Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Suprabhatam – मरकत श्री लक्ष्मी गणपति सुप्रभातम्


[* प्रार्थन –
श्रीमन्मरकतं लक्ष्मीगणेशं सत्यपूजितम् ।
कानाजीगूड निलयं वन्दे सङ्कष्टहारकम् ।
*]

श्रीमन्मनोज्ञ निगमागमवाक्यगीत
श्रीपार्वतीपरमशंभुवरात्मजात ।
श्रीसत्यवाङ्मरकतोल्लसदात्मपूत
लक्ष्मीगणेश भगवन् तव सुप्रभातम् ॥ १ ॥

श्रीवत्सदुग्धमयसागरपूर्णचन्द्र
व्याख्येयभक्तसुमनोर्चितपादपद्म ।
श्रीसत्यवाङ्मरकतोल्लसदात्मभूष
लक्ष्मीगणेश भगवन् तव सुप्रभातम् ॥ २ ॥

सृष्टिस्थितिप्रलयकारणकर्मशील
अष्टोत्तराक्षरमनूद्भवमन्त्रलोल ।
श्रीसत्यवाङ्मरकतोल्लसदात्मखेल
लक्ष्मीगणेश भगवन् तव सुप्रभातम् ॥ ३ ॥

कष्टप्रनष्ट परिबाधित भक्त रक्ष
इष्टार्थदान निरतोद्यमकार्यदक्ष ।
श्रीसत्यवाङ्मरकतोल्लसदात्मपूत
लक्ष्मीगणेश भगवन् तव सुप्रभातम् ॥ ४ ॥

श्रीव्यासभारतविलेखनकार्यदीक्षा
दक्षाभिरक्षण विचक्षणदीप्तिहस्त ।
श्रीसत्यवाङ्मरकतोल्लसदात्मभास
लक्ष्मीगणेश भगवन् तव सुप्रभातम् ॥ ५ ॥

ध्यानात्मभक्तजनताहृदयाभिराम
श्रीनामपूरितसहस्रसुनामधाम ।
श्रीसत्यवाङ्मरकतोल्लसदात्मसीम
लक्ष्मीगणेश भगवन् तव सुप्रभातम् ॥ ६ ॥

वैधातृवर्धितचराचरलोकपाल
आवाहनात्मकसुकृत्यकलापतोष ।
श्रीसत्यवाङ्मरकतोल्लसदात्मभास
लक्ष्मीगणेश भगवन् तव सुप्रभातम् ॥ ७ ॥

विश्वंभरातलसुखासनसन्निविष्ट
विश्वप्रशान्तिपरिरक्षणकर्मतुष्ट ।
श्रीसत्यवाङ्मरकतोल्लसदात्महृष्ट
लक्ष्मीगणेश भगवन् तव सुप्रभातम् ॥ ८ ॥

गङ्गादिपुण्यमयवारितरङ्गसिक्त
स्वीयाङ्घ्रिसारसयुगप्रविलासदेह ।
श्रीसत्यवाङ्मरकतोल्लसदात्मभास
लक्ष्मीगणेश भगवन् तव सुप्रभातम् ॥ ९ ॥

हस्तद्वयाम्बुरुहलोलनवार्घ्यनीर
स्वच्छप्रभाप्रविलसन्मुखचन्द्रबिम्ब ।
श्रीसत्यवाङ्मरकतोल्लसदात्मभास
लक्ष्मीगणेश भगवन् तव सुप्रभातम् ॥ १० ॥

बिम्बाधरस्पृगमलामृतपूरिताम्बु
स्वीकार राजित वराचमनीयशोभ ।
श्रीसत्यवाङ्मरकतोल्लसदात्मभास
लक्ष्मीगणेश भगवन् तव सुप्रभातम् ॥ ११ ॥

पञ्चामृतामलफलोदक सम्प्रपूर्ण
स्नानोपचारपरितोषितमानसाब्ज ।
श्रीसत्यवाङ्मरकतोल्लसदात्मभास
लक्ष्मीगणेश भगवन् तव सुप्रभातम् ॥ १२ ॥

दिग्वस्त्रराजपरिधानितदिव्यदेह
दृग्वासिताखिलफलप्रविभासमान ।
श्रीसत्यवाङ्मरकतोल्लसदात्मभास
लक्ष्मीगणेश भगवन् तव सुप्रभातम् ॥ १३ ॥

सौगन्ध्यजाल हरिचन्दनदिग्धदिव्य
प्रोद्भासितामलतनूविभवैकरम्य ।
श्रीसत्यवाङ्मरकतोल्लसदात्मभास
लक्ष्मीगणेश भगवन् तव सुप्रभातम् ॥ १४ ॥

स्वच्छप्रभासित वराक्षतराजवर्षि
व्याकर्षणीय रुचिराङ्गविलोकनीय ।
श्रीसत्यवाङ्मरकतोल्लसदात्मभास
लक्ष्मीगणेश भगवन् तव सुप्रभातम् ॥ १५ ॥

नानासुगन्ध वरधूपित धूपराज
द्विख्यातमौलिलसदार्षसुतत्त्वदेह ।
श्रीसत्यवाङ्मरकतोल्लसदात्मभास
लक्ष्मीगणेश भगवन् तव सुप्रभातम् ॥ १६ ॥

गाढान्धकारपरिमार्जनदिव्यतेजो
लास्यत्प्रदीपरुचिमद्वरतत्त्वभास ।
श्रीसत्यवाङ्मरकतोल्लसदात्मभास
लक्ष्मीगणेश भगवन् तव सुप्रभातम् ॥ १७ ॥

सर्वर्तुसंफलितकोटिफलप्रवृष्टि
भ्राजन्निवेदन विनोदन कर्ममोद ।
श्रीसत्यवाङ्मरकतोल्लसदात्मभास
लक्ष्मीगणेश भगवन् तव सुप्रभातम् ॥ १८ ॥

पूगीफलादिक सुगन्धविलासहास
द्रव्यात्मताम्बुलिकसेवनकर्मतोष ।
श्रीसत्यवाङ्मरकतोल्लसदात्मभास
लक्ष्मीगणेश भगवन् तव सुप्रभातम् ॥ १९ ॥

श्रेष्ठप्रदक्षिण सुकर्मकलापमग्न
संसेवकावलि सुरक्षणकार्यलीन ।
श्रीसत्यवाङ्मरकतोल्लसदात्मभास
लक्ष्मीगणेश भगवन् तव सुप्रभातम् ॥ २० ॥

नीराजिताखिलसुगन्धसुवस्तुजाल
प्रोद्भासदीपवरकान्तिविलासदीप्त ।
श्रीसत्यवाङ्मरकतोल्लसदात्मभास
लक्ष्मीगणेश भगवन् तव सुप्रभातम् ॥ २१ ॥

दूर्वाशमीमरुवकार्जुनजाजिबिल्व
दत्तूरचूततुलसीवरपत्रसेव्य ।
श्रीसत्यवाङ्मरकतोल्लसदात्मभास
लक्ष्मीगणेश भगवन् तव सुप्रभातम् ॥ २२ ॥

माचीसुदाडिमवरार्कसगण्डकीय
प्रख्यातविष्णुमयकान्तसुपत्रसेव्य ।
श्रीसत्यवाङ्मरकतोल्लसदात्मभास
लक्ष्मीगणेश भगवन् तव सुप्रभातम् ॥ २३ ॥

श्रीसिन्धुवारसुमनोर्चितदेवदारु
संवासभासकरवीरदलैकसेव्य ।
श्रीसत्यवाङ्मरकतोल्लसदात्मभास
लक्ष्मीगणेश भगवन् तव सुप्रभातम् ॥ २४ ॥

अश्वत्थदिव्यबदरीबृहतीसमञ्चत्
दिव्यापमार्गिक वनस्पति पत्रपूज्य ।
श्रीसत्यवाङ्मरकतोल्लसदात्मभास
लक्ष्मीगणेश भगवन् तव सुप्रभातम् ॥ २५ ॥

ओङ्कारपूर्णभगवन्नुतिपाठगम्य
श्रीकारभावितमनोहरदिव्यरूप ।
श्रीसत्यवाङ्मरकतोल्लसदात्मभास
लक्ष्मीगणेश भगवन् तव सुप्रभातम् ॥ २६ ॥

दैनन्दिनोन्नयनचन्द्रकलात्मरूप
प्राञ्चत्सुवर्णमणिरत्नरुचिप्रभास ।
श्रीसत्यवाङ्मरकतोल्लसदात्मभूष
लक्ष्मीगणेश भगवन् तव सुप्रभातम् ॥ २७ ॥

श्रीमोतुकूरुवरवम्शजसत्यशास्त्रि
स्वान्ताम्बुजातवरपूजनकर्ममोद ।
श्रीसत्यवाङ्मरकतोल्लसदात्मभास
लक्ष्मीगणेश भगवन् तव सुप्रभातम् ॥ २८ ॥

श्रीमन्नटेश्वरकवीश्वर सम्प्रणीत
श्रीसुप्रभातकविताभरणप्रबोध ।
श्रीसत्यवाङ्मरकतोल्लसदात्महास
लक्ष्मीगणेश भगवन् तव सुप्रभातम् ॥ २९ ॥

इति श्री मरकत लक्ष्मीगणपति सुप्रभातम् सम्पूर्णम् ॥

मरकत श्री लक्ष्मीगणपति स्तोत्रम् >>


इतर श्री गणेश स्तोत्राणि पश्यतु ।


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

Leave a Reply

error: Not allowed