Sri Ayyappa Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ನಾಮಾವಳಿ “ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ” ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದೆ. Click here to buy.)

ಓಂ ಮಹಾಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದೇವಸುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಧನ್ವಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತಪಸ್ವಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂತಸೈನಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರವೇದಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವೇದಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾರುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ರಣ್ಯೇ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿಂಹಾರೂಢಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜಾರೂಢಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಯಾರೂಢಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾನಾಶಸ್ತ್ರಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನರ್ಘಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾನಾವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ನಾನಾರೂಪಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾನಾಪ್ರಾಣಿನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂತೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂತಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೃತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುಜಂಗಾಭರಣೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಕ್ಷುಧನ್ವಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಪಬಾಣಾಯ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಮಹಾರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಯಾದೇವೀಸುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾನೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಗುಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಶೈವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾರುದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಷ್ಣವಾಯ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪೂಜಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಘ್ನೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಭದ್ರೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೈರವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಧ್ರುವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇರುಶೃಂಗಸಮಾಸೀನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನಿಸಂಘನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭದ್ರಾಯ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣನಾಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸ್ಥಿರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂತಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಭೀಮಹಾಸಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಗಹಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಗಕೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಗುಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ನಿರಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಕಲಾಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಲ್ಲಕಾಸುರಭಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೈತ್ಯಮಥನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಕೃತಯೇ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವೃಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾವೃಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಭೂತಿದಾಯ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಸಂಸಾರತಾಪವಿಚ್ಛೇತ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಶುಲೋಕಭಯಂಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರೋಗಹಂತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಗರ್ವವಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀತಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಪಭಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಕಲಾಪೂರ್ಣಸಂಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತಾಂಗತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾನುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ | ೧೦೮

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ |


ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾಮಾವಳಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಇದೆ.

ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ

(ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥ)

Click here to buy


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Ayyappa Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed