Sri Brihaspati Stotram – ಶ್ರೀ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬೃಹಸ್ಪತಿಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಗೃತ್ಸಮದ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದೇವತಾ ಬೃಹಸ್ಪತಿಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಗುರುರ್ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ಜೀವಃ ಸುರಾಚಾರ್ಯೋ ವಿದಾಂವರಃ |
ವಾಗೀಶೋ ಧಿಷಣೋ ದೀರ್ಘಶ್ಮಶ್ರುಃ ಪೀತಾಂಬರೋ ಯುವಾ || ೧ ||

ಸುಧಾದೃಷ್ಟಿರ್ಗ್ರಹಾಧೀಶೋ ಗ್ರಹಪೀಡಾಪಹಾರಕಃ |
ದಯಾಕರಃ ಸೌಮ್ಯಮೂರ್ತಿಃ ಸುರಾರ್ಚ್ಯಃ ಕುಂಕುಮದ್ಯುತಿಃ || ೨ ||

ಲೋಕಪೂಜ್ಯೋ ಲೋಕಗುರುರ್ನೀತಿಜ್ಞೋ ನೀತಿಕಾರಕಃ |
ತಾರಾಪತಿಶ್ಚಾಂಗಿರಸೋ ವೇದವೈದ್ಯಪಿತಾಮಹಃ || ೩ ||

ಭಕ್ತ್ಯಾ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ನಾಮಾನ್ಯೇತಾನಿ ಯಃ ಪಠೇತ್ |
ಅರೋಗೀ ಬಲವಾನ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪುತ್ರವಾನ್ ಸ ಭವೇನ್ನರಃ || ೪ ||

ಜೀವೇದ್ವರ್ಷಶತಂ ಮರ್ತ್ಯೋ ಪಾಪಂ ನಶ್ಯತಿ ನಶ್ಯತಿ |
ಯಃ ಪೂಜಯೇದ್ಗುರುದಿನೇ ಪೀತಗಂಧಾಕ್ಷತಾಂಬರೈಃ || ೫ ||

ಪುಷ್ಪದೀಪೋಪಹಾರೈಶ್ಚ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಬೃಹಸ್ಪತಿಮ್ |
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಭೋಜಯಿತ್ವಾ ಚ ಪೀಡಾಶಾಂತಿರ್ಭವೇದ್ಗುರೋಃ || ೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಂದಪುರಾಣೇ ಶ್ರೀ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Brihaspati Stotram – ಶ್ರೀ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed