Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Suprabhatam – ಮರಕತ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಣಪತಿ ಸುಪ್ರಭಾತಂ


[* ಪ್ರಾರ್ಥನ –
ಶ್ರೀಮನ್ಮರಕತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶಂ ಸತ್ಯಪೂಜಿತಮ್ |
ಕಾನಾಜೀಗೂಡ ನಿಲಯಂ ವಂದೇ ಸಂಕಷ್ಟಹಾರಕಮ್ |
*]

ಶ್ರೀಮನ್ಮನೋಜ್ಞ ನಿಗಮಾಗಮವಾಕ್ಯಗೀತ
ಶ್ರೀಪಾರ್ವತೀಪರಮಶಂಭುವರಾತ್ಮಜಾತ |
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಪೂತ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೧ ||

ಶ್ರೀವತ್ಸದುಗ್ಧಮಯಸಾಗರಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ
ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯಭಕ್ತಸುಮನೋರ್ಚಿತಪಾದಪದ್ಮ |
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭೂಷ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೨ ||

ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಪ್ರಳಯಕಾರಣಕರ್ಮಶೀಲ
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಾಕ್ಷರಮನೂದ್ಭವಮಂತ್ರಲೋಲ |
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಖೇಲ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೩ ||

ಕಷ್ಟಪ್ರನಷ್ಟ ಪರಿಬಾಧಿತ ಭಕ್ತ ರಕ್ಷ
ಇಷ್ಟಾರ್ಥದಾನ ನಿರತೋದ್ಯಮಕಾರ್ಯದಕ್ಷ |
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಪೂತ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೪ ||

ಶ್ರೀವ್ಯಾಸಭಾರತವಿಲೇಖನಕಾರ್ಯದೀಕ್ಷಾ
ದಕ್ಷಾಭಿರಕ್ಷಣ ವಿಚಕ್ಷಣದೀಪ್ತಿಹಸ್ತ |
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೫ ||

ಧ್ಯಾನಾತ್ಮಭಕ್ತಜನತಾಹೃದಯಾಭಿರಾಮ
ಶ್ರೀನಾಮಪೂರಿತಸಹಸ್ರಸುನಾಮಧಾಮ |
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಸೀಮ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೬ ||

ವೈಧಾತೃವರ್ಧಿತಚರಾಚರಲೋಕಪಾಲ
ಆವಾಹನಾತ್ಮಕಸುಕೃತ್ಯಕಲಾಪತೋಷ |
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೭ ||

ವಿಶ್ವಂಭರಾತಲಸುಖಾಸನಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ
ವಿಶ್ವಪ್ರಶಾಂತಿಪರಿರಕ್ಷಣಕರ್ಮತುಷ್ಟ |
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಹೃಷ್ಟ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೮ ||

ಗಂಗಾದಿಪುಣ್ಯಮಯವಾರಿತರಂಗಸಿಕ್ತ
ಸ್ವೀಯಾಂಘ್ರಿಸಾರಸಯುಗಪ್ರವಿಲಾಸದೇಹ |
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೯ ||

ಹಸ್ತದ್ವಯಾಂಬುರುಹಲೋಲನವಾರ್ಘ್ಯನೀರ
ಸ್ವಚ್ಛಪ್ರಭಾಪ್ರವಿಲಸನ್ಮುಖಚಂದ್ರಬಿಂಬ |
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೧೦ ||

ಬಿಂಬಾಧರಸ್ಪೃಗಮಲಾಮೃತಪೂರಿತಾಂಬು
ಸ್ವೀಕಾರ ರಾಜಿತ ವರಾಚಮನೀಯಶೋಭ |
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೧೧ ||

ಪಂಚಾಮೃತಾಮಲಫಲೋದಕ ಸಂಪ್ರಪೂರ್ಣ
ಸ್ನಾನೋಪಚಾರಪರಿತೋಷಿತಮಾನಸಾಬ್ಜ |
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೧೨ ||

ದಿಗ್ವಸ್ತ್ರರಾಜಪರಿಧಾನಿತದಿವ್ಯದೇಹ
ದೃಗ್ವಾಸಿತಾಖಿಲಫಲಪ್ರವಿಭಾಸಮಾನ |
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೧೩ ||

ಸೌಗಂಧ್ಯಜಾಲ ಹರಿಚಂದನದಿಗ್ಧದಿವ್ಯ
ಪ್ರೋದ್ಭಾಸಿತಾಮಲತನೂವಿಭವೈಕರಮ್ಯ |
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೧೪ ||

ಸ್ವಚ್ಛಪ್ರಭಾಸಿತ ವರಾಕ್ಷತರಾಜವರ್ಷಿ
ವ್ಯಾಕರ್ಷಣೀಯ ರುಚಿರಾಂಗವಿಲೋಕನೀಯ |
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೧೫ ||

ನಾನಾಸುಗಂಧ ವರಧೂಪಿತ ಧೂಪರಾಜ
ದ್ವಿಖ್ಯಾತಮೌಳಿಲಸದಾರ್ಷಸುತತ್ತ್ವದೇಹ |
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೧೬ ||

ಗಾಢಾಂಧಕಾರಪರಿಮಾರ್ಜನದಿವ್ಯತೇಜೋ
ಲಾಸ್ಯತ್ಪ್ರದೀಪರುಚಿಮದ್ವರತತ್ತ್ವಭಾಸ |
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೧೭ ||

ಸರ್ವರ್ತುಸಂಫಲಿತಕೋಟಿಫಲಪ್ರವೃಷ್ಟಿ
ಭ್ರಾಜನ್ನಿವೇದನ ವಿನೋದನ ಕರ್ಮಮೋದ |
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೧೮ ||

ಪೂಗೀಫಲಾದಿಕ ಸುಗಂಧವಿಲಾಸಹಾಸ
ದ್ರವ್ಯಾತ್ಮತಾಂಬುಲಿಕಸೇವನಕರ್ಮತೋಷ |
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೧೯ ||

ಶ್ರೇಷ್ಠಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಸುಕರ್ಮಕಲಾಪಮಗ್ನ
ಸಂಸೇವಕಾವಳಿ ಸುರಕ್ಷಣಕಾರ್ಯಲೀನ |
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೨೦ ||

ನೀರಾಜಿತಾಖಿಲಸುಗಂಧಸುವಸ್ತುಜಾಲ
ಪ್ರೋದ್ಭಾಸದೀಪವರಕಾಂತಿವಿಲಾಸದೀಪ್ತ |
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೨೧ ||

ದೂರ್ವಾಶಮೀಮರುವಕಾರ್ಜುನಜಾಜಿಬಿಲ್ವ
ದತ್ತೂರಚೂತತುಲಸೀವರಪತ್ರಸೇವ್ಯ |
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೨೨ ||

ಮಾಚೀಸುದಾಡಿಮವರಾರ್ಕಸಗಂಡಕೀಯ
ಪ್ರಖ್ಯಾತವಿಷ್ಣುಮಯಕಾಂತಸುಪತ್ರಸೇವ್ಯ |
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೨೩ ||

ಶ್ರೀಸಿಂಧುವಾರಸುಮನೋರ್ಚಿತದೇವದಾರು
ಸಂವಾಸಭಾಸಕರವೀರದಳೈಕಸೇವ್ಯ |
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೨೪ ||

ಅಶ್ವತ್ಥದಿವ್ಯಬದರೀಬೃಹತೀಸಮಂಚತ್
ದಿವ್ಯಾಪಮಾರ್ಗಿಕ ವನಸ್ಪತಿ ಪತ್ರಪೂಜ್ಯ |
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೨೫ ||

ಓಂಕಾರಪೂರ್ಣಭಗವನ್ನುತಿಪಾಠಗಮ್ಯ
ಶ್ರೀಕಾರಭಾವಿತಮನೋಹರದಿವ್ಯರೂಪ |
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೨೬ ||

ದೈನಂದಿನೋನ್ನಯನಚಂದ್ರಕಳಾತ್ಮರೂಪ
ಪ್ರಾಂಚತ್ಸುವರ್ಣಮಣಿರತ್ನರುಚಿಪ್ರಭಾಸ |
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭೂಷ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೨೭ ||

ಶ್ರೀಮೋತುಕೂರುವರವಂಶಜಸತ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಸ್ವಾಂತಾಂಬುಜಾತವರಪೂಜನಕರ್ಮಮೋದ |
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೨೮ ||

ಶ್ರೀಮನ್ನಟೇಶ್ವರಕವೀಶ್ವರ ಸಂಪ್ರಣೀತ
ಶ್ರೀಸುಪ್ರಭಾತಕವಿತಾಭರಣಪ್ರಬೋಧ |
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಹಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೨೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮರಕತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣಪತಿ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

ಮರಕತ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ >>


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed