Sri Bala Kavacham 2 (Rudrayamale) – ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಕವಚಂ – ೨ (ರುದ್ರಯಾಮಲೇ)


ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ |
ದೇವದೇವ ಮಹಾದೇವ ಶಂಕರ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭ |
ಕವಚಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಬಾಲಾಯಾ ವದ ಮೇ ಪ್ರಭೋ || ೧ ||

ಶ್ರೀಮಹೇಶ್ವರ ಉವಾಚ |
ಶ್ರೀಬಾಲಾಕವಚಂ ದೇವಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣಾಧಿಕಂ ಪರಮ್ |
ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಾವಧಾನಾ ತ್ವಂ ಶೃಣುಷ್ವಾವಹಿತಾ ಪ್ರಿಯೇ || ೨ ||

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಅರುಣಕಿರಣಜಾಲೈಃ ರಂಜಿತಾಶಾವಕಾಶಾ
ವಿಧೃತಜಪವಟೀಕಾ ಪುಸ್ತಕಾಭೀತಿಹಸ್ತಾ |
ಇತರಕರವರಾಢ್ಯಾ ಫುಲ್ಲಕಹ್ಲಾರಸಂಸ್ಥಾ
ನಿವಸತು ಹೃದಿ ಬಾಲಾ ನಿತ್ಯಕಲ್ಯಾಣಶೀಲಾ ||

ಅಥ ಕವಚಮ್ |
ವಾಗ್ಭವಃ ಪಾತು ಶಿರಸಿ ಕಾಮರಾಜಸ್ತಥಾ ಹೃದಿ |
ಶಕ್ತಿಬೀಜಂ ಸದಾ ಪಾತು ನಾಭೌ ಗುಹ್ಯೇ ಚ ಪಾದಯೋಃ || ೧ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವದನೇ ಪಾತು ಬಾಲಾ ಮಾಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಯೇ |
ಹಸಕಲಹ್ರೀಂ ಸೌಃ ಪಾತು ಸ್ಕಂಧೇ ಭೈರವೀ ಕಂಠದೇಶತಃ || ೨ ||

ಸುಂದರೀ ನಾಭಿದೇಶೇಽವ್ಯಾಚ್ಚರ್ಚೇ ಕಾಮಕಲಾ ಸದಾ |
ಭ್ರೂನಾಸಯೋರಂತರಾಲೇ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ || ೩ ||

ಲಲಾಟೇ ಸುಭಗಾ ಪಾತು ಭಗಾ ಮಾಂ ಕಂಠದೇಶತಃ |
ಭಗೋದಯಾ ತು ಹೃದಯೇ ಉದರೇ ಭಗಸರ್ಪಿಣೀ || ೪ ||

ಭಗಮಾಲಾ ನಾಭಿದೇಶೇ ಲಿಂಗೇ ಪಾತು ಮನೋಭವಾ |
ಗುಹ್ಯೇ ಪಾತು ಮಹಾವೀರಾ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ಶಿವಾ || ೫ ||

ಚೈತನ್ಯರೂಪಿಣೀ ಪಾತು ಪಾದಯೋರ್ಜಗದಂಬಿಕಾ |
ನಾರಾಯಣೀ ಸರ್ವಗಾತ್ರೇ ಸರ್ವಕಾರ್ಯ ಶುಭಂಕರೀ || ೬ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಪಾತು ಮಾಂ ಪೂರ್ವೇ ದಕ್ಷಿಣೇ ವೈಷ್ಣವೀ ತಥಾ |
ಪಶ್ಚಿಮೇ ಪಾತು ವಾರಾಹೀ ಹ್ಯುತ್ತರೇ ತು ಮಹೇಶ್ವರೀ || ೭ ||

ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ಪಾತು ಕೌಮಾರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ನಿರೃತೌ |
ವಾಯವ್ಯಾಂ ಪಾತು ಚಾಮುಂಡಾ ಚೇಂದ್ರಾಣೀ ಪಾತು ಚೈಶಕೇ || ೮ ||

ಜಲೇ ಪಾತು ಮಹಾಮಾಯಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ |
ಆಕಾಶೇ ಪಾತು ವರದಾ ಸರ್ವತೋ ಭುವನೇಶ್ವರೀ || ೯ ||

ಇದಂ ತು ಕವಚಂ ನಾಮ ದೇವಾನಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭಮ್ |
ಪಠೇತ್ಪ್ರಾತಃ ಸಮುತ್ಥಾಯ ಶುಚಿಃ ಪ್ರಯತಮಾನಸಃ || ೧೦ ||

ನಾಮಯೋ ವ್ಯಾಧಯಸ್ತಸ್ಯ ನ ಭಯಂ ಚ ಕ್ವಚಿದ್ಭವೇತ್ |
ನ ಚ ಮಾರೀಭಯಂ ತಸ್ಯ ಪಾತಕಾನಾಂ ಭಯಂ ತಥಾ || ೧೧ ||

ನ ದಾರಿದ್ರ್ಯವಶಂ ಗಚ್ಛೇತ್ತಿಷ್ಠೇನ್ಮೃತ್ಯುವಶೇ ನ ಚ |
ಗಚ್ಛೇಚ್ಛಿವಪುರಂ ದೇವಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೨ ||

ಯದಿದಂ ಕವಚಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಶ್ರೀಬಾಲಾಂ ಯೋ ಜಪೇಚ್ಛಿವೇ |
ಸ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಫಲಂ ಸರ್ವಂ ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯಸಂಭವಮ್ || ೧೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಕವಚಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: