Devi Narayaniyam Dasakam 13 – ತ್ರಯೋದಶ ದಶಕಮ್ (೧೩) – ಉತಥ್ಯ ಮಹಿಮಾ


|| ಉತಥ್ಯ ಮಹಿಮಾ ||

ಅಥಾಽಽಗತಃ ಕಶ್ಚಿದಧಿಜ್ಯಧನ್ವಾ
ಮುನಿಂ ನಿಷಾದಃ ಸಹಸಾ ಜಗಾದ |
ತ್ವಂ ಸತ್ಯವಾಗ್ಬ್ರೂಹಿ ಮುನೇ ತ್ವಯಾ ಕಿಂ
ದೃಷ್ಟಃ ಕಿಟಿಃ ಸಾಯಕವಿದ್ಧದೇಹಃ || ೧೩-೧ ||

ದೃಷ್ಟಸ್ತ್ವಯಾ ಚೇದ್ವದ ಸೂಕರಃ ಕ್ವ
ಗತೋ ನ ವಾಽದೃಶ್ಯತ ಕಿಂ ಮುನೀಂದ್ರ |
ಅಹಂ ನಿಷಾದಃ ಖಲು ವನ್ಯವೃತ್ತಿ-
-ರ್ಮಮಾಸ್ತಿ ದಾರಾದಿಕಪೋಷ್ಯವರ್ಗಃ || ೧೩-೨ ||

ಶ್ರುತ್ವಾ ನಿಷಾದಸ್ಯ ವಚೋ ಮುನಿಃ ಸ
ತೂಷ್ಣೀಂ ಸ್ಥಿತಶ್ಚಿಂತಯತಿ ಸ್ಮ ಗಾಢಮ್ |
ವದಾಮಿ ಕಿಂ ದೃಷ್ಟ ಇತೀರ್ಯತೇ ಚೇ-
-ದ್ಧನ್ಯಾದಯಂ ತಂ ಮಮ ಚಾಪ್ಯಘಂ ಸ್ಯಾತ್ || ೧೩-೩ ||

ಸತ್ಯಂ ನರಂ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಂ ಚೇ-
-ದಸತ್ಯವಕ್ತಾ ನರಕಂ ವ್ರಜೇಚ್ಚ |
ಸತ್ಯಂ ಹಿ ಸತ್ಯಂ ಸದಯಂ ನ ಕಿಂಚಿ-
-ತ್ಸತ್ಯಂ ಕೃಪಾಶೂನ್ಯಮಿದಂ ಮತಂ ಮೇ || ೧೩-೪ ||

ಏವಂ ಮುನೇಶ್ಚಿಂತಯತಃ ಸ್ವಕಾರ್ಯ-
-ವ್ಯಗ್ರೋ ನಿಷಾದಃ ಪುನರೇವಮೂಚೇ |
ದೃಷ್ಟಸ್ತ್ವಯಾ ಕಿಂ ಸ ಕಿಟಿರ್ನ ಕಿಂ ವಾ
ದೃಷ್ಟಃ ಸ ಶೀಘ್ರಂ ಕಥಯಾತ್ರ ಸತ್ಯಮ್ || ೧೩-೫ ||

ಮುನಿಸ್ತಮಾಹಾತ್ರ ಪುನಃ ಪುನಃ ಕಿಂ
ನಿಷಾದ ಮಾಂ ಪೃಚ್ಛಸಿ ಮೋಹಮಗ್ನಃ |
ಪಶ್ಯನ್ ನ ಭಾಷೇತ ನ ಚ ಬ್ರುವಾಣಃ
ಪಶ್ಯೇದಲಂ ವಾಗ್ಭಿರವೇಹಿ ಸತ್ಯಮ್ || ೧೩-೬ ||

ಉನ್ಮಾದಿನೋ ಜಲ್ಪನಮೇತದೇವಂ
ಮತ್ವಾ ನಿಷಾದಃ ಸಹಸಾ ಜಗಾಮ |
ನ ಸತ್ಯಮುಕ್ತಂ ಮುನಿನಾ ನ ಕೋಲೋ
ಹತಶ್ಚ ಸರ್ವಂ ತವ ದೇವಿ ಲೀಲಾಃ || ೧೩-೭ ||

ದ್ರಷ್ಟಾ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತದೇವ ಚ ಸ್ಯಾ-
-ದಿತಿ ಶ್ರುತಿಃ ಪ್ರಾಹ ನ ಭಾಷತೇ ಸಃ |
ಸದಾ ಬ್ರುವಾಣಸ್ತು ನ ಪಶ್ಯತೀದ-
-ಮಯಂ ಹಿ ಸತ್ಯವ್ರತವಾಕ್ಯಸಾರಃ || ೧೩-೮ ||

ಭೂಯಃ ಸ ಸಾರಸ್ವತಬೀಜಮಂತ್ರಂ
ಚಿರಂ ಜಪನ್ ಜ್ಞಾನನಿಧಿಃ ಕವಿಶ್ಚ |
ವಾಲ್ಮೀಕಿವತ್ಸರ್ವದಿಶಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋ
ಬಭೂವ ಬಂಧೂನ್ ಸಮತರ್ಪಯಚ್ಚ || ೧೩-೯ ||

ಸ್ಮೃತಾ ನತಾ ದೇವಿ ಸುಪೂಜಿತಾ ವಾ
ಶ್ರುತಾ ನುತಾ ವಾ ಖಲು ವಂದಿತಾ ವಾ |
ದದಾಸಿ ನಿತ್ಯಂ ಹಿತಮಾಶ್ರಿತೇಭ್ಯಃ
ಕೃಪಾರ್ದ್ರಚಿತ್ತೇ ಸತತಂ ನಮಸ್ತೇ || ೧೩-೧೦ ||

ಚತುರ್ದಶ ದಶಕಮ್ (೧೪) – ಸುದರ್ಶನಕಥಾ-ಭರದ್ವಾಜಾಶ್ರಮ ಪ್ರವೇಶಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed