Gowri Pooja Vidhanam – ಶ್ರೀ ಗೌರೀ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ


ಪೂರ್ವಾಂಗಂ ಪಶ್ಯತು |

ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪೂಜ (ಪಸುಪು ಗಣಪತಿ ಪೂಜ) ಪಶ್ಯತು |

ಪುನಃ ಸಂಕಲ್ಪಮ್ –
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಮಮ ಮನೋವಾಂಛಾಫಲ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ಗೌರೀ ದೇವತಾಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಶ್ರೀ ಗೌರೀ ದೇವತಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಯಾವಚ್ಛಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನಾವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ |

ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠ –
ಓಂ ಅಸುನೀತೇ ಪುನರಸ್ಮಾಸು ಚಕ್ಷುಃ
ಪುನಃ ಪ್ರಾಣಮಿಹ ನೋ ಧೇಹಿ ಭೋಗಮ್ |
ಜ್ಯೋಕ್ಪಶ್ಯೇಮ ಸೂರ್ಯಮುಚ್ಚರನ್ತ
ಮನುಮತೇ ಮೃಡಯಾ ನಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ||
ಅಮೃತಂ ವೈ ಪ್ರಾಣಾ ಅಮೃತಮಾಪಃ
ಪ್ರಾಣಾನೇವ ಯಥಾಸ್ಥಾನಮುಪಹ್ವಯತೇ ||
ಶ್ರೀಮಹಾಗೌರೀಂ ಸಾಂಗಂ ಸಾಯುಧಂ ಸವಾಹನಂ ಸಶಕ್ತಿ ಪತಿಪುತ್ರ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತಂ ಶ್ರೀಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಪೂಜಯಾಮಿ |
ಸ್ಥಿರೋ ಭವ ವರದೋ ಭವ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವ ಸ್ಥಿರಾಸನಂ ಕುರು |

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಓಂಕಾರಪಂಜರಶುಕೀಂ ಉಪನಿಷದುದ್ಯಾನಕೇಲಿ ಕಲಕಂಠೀಮ್ |
ಆಗಮ ವಿಪಿನ ಮಯೂರೀಂ ಆರ್ಯಾಂ ಅಂತರ್ವಿಭಾವಯೇದ್ಗೌರೀಮ್ ||
ನಮೋ ದೇವ್ಯೈ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಶಿವಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ |
ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ಭದ್ರಾಯೈ ನಿಯತಾಃ ಪ್ರಣತಾಃ ಸ್ಮೃತಾಮ್ ||
ಗೌರೀ ಪದ್ಮಾ ಶಚೀ ಮೇಧಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ವಿಜಯಾ ಜಯಾ |
ದೇವಸೇನಾ ಸ್ವಧಾ ಸ್ವಾಹಾ ಮಾತರೋ ಲೋಕಮಾತರಃ |
ಧೃತಿಃ ಪುಷ್ಟಿಸ್ತಥಾ ತುಷ್ಟಿರಾತ್ಮನಃ ಕುಲದೇವತಾ |
ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಚೈವ ಕೌಮಾರೀ ವೈಷ್ಣವೀ ತಥಾ |
ವಾರಾಹೀ ಚೈವ ಚೇಂದ್ರಾಣಿ ಚಾಮುಂಡಾ ಸಪ್ತಮಾತರಃ ||
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ |

ಆವಾಹನಮ್ –
ಹೇಮಾದ್ರಿತನಯಾಂ ದೇವೀಂ ವರದಾಂ ಶಂಕರಪ್ರಿಯಾಮ್ |
ಲಂಬೋದರಸ್ಯ ಜನನೀಂ ಗೌರೀಮಾವಾಹಯಾಮ್ಯಹಮ್ ||
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಆವಾಹಯಾಮಿ |

ಆಸನಮ್ –
ಭವಾನಿ ತ್ವಂ ಮಹಾದೇವಿ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ |
ಅನೇಕರತ್ನಸಂಯುಕ್ತಮಾಸನಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ||
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ನವರತ್ನಖಚಿತ ಸ್ವರ್ಣಸಿಂಹಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಪಾದ್ಯಮ್ –
ಸುಚಾರುಶೀತಲಂ ದಿವ್ಯಂ ನಾನಾಗಂಧಸುವಾಸಿತಮ್ |
ಪಾದ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ದೇವೇಶಿ ಮಹಾಗೌರೀ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ||
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಅರ್ಘ್ಯಮ್ –
ಶ್ರೀಪಾರ್ವತಿ ಮಹಾಭಾಗೇ ಶಂಕರಪ್ರಿಯವಾದಿನಿ |
ಅರ್ಘ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ಕಳ್ಯಾಣಿ ಭರ್ತ್ರಾಸಹಪತ್ರಿವ್ರತೇ ||
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಹಸ್ತಯೋಃ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಆಚಮನಮ್ –
ಗಂಗಾತೋಯಂ ಸಮಾನೀತಂ ಸುವರ್ಣಕಲಶೇ ಸ್ಥಿತಮ್ |
ಆಚಮ್ಯತಾಂ ಮಹಾಭಾಗೇ ರುದ್ರೇಣ ಸಹಿತೇಽನಘೇ ||
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಮುಖೇ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಮಧುಪರ್ಕಮ್ –
ಕಾಂಸ್ಯೇ ಕಾಂಸ್ಯೇನ ಪಿಹಿತೋ ದಧಿಮಧ್ವಾಜ್ಯಸಂಯುತಃ |
ಮಧುಪರ್ಕೋ ಮಯಾನೀತಃ ಪೂಜಾರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ |
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಮಧುಪರ್ಕಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಪಂಚಾಮೃತಸ್ನಾನಮ್ –
ಪಂಚಾಮೃತಂ ಮಯಾನೀತಂ ಪಯೋದಧಿಘೃತಂ ಮಧು |
ಶರ್ಕರಯಾ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಸ್ನಾನಾರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ |
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಪಂಚಾಮೃತಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಮ್ –
ಗಂಗಾ ಸರಸ್ವತೀ ರೇವಾ ಕಾವೇರೀ ನರ್ಮದಾ ಜಲೈಃ |
ಸ್ನಾಪಿತಾಸಿ ಮಯಾ ದೇವಿ ತಥಾ ಶಾಂತಂ ಕುರುಷ್ವ ಮೇ |
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಸ್ನಾನಾನಂತರಂ ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ವಸ್ತ್ರಮ್ –
ಪಟ್ಟಯುಗ್ಮಂ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಕಂಚುಕೇನ ಸಮನ್ವಿತಮ್ |
ಪರಿಧೇಹಿ ಕೃಪಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಮಾತರ್ದುರ್ಗಾರ್ತಿನಾಶಿನೀ |
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸೂತ್ರಮ್ –
ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸೂತ್ರಂ ವರದೇ ಸುವರ್ಣಮಣಿಸಂಯುತಮ್ |
ಕಂಠೇ ಬಧ್ನಾಮಿ ದೇವೇಶಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಸದಾ |
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸೂತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಗಂಧಮ್ –
ಶ್ರೀಖಂಡಂ ಚಂದನಂ ದಿವ್ಯಂ ಗಂಧಾಢ್ಯಂ ಸುಮನೋಹರಮ್ |
ವಿಲೇಪನಂ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠೇ ಚಂದನಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ |
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಶ್ರೀಗಂಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಅಕ್ಷತಾನ್ –
ಅಕ್ಷತಾನ್ ಧವಳಾಕಾರಾನ್ ಶಾಲೀಯಾನ್ ತಂಡುಲಾನ್ ಶುಭಾನ್ |
ಅಕ್ಷತಾನಿ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ |
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಹರಿದ್ರಾಚೂರ್ಣಮ್ –
ಹರಿದ್ರಾರಂಜಿತೇ ದೇವಿ ಸುಖಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನಿ |
ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಾಂ ಪೂಜಯಾಮ್ಯತ್ರ ಸುಖಂ ಶಾಂತಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಮೇ |
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಹರಿದ್ರಾ ಚೂರ್ಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಕುಂಕುಮ ವಿಲೇಪನಮ್ –
ಕುಂಕುಮಂ ಕಾಮದಂ ದಿವ್ಯಂ ಕಾಮಿನೀಕಾಮಸಂಭವಮ್ |
ಕುಂಕುಮೇನಾರ್ಚಿತಾ ದೇವೀ ಕುಂಕುಮಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ |
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಕುಂಕುಮ ವಿಲೇಪನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಸಿಂದೂರಮ್ –
ಸಿಂದೂರಮರುಣಾಭಾಸಂ ಜಪಾಕುಸುಮಸನ್ನಿಭಮ್ |
ಅರ್ಪಿತಂ ತೇ ಮಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಸೀದ ಪರಮೇಶ್ವರಿ |
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಸಿಂದೂರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಕಜ್ಜಲಮ್ –
ಚಕ್ಷುರ್ಭ್ಯಾಂ ಕಜ್ಜಲಂ ರಮ್ಯಂ ಸುಭಗೇ ಶಾಂತಿಕಾರಕಮ್ |
ಕರ್ಪೂರಜ್ಯೋತಿಸಮುತ್ಪನ್ನಂ ಗೃಹಾಣ ಜಗದಂಬಿಕೇ |
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ನೇತ್ರಾಯೋಃ ಕಜ್ಜಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಆಭೂಷಣಮ್ –
ಹಾರಕಂಕಣಕೇಯೂರಮೇಖಲಾಕುಂಡಲಾದಿಭಿಃ |
ರತ್ನಾಢ್ಯಂ ಹೀರಕೋಪೇತಂ ಭೂಷಣಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ |
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ನಾನಾವಿಧ ಆಭೂಷಣಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಪುಷ್ಪಾಣಿ –
ಮಾಲ್ಯಾದಿ ಚ ಸುಗಂಧೀನಿ ಮಾಲತ್ಯಾದೀನಿ ಚಾಂಬಿಕೇ |
ಮಯಾಹೃತಾನಿ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣೀಷ್ವ ಶಾಂಕರೀ |

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಶಚ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಸಾವಿತ್ರೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ದೇವಸೇನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಸ್ವಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಲೋಕಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಧೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ತುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಆತ್ಮನಃ ಕುಲದೇವತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಮಾಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕೌಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಇಂದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ನಾನಾವಿಧ ಪರಿಮಳ ಪತ್ರಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಧೂಪಮ್ –
ವನಸ್ಪತಿರಸೋದ್ಭೂತೋ ಗಂಧಾಢ್ಯೋ ಗಂಧ ಉತ್ತಮಃ |
ಆಘ್ರೇಯಃ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಧೂಪೋಽಯಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ |
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ |

ದೀಪಮ್ –
ಶ್ವೇತಾರ್ದ್ರವರ್ತಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಗೋಘೃತೇನ ಸಮನ್ವಿತಮ್ |
ದೀಪಂ ಗೃಹಾಣ ಶರ್ವಾಣಿ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಜ್ಞಾನದಾಯಿನಿ |
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ |
ಧೂಪದೀಪಾನಂತರಂ ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ನೈವೇದ್ಯಮ್ –
ಅನ್ನಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ ಸ್ವಾದು ರಸೈಃ ಷಡ್ಭಿಃ ಸಮನ್ವಿತಮ್ |
ಮಯಾ ನಿವೇದಿತಂ ತುಭ್ಯಂ ನೈವೇದ್ಯಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ |
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ | ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಮ್ |
ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ |
ಧಿಯೋ ಯೋನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ||
ಸತ್ಯಂ ತ್ವಾ ಋತೇನ ಪರಿಷಿಂಚಾಮಿ
(ಸಾಯಂಕಾಲೇ – ಋತಂ ತ್ವಾ ಸತ್ಯೇನ ಪರಿಷಿಂಚಾಮಿ)
ಅಮೃತಮಸ್ತು | ಅಮೃತೋಪಸ್ತರಣಮಸಿ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ | ಓಂ ಅಪಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ವ್ಯಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ | ಓಂ ಉದಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಸಮಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಮಧ್ಯೇ ಮಧ್ಯೇ ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಅಮೃತಾಪಿಧಾನಮಸಿ | ಉತ್ತರಾಪೋಶನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಹಸ್ತೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಳಯಾಮಿ | ಪಾದೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಳಯಾಮಿ |
ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಋತುಫಲಮ್ –
ಇದಂ ಫಲಂ ಮಯಾ ದೇವಿ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಪುರತಸ್ತವ |
ತೇನ ಮೇ ಸಫಲಾವಾಪ್ತಿರ್ಭವೇಜ್ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ |
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಋತುಫಲಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ತಾಂಬೂಲಮ್ –
ಪೂಗೀಫಲಂ ಮಹದ್ದಿವ್ಯಂ ನಾಗವಲ್ಲೀದಳೈರ್ಯುತಮ್ |
ಏಲಾಲವಂಗಸಂಯುಕ್ತಂ ತಾಂಬೂಲಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ |
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ದಕ್ಷಿಣಾ –
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಗರ್ಭಸ್ಥಂ ಹೇಮಬೀಜಂ ವಿಭಾವಸೋಃ |
ಅನಂತಪುಣ್ಯಫಲದಮತಶ್ಶಾಂತಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಮೇ |
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಸುವರ್ಣಪುಷ್ಪ ದಕ್ಷಿಣಾದೀನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ನೀರಾಜನಮ್ –
ಕದಳೀಗರ್ಭಸಂಭೂತಂ ಕರ್ಪೂರಂ ತು ಪ್ರದೀಪಿತಮ್ |
ಆರಾರ್ತಿಕಮಹಂ ಕುರ್ವೇ ಪಶ್ಯಮಾಂ ವರದಾ ಭವ |
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ದಿವ್ಯಕರ್ಪೂರ ಮಂಗಳ ನೀರಾಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ | ನಮಸ್ಕರೋಮಿ |

ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಮ್ –
ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಗೃಹಾಣೇದಮಿಷ್ಟಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನಿ |
ಶೃತಿ ಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾದಿ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ |
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾ –
ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರಕೃತಾನಿ ಚ |
ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ ||
ಪಾಪೋಽಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಽಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಪಾಪಸಂಭವಃ |
ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವಿ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲೇ ||
ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ |
ತಸ್ಮಾತ್ಕಾರುಣ್ಯಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ವರೀ ||
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಆತ್ಮಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ತ್ರಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ನಮಸ್ಕಾರಮ್ –
ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ||
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಕ್ಷಮಾ ಯಾಚನಾ –
ಆವಾಹನಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ನ ಜಾನಾಮಿ ವಿಸರ್ಜನಮ್ |
ಪೂಜಾವಿಧಿಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ||
ಸಾಧುವಾಽಸಾಧುವಾ ಕರ್ಮ ಯದ್ಯದಾಚರಿತಂ ಮಯಾ |
ತತ್ಸರ್ವಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವಿ ಗೃಹಾಣಾರಾಧನಂ ಮಮ ||
ಜ್ಞಾನತೋಽಜ್ಞಾನತೋ ವಾಽಪಿ ಯನ್ಮಯಾಽಽಚರಿತಂ ಶಿವೇ |
ತವ ಕೃತ್ಯಮಿತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ||
ಅಪರಾಧಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯಂತೇಽಹರ್ನಿಶಂ ಮಯಾ |
ದಸೋಽಯಮಿತಿ ಮಾಂ ಮತ್ವಾ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ||
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಕ್ಷಮಾಯಾಚನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಘ್ಯಮ್ –
ಹಿಮವದ್ಭೂಧರಸುತೇ ಗೌರಿ ಚಂದ್ರವರಾನನೇ |
ಗೃಹಾಣಾರ್ಘ್ಯಂ ಮಯಾದತ್ತಂ ಸಂಪದ್ಗೌರಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ||
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಕುಂಕುಮಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತ ಸಹಿತ ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಳ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ |
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ||
ಪುತ್ರಾನ್ ದೇಹಿ ಧನಂ ದೇಹಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಸುವ್ರತೇ |
ಅನ್ಯಾಂಶ್ಚ ಸರ್ವಕಾಮಾಂಶ್ಚ ದೇಹೀ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ||
ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಭೃತಿ ಸಾಯಾಂತಂ ಸಾಯಾದಿ ಪ್ರಾತರಂ ತತಃ |
ಯತ್ಕರೋಮಿ ಜಗದ್ಯೋನೇ ತದಸ್ತು ತವಪೂಜನಮ್ ||
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಪುನಃ ಪೂಜಾ –
ಛತ್ರಂ ಆಚ್ಛಾದಯಾಮಿ | ಚಾಮರೈರ್ವೀಜಯಾಮಿ |
ದರ್ಪಣಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ | ಗೀತಂ ಶ್ರಾವಯಾಮಿ |
ನೃತ್ಯಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ | ವಾದ್ಯಂ ಘೋಷಯಾಮಿ |
ಆಂದೋಳಿಕಾಮಾರೋಪಯಾಮಿ | ಅಶ್ವಾನಾರೋಪಯಾಮಿ |
ಗಜಾನಾರೋಪಯಾಮಿ |
ಸಮಸ್ತ ರಾಜೋಪಚಾರ ದೇವೋಪಚಾರ ಭಕ್ತ್ಯುಪಚಾರ ಶಕ್ತ್ಯುಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಸಮರ್ಪಣಮ್ –
ಮಂತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಸುರೇಶ್ವರಿ |
ಯತ್ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾ ದೇವಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತು ಮೇ ||
ಅನಯಾ ಧ್ಯಾನಾವಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಯಾ ಭಗವತೀ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಿಕಾ ಶ್ರೀಮಹಾಗೌರೀ ಸುಪ್ರೀತಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ಭವತು ||

ಉದ್ವಾಸನಮ್ –
ಯಾಂತುದೇವಗಣಾಃ ಸರ್ವೇ ಪೂಜಾಮಾದಾಯ ಮಾಮಕೀಮ್ |
ಇಷ್ಟಕಾಮಸಮೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪುನರಾಗಮನಾಯ ಚ ||
ಶ್ರೀಮಹಾಗೌರೀಂ ಯಥಾಸ್ಥಾನಮುದ್ವಾಸಯಾಮಿ |
ಶೋಭನಾರ್ಥಂ ಪುನರಾಗಮನಾಯ ಚ ||

ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಮಹಾಗೌರೀ ದೇವತಾ ಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು |

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ||


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed