Sri Bala Tripurasundari Triyakshari Mantra – ಶ್ರೀ ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರಃ


(ಶಾಪೋದ್ಧಾರಃ – ಓಂ ಐಂ ಐಂ ಸೌಃ, ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಐಂ, ಸೌಃ ಸೌಃ ಕ್ಲೀಂ | ಇತಿ ಶತವಾರಂ ಜಪೇತ್ |)

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಃ ಋಷಿಃ (ಶಿರಸಿ), ಪಂಕ್ತಿಶ್ಛಂದಃ (ಮುಖೇ) ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ದೇವತಾ (ಹೃದಿ), ಐಂ ಬೀಜಂ (ಗುಹ್ಯೇ), ಸೌಃ ಶಕ್ತಿಃ (ಪಾದಯೋಃ), ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಂ (ನಾಭೌ), ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಐಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಕ್ಲೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಸೌಃ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಐಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಕ್ಲೀಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಸೌಃ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ –
ಐಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಕ್ಲೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಸೌಃ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಐಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಕ್ಲೀಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಸೌಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಂ ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ||

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಅರುಣಕಿರಣಜಾಲೈಃ ರಂಜಿತಾಶಾವಕಾಶಾ
ವಿಧೃತಜಪವಟೀಕಾ ಪುಸ್ತಕಾಭೀತಿಹಸ್ತಾ |
ಇತರಕರವರಾಢ್ಯಾ ಫುಲ್ಲಕಲ್ಹಾರಸಂಸ್ಥಾ
ನಿವಸತು ಹೃದಿ ಬಾಲಾ ನಿತ್ಯಕಲ್ಯಾಣಶೀಲಾ ||

ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚ ಪೂಜಾಃ |
ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಗಂಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಯಂ ವಾಯ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ |
ರಂ ಅಗ್ನ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ |
ವಂ ಅಮೃತಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಅಮೃತೋಪಹಾರಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ |

ಮೂಲಮಂತ್ರಃ – ಓಂ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ |

ಉತ್ತರ ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಐಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಕ್ಲೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಸೌಃ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಐಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಕ್ಲೀಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಸೌಃ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಉತ್ತರ ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ –
ಐಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಕ್ಲೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಸೌಃ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಐಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಕ್ಲೀಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಸೌಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಂ ಇತಿ ದಿಗ್ವಿಮೋಕಃ ||

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಅರುಣಕಿರಣಜಾಲೈಃ ರಂಜಿತಾಶಾವಕಾಶಾ
ವಿಧೃತಜಪವಟೀಕಾ ಪುಸ್ತಕಾಭೀತಿಹಸ್ತಾ |
ಇತರಕರವರಾಢ್ಯಾ ಫುಲ್ಲಕಲ್ಹಾರಸಂಸ್ಥಾ
ನಿವಸತು ಹೃದಿ ಬಾಲಾ ನಿತ್ಯಕಲ್ಯಾಣಶೀಲಾ ||

ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚ ಪೂಜಾಃ |
ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಗಂಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಯಂ ವಾಯ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ |
ರಂ ಅಗ್ನ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ |
ವಂ ಅಮೃತಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಅಮೃತೋಪಹಾರಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ |

ಸಮರ್ಪಣಮ್ –
ಗುಹ್ಯಾತಿಗುಹ್ಯಗೋಪ್ತ್ರೀ ತ್ವಂ ಗೃಹಾಣಾಸ್ಮತ್ಕೃತಂ ಜಪಮ್ |
ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ದೇವಿ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮಯಿ ಸ್ಥಿರಾ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: