Sri Brihaspathi Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಗುರುರ್ಗುಣವರೋ ಗೋಪ್ತಾ ಗೋಚರೋ ಗೋಪತಿಪ್ರಿಯಃ |
ಗುಣೀ ಗುಣವತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗುರೂಣಾಂ ಗುರುರವ್ಯಯಃ || ೧ ||

ಜೇತಾ ಜಯಂತೋ ಜಯದೋ ಜೀವೋಽನಂತೋ ಜಯಾವಹಃ |
ಆಂಗೀರಸೋಽಧ್ವರಾಸಕ್ತೋ ವಿವಿಕ್ತೋಽಧ್ವರಕೃತ್ಪರಃ || ೨ ||

ವಾಚಸ್ಪತಿರ್ವಶೀ ವಶ್ಯೋ ವರಿಷ್ಠೋ ವಾಗ್ವಿಚಕ್ಷಣಃ |
ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಕರಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಚೈತ್ರಃ ಚಿತ್ರಶಿಖಂಡಿಜಃ || ೩ ||

ಬೃಹದ್ರಥೋ ಬೃಹದ್ಭಾನುರ್ಬೃಹಸ್ಪತಿರಭೀಷ್ಟದಃ |
ಸುರಾಚಾರ್ಯಃ ಸುರಾರಾಧ್ಯಃ ಸುರಕಾರ್ಯಹಿತಂಕರಃ || ೪ ||

ಗೀರ್ವಾಣಪೋಷಕೋ ಧನ್ಯೋ ಗೀಷ್ಪತಿರ್ಗಿರಿಶೋಽನಘಃ |
ಧೀವರೋ ಧಿಷಣೋ ದಿವ್ಯಭೂಷಣೋ ದೇವಪೂಜಿತಃ || ೫ ||

ಧನುರ್ಧರೋ ದೈತ್ಯಹಂತಾ ದಯಾಸಾರೋ ದಯಾಕರಃ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಕೋ ಧನ್ಯೋ ದಕ್ಷಿಣಾಯನಸಂಭವಃ || ೬ ||

ಧನುರ್ಮೀನಾಧಿಪೋ ದೇವೋ ಧನುರ್ಬಾಣಧರೋ ಹರಿಃ |
ಆಂಗೀರಸಾಬ್ಜಸಂಜಾತಃ ಆಂಗೀರಸಕುಲೋದ್ಭವಃ || ೭ ||

ಸಿಂಧುದೇಶಾಧಿಪೋ ಧೀಮಾನ್ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಶ್ಚತುರ್ಭುಜಃ |
ಹೇಮಾಂಗದೋ ಹೇಮವಪುರ್ಹೇಮಭೂಷಣಭೂಷಿತಃ || ೮ ||

ಪುಷ್ಯನಾಥಃ ಪುಷ್ಯರಾಗಮಣಿಮಂಡಲಮಂಡಿತಃ |
ಕಾಶಪುಷ್ಪಸಮಾನಾಭಃ ಕಲಿದೋಷನಿವಾರಕಃ || ೯ ||

ಇಂದ್ರಾದಿದೇವೋದೇವೇಶೋ ದೇವತಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕಃ |
ಅಸಮಾನಬಲಃ ಸತ್ತ್ವಗುಣಸಂಪದ್ವಿಭಾಸುರಃ || ೧೦ ||

ಭೂಸುರಾಭೀಷ್ಟದೋ ಭೂರಿಯಶಃ ಪುಣ್ಯವಿವರ್ಧನಃ |
ಧರ್ಮರೂಪೋ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಧನದೋ ಧರ್ಮಪಾಲನಃ || ೧೧ ||

ಸರ್ವವೇದಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಾಪದ್ವಿನಿವಾರಕಃ |
ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಶಮನಃ ಸ್ವಮತಾನುಗತಾಮರಃ || ೧೨ ||

ಋಗ್ವೇದಪಾರಗೋ ಋಕ್ಷರಾಶಿಮಾರ್ಗಪ್ರಚಾರಕಃ |
ಸದಾನಂದಃ ಸತ್ಯಸಂಧಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಮಾನಸಃ || ೧೩ ||

ಸರ್ವಾಗಮಜ್ಞಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವವೇದಾಂತವಿದ್ವರಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಶೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ || ೧೪ ||

ಸಮಾನಾಧಿಕನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸರ್ವಲೋಕವಶಂವದಃ |
ಸಸುರಾಸುರಗಂಧರ್ವವಂದಿತಃ ಸತ್ಯಭಾಷಣಃ || ೧೫ ||

ನಮಃ ಸುರೇಂದ್ರವಂದ್ಯಾಯ ದೇವಾಚಾರ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ನಮಸ್ತೇಽನಂತಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೇದಸಿದ್ಧಾಂತಪಾರಗಃ || ೧೬ ||

ಸದಾನಂದ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮಃ ಪೀಡಾಹರಾಯ ಚ |
ನಮೋ ವಾಚಸ್ಪತೇ ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತೇ ಪೀತವಾಸಸೇ || ೧೭ ||

ನಮೋಽದ್ವಿತೀಯರೂಪಾಯ ಲಂಬಕೂರ್ಚಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ನಮಃ ಪ್ರಹೃಷ್ಟನೇತ್ರಾಯ ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ || ೧೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


– ಅಧಿಕಪಾಠಃ –

ನಮೋ ಭಾರ್ಗವಶಿಷ್ಯಾಯ ವಿಪನ್ನಹಿತಕಾರಿಣೇ |
ನಮಸ್ತೇ ಸುರಸೈನ್ಯಾನಾಂ ವಿಪತ್ತಿತ್ರಾಣಹೇತವೇ || ೧೯ ||

ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಸುರಾಚಾರ್ಯೋ ದಯಾವಾನ್ ಶುಭಲಕ್ಷಣಃ |
ಲೋಕತ್ರಯಗುರುಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸರ್ವಗಃ ಸರ್ವತೋವಿಭುಃ || ೨೦ ||

ಸರ್ವೇಶಃ ಸರ್ವದಾತುಷ್ಟಃ ಸರ್ವದಃ ಸರ್ವಪೂಜಿತಃ |
ಅಕ್ರೋಧನೋ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠೋ ನೀತಿಕರ್ತಾ ಜಗತ್ಪಿತಾ || ೨೧ ||

ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ಚ ವಿಶ್ವಯೋನಿರಯೋನಿಜಃ |
ಭೂರ್ಭುವೋಧನದಾತಾ ಚ ಭರ್ತಾಜೀವೋ ಮಹಾಬಲಃ || ೨೨ ||

ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಕಾಶ್ಯಪೇಯೋ ದಯಾವಾನ್ ಶುಭಲಕ್ಷಣಃ |
ಅಭೀಷ್ಟಫಲದಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶುಭಗ್ರಹ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨೩ ||

ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಸುರಾಚಾರ್ಯೋ ದೇವಾಸುರಸುಪೂಜಿತಃ |
ಆಚಾರ್ಯೋದಾನವಾರಿಶ್ಚ ಸುರಮಂತ್ರೀ ಪುರೋಹಿತಃ || ೨೪ ||

ಕಾಲಜ್ಞಃ ಕಾಲಋಗ್ವೇತ್ತಾ ಚಿತ್ತಗಶ್ಚ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ |
ವಿಷ್ಣುಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಸದಾಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಪ್ರತಿದೇವೋಜ್ಜ್ವಲಗ್ರಹಃ || ೨೫ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed