Sri Shukra Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ శుక్ర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “నవగ్రహ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

శ్రీ శుక్ర అష్టోత్తరశతనామావళిః >>

శుక్రః శుచిః శుభగుణః శుభదః శుభలక్షణః |
శోభనాక్షః శుభ్రరూపః శుద్ధస్ఫటికభాస్వరః || ౧ ||

దీనార్తిహారకో దైత్యగురుః దేవాభివందితః |
కావ్యాసక్తః కామపాలః కవిః కళ్యాణదాయకః || ౨ ||

భద్రమూర్తిర్భద్రగుణో భార్గవో భక్తపాలనః |
భోగదో భువనాధ్యక్షో భుక్తిముక్తిఫలప్రదః || ౩ ||

చారుశీలశ్చారురూపశ్చారుచంద్రనిభాననః |
నిధిర్నిఖిలశాస్త్రజ్ఞో నీతివిద్యాధురంధరః || ౪ ||

సర్వలక్షణసంపన్నః సర్వావగుణవర్జితః |
సమానాధికనిర్ముక్తః సకలాగమపారగః || ౫ ||

భృగుర్భోగకరో భూమిసురపాలనతత్పరః |
మనస్వీ మానదో మాన్యో మాయాతీతో మహాశయః || ౬ ||

బలిప్రసన్నోఽభయదో బలీ బలపరాక్రమః |
భవపాశపరిత్యాగో బలిబంధవిమోచకః || ౭ ||

ఘనాశయో ఘనాధ్యక్షో కంబుగ్రీవః కళాధరః |
కారుణ్యరససంపూర్ణః కళ్యాణగుణవర్ధనః || ౮ ||

శ్వేతాంబరః శ్వేతవపుశ్చతుర్భుజసమన్వితః |
అక్షమాలాధరోఽచింత్యో అక్షీణగుణభాసురః || ౯ ||

నక్షత్రగణసంచారో నయదో నీతిమార్గదః |
వర్షప్రదో హృషీకేశః క్లేశనాశకరః కవిః || ౧౦ ||

చింతితార్థప్రదః శాంతమతిః చిత్తసమాధికృత్ |
ఆధివ్యాధిహరో భూరివిక్రమః పుణ్యదాయకః || ౧౧ ||

పురాణపురుషః పూజ్యః పురుహూతాదిసన్నుతః |
అజేయో విజితారాతిర్వివిధాభరణోజ్జ్వలః || ౧౨ ||

కుందపుష్పప్రతీకాశో మందహాసో మహామతిః |
ముక్తాఫలసమానాభో ముక్తిదో మునిసన్నుతః || ౧౩ ||

రత్నసింహాసనారూఢో రథస్థో రజతప్రభః |
సూర్యప్రాగ్దేశసంచారః సురశత్రుసుహృత్ కవిః || ౧౪ ||

తులావృషభరాశీశో దుర్ధరో ధర్మపాలకః |
భాగ్యదో భవ్యచారిత్రో భవపాశవిమోచకః || ౧౫ ||

గౌడదేశేశ్వరో గోప్తా గుణీ గుణవిభూషణః |
జ్యేష్ఠానక్షత్రసంభూతో జ్యేష్ఠః శ్రేష్ఠః శుచిస్మితః || ౧౬ ||

అపవర్గప్రదోఽనంతః సంతానఫలదాయకః |
సర్వైశ్వర్యప్రదః సర్వగీర్వాణగణసన్నుతః || ౧౭ ||

ఏవం శుక్రగ్రహస్యైవ క్రమాదష్టోత్తరం శతమ్ |
సర్వపాపప్రశమనం సర్వపుణ్యఫలప్రదమ్ |
యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్ || ౧౮ ||

ఇతి శ్రీ శుక్ర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

నవగ్రహ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని నవగ్రహ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed