ஷேப்⁴ய꞉ ஸம்பூ⁴தாநி க³ஜாநந ।
புஷ்பாணி ஶமீமந்தா³ரதூ³ர்வாதீ³நி க்³ருஹாண ச ॥ 34 ॥

த³ஶாங்க³ம் கு³க்³கு³ளும் தூ⁴பம் ஸர்வஸௌரப⁴காரகம் ।
க்³ருஹாண த்வம் மயா த³த்தம் விநாயக மஹோத³ர ॥ 35 ॥

நாநாஜாதிப⁴வம் தீ³பம் க்³ருஹாண க³ணநாயக ।
அஜ்ஞாநமலஜம் தீ³பம் ஹரந்தம் ஜ்யோதிரூபகம் ॥ 36 ॥

சதுர்விதா⁴ந்நஸம்பந்நம் மது⁴ரம் லட்³டு³காதி³கம் ।
நைவேத்³யம் தே மயா த³த்தம் போ⁴ஜநம் குரு விக்⁴நப ॥ 37 ॥

ஸுவாஸிதம் க்³ருஹாணேத³ம் ஜலம் தீர்த²ஸமாஹ்ருதம் ।
பு⁴க்திமத்⁴யே ச பாநார்த²ம் தே³வதே³வேஶ தே நம꞉ ॥ 38 ॥

போ⁴ஜநாந்தே கரோத்³வர்தம் யக்ஷகர்த³மகேந ச ।
குருஷ்வ த்வம் க³ணாத்⁴யக்ஷ பிப³ தோயம் ஸுவாஸிதம் ॥ 39 ॥

தா³டி³மம் க²ர்ஜுரம் த்³ராக்ஷாம் ரம்பா⁴தீ³நி ப²லாநி வை ।
க்³ருஹாண தே³வதே³வேஶ நாநாமது⁴ரகாணி து ॥ 40 ॥

அஷ்டாங்க³ம் தே³வ தாம்பூ³லம் க்³ருஹாண முக²வாஸநம் ।
அஸக்ருத்³விக்⁴நராஜ த்வம் மயா த³த்தம் விஶேஷத꞉ ॥ 41 ॥

த³க்ஷிணாம் காஞ்சநாத்³யாம் து நாநாதா⁴துஸமுத்³ப⁴வாம் ।
ரத்நாத்³யை꞉ ஸம்யுதாம் டு⁴ண்டே⁴ க்³ருஹாண ஸகலப்ரிய ॥ 42 ॥

ராஜோபசாரகாத்³யாநி க்³ருஹாண க³ணநாயக ।
தா³நாநி து விசித்ராணி மயா த³த்தாநி விக்⁴நப ॥ 43 ॥

தத ஆப⁴ரணம் தே(அ)ஹமர்பயாமி விதா⁴நத꞉ ।
உபசாரைஶ்ச விவிதை⁴꞉ தேந துஷ்டோ ப⁴வ ப்ரபோ⁴ ॥ 44 ॥

ததோ தூ³ர்வாங்குராந்டு⁴ண்டே⁴ ஏகவிம்ஶதிஸங்க்²யகாந் ।
க்³ருஹாண ந்யூநஸித்³த்⁴யர்த²ம் ப⁴க்தவாத்ஸல்யகாரணாத் ॥ 45 ॥

நாநாதீ³பஸமாயுக்தம் நீராஜநம் க³ஜாநந ।
க்³ருஹாண பா⁴வஸம்யுக்தம் ஸர்வாஜ்ஞாநவிநாஶந ॥ 46 ॥

க³ணாநாம் த்வேதி மந்த்ரஸ்ய ஜபம் ஸாஹஸ்ரகம் பரம் ।
க்³ருஹாண க³ணநாத² த்வம் ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதோ³ ப⁴வ ॥ 47 ॥

ஆர்திக்யம் ச ஸுகர்பூரம் நாநாதீ³பமயம் ப்ரபோ⁴ ।
க்³ருஹாண ஜ்யோதிஷாம் நாத² ததா² நீராஜயாம்யஹம் ॥ 48 ॥

பாத³யோஸ்தே து சத்வாரி நாபௌ⁴ த்³வே வத³நே ப்ரபோ⁴ ।
ஏகம் து ஸப்தவாரம் வை ஸர்வாங்கே³ஷு நிரஞ்ஜநம் ॥ 49 ॥

சதுர்வேத³ப⁴வைர்மந்த்ரைர்கா³ணபத்யைர்க³ஜாநந ।
மந்த்ரிதாநி க்³ருஹாண த்வம் புஷ்பபத்ராணி விக்⁴நப ॥ 50 ॥

பஞ்சப்ரகாரகை꞉ ஸ்தோத்ரைர்கா³ணபத்யைர்க³ணாதி⁴ப ।
ஸ்தௌமி த்வாம் தேந ஸந்துஷ்டோ ப⁴வ ப⁴க்திப்ரதா³யக ॥ 51 ॥

ஏகவிம்ஶதிஸங்க்²யம் வா த்ரிஸங்க்²யம் வா க³ஜாநந ।
ப்ராத³க்ஷிண்யம் க்³ருஹாண த்வம் ப்³ரஹ்மந் ப்³ரஹ்மேஶபா⁴வந ॥ 52 ॥

ஸாஷ்டாங்கா³ம் ப்ரணதிம் நாத² ஏகவிம்ஶதிஸம்மிதாம் ।
ஹேரம்ப³ ஸர்வபூஜ்ய த்வம் க்³ருஹாண து மயா க்ருதம் ॥ 53 ॥

ந்யூநாதிரிக்தபா⁴வார்த²ம் கிஞ்சித்³து³ர்வாங்குராந் ப்ரபோ⁴ ।
ஸமர்பயாமி தேந த்வம் ஸாங்கா³ம் பூஜாம் குருஷ்வ தாம் ॥ 54 ॥

த்வயா த³த்தம் ஸ்வஹஸ்தேந நிர்மால்யம் சிந்தயாம்யஹம் ।
ஶிகா²யாம் தா⁴ரயாம்யேவ ஸதா³ ஸர்வப்ரத³ம் ச தத் ॥ 55 ॥

அபராதா⁴நஸங்க்²யாதாந் க்ஷமஸ்வ க³ணநாயக ।
ப⁴க்தம் குரு ச மாம் டு⁴ண்டே⁴ தவ பாத³ப்ரியம் ஸதா³ ॥ 56 ॥

த்வம் மாதா த்வம் பிதா மே வை ஸுஹ்ருத்ஸம்ப³ந்தி⁴காத³ய꞉ ।
த்வமேவ குலதே³வஶ்ச ஸர்வம் த்வம் மே ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 57 ॥

ஜாக்³ரத்ஸ்வப்நஸுஷுப்திபி⁴ர்தே³ஹவாங்மநஸை꞉ க்ருதம் ।
ஸாம்ஸர்கி³கேண யத்கர்ம க³ணேஶாய ஸமர்பயே ॥ 58 ॥

பா³ஹ்யம் நாநாவித⁴ம் பாபம் மஹோக்³ரம் தல்லயம் வ்ரஜேத் ।
க³ணேஶபாத³தீர்த²ஸ்ய மஸ்தகே தா⁴ரணாத்கில ॥ 59 ॥

பாதோ³த³கம் க³ணேஶஸ்ய பீதம் மர்த்யேந தத்க்ஷணாத் ।
ஸர்வாந்தர்க³தஜம் பாபம் நஶ்யதி க³ணநாதிக³ம் ॥ 60 ॥

க³ணேஶோச்சி²ஷ்டக³ந்த⁴ம் வை த்³வாத³ஶாங்கே³ஷு சர்சயேத் ।
க³ணேஶதுல்யரூப꞉ ஸ த³ர்ஶநாத்ஸர்வபாபஹா ॥ 61 ॥

யதி³ க³ணேஶபூஜாதௌ³ க³ந்த⁴ப⁴ஸ்மாதி³கம் சரேத் ।
அத²வோச்சி²ஷ்டக³ந்த⁴ம் து நோ சேத்தத்ர விதி⁴ம் சரேத் ॥ 62 ॥

த்³வாத³ஶாங்கே³ஷு விக்⁴நேஶம் நாமமந்த்ரேண சார்சயேத் ।
தேந ஸோ(அ)பி க³ணேஶேந ஸமோ ப⁴வதி பூ⁴தலே ॥ 63 ॥

மூர்த்⁴நி க³ணேஶ்வரம் சாதௌ³ லலாடே விக்⁴நநாயகம் ।
த³க்ஷிணே கர்ணமூலே து வக்ரதுண்ட³ம் ஸமர்சயேத் ॥ 64 ॥

வாமே கர்ணஸ்ய மூலே வை சைகத³ந்தம் ஸமர்சயேத் ।
கண்டே² லம்போ³த³ரம் தே³வம் ஹ்ருதி³ சிந்தாமணிம் ததா² ॥ 65 ॥

பா³ஹௌ த³க்ஷிணகே சைவ ஹேரம்ப³ம் வாமபா³ஹுகே ।
விகடம் நாபி⁴தே³ஶே து விநாயகம் ஸமர்சயேத் ॥ 66 ॥

குக்ஷௌ த³க்ஷிணகா³யாம் து மயூரேஶம் ஸமர்சயேத் ।
வாமகுக்ஷௌ க³ஜாஸ்யம் வை ப்ருஷ்டே² ஸ்வாநந்த³வாஸிநம் ॥ 67 ॥

ஸர்வாங்க³ளேபநம் ஶஸ்தம் சித்ரிதமஷ்டக³ந்த⁴கை꞉ ।
கா³ணேஶாநாம் விஶேஷேண ஸர்வப⁴த்³ரஸ்ய காரணாத் ॥ 68 ॥

ததோச்சி²ஷ்டம் து நைவேத்³யம் க³ணேஶஸ்ய பு⁴நஜ்ம்யஹம் ।
பு⁴க்திமுக்திப்ரத³ம் பூர்ணம் நாநாபாபநிக்ருந்தநம் ॥ 69 ॥

க³ணேஶ ஸ்மரணேநைவ கரோமி காலக²ண்ட³நம் ।
கா³ணபத்யைஶ்ச ஸம்வாஸ꞉ ஸதா³ மே(அ)ஸ்து க³ஜாநந ॥ 70 ॥

கா³ர்க்³ய உவாச ।
ஏவம் க்³ருத்ஸமத³ஶ்சைவ சகார பா³ஹ்யபூஜநம் ।
த்ரிகாலேஷு மஹாயோகீ³ ஸதா³ ப⁴க்திஸமந்வித꞉ ॥ 71 ॥

ததா² குரு மஹீபால கா³ணபத்யோ ப⁴விஷ்யஸி ।
யதா² க்³ருத்ஸமத³꞉ ஸாக்ஷாத்ததா² த்வமபி நிஶ்சிதம் ॥ 72 ॥

இதி ஶ்ரீமதா³ந்த்யே மௌத்³க³ல்யே க³ணேஶ பா³ஹ்ய பூஜா ।


மேலும் ஶ்ரீ கணேஶ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed