Sri Brihaspathi Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ బృహస్పతి అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “నవగ్రహ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

శ్రీ బృహస్పతి అష్టోత్తరశతనామావళిః >>

గురుర్గుణవరో గోప్తా గోచరో గోపతిప్రియః |
గుణీ గుణవతాం శ్రేష్ఠో గురూణాం గురురవ్యయః || ౧ ||

జేతా జయంతో జయదో జీవోఽనంతో జయావహః |
ఆంగీరసోఽధ్వరాసక్తో వివిక్తోఽధ్వరకృత్పరః || ౨ ||

వాచస్పతిర్వశీ వశ్యో వరిష్ఠో వాగ్విచక్షణః |
చిత్తశుద్ధికరః శ్రీమాన్ చైత్రః చిత్రశిఖండిజః || ౩ ||

బృహద్రథో బృహద్భానుర్బృహస్పతిరభీష్టదః |
సురాచార్యః సురారాధ్యః సురకార్యహితంకరః || ౪ ||

గీర్వాణపోషకో ధన్యో గీష్పతిర్గిరిశోఽనఘః |
ధీవరో ధిషణో దివ్యభూషణో దేవపూజితః || ౫ ||

ధనుర్ధరో దైత్యహంతా దయాసారో దయాకరః |
దారిద్ర్యనాశకో ధన్యో దక్షిణాయనసంభవః || ౬ ||

ధనుర్మీనాధిపో దేవో ధనుర్బాణధరో హరిః |
ఆంగీరసాబ్జసంజాతః ఆంగీరసకులోద్భవః || ౭ ||

సింధుదేశాధిపో ధీమాన్ స్వర్ణవర్ణశ్చతుర్భుజః |
హేమాంగదో హేమవపుర్హేమభూషణభూషితః || ౮ ||

పుష్యనాథః పుష్యరాగమణిమండలమండితః |
కాశపుష్పసమానాభః కలిదోషనివారకః || ౯ ||

ఇంద్రాదిదేవోదేవేశో దేవతాభీష్టదాయకః |
అసమానబలః సత్త్వగుణసంపద్విభాసురః || ౧౦ ||

భూసురాభీష్టదో భూరియశః పుణ్యవివర్ధనః |
ధర్మరూపో ధనాధ్యక్షో ధనదో ధర్మపాలనః || ౧౧ ||

సర్వవేదార్థతత్త్వజ్ఞః సర్వాపద్వినివారకః |
సర్వపాపప్రశమనః స్వమతానుగతామరః || ౧౨ ||

ఋగ్వేదపారగో ఋక్షరాశిమార్గప్రచారకః |
సదానందః సత్యసంధః సత్యసంకల్పమానసః || ౧౩ ||

సర్వాగమజ్ఞః సర్వజ్ఞః సర్వవేదాంతవిద్వరః |
బ్రహ్మపుత్రో బ్రాహ్మణేశో బ్రహ్మవిద్యావిశారదః || ౧౪ ||

సమానాధికనిర్ముక్తః సర్వలోకవశంవదః |
ససురాసురగంధర్వవందితః సత్యభాషణః || ౧౫ ||

నమః సురేంద్రవంద్యాయ దేవాచార్యాయ తే నమః |
నమస్తేఽనంతసామర్థ్య వేదసిద్ధాంతపారగః || ౧౬ ||

సదానంద నమస్తేఽస్తు నమః పీడాహరాయ చ |
నమో వాచస్పతే తుభ్యం నమస్తే పీతవాససే || ౧౭ ||

నమోఽద్వితీయరూపాయ లంబకూర్చాయ తే నమః |
నమః ప్రహృష్టనేత్రాయ విప్రాణాం పతయే నమః || ౧౮ ||

ఇతి శ్రీ బృహస్పతి అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ |


– అధికపాఠః –

నమో భార్గవశిష్యాయ విపన్నహితకారిణే |
నమస్తే సురసైన్యానాం విపత్తిత్రాణహేతవే || ౧౯ ||

బృహస్పతిః సురాచార్యో దయావాన్ శుభలక్షణః |
లోకత్రయగురుః శ్రీమాన్ సర్వగః సర్వతోవిభుః || ౨౦ ||

సర్వేశః సర్వదాతుష్టః సర్వదః సర్వపూజితః |
అక్రోధనో మునిశ్రేష్ఠో నీతికర్తా జగత్పితా || ౨౧ ||

విశ్వాత్మా విశ్వకర్తా చ విశ్వయోనిరయోనిజః |
భూర్భువోధనదాతా చ భర్తాజీవో మహాబలః || ౨౨ ||

బృహస్పతిః కాశ్యపేయో దయావాన్ శుభలక్షణః |
అభీష్టఫలదః శ్రీమాన్ శుభగ్రహ నమోఽస్తు తే || ౨౩ ||

బృహస్పతిః సురాచార్యో దేవాసురసుపూజితః |
ఆచార్యోదానవారిశ్చ సురమంత్రీ పురోహితః || ౨౪ ||

కాలజ్ఞః కాలఋగ్వేత్తా చిత్తగశ్చ ప్రజాపతిః |
విష్ణుః కృష్ణః సదాసూక్ష్మః ప్రతిదేవోజ్జ్వలగ్రహః || ౨౫ ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

నవగ్రహ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని నవగ్రహ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed