Yuddha Kanda Sarga 67 – ಯುದ್ಧಕಾಂಡ ಸಪ್ತಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೬೭)


|| ಕುಂಭಕರ್ಣವಧಃ ||

ತೇ ನಿವೃತ್ತಾ ಮಹಾಕಾಯಾಃ ಶ್ರುತ್ವಾಽಂಗದವಚಸ್ತದಾ |
ನೈಷ್ಠಿಕೀಂ ಬುದ್ಧಿಮಾಸಾದ್ಯ ಸರ್ವೇ ಸಂಗ್ರಾಮಕಾಂಕ್ಷಿಣಃ || ೧ ||

ಸಮುದೀರಿತವೀರ್ಯಾಶ್ಚ ಸಮಾರೋಪಿತವಿಕ್ರಮಾಃ |
ಪರ್ಯವಸ್ಥಾಪಿತಾ ವಾಕ್ಯೈರಂಗದೇನ ವಲೀಮುಖಾಃ || ೨ ||

ಪ್ರಯಾತಾಶ್ಚ ಗತಾ ಹರ್ಷಂ ಮರಣೇ ಕೃತನಿಶ್ಚಯಾಃ |
ಚಕ್ರುಃ ಸುತುಮುಲಂ ಯುದ್ಧಂ ವಾನರಾಸ್ತ್ಯಕ್ತಜೀವಿತಾಃ || ೩ ||

ಅಥ ವೃಕ್ಷಾನ್ಮಹಾಕಾಯಾಃ ಸಾನೂನಿ ಸುಮಹಾಂತಿ ಚ |
ವಾನರಾಸ್ತೂರ್ಣಮುದ್ಯಮ್ಯ ಕುಂಭಕರ್ಣಮಭಿದ್ರುತಾಃ || ೪ ||

ಸ ಕುಂಭಕರ್ಣಃ ಸಂಕ್ರುದ್ಧೋ ಗದಾಮುದ್ಯಮ್ಯ ವೀರ್ಯವಾನ್ |
ಅರ್ದಯನ್ಸುಮಹಾಕಾಯಃ ಸಮಂತಾದ್ವ್ಯಕ್ಷಿಪದ್ರಿಪೂನ್ || ೫ ||

ಶತಾನಿ ಸಪ್ತ ಚಾಷ್ಟೌ ಚ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಚ ವಾನರಾಃ |
ಪ್ರಕೀರ್ಣಾಃ ಶೇರತೇ ಭೂಮೌ ಕುಂಭಕರ್ಣೇನ ಪೋಥಿತಾಃ || ೬ ||

ಷೋಡಶಾಷ್ಟೌ ಚ ದಶ ಚ ವಿಂಶತ್ತ್ರಿಂಶತ್ತಥೈವ ಚ |
ಪರಿಕ್ಷಿಪ್ಯ ಚ ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಖಾದನ್ವಿಪರಿಧಾವತಿ || ೭ ||

ಭಕ್ಷಯನ್ಭೃಶಸಂಕ್ರುದ್ಧೋ ಗರುಡಃ ಪನ್ನಗಾನಿವ |
ಕೃಚ್ಛ್ರೇಣ ಚ ಸಮಾಶ್ವಸ್ತಾಃ ಸಂಗಮ್ಯ ಚ ತತಸ್ತತಃ || ೮ ||

ವೃಕ್ಷಾದ್ರಿಹಸ್ತಾ ಹರಯಸ್ತಸ್ಥುಃ ಸಂಗ್ರಾಮಮೂರ್ಧನಿ |
ತತಃ ಪರ್ವತಮುತ್ಪಾಟ್ಯ ದ್ವಿವಿದಃ ಪ್ಲವಗರ್ಷಭಃ || ೯ ||

ದುದ್ರಾವ ಗಿರಿಶೃಂಗಾಭಂ ವಿಲಂಬ ಇವ ತೋಯದಃ |
ತಂ ಸಮುತ್ಪತ್ಯ ಚಿಕ್ಷೇಪ ಕುಂಭಕರ್ಣಸ್ಯ ವಾನರಃ || ೧೦ ||

ತಮಪ್ರಾಪ್ತೋ ಮಹಾಕಾಯಂ ತಸ್ಯ ಸೈನ್ಯೇಽಪತತ್ತದಾ |
ಮಮರ್ದಾಶ್ವಾನ್ಗಜಾಂಶ್ಚಾಪಿ ರಥಾಂಶ್ಚೈವ ನಗೋತ್ತಮಃ || ೧೧ ||

ತಾನಿ ಚಾನ್ಯಾನಿ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಪುನಶ್ಚಾನ್ಯದ್ಗಿರೇಃ ಶಿರಃ |
ತಚ್ಛೈಲಶೃಂಗಾಭಿಹತಂ ಹತಾಶ್ವಂ ಹತಸಾರಥಿ || ೧೨ ||

ರಕ್ಷಸಾಂ ರುಧಿರಕ್ಲಿನ್ನಂ ಬಭೂವಾಯೋಧನಂ ಮಹತ್ |
ರಥಿನೋ ವಾನರೇಂದ್ರಾಣಾಂ ಶರೈಃ ಕಾಲಾಂತಕೋಪಮೈಃ || ೧೩ ||

ಶಿರಾಂಸಿ ನದತಾಂ ಜಹ್ರುಃ ಸಹಸಾ ಭೀಮನಿಃಸ್ವನಾಃ |
ವಾನರಾಶ್ಚ ಮಹಾತ್ಮಾನಃ ಸಮುತ್ಪಾಟ್ಯ ಮಹಾದ್ರುಮಾನ್ || ೧೪ ||

ರಥಾನಶ್ವಾನ್ಗಜಾನುಷ್ಟ್ರಾನ್ರಾಕ್ಷಸಾನಭ್ಯಸೂದಯನ್ |
ಹನುಮಾನ್ ಶೈಲಶೃಂಗಾಣಿ ವೃಕ್ಷಾಂಶ್ಚ ವಿವಿಧಾನ್ಬಹೂನ್ || ೧೫ ||

ವವರ್ಷ ಕುಂಭಕರ್ಣಸ್ಯ ಶಿರಸ್ಯಂಬರಮಾಸ್ಥಿತಃ |
ತಾನಿ ಪರ್ವತಶೃಂಗಾಣಿ ಶೂಲೇನ ಸ ಬಿಭೇದ ಹ |
ಬಭಂಜ ವೃಕ್ಷವರ್ಷಂ ಚ ಕುಂಭಕರ್ಣೋ ಮಹಾಬಲಃ || ೧೬ ||

ತತೋ ಹರೀಣಾಂ ತದನೀಕಮುಗ್ರಂ
ದುದ್ರಾವ ಶೂಲಂ ನಿಶಿತಂ ಪ್ರಗೃಹ್ಯ |
ತಸ್ಥೌ ತತೋಽಸ್ಯಾಪತತಃ ಪುರಸ್ತಾ-
-ನ್ಮಹೀಧರಾಗ್ರಂ ಹನುಮಾನ್ಪ್ರಗೃಹ್ಯ || ೧೭ ||

ಸ ಕುಂಭಕರ್ಣಂ ಕುಪಿತೋ ಜಘಾನ
ವೇಗೇನ ಶೈಲೋತ್ತಮಭೀಮಕಾಯಮ್ |
ಸ ಚುಕ್ಷುಭೇ ತೇನ ತದಾಽಭಿಭೂತೋ
ಮೇದಾರ್ದ್ರಗಾತ್ರೋ ರುಧಿರಾವಸಿಕ್ತಃ || ೧೮ ||

ಸ ಶೂಲಮಾವಿಧ್ಯ ತಡಿತ್ಪ್ರಕಾಶಂ
ಗಿರಿಂ ಯಥಾ ಪ್ರಜ್ವಲಿತಾಗ್ರಶೃಂಗಮ್ |
ಬಾಹ್ವಂತರೇ ಮಾರುತಿಮಾಜಘಾನ
ಗುಹೋಽಚಲಂ ಕ್ರೌಂಚಮಿವೋಗ್ರಶಕ್ತ್ಯಾ || ೧೯ ||

ಸ ಶೂಲನಿರ್ಭಿನ್ನಮಹಾಭುಜಾಂತರಃ
ಪ್ರವಿಹ್ವಲಃ ಶೋಣಿತಮುದ್ವಮನ್ಮುಖಾತ್ |
ನನಾದ ಭೀಮಂ ಹನುಮಾನ್ಮಹಾಹವೇ
ಯುಗಾಂತಮೇಘಸ್ತನಿತಸ್ವನೋಪಮಮ್ || ೨೦ ||

ತತೋ ವಿನೇದುಃ ಸಹಸಾ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾ
ರಕ್ಷೋಗಣಾಸ್ತಂ ವ್ಯಥಿತಂ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ |
ಪ್ಲವಂಗಮಾಸ್ತು ವ್ಯಥಿತಾ ಭಯಾರ್ತಾಃ
ಪ್ರದುದ್ರುವುಃ ಸಂಯತಿ ಕುಂಭಕರ್ಣಾತ್ || ೨೧ ||

ತತಸ್ತು ನೀಲೋ ಬಲವಾನ್ಪರ್ಯವಸ್ಥಾಪಯನ್ಬಲಮ್ |
ಪ್ರವಿಚಿಕ್ಷೇಪ ಶೈಲಾಗ್ರಂ ಕುಂಭಕರ್ಣಾಯ ಧೀಮತೇ || ೨೨ ||

ತಮಾಪತಂತಂ ಸಂಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಮುಷ್ಟಿನಾಽಭಿಜಘಾನ ಹ |
ಮುಷ್ಟಿಪ್ರಹಾರಾಭಿಹತಂ ತಚ್ಛೈಲಾಗ್ರಂ ವ್ಯಶೀರ್ಯತ || ೨೩ ||

ಸವಿಸ್ಫುಲಿಂಗಂ ಸಜ್ವಾಲಂ ನಿಪಪಾತ ಮಹೀತಲೇ |
ಋಷಭಃ ಶರಭೋ ನೀಲೋ ಗವಾಕ್ಷೋ ಗಂಧಮಾದನಃ || ೨೪ ||

ಪಂಚ ವಾನರಶಾರ್ದೂಲಾಃ ಕುಂಭಕರ್ಣಮುಪಾದ್ರವನ್ |
ಶೈಲೈರ್ವೃಕ್ಷೈಸ್ತಲೈಃ ಪಾದೈರ್ಮುಷ್ಟಿಭಿಶ್ಚ ಮಹಾಬಲಾಃ || ೨೫ ||

ಕುಂಭಕರ್ಣಂ ಮಹಾಕಾಯಂ ಸರ್ವತೋಽಭಿಪ್ರದುದ್ರುವುಃ |
ಸ್ಪರ್ಶಾನಿವ ಪ್ರಹಾರಾಂಸ್ತಾನ್ವೇದಯಾನೋ ನ ವಿವ್ಯಥೇ || ೨೬ ||

ಋಷಭಂ ತು ಮಹಾವೇಗಂ ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಪರಿಷಸ್ವಜೇ |
ಕುಂಭಕರ್ಣಭುಜಾಭ್ಯಾಂ ತು ಪೀಡಿತೋ ವಾನರರ್ಷಭಃ || ೨೭ ||

ನಿಪಪಾತರ್ಷಭೋ ಭೀಮಃ ಪ್ರಮುಖಾದ್ವಾಂತಶೋಣಿತಃ |
ಮುಷ್ಟಿನಾ ಶರಭಂ ಹತ್ವಾ ಜಾನುನಾ ನೀಲಮಾಹವೇ || ೨೮ ||

ಆಜಘಾನ ಗವಾಕ್ಷಂ ತು ತಲೇನೇಂದ್ರರಿಪುಸ್ತದಾ |
ಪಾದೇನಾಭ್ಯಹನತ್ಕ್ರುದ್ಧಸ್ತರಸಾ ಗಂಧಮಾದನಮ್ || ೨೯ ||

ದತ್ತಪ್ರಹಾರವ್ಯಥಿತಾ ಮುಮುಹುಃ ಶೋಣಿತೋಕ್ಷಿತಾಃ |
ನಿಪೇತುಸ್ತೇ ತು ಮೇದಿನ್ಯಾಂ ನಿಕೃತ್ತಾ ಇವ ಕಿಂಶುಕಾಃ || ೩೦ ||

ತೇಷು ವಾನರಮುಖ್ಯೇಷು ಪತಿತೇಷು ಮಹಾತ್ಮಸು |
ವಾನರಾಣಾಂ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕುಂಭಕರ್ಣಂ ಪ್ರದುದ್ರುವುಃ || ೩೧ ||

ತಂ ಶೈಲಮಿವ ಶೈಲಾಭಾಃ ಸರ್ವೇ ತೇ ಪ್ಲವಗರ್ಷಭಾಃ |
ಸಮಾರುಹ್ಯ ಸಮುತ್ಪತ್ಯ ದದಂಶುಶ್ಚ ಮಹಾಬಲಾಃ || ೩೨ ||

ತಂ ನಖೈರ್ದಶನೈಶ್ಚಾಪಿ ಮುಷ್ಟಿಭಿರ್ಜಾನುಭಿಸ್ತಥಾ |
ಕುಂಭಕರ್ಣಂ ಮಹಾಕಾಯಂ ತೇ ಜಘ್ನುಃ ಪ್ಲವಗರ್ಷಭಾಃ || ೩೩ ||

ಸ ವಾನರಸಹಸ್ರೈಸ್ತೈರಾಚಿತಃ ಪರ್ವತೋಪಮಃ |
ರರಾಜ ರಾಕ್ಷಸವ್ಯಾಘ್ರೋ ಗಿರಿರಾತ್ಮರುಹೈರಿವ || ೩೪ ||

ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ವಾನರಾನ್ಸರ್ವಾನ್ಪ್ರಗೃಹ್ಯ ಸುಮಹಾಬಲಃ |
ಭಕ್ಷಯಾಮಾಸ ಸಂಕ್ರುದ್ಧೋ ಗರುಡಃ ಪನ್ನಗಾನಿವ || ೩೫ ||

ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತಾಃ ಕುಂಭಕರ್ಣೇನ ವಕ್ತ್ರೇ ಪಾತಾಲಸನ್ನಿಭೇ |
ನಾಸಾಪುಟಾಭ್ಯಾಂ ನಿರ್ಜಗ್ಮುಃ ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಚೈವ ವಾನರಾಃ || ೩೬ ||

ಭಕ್ಷಯನ್ಭೃಶಸಂಕ್ರುದ್ಧೋ ಹರೀನ್ಪರ್ವತಸನ್ನಿಭಃ |
ಬಭಂಜ ವಾನರಾನ್ಸರ್ವಾನ್ಸಂಕ್ರುದ್ಧೋ ರಾಕ್ಷಸೋತ್ತಮಃ || ೩೭ ||

ಮಾಂಸಶೋಣಿತಸಂಕ್ಲೇದಾಂ ಭೂಮಿಂ ಕುರ್ವನ್ಸ ರಾಕ್ಷಸಃ |
ಚಚಾರ ಹರಿಸೈನ್ಯೇಷು ಕಾಲಾಗ್ನಿರಿವ ಮೂರ್ಛಿತಃ || ೩೮ ||

ವಜ್ರಹಸ್ತೋ ಯಥಾ ಶಕ್ರಃ ಪಾಶಹಸ್ತ ಇವಾಂತಕಃ |
ಶೂಲಹಸ್ತೋ ಬಭೌ ಸಂಖ್ಯೇ ಕುಂಭಕರ್ಣೋ ಮಹಾಬಲಃ || ೩೯ ||

ಯಥಾ ಶುಷ್ಕಾನ್ಯರಣ್ಯಾನಿ ಗ್ರೀಷ್ಮೇ ದಹತಿ ಪಾವಕಃ |
ತಥಾ ವಾನರಸೈನ್ಯಾನಿ ಕುಂಭಕರ್ಣೋ ವಿನಿರ್ದಹತ್ || ೪೦ ||

ತತಸ್ತೇ ವಧ್ಯಮಾನಾಸ್ತು ಹತಯೂಥಾ ವಿನಾಯಕಾಃ |
ವಾನರಾ ಭಯಸಂವಿಗ್ನಾ ವಿನೇದುರ್ವಿಸ್ವರಂ ಭೃಶಮ್ || ೪೧ ||

ಅನೇಕಶೋ ವಧ್ಯಮಾನಾಃ ಕುಂಭಕರ್ಣೇನ ವಾನರಾಃ |
ರಾಘವಂ ಶರಣಂ ಜಗ್ಮುರ್ವ್ಯಥಿತಾಃ ಖಿನ್ನಚೇತಸಃ || ೪೨ ||

ಪ್ರಭಗ್ನಾನ್ವಾನರಾನ್ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಜ್ರಹಸ್ತಸುತಾತ್ಮಜಃ |
ಅಭ್ಯಧಾವತ ವೇಗೇನ ಕುಂಭಕರ್ಣಂ ಮಹಾಹವೇ || ೪೩ ||

ಶೈಲಶೃಂಗಂ ಮಹದ್ಗೃಹ್ಯ ವಿನದಂಶ್ಚ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ |
ತ್ರಾಸಯನ್ರಾಕ್ಷಸಾನ್ಸರ್ವಾನ್ಕುಂಭಕರ್ಣಪದಾನುಗಾನ್ || ೪೪ ||

ಚಿಕ್ಷೇಪ ಶೈಲಶಿಖರಂ ಕುಂಭಕರ್ಣಸ್ಯ ಮೂರ್ಧನಿ || ೪೫ ||
ಸ ತೇನಾಭಿಹತೋಽತ್ಯರ್ಥಂ ಗಿರಿಶೃಂಗೇಣ ಮೂರ್ಧನಿ |

ಕುಂಭಕರ್ಣಃ ಪ್ರಜಜ್ವಾಲ ಕೋಪೇನ ಮಹತಾ ತದಾ |
ಸೋಽಭ್ಯಧಾವತ ವೇಗೇನ ವಾಲಿಪುತ್ರಮಮರ್ಷಣಃ || ೪೬ ||

ಕುಂಭಕರ್ಣೋ ಮಹಾನಾದಸ್ತ್ರಾಸಯನ್ಸರ್ವವಾನರಾನ್ |
ಶೂಲಂ ಸಸರ್ಜ ವೈ ರೋಷಾದಂಗದೇ ಸ ಮಹಾಬಲಃ || ೪೭ ||

ತಮಾಪತಂತಂ ಬುದ್ಧ್ವಾ ತು ಯುದ್ಧಮಾರ್ಗವಿಶಾರದಃ |
ಲಾಘವಾನ್ಮೋಚಯಾಮಾಸ ಬಲವಾನ್ವಾನರರ್ಷಭಃ || ೪೮ ||

ಉತ್ಪತ್ಯ ಚೈನಂ ಸಹಸಾ ತಲೇನೋರಸ್ಯತಾಡಯತ್ |
ಸ ತೇನಾಭಿಹತಃ ಕೋಪಾತ್ಪ್ರಮುಮೋಹಾಚಲೋಪಮಃ || ೪೯ ||

ಸ ಲಬ್ಧಸಂಜ್ಞೋ ಬಲವಾನ್ಮುಷ್ಟಿಮಾವರ್ತ್ಯ ರಾಕ್ಷಸಃ |
ಅಪಹಾಸೇನ ಚಿಕ್ಷೇಪ ವಿಸಂಜ್ಞಃ ಸ ಪಪಾತ ಹ || ೫೦ ||

ತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ಲವಗಶಾರ್ದೂಲೇ ವಿಸಂಜ್ಞೇ ಪತಿತೇ ಭುವಿ |
ತಚ್ಛೂಲಂ ಸಮುಪಾದಾಯ ಸುಗ್ರೀವಮಭಿದುದ್ರುವೇ || ೫೧ ||

ತಮಾಪತಂತಂ ಸಂಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಕುಂಭಕರ್ಣಂ ಮಹಾಬಲಮ್ |
ಉತ್ಪಪಾತ ತದಾ ವೀರಃ ಸುಗ್ರೀವೋ ವಾನರಾಧಿಪಃ || ೫೨ ||

ಪರ್ವತಾಗ್ರಂ ಸಮುತ್ಕ್ಷಿಪ್ಯ ಸಮಾವಿಧ್ಯ ಮಹಾಕಪಿಃ |
ಅಭಿದುದ್ರಾವ ವೇಗೇನ ಕುಂಭಕರ್ಣಂ ಮಹಾಬಲಮ್ || ೫೩ ||

ತಮಾಪತಂತಂ ಸಂಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಕುಂಭಕರ್ಣಃ ಪ್ಲವಂಗಮಮ್ |
ತಸ್ಥೌ ವಿಕೃತಸರ್ವಾಂಗೋ ವಾನರೇಂದ್ರಸಮುನ್ಮುಖಃ || ೫೪ ||

ಕಪಿಶೋಣಿತದಿಗ್ಧಾಂಗಂ ಭಕ್ಷಯಂತಂ ಪ್ಲವಂಗಮಾನ್ |
ಕುಂಭಕರ್ಣಂ ಸ್ಥಿತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸುಗ್ರೀವೋ ವಾಕ್ಯಮಬ್ರವೀತ್ || ೫೫ ||

ಪಾತಿತಾಶ್ಚ ತ್ವಯಾ ವೀರಾಃ ಕೃತಂ ಕರ್ಮ ಸುದುಷ್ಕರಮ್ |
ಭಕ್ಷಿತಾನಿ ಚ ಸೈನ್ಯಾನಿ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ತೇ ಪರಮಂ ಯಶಃ || ೫೬ ||

ತ್ಯಜ ತದ್ವಾನರಾನೀಕಂ ಪ್ರಾಕೃತೈಃ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯಸಿ |
ಸಹಸ್ವೈಕನಿಪಾತಂ ಮೇ ಪರ್ವತಸ್ಯಾಸ್ಯ ರಾಕ್ಷಸ || ೫೭ ||

ತದ್ವಾಕ್ಯಂ ಹರಿರಾಜಸ್ಯ ಸತ್ತ್ವಧೈರ್ಯಸಮನ್ವಿತಮ್ |
ಶ್ರುತ್ವಾ ರಾಕ್ಷಸಶಾರ್ದೂಲಃ ಕುಂಭಕರ್ಣೋಽಬ್ರವೀದ್ವಚಃ || ೫೮ ||

ಪ್ರಜಾಪತೇಸ್ತು ಪೌತ್ರಸ್ತ್ವಂ ತಥೈವರ್ಕ್ಷರಜಃಸುತಃ |
ಶ್ರುತಪೌರುಷಸಂಪನ್ನಃ ಕಸ್ಮಾದ್ಗರ್ಜಸಿ ವಾನರ || ೫೯ ||

ಸ ಕುಂಭಕರ್ಣಸ್ಯ ವಚೋ ನಿಶಮ್ಯ
ವ್ಯಾವಿಧ್ಯ ಶೈಲಂ ಸಹಸಾ ಮುಮೋಚ |
ತೇನಾಜಘಾನೋರಸಿ ಕುಂಭಕರ್ಣಂ
ಶೈಲೇನ ವಜ್ರಾಶನಿಸನ್ನಿಭೇನ || ೬೦ ||

ತಚ್ಛೈಲಶೃಂಗಂ ಸಹಸಾ ವಿಶೀರ್ಣಂ
ಭುಜಾಂತರೇ ತಸ್ಯ ತದಾ ವಿಶಾಲೇ |
ತತೋ ವಿಷೇದುಃ ಸಹಸಾ ಪ್ಲವಂಗಾ
ರಕ್ಷೋಗಣಾಶ್ಚಾಪಿ ಮುದಾ ವಿನೇದುಃ || ೬೧ ||

ಸ ಶೈಲಶೃಂಗಾಭಿಹತಶ್ಚುಕೋಪ
ನನಾದ ಕೋಪಾಚ್ಚ ವಿವೃತ್ಯ ವಕ್ತ್ರಮ್ |
ವ್ಯಾವಿಧ್ಯ ಶೂಲಂ ಚ ತಡಿತ್ಪ್ರಕಾಶಂ
ಚಿಕ್ಷೇಪ ಹರ್ಯೃಕ್ಷಪತೇರ್ವಧಾಯ || ೬೨ ||

ತತ್ಕುಂಭಕರ್ಣಸ್ಯ ಭುಜಪ್ರವಿದ್ಧಂ
ಶೂಲಂ ಶಿತಂ ಕಾಂಚನಧಾಮಜುಷ್ಟಮ್ |
ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಸಮುತ್ಪತ್ಯ ನಿಗೃಹ್ಯ ದೋರ್ಭ್ಯಾಂ
ಬಭಂಜ ವೇಗೇನ ಸುತೋಽನಿಲಸ್ಯ || ೬೩ ||

ಕೃತಂ ಭಾರಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಶೂಲಂ ಕಾಲಾಯಸಂ ಮಹತ್ |
ಬಭಂಜ ಜಾನುನ್ಯಾರೋಪ್ಯ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಃ ಪ್ಲವಗರ್ಷಭಃ || ೬೪ ||

ಶೂಲಂ ಭಗ್ನಂ ಹನುಮತಾ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಾನರವಾಹಿನೀ |
ಹೃಷ್ಟಾ ನನಾದ ಬಹುಶಃ ಸರ್ವತಶ್ಚಾಪಿ ದುದ್ರುವೇ || ೬೫ ||

ಸಿಂಹನಾದಂ ಚ ತೇ ಚಕ್ರುಃ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾ ವನಗೋಚರಾಃ |
ಮಾರುತಿಂ ಪೂಜಯಾಂಚಕ್ರುರ್ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಶೂಲಂ ತಥಾಗತಮ್ || ೬೬ ||

ಸ ತತ್ತದಾ ಭಗ್ನಮವೇಕ್ಷ್ಯ ಶೂಲಂ
ಚುಕೋಪ ರಕ್ಷೋಧಿಪತಿರ್ಮಹಾತ್ಮಾ |
ಉತ್ಪಾಟ್ಯ ಲಂಕಾಮಲಯಾತ್ಸ ಶೃಂಗಂ
ಜಘಾನ ಸುಗ್ರೀವಮುಪೇತ್ಯ ತೇನ || ೬೭ ||

ಸ ಶೈಲಶೃಂಗಾಭಿಹತೋ ವಿಸಂಜ್ಞಃ
ಪಪಾತ ಭೂಮೌ ಯುಧಿ ವಾನರೇಂದ್ರಃ |
ತಂ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಭೂಮೌ ಪತಿತಂ ವಿಸಂಜ್ಞಂ
ನೇದುಃ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾಸ್ತ್ವಥ ಯಾತುಧಾನಾಃ || ೬೮ ||

ತಮಭ್ಯುಪೇತ್ಯಾದ್ಭುತಘೋರವೀರ್ಯಂ
ಸ ಕುಂಭಕರ್ಣೋ ಯುಧಿ ವಾನರೇಂದ್ರಮ್ |
ಜಹಾರ ಸುಗ್ರೀವಮಭಿಪ್ರಗೃಹ್ಯ
ಯಥಾಽನಿಲೋ ಮೇಘಮತಿಪ್ರಚಂಡಃ || ೬೯ ||

ಸ ತಂ ಮಹಾಮೇಘನಿಕಾಶರೂಪಮ್
ಉತ್ಪಾಟ್ಯ ಗಚ್ಛನ್ಯುಧಿ ಕುಂಭಕರ್ಣಃ |
ರರಾಜ ಮೇರುಪ್ರತಿಮಾನರೂಪೋ
ಮೇರುರ್ಯಥಾಭ್ಯುಚ್ಛ್ರಿತಘೋರಶೃಂಗಃ || ೭೦ ||

ತತಸ್ತಮುತ್ಪಾಟ್ಯ ಜಗಾಮ ವೀರಃ
ಸಂಸ್ತೂಯಮಾನೋ ಯುಧಿ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರೈಃ |
ಶೃಣ್ವನ್ನಿನಾದಂ ತ್ರಿದಶಾಲಯಾನಾಂ
ಪ್ಲವಂಗರಾಜಗ್ರಹವಿಸ್ಮಿತಾನಾಮ್ || ೭೧ ||

ತತಸ್ತಮಾದಾಯ ತದಾ ಸ ಮೇನೇ
ಹರೀಂದ್ರಮಿಂದ್ರೋಪಮಮಿಂದ್ರವೀರ್ಯಃ |
ಅಸ್ಮಿನ್ಹೃತೇ ಸರ್ವಮಿದಂ ಹೃತಂ ಸ್ಯಾತ್-
ಸರಾಘವಂ ಸೈನ್ಯಮಿತೀಂದ್ರಶತ್ರುಃ || ೭೨ ||

ವಿದ್ರುತಾಂ ವಾಹಿನೀಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಾನರಾಣಾಂ ತತಸ್ತತಃ |
ಕುಂಭಕರ್ಣೇನ ಸುಗ್ರೀವಂ ಗೃಹೀತಂ ಚಾಪಿ ವಾನರಮ್ || ೭೩ ||

ಹನುಮಾಂಶ್ಚಿಂತಯಾಮಾಸ ಮತಿಮಾನ್ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ |
ಏವಂ ಗೃಹೀತೇ ಸುಗ್ರೀವೇ ಕಿಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಮಯಾ ಭವೇತ್ || ೭೪ ||

ಯದ್ವೈ ನ್ಯಾಯ್ಯಂ ಮಯಾ ಕರ್ತುಂ ತತ್ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವಥಾ |
ಭೂತ್ವಾ ಪರ್ವತಸಂಕಾಶೋ ನಾಶಯಿಷ್ಯಾಮಿ ರಾಕ್ಷಸಮ್ || ೭೫ ||

ಮಯಾ ಹತೇ ಸಂಯತಿ ಕುಂಭಕರ್ಣೇ
ಮಹಾಬಲೇ ಮುಷ್ಟಿವಿಕೀರ್ಣದೇಹೇ |
ವಿಮೋಚಿತೇ ವಾನರಪಾರ್ಥಿವೇ ಚ
ಭವಂತು ಹೃಷ್ಟಾಃ ಪ್ಲವಗಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ || ೭೬ ||

ಅಥವಾ ಸ್ವಯಮಪ್ಯೇಷ ಮೋಕ್ಷಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತಿ ಪಾರ್ಥಿವಃ |
ಗೃಹೀತೋಽಯಂ ಯದಿ ಭವೇತ್ರಿದಶೈಃ ಸಾಸುರೋರಗೈಃ || ೭೭ ||

ಮನ್ಯೇ ನ ತಾವದಾತ್ಮಾನಂ ಬುಧ್ಯತೇ ವಾನರಾಧಿಪಃ |
ಶೈಲಪ್ರಹಾರಾಭಿಹತಃ ಕುಂಭಕರ್ಣೇನ ಸಂಯುಗೇ || ೭೮ ||

ಅಯಂ ಮುಹೂರ್ತಾತ್ಸುಗ್ರೀವೋ ಲಬ್ಧಸಂಜ್ಞೋ ಮಹಾಹವೇ |
ಆತ್ಮನೋ ವಾನರಾಣಾಂ ಚ ಯತ್ಪಥ್ಯಂ ತತ್ಕರಿಷ್ಯತಿ || ೭೯ ||

ಮಯಾ ತು ಮೋಕ್ಷಿತಸ್ಯಾಸ್ಯ ಸುಗ್ರೀವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ಅಪ್ರೀತಿಶ್ಚ ಭವೇತ್ಕಷ್ಟಾ ಕೀರ್ತಿನಾಶಶ್ಚ ಶಾಶ್ವತಃ || ೮೦ ||

ತಸ್ಮಾನ್ಮುಹೂರ್ತಂ ಕಾಂಕ್ಷಿಷ್ಯೇ ವಿಕ್ರಮಂ ಪಾರ್ಥಿವಸ್ಯ ತು |
ಭಿನ್ನಂ ಚ ವಾನರಾನೀಕಂ ತಾವದಾಶ್ವಾಸಯಾಮ್ಯಹಮ್ || ೮೧ ||

ಇತ್ಯೇವಂ ಚಿಂತಯಿತ್ವಾ ತು ಹನುಮಾನ್ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ |
ಭೂಯಃ ಸಂಸ್ತಂಭಯಾಮಾಸ ವಾನರಾಣಾಂ ಮಹಾಚಮೂಮ್ || ೮೨ ||

ಸ ಕುಂಭಕರ್ಣೋಽಥ ವಿವೇಶ ಲಂಕಾಂ
ಸ್ಫುರಂತಮಾದಾಯ ಮಹಾಕಪಿಂ ತಮ್ |
ವಿಮಾನಚರ್ಯಾಗೃಹಗೋಪುರಸ್ಥೈಃ
ಪುಷ್ಪಾಗ್ರ್ಯವರ್ಷೈರವಕೀರ್ಯಮಾಣಃ || ೮೩ ||

ಲಾಜಗಂಧೋದವರ್ಷೈಸ್ತು ಸಿಚ್ಯಮಾನಃ ಶನೈಃ ಶನೈಃ |
ರಾಜಮಾರ್ಗಸ್ಯ ಶೀತತ್ವಾತ್ಸಂಜ್ಞಾಮಾಪ ಮಹಾಬಲಃ || ೮೪ ||

ತತಃ ಸ ಸಂಜ್ಞಾಮುಪಲಭ್ಯ ಕೃಚ್ಛ್ರಾ-
-ದ್ಬಲೀಯಸಸ್ತಸ್ಯ ಭುಜಾಂತರಸ್ಥಃ |
ಅವೇಕ್ಷಮಾಣಃ ಪುರರಾಜಮಾರ್ಗಂ
ವಿಚಿಂತಯಾಮಾಸ ಮುಹುರ್ಮಹಾತ್ಮಾ || ೮೫ ||

ಏವಂ ಗೃಹೀತೇನ ಕಥಂ ನು ನಾಮ
ಶಕ್ಯಂ ಮಯಾ ಸಂಪ್ರತಿಕರ್ತುಮದ್ಯ |
ತಥಾ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಯಥಾ ಹರೀಣಾಂ
ಭವಿಷ್ಯತೀಷ್ಟಂ ಚ ಹಿತಂ ಚ ಕಾರ್ಯಮ್ || ೮೬ ||

ತತಃ ಕರಾಗ್ರೈಃ ಸಹಸಾ ಸಮೇತ್ಯ
ರಾಜಾ ಹರೀಣಾಮಮರೇಂದ್ರಶತ್ರುಮ್ |
ಖರೈಶ್ಚ ಕರ್ಣೌ ದಶನೈಶ್ಚ ನಾಸಾಂ
ದದಂಶ ಪಾರ್ಶ್ವೇಷು ಚ ಕುಂಭಕರ್ಣಮ್ || ೮೭ ||

ಸ ಕುಂಭಕರ್ಣೋ ಹೃತಕರ್ಣನಾಸೋ
ವಿದಾರಿತಸ್ತೇನ ವಿಮರ್ದಿತಶ್ಚ |
ರೋಷಾಭಿಭೂತಃ ಕ್ಷತಜಾರ್ದ್ರಗಾತ್ರಃ
ಸುಗ್ರೀವಮಾವಿಧ್ಯ ಪಿಪೇಷ ಭೂಮೌ || ೮೮ ||

ಸ ಭೂತಲೇ ಭೀಮಬಲಾಭಿಪಿಷ್ಟಃ
ಸುರಾರಿಭಿಸ್ತೈರಭಿಹನ್ಯಮಾನಃ |
ಜಗಾಮ ಖಂ ವೇಗವದಭ್ಯುಪೇತ್ಯ
ಪುನಶ್ಚ ರಾಮೇಣ ಸಮಾಜಗಾಮ || ೮೯ ||

ಕರ್ಣನಾಸಾವಿಹೀನಸ್ತು ಕುಂಭಕರ್ಣೋ ಮಹಾಬಲಃ |
ರರಾಜ ಶೋಣಿತೈಃ ಸಿಕ್ತೋ ಗಿರಿಃ ಪ್ರಸ್ರವಣೈರಿವ || ೯೦ ||

ಶೋಣಿತಾರ್ದ್ರೋ ಮಹಾಕಾಯೋ ರಾಕ್ಷಸೋ ಭೀಮವಿಕ್ರಮಃ |
ಯುದ್ಧಾಯಾಭಿಮುಖೋ ಭೂಯೋ ಮನಶ್ಚಕ್ರೇ ಮಹಾಬಲಃ || ೯೧ ||

ಅಮರ್ಷಾಚ್ಛೋಣಿತೋದ್ಗಾರೀ ಶುಶುಭೇ ರಾವಣಾನುಜಃ |
ನೀಲಾಂಜನಚಯಪ್ರಖ್ಯಃ ಸಸಂಧ್ಯ ಇವ ತೋಯದಃ || ೯೨ ||

ಗತೇ ತು ತಸ್ಮಿನ್ಸುರರಾಜಶತ್ರುಃ
ಕ್ರೋಧಾತ್ಪ್ರದುದ್ರಾವ ರಣಾಯ ಭೂಯಃ |
ಅನಾಯುಧೋಽಸ್ಮೀತಿ ವಿಚಿಂತ್ಯ ರೌದ್ರೋ
ಘೋರಂ ತದಾ ಮುದ್ಗರಮಾಸಸಾದ || ೯೩ ||

ತತಃ ಸ ಪುರ್ಯಾಃ ಸಹಸಾ ಮಹೌಜಾ
ನಿಷ್ಕ್ರಮ್ಯ ತದ್ವಾನರಸೈನ್ಯಮುಗ್ರಮ್ |
[* ತೇನೈವ ರೂಪೇಣ ಬಭಂಜ ರುಷ್ಟಃ |
ಪ್ರಹಾರಮುಷ್ಟ್ಯಾ ಚ ಪದೇನ ಸದ್ಯಃ *]| ೯೪ ||

ಬಭಕ್ಷ ರಕ್ಷೋ ಯುಧಿ ಕುಂಭಕರ್ಣಃ
ಪ್ರಜಾ ಯುಗಾಂತಾಗ್ನಿರಿವ ಪ್ರದೀಪ್ತಃ |
ಬುಭುಕ್ಷಿತಃ ಶೋಣಿತಮಾಂಸಗೃಧ್ನುಃ
ಪ್ರವಿಶ್ಯ ತದ್ವಾನರಸೈನ್ಯಮುಗ್ರಮ್ || ೯೫ ||

ಚಖಾದ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಹರೀನ್ಪಿಶಾಚಾನ್-
ಋಕ್ಷಾಂಶ್ಚ ಮೋಹಾದ್ಯುಧಿ ಕುಂಭಕರ್ಣಃ |
ಯಥೈವ ಮೃತ್ಯುರ್ಹರತೇ ಯುಗಾಂತೇ
ಸ ಭಕ್ಷಯಾಮಾಸ ಹರೀಂಶ್ಚ ಮುಖ್ಯಾನ್ || ೯೬ ||

ಏಕಂ ದ್ವೇ ತ್ರೀನ್ಬಹೂನ್ಕ್ರುದ್ಧೋ ವಾನರಾನ್ಸಹ ರಾಕ್ಷಸೈಃ |
ಸಮಾದಾಯೈಕಹಸ್ತೇನ ಪ್ರಚಿಕ್ಷೇಪ ತ್ವರನ್ಮುಖೇ || ೯೭ ||

ಸಂಪ್ರಸ್ರವಂಸ್ತದಾ ಮೇದಃ ಶೋಣಿತಂ ಚ ಮಹಾಬಲಃ |
ವಧ್ಯಮಾನೋ ನಗೇಂದ್ರಾಗ್ರೈರ್ಭಕ್ಷಯಾಮಾಸ ವಾನರಾನ್ || ೯೮ ||

ತೇ ಭಕ್ಷ್ಯಮಾಣಾ ಹರಯೋ ರಾಮಂ ಜಗ್ಮುಸ್ತದಾ ಗತಿಮ್ |
ಕುಂಭಕರ್ಣೋ ಭೃಶಂ ಕ್ರುದ್ಧಃ ಕಪೀನ್ಖಾದನ್ಪ್ರಧಾವತಿ || ೯೯ ||

ಶತಾನಿ ಸಪ್ತ ಚಾಷ್ಟೌ ಚ ವಿಂಶತ್ತ್ರಿಂಶತ್ತಥೈವ ಚ |
ಸಂಪರಿಷ್ವಜ್ಯ ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಖಾದನ್ವಿಪರಿಧಾವತಿ || ೧೦೦ ||

[* ಅಧಿಕಶ್ಲೋಕಂ –
ಮೇದೋವಸಾಶೋಣಿತದಿಗ್ಧಗಾತ್ರಃ
ಕರ್ಣಾವಸಕ್ತಪ್ರಥಿತಾಂತ್ರಮಾಲಃ |
ವವರ್ಷ ಶೂಲಾನಿ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಃ
ಕಾಲೋ ಯುಗಾಂತಾಗ್ನಿರಿವ ಪ್ರವೃದ್ಧಃ || ೧೦೧ ||
*]

ತಸ್ಮಿನ್ಕಾಲೇ ಸುಮಿತ್ರಾಯಾಃ ಪುತ್ರಃ ಪರಬಲಾರ್ದನಃ |
ಚಕಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ ಕ್ರುದ್ಧೋ ಯುದ್ಧಂ ಪರಪುರಂಜಯಃ || ೧೦೨ ||

ಸ ಕುಂಭಕರ್ಣಸ್ಯ ಶರಾನ್ ಶರೀರೇ ಸಪ್ತ ವೀರ್ಯವಾನ್ |
ನಿಚಖಾನಾದದೇ ಬಾಣಾನ್ವಿಸಸರ್ಜ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ || ೧೦೩ ||

[* ಅಧಿಕಪಾಠಃ –
ಪೀಡ್ಯಮಾನಸ್ತದಸ್ತ್ರಂ ತು ವೀಶೇಷಂ ತತ್ಸ ರಾಕ್ಷಸಃ |
ತತಶ್ಚುಕೋಪ ಬಲವಾನ್ಸುಮಿತ್ರಾನಂದವರ್ಧನಃ || ೧೦೪ ||
ಅಥಾಸ್ಯ ಕವಚಂ ಶುಭ್ರಂ ಜಾಂಬೂನದಮಯಂ ಶುಭಮ್ |
ಪ್ರಚ್ಛಾದಯಾಮಾಸ ಶೈರಃ ಸಂಧ್ಯಾಭ್ರೈರಿವ ಮಾರುತಃ || ೧೦೫ ||
ನೀಲಾಂಜನಚಯಪ್ರಖ್ಯೈಃ ಶರೈಃ ಕಾಂಚನಭೂಷಣೈಃ |
ಆಪೀಡ್ಯಮಾನಃ ಶುಶುಭೇ ಮೇಘೈಃ ಸೂರ್ಯ ಇವಾಂಶುಭಾನ್ || ೧೦೬ ||
ತತಃ ಸ ರಾಕ್ಷಸೋ ಭೀಮಃ ಸುಮಿತ್ರಾನಂದವರ್ಧನಮ್ |
ಸಾವಜ್ಞಮೇವ ಪ್ರೋವಾಚ ವಾಕ್ಯಂ ಮೇಘೌಘನಿಃಸ್ವನಮ್ || ೧೦೭ ||
ಅಂತಕಸ್ಯಾಪಿ ಕ್ರುದ್ಧಸ್ಯ ಭಯದಾತಾರಮಾಹವೇ |
ಯುಧ್ಯತಾ ಮಾಮಭೀತೇನ ಖ್ಯಾಪಿತಾ ವೀರತಾ ತ್ವಯಾ || ೧೦೮ ||
ಪ್ರಗೃಹೀತಾಯುಧಸ್ಯೇವ ಮೃತ್ಯೋರಿವ ಮಹಾಮೃಧೇ |
ತಿಷ್ಠನ್ನಪ್ಯಗ್ರತಃ ಪೂಜ್ಯಃ ಕೋ ಮೇ ಯುದ್ಧಪ್ರದಾಯಕಃ || ೧೦೯ ||
ಐರಾವತ ಗಜಾರೂಢೋ ವೃತಃ ಸರ್ವಾಮರೈಃ ಪ್ರಭುಃ |
ನೈವ ಶಕ್ರೋಽಪಿ ಸಮರೇ ಸ್ಥಿತಪೂರ್ವಃ ಕದಾಚನ || ೧೧೦ ||
ಅದ್ಯ ತ್ವಯಾಽಹಂ ಸೌಮಿತ್ರೇ ಬಾಲೇನಾಪಿ ಪರಾಕ್ರಮೈಃ |
ತೋಷಿತೋ ಗಂತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಮನುಜ್ಞಾಪ್ಯ ರಾಘವಮ್ || ೧೧೧ ||
ಸತ್ವಧೈರ್ಯಬಲೋತ್ಸಾಹೈಸ್ತೋಷಿತೋಽಹಂ ರಣೇ ತ್ವಯಾ |
ರಾಮಮೇವೈಕಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಹಂತುಂ ಯಸ್ಮಿನ್ಹತೇ ಹತಮ್ || ೧೧೨ ||
ರಾಮೇ ಮಯಾ ಚೇನ್ನಿಹತೇ ಯೇಽನ್ಯೇ ಸ್ಥಾಸ್ಯಂತಿ ಸಂಯುಗೇ |
ತಾನಹಂ ಯೋಧಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಸ್ವಬಲೇನ ಪ್ರಮಾಥಿನಾ || ೧೧೩ ||
ಇತ್ಯುಕ್ತವಾಕ್ಯಂ ತದ್ರಕ್ಷಃ ಪ್ರೋವಾಚ ಸ್ತುತಿಸಂಹಿತಮ್ |
ಮೃಧೇ ಘೋರತರಂ ವಾಕ್ಯಂ ಸೌಮಿತ್ರಿಃ ಪ್ರಹಸನ್ನಿವ || ೧೧೪ ||
ಯಸ್ತ್ವಂ ಶಕ್ರಾದಿಭಿರ್ದೇವೈರಸಹ್ಯಂ ಪ್ರಾಹ ಪೌರುಷಮ್ |
ತತ್ಸತ್ಯಂ ನಾನ್ಯಥಾ ವೀರ ದೃಷ್ಟಸ್ತೇಽದ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಃ || ೧೧೫ ||
ಏಷ ದಾಶರಥೀ ರಾಮಸ್ತಿಷ್ಠತ್ಯದ್ರಿರಿವಾಪರಃ |
ಮನೋರಥೋ ರಾತ್ರಿಚರ ತತ್ಸಮೀಪೇ ಭವಿಷ್ಯತಿ |
ಇತಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ಹ್ಯನಾದೃತ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ಸ ನಿಶಾಚರಃ || ೧೧೬ ||
*]

ಅತಿಕ್ರಮ್ಯ ಚ ಸೌಮಿತ್ರಿಂ ಕುಂಭಕರ್ಣೋ ಮಹಾಬಲಃ |
ರಾಮಮೇವಾಭಿದುದ್ರಾವ ದಾರಯನ್ನಿವ ಮೇದಿನೀಮ್ || ೧೧೭ ||

ಅಥ ದಾಶರಥೀ ರಾಮೋ ರೌದ್ರಮಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಯೋಜಯನ್ |
ಕುಂಭಕರ್ಣಸ್ಯ ಹೃದಯೇ ಸಸರ್ಜ ನಿಶಿತಾನ್ ಶರಾನ್ || ೧೧೮ ||

ತಸ್ಯ ರಾಮೇಣ ವಿದ್ಧಸ್ಯ ಸಹಸಾಭಿಪ್ರಧಾವತಃ |
ಅಂಗಾರಮಿತ್ರಾಃ ಕ್ರುದ್ಧಸ್ಯ ಮುಖಾನ್ನಿಶ್ಚೇರುರರ್ಚಿಷಃ || ೧೧೯ ||

ರಾಮಾಸ್ತ್ರವಿದ್ಧೋ ಘೋರಂ ವೈ ನದನ್ರಾಕ್ಷಸಪುಂಗವಃ |
ಅಭ್ಯಧಾವತ ಸಂಕ್ರುದ್ಧೋ ಹರೀನ್ವಿದ್ರಾವಯನ್ರಣೇ || ೧೨೦ ||

ತಸ್ಯೋರಸಿ ನಿಮಗ್ನಾಶ್ಚ ಶರಾ ಬರ್ಹಿಣವಾಸಸಃ |
ರೇಜುರ್ನೀಲಾದ್ರಿಕಟಕೇ ನೃತ್ಯಂತ ಇವ ಬರ್ಹಿಣಃ || ೧೨೧ ||

ಹಸ್ತಾಚ್ಚಾಪಿ ಪರಿಭ್ರಷ್ಟಾ ಪಪಾತೋರ್ವ್ಯಾಂ ಮಹಾಗದಾ |
ಆಯುಧಾನಿ ಚ ಸರ್ವಾಣಿ ವಿಪ್ರಾಕೀರ್ಯಂತ ಭೂತಲೇ || ೧೨೨ ||

ಸ ನಿರಾಯುಧಮಾತ್ಮಾನಂ ಯದಾ ಮೇನೇ ಮಹಾಬಲಃ |
ಮುಷ್ಟಿಭ್ಯಾಂ ಚರಣಾಭ್ಯಾಂ ಚ ಚಕಾರ ಕದನಂ ಮಹತ್ || ೧೨೩ ||

ಸ ಬಾಣೈರತಿವಿದ್ಧಾಂಗಃ ಕ್ಷತಜೇನ ಸಮುಕ್ಷಿತಃ |
ರುಧಿರಂ ಪ್ರತಿಸುಸ್ರಾವ ಗಿರಿಃ ಪ್ರಸ್ರವಣಂ ಯಥಾ || ೧೨೪ ||

ಸ ತೀವ್ರೇಣ ಚ ಕೋಪೇನ ರುಧಿರೇಣ ಚ ಮೂರ್ಛಿತಃ |
ವಾನರಾನ್ರಾಕ್ಷಸಾನೃಕ್ಷಾನ್ಖಾದನ್ವಿಪರಿಧಾವತಿ || ೧೨೫ ||

ಅಥ ಶೃಂಗಂ ಸಮಾವಿಧ್ಯ ಭೀಮಂ ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಃ |
ಚಿಕ್ಷೇಪ ರಾಮಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಬಲವಾನಂತಕೋಪಮಃ || ೧೨೬ ||

ಅಪ್ರಾಪ್ತಮಂತರಾ ರಾಮಃ ಸಪ್ತಭಿಸ್ತೈರಜಿಹ್ಮಗೈಃ |
ಶರೈಃ ಕಾಂಚನಚಿತ್ರಾಂಗೈಶ್ಚಿಚ್ಛೇದ ಪುರುಷರ್ಷಭಃ || ೧೨೭ ||

ತನ್ಮೇರುಶಿಖರಾಕಾರಂ ದ್ಯೋತಮಾನಮಿವ ಶ್ರಿಯಾ |
ದ್ವೇ ಶತೇ ವಾನರೇಂದ್ರಾಣಾಂ ಪತಮಾನಮಪಾತಯತ್ || ೧೨೮ ||

ತಸ್ಮಿನ್ಕಾಲೇ ಸ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ವಾಕ್ಯಮಬ್ರವೀತ್ |
ಕುಂಭಕರ್ಣವಧೇ ಯುಕ್ತೋ ಯೋಗಾನ್ಪರಿಮೃಶನ್ಬಹೂನ್ || ೧೨೯ ||

ನೈವಾಯಂ ವಾನರಾನ್ರಾಜನ್ನಾಪಿ ಜಾನಾತಿ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ |
ಮತ್ತಃ ಶೋಣಿತಗಂಧೇನ ಸ್ವಾನ್ಪರಾಂಶ್ಚೈವ ಖಾದತಿ || ೧೩೦ ||

ಸಾಧ್ವೇನಮಧಿರೋಹಂತು ಸರ್ವೇ ತೇ ವಾನರರ್ಷಭಾಃ |
ಯೂಥಪಾಶ್ಚ ಯಥಾ ಮುಖ್ಯಾಸ್ತಿಷ್ಠಂತ್ವಸ್ಯ ಸಮಂತತಃ || ೧೩೧ ||

ಅಪ್ಯಯಂ ದುರ್ಮತಿಃ ಕಾಲೇ ಗುರುಭಾರಪ್ರಪೀಡಿತಃ |
ಪ್ರಪತನ್ರಾಕ್ಷಸೋ ಭೂಮೌ ನಾನ್ಯಾನ್ಹನ್ಯಾತ್ಪ್ಲವಂಗಮಾನ್ || ೧೩೨ ||

ತಸ್ಯ ತದ್ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ರಾಜಪುತ್ರಸ್ಯ ಧೀಮತಃ |
ತೇ ಸಮಾರುರುಹುರ್ಹೃಷ್ಟಾಃ ಕುಂಭಕರ್ಣಂ ಪ್ಲವಂಗಮಾಃ || ೧೩೩ ||

ಕುಂಭಕರ್ಣಸ್ತು ಸಂಕ್ರುದ್ಧಃ ಸಮಾರೂಢಃ ಪ್ಲವಂಗಮೈಃ |
ವ್ಯಧೂನಯತ್ತಾನ್ವೇಗೇನ ದುಷ್ಟಹಸ್ತೀವ ಹಸ್ತಿಪಾನ್ || ೧೩೪ ||

ತಾನ್ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿರ್ಧುತಾನ್ರಾಮೋ ದುಷ್ಟೋಽಯಮಿತಿ ರಾಕ್ಷಸಃ |
ಸಮುತ್ಪಪಾತ ವೇಗೇನ ಧನುರುತ್ತಮಮಾದದೇ || ೧೩೫ ||

ಕ್ರೋಧತಾಮ್ರೇಕ್ಷಣೋ ವೀರೋ ನಿರ್ದಹನ್ನಿವ ಚಕ್ಷುಷಾ |
ರಾಘವೋ ರಾಕ್ಷಸಂ ರೋಷಾದಭಿದುದ್ರಾವ ವೇಗಿತಃ |
ಯೂಥಪಾನ್ಹರ್ಷಯನ್ಸರ್ವಾನ್ಕುಂಭಕರ್ಣಭಯಾರ್ದಿತಾನ್ || ೧೩೬ ||

ಸ ಚಾಪಮಾದಾಯ ಭುಜಂಗಕಲ್ಪಂ
ದೃಢಜ್ಯಮುಗ್ರಂ ತಪನೀಯಚಿತ್ರಮ್ |
ಹರೀನ್ಸಮಾಶ್ವಾಸ್ಯ ಸಮುತ್ಪಪಾತ
ರಾಮೋ ನಿಬದ್ಧೋತ್ತಮತೂಣಬಾಣಃ || ೧೩೭ ||

ಸ ವಾನರಗಣೈಸ್ತೈಸ್ತು ವೃತಃ ಪರಮದುರ್ಜಯಃ |
ಲಕ್ಷ್ಮಣಾನುಚರೋ ರಾಮಃ ಸಂಪ್ರತಸ್ಥೇ ಮಹಾವಲಃ || ೧೩೮ ||

ಸ ದದರ್ಶ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಕಿರೀಟಿನಮರಿಂದಮಮ್ |
ಶೋಣಿತಾಪ್ಲುತಸರ್ವಾಂಗಂ ಕುಂಭಕರ್ಣಂ ಮಹಾಬಲಮ್ || ೧೩೯ ||

ಸರ್ವಾನ್ಸಮಭಿಧಾವಂತಂ ಯಥಾ ರುಷ್ಟಂ ದಿಶಾಗಜಮ್ |
ಮಾರ್ಗಮಾಣಂ ಹರೀನ್ಕ್ರುದ್ಧಂ ರಾಕ್ಷಸೈಃ ಪರಿವಾರಿತಮ್ || ೧೪೦ ||

ವಿಂಧ್ಯಮಂದರಸಂಕಾಶಂ ಕಾಂಚನಾಂಗದಭೂಷಣಮ್ |
ಸ್ರವಂತಂ ರುಧಿರಂ ವಕ್ತ್ರಾದ್ವರ್ಷಮೇಘಮಿವೋತ್ಥಿತಮ್ || ೧೪೧ ||

ಜಿಹ್ವಯಾ ಪರಿಲಿಹ್ಯಂತಂ ಶೋಣಿತಂ ಶೋಣಿತೇಕ್ಷಣಮ್ |
ಮೃದ್ಗಂತಂ ವಾನರಾನೀಕಂ ಕಾಲಾಂತಕಯಮೋಪಮಮ್ || ೧೪೨ ||

ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ರಾಕ್ಷಸಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಪ್ರದೀಪ್ತಾನಲವರ್ಚಸಮ್ |
ವಿಸ್ಫಾರಯಾಮಾಸ ತದಾ ಕಾರ್ಮುಕಂ ಪುರುಷರ್ಷಭಃ || ೧೪೩ ||

ಸ ತಸ್ಯ ಚಾಪನಿರ್ಘೋಷಾತ್ಕುಪಿತೋ ರಾಕ್ಷಸರ್ಷಭಃ |
ಅಮೃಷ್ಯಮಾಣಸ್ತಂ ಘೋಷಮಭಿದುದ್ರಾವ ರಾಘವಮ್ || ೧೪೪ ||

ತತಸ್ತು ವಾತೋದ್ಧತಮೇಘಕಲ್ಪಂ
ಭುಜಂಗರಾಜೋತ್ತಮಭೋಗಬಾಹುಮ್ |
ತಮಾಪತಂತಂ ಧರಣೀಧರಾಭ-
-ಮುವಾಚ ರಾಮೋ ಯುಧಿ ಕುಂಭಕರ್ಣಮ್ || ೧೪೫ ||

ಆಗಚ್ಛ ರಕ್ಷೋಧಿಪ ಮಾ ವಿಷಾದ-
-ಮವಸ್ಥಿತೋಽಹಂ ಪ್ರಗೃಹೀತಚಾಪಃ |
ಅವೇಹಿ ಮಾಂ ಶಕ್ರಸಪತ್ನ ರಾಮಮ್
ಮಯಾ ಮುಹೂರ್ತಾದ್ಭವಿತಾ ವಿಚೇತಾಃ || ೧೪೬ ||

ರಾಮೋಽಯಮಿತಿ ವಿಜ್ಞಾಯ ಜಹಾಸ ವಿಕೃತಸ್ವನಮ್ |
ಅಭ್ಯಧಾವತ ಸಂಕ್ರುದ್ಧೋ ಹರೀನ್ವಿದ್ರಾವಯನ್ರಣೇ || ೧೪೭ ||

ಪಾತಯನ್ನಿವ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಹೃದಯಾನಿ ವನೌಕಸಾಮ್ |
ಪ್ರಹಸ್ಯ ವಿಕೃತಂ ಭೀಮಂ ಸ ಮೇಘಸ್ತನಿತೋಪಮಮ್ || ೧೪೮ ||

ಕುಂಭಕರ್ಣೋ ಮಹಾತೇಜಾ ರಾಘವಂ ವಾಕ್ಯಮಬ್ರವೀತ್ |
ನಾಹಂ ವಿರಾಧೋ ವಿಜ್ಞೇಯೋ ನ ಕಬಂಧಃ ಖರೋ ನ ಚ || ೧೪೯ ||

ನ ವಾಲೀ ನ ಚ ಮಾರೀಚಃ ಕುಂಭಕರ್ಣೋಽಹಮಾಗತಃ |
ಪಶ್ಯ ಮೇ ಮುದ್ಗರಂ ಘೋರಂ ಸರ್ವಕಾಲಾಯಸಂ ಮಹತ್ || ೧೫೦ ||

ಅನೇನ ನಿರ್ಜಿತಾ ದೇವಾ ದಾನವಾಶ್ಚ ಪುರಾ ಮಯಾ |
ವಿಕರ್ಣನಾಸ ಇತಿ ಮಾಂ ನಾವಜ್ಞಾತುಂ ತ್ವಮರ್ಹಸಿ || ೧೫೧ ||

ಸ್ವಲ್ಪಾಽಪಿ ಹಿ ನ ಮೇ ಪೀಡಾ ಕರ್ಣನಾಸಾವಿನಾಶನಾತ್ |
ದರ್ಶಯೇಕ್ಷ್ವಾಕುಶಾರ್ದೂಲ ವೀರ್ಯಂ ಗಾತ್ರೇಷು ಮೇ ಲಘು |
ತತಸ್ತ್ವಾಂ ಭಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ದೃಷ್ಟಪೌರುಷವಿಕ್ರಮಮ್ || ೧೫೨ ||

ಸ ಕುಂಭಕರ್ಣಸ್ಯ ವಚೋ ನಿಶಮ್ಯ
ರಾಮಃ ಸುಪುಂಖಾನ್ವಿಸಸರ್ಜ ಬಾಣಾನ್ |
ತೈರಾಹತೋ ವಜ್ರಸಮಗ್ರವೇಗೈಃ
ನ ಚುಕ್ಷುಭೇ ನ ವ್ಯಥತೇ ಸುರಾರಿಃ || ೧೫೩ ||

ಯೈಃ ಸಾಯಕೈಃ ಸಾಲವರಾ ನಿಕೃತ್ತಾ
ವಾಲೀ ಹತೋ ವಾನರಪುಂಗವಶ್ಚ |
ತೇ ಕುಂಭಕರ್ಣಸ್ಯ ತದಾ ಶರೀರೇ
ವಜ್ರೋಪಮಾ ನ ವ್ಯಥಯಾಂ‍ಪ್ರಚಕ್ರುಃ || ೧೫೪ ||

ಸ ವಾರಿಧಾರಾ ಇವ ಸಾಯಕಾಂಸ್ತಾನ್
ಪಿಬನ್ ಶರೀರೇಣ ಮಹೇಂದ್ರಶತ್ರುಃ |
ಜಘಾನ ರಾಮಸ್ಯ ಶರಪ್ರವೇಗಂ
ವ್ಯಾವಿಧ್ಯ ತಂ ಮುದ್ಗರಮುಗ್ರವೇಗಮ್ || ೧೫೫ ||

ತತಸ್ತು ರಕ್ಷಃ ಕ್ಷತಜಾನುಲಿಪ್ತಂ
ವಿತ್ರಾಸನಂ ದೇವಮಹಾಚಮೂನಾಮ್ |
ವಿವ್ಯಾಧ ತಂ ಮುದ್ಗರಮುಗ್ರವೇಗಂ
ವಿದ್ರಾವಯಾಮಾಸ ಚಮೂಂ ಹರೀಣಾಮ್ || ೧೫೬ ||

ವಾಯವ್ಯಮಾದಾಯ ತತೋ ವರಾಸ್ತ್ರಂ
ರಾಮಃ ಪ್ರಚಿಕ್ಷೇಪ ನಿಶಾಚರಾಯ |
ಸಮುದ್ಗರಂ ತೇನ ಜಘಾನ ಬಾಹುಂ
ಸ ಕೃತ್ತಬಾಹುಸ್ತುಮುಲಂ ನನಾದ || ೧೫೭ ||

ಸ ತಸ್ಯ ಬಾಹುರ್ಗಿರಿಶೃಂಗಕಲ್ಪಃ
ಸಮುದ್ಗರೋ ರಾಘವಬಾಣಕೃತ್ತಃ |
ಪಪಾತ ತಸ್ಮಿನ್ಹರಿರಾಜಸೈನ್ಯೇ
ಜಘಾನ ತಾಂ ವಾನರವಾಹನೀಂ ಚ || ೧೫೮ ||

ತೇ ವಾನರಾ ಭಗ್ನಹತಾವಶೇಷಾಃ
ಪರ್ಯಂತಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ತದಾ ವಿಷಣ್ಣಾಃ |
ಪ್ರವೇಪಿತಾಂಗಂ ದದೃಶುಃ ಸುಘೋರಂ
ನರೇಂದ್ರರಕ್ಷೋಧಿಪಸನ್ನಿಪಾತಮ್ || ೧೫೯ ||

ಸ ಕುಂಭಕರ್ಣೋಸ್ತ್ರನಿಕೃತ್ತಬಾಹು-
-ರ್ಮಹಾನ್ನಿಕೃತ್ತಾಗ್ರ ಇವಾಚಲೇಂದ್ರಃ |
ಉತ್ಪಾಟಯಾಮಾಸ ಕರೇಣ ವೃಕ್ಷಂ
ತತೋಽಭಿದುದ್ರಾವ ರಣೇ ನರೇಂದ್ರಮ್ || ೧೬೦ ||

ಸ ತಸ್ಯ ಬಾಹುಂ ಸಹಸಾಲವೃಕ್ಷಂ
ಸಮುದ್ಯತಂ ಪನ್ನಗಭೋಗಕಲ್ಪಮ್ |
ಐಂದ್ರಾಸ್ತ್ರಯುಕ್ತೇನ ಜಘಾನ ರಾಮೋ
ಬಾಣೇನ ಜಾಂಬೂನದಚಿತ್ರಿತೇನ || ೧೬೧ ||

ಸ ಕುಂಭಕರ್ಣಸ್ಯ ಭುಜೋ ನಿಕೃತ್ತಃ
ಪಪಾತ ಭೂಮೌ ಗಿರಿಸನ್ನಿಕಾಶಃ |
ವಿವೇಷ್ಟಮಾನೋಽಭಿಜಘಾನ ವೃಕ್ಷಾನ್
ಶೈಲಾನ್ ಶಿಲಾ ವಾನರರಾಕ್ಷಸಾಂಶ್ಚ || ೧೬೨ ||

ತಂ ಛಿನ್ನಬಾಹುಂ ಸಮವೇಕ್ಷ್ಯ ರಾಮಃ
ಸಮಾಪತಂತಂ ಸಹಸಾ ನದಂತಮ್ |
ದ್ವಾವರ್ಧಚಂದ್ರೌ ನಿಶಿತೌ ಪ್ರಗೃಹ್ಯ
ಚಿಚ್ಛೇದ ಪಾದೌ ಯುಧಿ ರಾಕ್ಷಸಸ್ಯ || ೧೬೩ ||

ತೌ ತಸ್ಯ ಪಾದೌ ಪ್ರದಿಶೋ ದಿಶಶ್ಚ
ಗಿರೀನ್ಗುಹಾಶ್ಚೈವ ಮಹಾರ್ಣವಂ ಚ |
ಲಂಕಾಂ ಚ ಸೇನಾಂ ಕಪಿರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ
ವಿನಾದಯಂತೌ ವಿನಿಪೇತತುಶ್ಚ || ೧೬೪ ||

ನಿಕೃತ್ತಬಾಹುರ್ವಿನಿಕೃತ್ತಪಾದೋ
ವಿದಾರ್ಯ ವಕ್ತ್ರಂ ವಡವಾಮುಖಾಭಮ್ |
ದುದ್ರಾವ ರಾಮಂ ಸಹಸಾಽಭಿಗರ್ಜನ್
ರಾಹುರ್ಯಥಾ ಚಂದ್ರಮಿವಾಂತರಿಕ್ಷೇ || ೧೬೫ ||

ಅಪೂರಯತ್ತಸ್ಯ ಮುಖಂ ಶಿತಾಗ್ರೈ
ರಾಮಃ ಶರೈರ್ಹೇಮಪಿನದ್ಧಪುಂಖೈಃ |
ಸ ಪೂರ್ಣವಕ್ತ್ರೋ ನ ಶಶಾಕ ವಕ್ತುಂ
ಚುಕೂಜ ಕೃಚ್ಛ್ರೇಣ ಮುಮೋಹ ಚಾಪಿ || ೧೬೬ ||

ಅಥಾದದೇ ಸೂರ್ಯಮರೀಚಿಕಲ್ಪಂ
ಸ ಬ್ರಹ್ಮದಂಡಾಂತಕಕಾಲಕಲ್ಪಮ್ |
ಅರಿಷ್ಟಮೈಂದ್ರಂ ನಿಶಿತಂ ಸುಪುಂಖಂ
ರಾಮಃ ಶರಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯವೇಗಮ್ || ೧೬೭ ||

ತಂ ವಜ್ರಜಾಂಬೂನದಚಾರುಪುಂಖಂ
ಪ್ರದೀಪ್ತಸೂರ್ಯಜ್ವಲನಪ್ರಕಾಶಮ್ |
ಮಹೇಂದ್ರವಜ್ರಾಶನಿತುಲ್ಯವೇಗಂ
ರಾಮಃ ಪ್ರಚಿಕ್ಷೇಪ ನಿಶಾಚರಾಯ || ೧೬೮ ||

ಸ ಸಾಯಕೋ ರಾಘವಬಾಹುಚೋದಿತೋ
ದಿಶಃ ಸ್ವಭಾಸಾ ದಶ ಸಂಪ್ರಕಾಶಯನ್ |
ಸಧೂಮವೈಶ್ವಾನರದೀಪ್ತದರ್ಶನೋ
ಜಗಾಮ ಶಕ್ರಾಶನಿವೀರ್ಯವಿಕ್ರಮಃ || ೧೬೯ ||

ಸ ತನ್ಮಹಾಪರ್ವತಕೂಟಸನ್ನಿಭಂ
ವಿವೃತ್ತದಂಷ್ಟ್ರಂ ಚಲಚಾರುಕುಂಡಲಮ್ |
ಚಕರ್ತ ರಕ್ಷೋಧಿಪತೇಃ ಶಿರಸ್ತಥಾ
ಯಥೈವ ವೃತ್ರಸ್ಯ ಪುರಾ ಪುರಂದರಃ || ೧೭೦ ||

ಕುಂಭಕರ್ಣಶಿರೋ ಭಾತಿ ಕುಂಡಲಾಲಂಕೃತಂ ಮಹತ್ |
ಆದಿತ್ಯೇಽಭ್ಯುದಿತೇ ರಾತ್ರೌ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಇವ ಚಂದ್ರಮಾಃ || ೧೭೧ ||

ತದ್ರಾಮಬಾಣಾಭಿಹತಂ ಪಪಾತ
ರಕ್ಷಃಶಿರಃ ಪರ್ವತಸನ್ನಿಕಾಶಮ್ |
ಬಭಂಜ ಚರ್ಯಾಗೃಹಗೋಪುರಾಣಿ
ಪ್ರಾಕಾರಮುಚ್ಚಂ ತಮಪಾತಯಚ್ಚ || ೧೭೨ ||

ನ್ಯಪತತ್ಕುಂಭಕರ್ಣೋಽಥ ಸ್ವಕಾಯೇನ ನಿಪಾತಯನ್ |
ಪ್ಲವಂಗಮಾನಾಂ ಕೋಟ್ಯಶ್ಚ ಪರಿತಃ ಸಂಪ್ರಧಾವತಾಮ್ || ೧೭೩ ||

ತಚ್ಚಾತಿಕಾಯಂ ಹಿಮವತ್ಪ್ರಕಾಶಂ
ರಕ್ಷಸ್ತತಸ್ತೋಯನಿಧೌ ಪಪಾತ |
ಗ್ರಾಹಾನ್ವರಾನ್ಮೀನವರಾನ್ಭುಜಂಗಾನ್
ಮಮರ್ದ ಭೂಮಿಂ ಚ ತದಾ ವಿವೇಶ || ೧೭೪ ||

ತಸ್ಮಿನ್ಹತೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದೇವಶತ್ರೌ
ಮಹಾಬಲೇ ಸಂಯತಿ ಕುಂಭಕರ್ಣೇ |
ಚಚಾಲ ಭೂರ್ಭೂಮಿಧರಾಶ್ಚ ಸರ್ವೇ
ಹರ್ಷಾಚ್ಚ ದೇವಾಸ್ತುಮುಲಂ ಪ್ರಣೇದುಃ || ೧೭೫ ||

ತತಸ್ತು ದೇವರ್ಷಿಮಹರ್ಷಿಪನ್ನಗಾಃ
ಸುರಾಶ್ಚ ಭೂತಾನಿ ಸುಪರ್ಣಗುಹ್ಯಕಾಃ |
ಸಯಕ್ಷಗಂಧರ್ವಗಣಾ ನಭೋಗತಾಃ
ಪ್ರಹರ್ಷಿತಾ ರಾಮಪರಾಕ್ರಮೇಣ || ೧೭೬ ||

ತತಸ್ತು ತೇ ತಸ್ಯ ವಧೇನ ಭೂರಿಣಾ
ಮನಸ್ವಿನೋ ನೈರೃತರಾಜಬಾಂಧವಾಃ |
ವಿನೇದುರುಚ್ಚೈರ್ವ್ಯಥಿತಾ ರಘೂತ್ತಮಂ
ಹರಿಂ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯೈವ ಯಥಾ ಸುರಾರ್ದಿತಾಃ || ೧೭೭ ||

ಸ ದೇವಲೋಕಸ್ಯ ತಮೋ ನಿಹತ್ಯ
ಸೂರ್ಯೋ ಯಥಾ ರಾಹುಮುಖಾದ್ವಿಮುಕ್ತಃ |
ತಥಾ ವ್ಯಭಾಸೀದ್ಭುವಿ ವಾನರೌಘೇ
ನಿಹತ್ಯ ರಾಮೋ ಯುಧಿ ಕುಂಭಕರ್ಣಮ್ || ೧೭೮ ||

ಪ್ರಹರ್ಷಮೀಯುರ್ಬಹವಸ್ತು ವಾನರಾಃ
ಪ್ರಬುದ್ಧಪದ್ಮಪ್ರತಿಮೈರಿವಾನನೈಃ |
ಅಪೂಜಯನ್ರಾಘವಮಿಷ್ಟಭಾಗಿನಂ
ಹತೇ ರಿಪೌ ಭೀಮಬಲೇ ದುರಾಸದೇ || ೧೭೯ ||

ಸ ಕುಂಭಕರ್ಣಂ ಸುರಸಂಘಮರ್ದನಂ
ಮಹತ್ಸು ಯುದ್ಧೇಷು ಪರಾಜಿತಶ್ರಮಮ್ |
ನನಂದ ಹತ್ವಾ ಭರತಾಗ್ರಜೋ ರಣೇ
ಮಹಾಸುರಂ ವೃತ್ರಮಿವಾಮರಾಧಿಪಃ || ೧೮೦ ||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ಯುದ್ಧಕಾಂಡೇ ಸಪ್ತಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ || ೬೭ ||

ಯುದ್ಧಕಾಂಡ ಅಷ್ಟಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೬೮) >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣೇ ಯುದ್ಧಕಾಂಡ ನೋಡಿ.


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము తెలుగులో ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: