Sri Bala Mahamala – ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಮಹಾಮಾಲಾ


ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ ಪರಾಶಕ್ತೇ ಚಂಡಿ ಕಪಾಲಿನಿ ಯೋಗಿನಿ ಅಟ್ಟಾಟ್ಟಹಾಸಿನಿ ಓಡ್ಯಾಣಪೀಠನಿವಾಸಿನಿ, ಏಹ್ಯೇಹಿ ಪೀಠೇ ಮಹಾಪೀಠೇ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಐಂ ಸೌಃ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾರ್ಥಸಾಧಿನಿ, ಯೋಗಿನಿ, ಯೋಗಪೀಠಸ್ಥಿತೇ, ತ್ರ್ಯಕ್ಷರಿ ತ್ರಿಪದೇ, ತ್ರಿಕೋಣನಿವಾಸಿನಿ, ವೇತಾಲಾಪಸ್ಮಾರ ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸ ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚೋಪದ್ರವನಿವಾರಿಣಿ, ಐಂ ಏಹ್ಯೇಹಿ ಪುತ್ರಮಿತ್ರಕಲತ್ರಬಾಂಧವಭ್ರಾತೃಪರಿಜನಸಹಿತಸ್ಯ ಮಮ ವಜ್ರಶರೀರಂ ಕುರು ಕುರು, ಸ್ವಕುಲಸ್ಥಿತಂ ರಾಜಕುಲಸ್ಥಿತಂ ಸುಷುಪ್ತಿಸ್ಥಿತಂ ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ಥಿತಂ ದಿಕ್ಷುಸ್ಥಿತಂ ಗೃಹಸ್ಥಿತಂ ಬಾಹ್ಯಸ್ಥಿತಂ ಅಂತಃಸ್ಥಿತಂ ಮಾಂ ಗೃಹಪರಿವಾರಾನ್ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ, ಸರ್ವಶಂಕಾ ವಿನಾಶಯ ವಿನಾಶಯ, ಏಕಾಕ್ಷರಿ ದ್ವ್ಯಕ್ಷರಿ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ, ಕಾಲಮೃತ್ಯುಂ ನಿವಾರಯ ನಿವಾರಯ, ಬಂಧಯ ಬಂಧಯ, ಸ್ರಾವಯ ಸ್ರಾವಯ, ಗ್ರಾಸಯ ಗ್ರಾಸಯ, ಓಡ್ಯಾಣಪೀಠಪ್ರಸಾದಿನಿ, ಜಾಲಂಧರಪೀಠಪ್ರಸಾದಿನಿ, ಕಾಮಗಿರಿಪೀಠಪ್ರಸಾದಿನಿ, ದೇವಿ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಂ ಕುರು ಕುರು, ಏಕಾಹಿಕ ದ್ವ್ಯಾಹಿಕ ತ್ರ್ಯಾಹಿಕ ಚಾತುರ್ಥಿಕಾದಿ ಸರ್ವಜ್ವರಾನ್ ನಾಶಯ ನಾಶಯ ಸರ್ವಂ, ಭರ್ತ್ಸಯ ಭರ್ತ್ಸಯ ವಿಷಜ್ವರಂ ನಾಶಯ ನಾಶಯ, ಐಂ ಏಹ್ಯೇಹಿ ಇಂದ್ರವಜ್ರೇಣ ಯಮದಂಡೇನ ಗರುಡಪಕ್ಷವಾತೇನ ಮಹಾಕಾಳೀಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಸರ್ವಾನರ್ಥಾನಾಪದೋ ವಿದ್ರಾವಯ ವಿದ್ರಾವಯ ನಿರ್ಭಯಂ ಕುರು ಕುರು, ಮಾಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ, ಮಮಾಭಯಂ ಕುರು ಕುರು, ಸರ್ವವಿದ್ಯಾವಾಗ್ಧೋರಣೀಂ ಕುರು ಕುರು, ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸೌಃ ಕ್ಲೀಂ ಐಂ, ಮಮ ಸರ್ವಜನವಶಂ ಕುರು ಕುರು, ಮಮ ದುರಿತಾನ್ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ |

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಮಹಾಮಾಲಾ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: