Sri Budha Kavacham – ಶ್ರೀ ಬುಧ ಕವಚಂ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬುಧ ಕವಚಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಕಾತ್ಯಾಯನ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಬುಧೋ ದೇವತಾ, ಯಂ ಬೀಜಂ, ಕ್ಲೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಊಂ ಕೀಲಕಂ, ಬುಧಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಬಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಬೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಬೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಬೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಬೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಬಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ –
ಬಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಬೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಬೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಬೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಬೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಬಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಬುಧಃ ಪುಸ್ತಕಹಸ್ತಶ್ಚ ಕುಂಕುಮಸ್ಯ ಸಮದ್ಯುತಿಃ |
ಬುಧಂ ಜ್ಞಾನಮಯಂ ಸರ್ವಂ ಕುಂಕುಮಾಭಂ ಚತುರ್ಭುಜಮ್ || ೧ ||

ಖಡ್ಗಶೂಲಗದಾಪಾಣಿಂ ವರದಾಂಕಿತಮುದ್ರಿತಮ್ |
ಪೀತಾಂಬರಧರಂ ದೇವಂ ಪೀತಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಮ್ || ೨ ||

ವಜ್ರಾದ್ಯಾಭರಣಂ ಚೈವ ಕಿರೀಟ ಮಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲಮ್ |
ಶ್ವೇತಾಶ್ವರಥಮಾರೂಢಂ ಮೇರುಂ ಚೈವ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಮ್ || ೩ ||

ಅಥ ಕವಚಮ್ –
ಬುಧಃ ಪಾತು ಶಿರೋದೇಶಂ ಸೌಮ್ಯಃ ಪಾತು ಚ ಫಾಲಕಮ್ |
ನೇತ್ರೇ ಜ್ಞಾನಮಯಃ ಪಾತು ಶ್ರುತೀ ಪಾತು ವಿಧೂದ್ಭವಃ || ೧ ||

ಘ್ರಾಣಂ ಗಂಧಧರಃ ಪಾತು ಭುಜೌ ಪುಸ್ತಕಭೂಷಿತಃ |
ಮಧ್ಯಂ ಪಾತು ಸುರಾರಾಧ್ಯಃ ಪಾತು ನಾಭಿಂ ಖಗೇಶ್ವರಃ || ೨ ||

ಕಟಿಂ ಕಾಲಾತ್ಮಜಃ ಪಾತು ಊರೂ ಪಾತು ಸುರೇಶ್ವರಃ |
ಜಾನುನೀ ರೋಹಿಣೀಸೂನುಃ ಪಾತು ಜಂಘೇ ಫಲಪ್ರದಃ || ೩ ||

ಪಾದೌ ಬಾಣಾಸನಃ ಪಾತು ಪಾತು ಸೌಮ್ಯೋಽಖಿಲಂ ವಪುಃ |
ಏಷೋಽಪಿ ಕವಚಃ ಪುಣ್ಯಃ ಸರ್ವೋಪದ್ರವಶಾಂತಿದಃ || ೪ ||

ಸರ್ವರೋಗಪ್ರಶಮನಃ ಸರ್ವದುಃಖನಿವಾರಕಃ |
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಶುಭದಃ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರವರ್ಧನಃ || ೫ ||

ಯಃ ಪಠೇತ್ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ |
ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ದೀರ್ಘಮಾಯುಶ್ಚ ವಿಂದತಿಃ || ೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತಪುರಾಣೇ ಶ್ರೀ ಬುಧ ಕವಚಂ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed