Yuddha Kanda Sarga 67 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஸப்தஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (67)


॥ கும்ப⁴கர்ணவத⁴꞉ ॥

தே நிவ்ருத்தா மஹாகாயா꞉ ஶ்ருத்வா(அ)ங்க³த³வசஸ்ததா³ ।
நைஷ்டி²கீம் பு³த்³தி⁴மாஸாத்³ய ஸர்வே ஸங்க்³ராமகாங்க்ஷிண꞉ ॥ 1 ॥

ஸமுதீ³ரிதவீர்யாஶ்ச ஸமாரோபிதவிக்ரமா꞉ ।
பர்யவஸ்தா²பிதா வாக்யைரங்க³தே³ந வலீமுகா²꞉ ॥ 2 ॥

ப்ரயாதாஶ்ச க³தா ஹர்ஷம் மரணே க்ருதநிஶ்சயா꞉ ।
சக்ரு꞉ ஸுதுமுலம் யுத்³த⁴ம் வாநராஸ்த்யக்தஜீவிதா꞉ ॥ 3 ॥

அத² வ்ருக்ஷாந்மஹாகாயா꞉ ஸாநூநி ஸுமஹாந்தி ச ।
வாநராஸ்தூர்ணமுத்³யம்ய கும்ப⁴கர்ணமபி⁴த்³ருதா꞉ ॥ 4 ॥

ஸ கும்ப⁴கர்ண꞉ ஸங்க்ருத்³தோ⁴ க³தா³முத்³யம்ய வீர்யவாந் ।
அர்த³யந்ஸுமஹாகாய꞉ ஸமந்தாத்³வ்யக்ஷிபத்³ரிபூந் ॥ 5 ॥

ஶதாநி ஸப்த சாஷ்டௌ ச ஸஹஸ்ராணி ச வாநரா꞉ ।
ப்ரகீர்ணா꞉ ஶேரதே பூ⁴மௌ கும்ப⁴கர்ணேந போதி²தா꞉ ॥ 6 ॥

ஷோட³ஶாஷ்டௌ ச த³ஶ ச விம்ஶத்த்ரிம்ஶத்ததை²வ ச ।
பரிக்ஷிப்ய ச பா³ஹுப்⁴யாம் கா²த³ந்விபரிதா⁴வதி ॥ 7 ॥

ப⁴க்ஷயந்ப்⁴ருஶஸங்க்ருத்³தோ⁴ க³ருட³꞉ பந்நகா³நிவ ।
க்ருச்ச்²ரேண ச ஸமாஶ்வஸ்தா꞉ ஸங்க³ம்ய ச ததஸ்தத꞉ ॥ 8 ॥

வ்ருக்ஷாத்³ரிஹஸ்தா ஹரயஸ்தஸ்து²꞉ ஸங்க்³ராமமூர்த⁴நி ।
தத꞉ பர்வதமுத்பாட்ய த்³விவித³꞉ ப்லவக³ர்ஷப⁴꞉ ॥ 9 ॥

து³த்³ராவ கி³ரிஶ்ருங்கா³ப⁴ம் விளம்ப³ இவ தோயத³꞉ ।
தம் ஸமுத்பத்ய சிக்ஷேப கும்ப⁴கர்ணஸ்ய வாநர꞉ ॥ 10 ॥

தமப்ராப்தோ மஹாகாயம் தஸ்ய ஸைந்யே(அ)பதத்ததா³ ।
மமர்தா³ஶ்வாந்க³ஜாம்ஶ்சாபி ரதா²ம்ஶ்சைவ நகோ³த்தம꞉ ॥ 11 ॥

தாநி சாந்யாநி ரக்ஷாம்ஸி புநஶ்சாந்யத்³கி³ரே꞉ ஶிர꞉ ।
தச்சை²லஶ்ருங்கா³பி⁴ஹதம் ஹதாஶ்வம் ஹதஸாரதி² ॥ 12 ॥

ரக்ஷஸாம் ருதி⁴ரக்லிந்நம் ப³பூ⁴வாயோத⁴நம் மஹத் ।
ரதி²நோ வாநரேந்த்³ராணாம் ஶரை꞉ காலாந்தகோபமை꞉ ॥ 13 ॥

ஶிராம்ஸி நத³தாம் ஜஹ்ரு꞉ ஸஹஸா பீ⁴மநி꞉ஸ்வநா꞉ ।
வாநராஶ்ச மஹாத்மாந꞉ ஸமுத்பாட்ய மஹாத்³ருமாந் ॥ 14 ॥

ரதா²நஶ்வாந்க³ஜாநுஷ்ட்ராந்ராக்ஷஸாநப்⁴யஸூத³யந் ।
ஹநுமாந் ஶைலஶ்ருங்கா³ணி வ்ருக்ஷாம்ஶ்ச விவிதா⁴ந்ப³ஹூந் ॥ 15 ॥

வவர்ஷ கும்ப⁴கர்ணஸ்ய ஶிரஸ்யம்ப³ரமாஸ்தி²த꞉ ।
தாநி பர்வதஶ்ருங்கா³ணி ஶூலேந ஸ பி³பே⁴த³ ஹ ।
ப³ப⁴ஞ்ஜ வ்ருக்ஷவர்ஷம் ச கும்ப⁴கர்ணோ மஹாப³ல꞉ ॥ 16 ॥

ததோ ஹரீணாம் தத³நீகமுக்³ரம்
து³த்³ராவ ஶூலம் நிஶிதம் ப்ரக்³ருஹ்ய ।
தஸ்தௌ² ததோ(அ)ஸ்யாபதத꞉ புரஸ்தா-
-ந்மஹீத⁴ராக்³ரம் ஹநுமாந்ப்ரக்³ருஹ்ய ॥ 17 ॥

ஸ கும்ப⁴கர்ணம் குபிதோ ஜகா⁴ந
வேகே³ந ஶைலோத்தமபீ⁴மகாயம் ।
ஸ சுக்ஷுபே⁴ தேந ததா³(அ)பி⁴பூ⁴தோ
மேதா³ர்த்³ரகா³த்ரோ ருதி⁴ராவஸிக்த꞉ ॥ 18 ॥

ஸ ஶூலமாவித்⁴ய தடி³த்ப்ரகாஶம்
கி³ரிம் யதா² ப்ரஜ்வலிதாக்³ரஶ்ருங்க³ம் ।
பா³ஹ்வந்தரே மாருதிமாஜகா⁴ந
கு³ஹோ(அ)சலம் க்ரௌஞ்சமிவோக்³ரஶக்த்யா ॥ 19 ॥

ஸ ஶூலநிர்பி⁴ந்நமஹாபு⁴ஜாந்தர꞉
ப்ரவிஹ்வல꞉ ஶோணிதமுத்³வமந்முகா²த் ।
நநாத³ பீ⁴மம் ஹநுமாந்மஹாஹவே
யுகா³ந்தமேக⁴ஸ்தநிதஸ்வநோபமம் ॥ 20 ॥

ததோ விநேது³꞉ ஸஹஸா ப்ரஹ்ருஷ்டா
ரக்ஷோக³ணாஸ்தம் வ்யதி²தம் ஸமீக்ஷ்ய ।
ப்லவங்க³மாஸ்து வ்யதி²தா ப⁴யார்தா꞉
ப்ரது³த்³ருவு꞉ ஸம்யதி கும்ப⁴கர்ணாத் ॥ 21 ॥

ததஸ்து நீலோ ப³லவாந்பர்யவஸ்தா²பயந்ப³லம் ।
ப்ரவிசிக்ஷேப ஶைலாக்³ரம் கும்ப⁴கர்ணாய தீ⁴மதே ॥ 22 ॥

தமாபதந்தம் ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய முஷ்டிநா(அ)பி⁴ஜகா⁴ந ஹ ।
முஷ்டிப்ரஹாராபி⁴ஹதம் தச்சை²லாக்³ரம் வ்யஶீர்யத ॥ 23 ॥

ஸவிஸ்பு²லிங்க³ம் ஸஜ்வாலம் நிபபாத மஹீதலே ।
ருஷப⁴꞉ ஶரபோ⁴ நீலோ க³வாக்ஷோ க³ந்த⁴மாத³ந꞉ ॥ 24 ॥

பஞ்ச வாநரஶார்தூ³ளா꞉ கும்ப⁴கர்ணமுபாத்³ரவந் ।
ஶைலைர்வ்ருக்ஷைஸ்தலை꞉ பாதை³ர்முஷ்டிபி⁴ஶ்ச மஹாப³லா꞉ ॥ 25 ॥

கும்ப⁴கர்ணம் மஹாகாயம் ஸர்வதோ(அ)பி⁴ப்ரது³த்³ருவு꞉ ।
ஸ்பர்ஶாநிவ ப்ரஹாராம்ஸ்தாந்வேத³யாநோ ந விவ்யதே² ॥ 26 ॥

ருஷப⁴ம் து மஹாவேக³ம் பா³ஹுப்⁴யாம் பரிஷஸ்வஜே ।
கும்ப⁴கர்ணபு⁴ஜாப்⁴யாம் து பீடி³தோ வாநரர்ஷப⁴꞉ ॥ 27 ॥

நிபபாதர்ஷபோ⁴ பீ⁴ம꞉ ப்ரமுகா²த்³வாந்தஶோணித꞉ ।
முஷ்டிநா ஶரப⁴ம் ஹத்வா ஜாநுநா நீலமாஹவே ॥ 28 ॥

ஆஜகா⁴ந க³வாக்ஷம் து தலேநேந்த்³ரரிபுஸ்ததா³ ।
பாதே³நாப்⁴யஹநத்க்ருத்³த⁴ஸ்தரஸா க³ந்த⁴மாத³நம் ॥ 29 ॥

த³த்தப்ரஹாரவ்யதி²தா முமுஹு꞉ ஶோணிதோக்ஷிதா꞉ ।
நிபேதுஸ்தே து மேதி³ந்யாம் நிக்ருத்தா இவ கிம்ஶுகா꞉ ॥ 30 ॥

தேஷு வாநரமுக்²யேஷு பதிதேஷு மஹாத்மஸு ।
வாநராணாம் ஸஹஸ்ராணி கும்ப⁴கர்ணம் ப்ரது³த்³ருவு꞉ ॥ 31 ॥

தம் ஶைலமிவ ஶைலாபா⁴꞉ ஸர்வே தே ப்லவக³ர்ஷபா⁴꞉ ।
ஸமாருஹ்ய ஸமுத்பத்ய த³த³ம்ஶுஶ்ச மஹாப³லா꞉ ॥ 32 ॥

தம் நகை²ர்த³ஶநைஶ்சாபி முஷ்டிபி⁴ர்ஜாநுபி⁴ஸ்ததா² ।
கும்ப⁴கர்ணம் மஹாகாயம் தே ஜக்⁴நு꞉ ப்லவக³ர்ஷபா⁴꞉ ॥ 33 ॥

ஸ வாநரஸஹஸ்ரைஸ்தைராசித꞉ பர்வதோபம꞉ ।
ரராஜ ராக்ஷஸவ்யாக்⁴ரோ கி³ரிராத்மருஹைரிவ ॥ 34 ॥

பா³ஹுப்⁴யாம் வாநராந்ஸர்வாந்ப்ரக்³ருஹ்ய ஸுமஹாப³ல꞉ ।
ப⁴க்ஷயாமாஸ ஸங்க்ருத்³தோ⁴ க³ருட³꞉ பந்நகா³நிவ ॥ 35 ॥

ப்ரக்ஷிப்தா꞉ கும்ப⁴கர்ணேந வக்த்ரே பாதாலஸந்நிபே⁴ ।
நாஸாபுடாப்⁴யாம் நிர்ஜக்³மு꞉ கர்ணாப்⁴யாம் சைவ வாநரா꞉ ॥ 36 ॥

ப⁴க்ஷயந்ப்⁴ருஶஸங்க்ருத்³தோ⁴ ஹரீந்பர்வதஸந்நிப⁴꞉ ।
ப³ப⁴ஞ்ஜ வாநராந்ஸர்வாந்ஸங்க்ருத்³தோ⁴ ராக்ஷஸோத்தம꞉ ॥ 37 ॥

மாம்ஸஶோணிதஸங்க்லேதா³ம் பூ⁴மிம் குர்வந்ஸ ராக்ஷஸ꞉ ।
சசார ஹரிஸைந்யேஷு காலாக்³நிரிவ மூர்சி²த꞉ ॥ 38 ॥

வஜ்ரஹஸ்தோ யதா² ஶக்ர꞉ பாஶஹஸ்த இவாந்தக꞉ ।
ஶூலஹஸ்தோ ப³பௌ⁴ ஸங்க்²யே கும்ப⁴கர்ணோ மஹாப³ல꞉ ॥ 39 ॥

யதா² ஶுஷ்காந்யரண்யாநி க்³ரீஷ்மே த³ஹதி பாவக꞉ ।
ததா² வாநரஸைந்யாநி கும்ப⁴கர்ணோ விநிர்த³ஹத் ॥ 40 ॥

ததஸ்தே வத்⁴யமாநாஸ்து ஹதயூதா² விநாயகா꞉ ।
வாநரா ப⁴யஸம்விக்³நா விநேது³ர்விஸ்வரம் ப்⁴ருஶம் ॥ 41 ॥

அநேகஶோ வத்⁴யமாநா꞉ கும்ப⁴கர்ணேந வாநரா꞉ ।
ராக⁴வம் ஶரணம் ஜக்³முர்வ்யதி²தா꞉ கி²ந்நசேதஸ꞉ ॥ 42 ॥

ப்ரப⁴க்³நாந்வாநராந்த்³ருஷ்ட்வா வஜ்ரஹஸ்தஸுதாத்மஜ꞉ ।
அப்⁴யதா⁴வத வேகே³ந கும்ப⁴கர்ணம் மஹாஹவே ॥ 43 ॥

ஶைலஶ்ருங்க³ம் மஹத்³க்³ருஹ்ய விநத³ம்ஶ்ச முஹுர்முஹு꞉ ।
த்ராஸயந்ராக்ஷஸாந்ஸர்வாந்கும்ப⁴கர்ணபதா³நுகா³ந் ॥ 44 ॥

சிக்ஷேப ஶைலஶிக²ரம் கும்ப⁴கர்ணஸ்ய மூர்த⁴நி ॥ 45 ॥

ஸ தேநாபி⁴ஹதோ(அ)த்யர்த²ம் கி³ரிஶ்ருங்கே³ண மூர்த⁴நி ।

கும்ப⁴கர்ண꞉ ப்ரஜஜ்வால கோபேந மஹதா ததா³ ।
ஸோ(அ)ப்⁴யதா⁴வத வேகே³ந வாலிபுத்ரமமர்ஷண꞉ ॥ 46 ॥

கும்ப⁴கர்ணோ மஹாநாத³ஸ்த்ராஸயந்ஸர்வவாநராந் ।
ஶூலம் ஸஸர்ஜ வை ரோஷாத³ங்க³தே³ ஸ மஹாப³ல꞉ ॥ 47 ॥

தமாபதந்தம் பு³த்³த்⁴வா து யுத்³த⁴மார்க³விஶாரத³꞉ ।
லாக⁴வாந்மோசயாமாஸ ப³லவாந்வாநரர்ஷப⁴꞉ ॥ 48 ॥

உத்பத்ய சைநம் ஸஹஸா தலேநோரஸ்யதாட³யத் ।
ஸ தேநாபி⁴ஹத꞉ கோபாத்ப்ரமுமோஹாசலோபம꞉ ॥ 49 ॥

ஸ லப்³த⁴ஸஞ்ஜ்ஞோ ப³லவாந்முஷ்டிமாவர்த்ய ராக்ஷஸ꞉ ।
அபஹாஸேந சிக்ஷேப விஸஞ்ஜ்ஞ꞉ ஸ பபாத ஹ ॥ 50 ॥

தஸ்மிந் ப்லவக³ஶார்தூ³ளே விஸஞ்ஜ்ஞே பதிதே பு⁴வி ।
தச்சூ²லம் ஸமுபாதா³ய ஸுக்³ரீவமபி⁴து³த்³ருவே ॥ 51 ॥

தமாபதந்தம் ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய கும்ப⁴கர்ணம் மஹாப³லம் ।
உத்பபாத ததா³ வீர꞉ ஸுக்³ரீவோ வாநராதி⁴ப꞉ ॥ 52 ॥

பர்வதாக்³ரம் ஸமுத்க்ஷிப்ய ஸமாவித்⁴ய மஹாகபி꞉ ।
அபி⁴து³த்³ராவ வேகே³ந கும்ப⁴கர்ணம் மஹாப³லம் ॥ 53 ॥

தமாபதந்தம் ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய கும்ப⁴கர்ண꞉ ப்லவங்க³மம் ।
தஸ்தௌ² விக்ருதஸர்வாங்கோ³ வாநரேந்த்³ரஸமுந்முக²꞉ ॥ 54 ॥

கபிஶோணிததி³க்³தா⁴ங்க³ம் ப⁴க்ஷயந்தம் ப்லவங்க³மாந் ।
கும்ப⁴கர்ணம் ஸ்தி²தம் த்³ருஷ்ட்வா ஸுக்³ரீவோ வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 55 ॥

பாதிதாஶ்ச த்வயா வீரா꞉ க்ருதம் கர்ம ஸுது³ஷ்கரம் ।
ப⁴க்ஷிதாநி ச ஸைந்யாநி ப்ராப்தம் தே பரமம் யஶ꞉ ॥ 56 ॥

த்யஜ தத்³வாநராநீகம் ப்ராக்ருதை꞉ கிம் கரிஷ்யஸி ।
ஸஹஸ்வைகநிபாதம் மே பர்வதஸ்யாஸ்ய ராக்ஷஸ ॥ 57 ॥

தத்³வாக்யம் ஹரிராஜஸ்ய ஸத்த்வதை⁴ர்யஸமந்விதம் ।
ஶ்ருத்வா ராக்ஷஸஶார்தூ³ள꞉ கும்ப⁴கர்ணோ(அ)ப்³ரவீத்³வச꞉ ॥ 58 ॥

ப்ரஜாபதேஸ்து பௌத்ரஸ்த்வம் ததை²வர்க்ஷரஜ꞉ஸுத꞉ ।
ஶ்ருதபௌருஷஸம்பந்ந꞉ கஸ்மாத்³க³ர்ஜஸி வாநர ॥ 59 ॥

ஸ கும்ப⁴கர்ணஸ்ய வசோ நிஶம்ய
வ்யாவித்⁴ய ஶைலம் ஸஹஸா முமோச ।
தேநாஜகா⁴நோரஸி கும்ப⁴கர்ணம்
ஶைலேந வஜ்ராஶநிஸந்நிபே⁴ந ॥ 60 ॥

தச்சை²லஶ்ருங்க³ம் ஸஹஸா விஶீர்ணம்
பு⁴ஜாந்தரே தஸ்ய ததா³ விஶாலே ।
ததோ விஷேது³꞉ ஸஹஸா ப்லவங்கா³
ரக்ஷோக³ணாஶ்சாபி முதா³ விநேது³꞉ ॥ 61 ॥

ஸ ஶைலஶ்ருங்கா³பி⁴ஹதஶ்சுகோப
நநாத³ கோபாச்ச விவ்ருத்ய வக்த்ரம் ।
வ்யாவித்⁴ய ஶூலம் ச தடி³த்ப்ரகாஶம்
சிக்ஷேப ஹர்ய்ருக்ஷபதேர்வதா⁴ய ॥ 62 ॥

தத்கும்ப⁴கர்ணஸ்ய பு⁴ஜப்ரவித்³த⁴ம்
ஶூலம் ஶிதம் காஞ்சநதா⁴மஜுஷ்டம் ।
க்ஷிப்ரம் ஸமுத்பத்ய நிக்³ருஹ்ய தோ³ர்ப்⁴யாம்
ப³ப⁴ஞ்ஜ வேகே³ந ஸுதோ(அ)நிலஸ்ய ॥ 63 ॥

க்ருதம் பா⁴ரஸஹஸ்ரஸ்ய ஶூலம் காலாயஸம் மஹத் ।
ப³ப⁴ஞ்ஜ ஜாநுந்யாரோப்ய ப்ரஹ்ருஷ்ட꞉ ப்லவக³ர்ஷப⁴꞉ ॥ 64 ॥

ஶூலம் ப⁴க்³நம் ஹநுமதா த்³ருஷ்ட்வா வாநரவாஹிநீ ।
ஹ்ருஷ்டா நநாத³ ப³ஹுஶ꞉ ஸர்வதஶ்சாபி து³த்³ருவே ॥ 65 ॥

ஸிம்ஹநாத³ம் ச தே சக்ரு꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டா வநகோ³சரா꞉ ।
மாருதிம் பூஜயாஞ்சக்ருர்த்³ருஷ்ட்வா ஶூலம் ததா²க³தம் ॥ 66 ॥

ஸ தத்ததா³ ப⁴க்³நமவேக்ஷ்ய ஶூலம்
சுகோப ரக்ஷோதி⁴பதிர்மஹாத்மா ।
உத்பாட்ய லங்காமலயாத்ஸ ஶ்ருங்க³ம்
ஜகா⁴ந ஸுக்³ரீவமுபேத்ய தேந ॥ 67 ॥

ஸ ஶைலஶ்ருங்கா³பி⁴ஹதோ விஸஞ்ஜ்ஞ꞉
பபாத பூ⁴மௌ யுதி⁴ வாநரேந்த்³ர꞉ ।
தம் ப்ரேக்ஷ்ய பூ⁴மௌ பதிதம் விஸஞ்ஜ்ஞம்
நேது³꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டாஸ்த்வத² யாதுதா⁴நா꞉ ॥ 68 ॥

தமப்⁴யுபேத்யாத்³பு⁴தகோ⁴ரவீர்யம்
ஸ கும்ப⁴கர்ணோ யுதி⁴ வாநரேந்த்³ரம் ।
ஜஹார ஸுக்³ரீவமபி⁴ப்ரக்³ருஹ்ய
யதா²(அ)நிலோ மேக⁴மதிப்ரசண்ட³꞉ ॥ 69 ॥

ஸ தம் மஹாமேக⁴நிகாஶரூபம்
உத்பாட்ய க³ச்ச²ந்யுதி⁴ கும்ப⁴கர்ண꞉ ।
ரராஜ மேருப்ரதிமாநரூபோ
மேருர்யதா²ப்⁴யுச்ச்²ரிதகோ⁴ரஶ்ருங்க³꞉ ॥ 70 ॥

ததஸ்தமுத்பாட்ய ஜகா³ம வீர꞉
ஸம்ஸ்தூயமாநோ யுதி⁴ ராக்ஷஸேந்த்³ரை꞉ ।
ஶ்ருண்வந்நிநாத³ம் த்ரித³ஶாலயாநாம்
ப்லவங்க³ராஜக்³ரஹவிஸ்மிதாநாம் ॥ 71 ॥

ததஸ்தமாதா³ய ததா³ ஸ மேநே
ஹரீந்த்³ரமிந்த்³ரோபமமிந்த்³ரவீர்ய꞉ ।
அஸ்மிந்ஹ்ருதே ஸர்வமித³ம் ஹ்ருதம் ஸ்யாத்-
ஸராக⁴வம் ஸைந்யமிதீந்த்³ரஶத்ரு꞉ ॥ 72 ॥

வித்³ருதாம் வாஹிநீம் த்³ருஷ்ட்வா வாநராணாம் ததஸ்தத꞉ ।
கும்ப⁴கர்ணேந ஸுக்³ரீவம் க்³ருஹீதம் சாபி வாநரம் ॥ 73 ॥

ஹநுமாம்ஶ்சிந்தயாமாஸ மதிமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ।
ஏவம் க்³ருஹீதே ஸுக்³ரீவே கிம் கர்தவ்யம் மயா ப⁴வேத் ॥ 74 ॥

யத்³வை ந்யாய்யம் மயா கர்தும் தத்கரிஷ்யாமி ஸர்வதா² ।
பூ⁴த்வா பர்வதஸங்காஶோ நாஶயிஷ்யாமி ராக்ஷஸம் ॥ 75 ॥

மயா ஹதே ஸம்யதி கும்ப⁴கர்ணே
மஹாப³லே முஷ்டிவிகீர்ணதே³ஹே ।
விமோசிதே வாநரபார்தி²வே ச
ப⁴வந்து ஹ்ருஷ்டா꞉ ப்லவகா³꞉ ஸமஸ்தா꞉ ॥ 76 ॥

அத²வா ஸ்வயமப்யேஷ மோக்ஷம் ப்ராப்ஸ்யதி பார்தி²வ꞉ ।
க்³ருஹீதோ(அ)யம் யதி³ ப⁴வேத்ரித³ஶை꞉ ஸாஸுரோரகை³꞉ ॥ 77 ॥

மந்யே ந தாவதா³த்மாநம் பு³த்⁴யதே வாநராதி⁴ப꞉ ।
ஶைலப்ரஹாராபி⁴ஹத꞉ கும்ப⁴கர்ணேந ஸம்யுகே³ ॥ 78 ॥

அயம் முஹூர்தாத்ஸுக்³ரீவோ லப்³த⁴ஸஞ்ஜ்ஞோ மஹாஹவே ।
ஆத்மநோ வாநராணாம் ச யத்பத்²யம் தத்கரிஷ்யதி ॥ 79 ॥

மயா து மோக்ஷிதஸ்யாஸ்ய ஸுக்³ரீவஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
அப்ரீதிஶ்ச ப⁴வேத்கஷ்டா கீர்திநாஶஶ்ச ஶாஶ்வத꞉ ॥ 80 ॥

தஸ்மாந்முஹூர்தம் காங்க்ஷிஷ்யே விக்ரமம் பார்தி²வஸ்ய து ।
பி⁴ந்நம் ச வாநராநீகம் தாவதா³ஶ்வாஸயாம்யஹம் ॥ 81 ॥

இத்யேவம் சிந்தயித்வா து ஹநுமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ।
பூ⁴ய꞉ ஸம்ஸ்தம்ப⁴யாமாஸ வாநராணாம் மஹாசமூம் ॥ 82 ॥

ஸ கும்ப⁴கர்ணோ(அ)த² விவேஶ லங்காம்
ஸ்பு²ரந்தமாதா³ய மஹாகபிம் தம் ।
விமாநசர்யாக்³ருஹகோ³புரஸ்தை²꞉
புஷ்பாக்³ர்யவர்ஷைரவகீர்யமாண꞉ ॥ 83 ॥

லாஜக³ந்தோ⁴த³வர்ஷைஸ்து ஸிச்யமாந꞉ ஶநை꞉ ஶநை꞉ ।
ராஜமார்க³ஸ்ய ஶீதத்வாத்ஸஞ்ஜ்ஞாமாப மஹாப³ல꞉ ॥ 84 ॥

தத꞉ ஸ ஸஞ்ஜ்ஞாமுபலப்⁴ய க்ருச்ச்²ரா-
-த்³ப³லீயஸஸ்தஸ்ய பு⁴ஜாந்தரஸ்த²꞉ ।
அவேக்ஷமாண꞉ புரராஜமார்க³ம்
விசிந்தயாமாஸ முஹுர்மஹாத்மா ॥ 85 ॥

ஏவம் க்³ருஹீதேந கத²ம் நு நாம
ஶக்யம் மயா ஸம்ப்ரதிகர்துமத்³ய ।
ததா² கரிஷ்யாமி யதா² ஹரீணாம்
ப⁴விஷ்யதீஷ்டம் ச ஹிதம் ச கார்யம் ॥ 86 ॥

தத꞉ கராக்³ரை꞉ ஸஹஸா ஸமேத்ய
ராஜா ஹரீணாமமரேந்த்³ரஶத்ரும் ।
க²ரைஶ்ச கர்ணௌ த³ஶநைஶ்ச நாஸாம்
த³த³ம்ஶ பார்ஶ்வேஷு ச கும்ப⁴கர்ணம் ॥ 87 ॥

ஸ கும்ப⁴கர்ணோ ஹ்ருதகர்ணநாஸோ
விதா³ரிதஸ்தேந விமர்தி³தஶ்ச ।
ரோஷாபி⁴பூ⁴த꞉ க்ஷதஜார்த்³ரகா³த்ர꞉
ஸுக்³ரீவமாவித்⁴ய பிபேஷ பூ⁴மௌ ॥ 88 ॥

ஸ பூ⁴தலே பீ⁴மப³லாபி⁴பிஷ்ட꞉
ஸுராரிபி⁴ஸ்தைரபி⁴ஹந்யமாந꞉ ।
ஜகா³ம க²ம் வேக³வத³ப்⁴யுபேத்ய
புநஶ்ச ராமேண ஸமாஜகா³ம ॥ 89 ॥

கர்ணநாஸாவிஹீநஸ்து கும்ப⁴கர்ணோ மஹாப³ல꞉ ।
ரராஜ ஶோணிதை꞉ ஸிக்தோ கி³ரி꞉ ப்ரஸ்ரவணைரிவ ॥ 90 ॥

ஶோணிதார்த்³ரோ மஹாகாயோ ராக்ஷஸோ பீ⁴மவிக்ரம꞉ ।
யுத்³தா⁴யாபி⁴முகோ² பூ⁴யோ மநஶ்சக்ரே மஹாப³ல꞉ ॥ 91 ॥

அமர்ஷாச்சோ²ணிதோத்³கா³ரீ ஶுஶுபே⁴ ராவணாநுஜ꞉ ।
நீலாஞ்ஜநசயப்ரக்²ய꞉ ஸஸந்த்⁴ய இவ தோயத³꞉ ॥ 92 ॥

க³தே து தஸ்மிந்ஸுரராஜஶத்ரு꞉
க்ரோதா⁴த்ப்ரது³த்³ராவ ரணாய பூ⁴ய꞉ ।
அநாயுதோ⁴(அ)ஸ்மீதி விசிந்த்ய ரௌத்³ரோ
கோ⁴ரம் ததா³ முத்³க³ரமாஸஸாத³ ॥ 93 ॥

தத꞉ ஸ புர்யா꞉ ஸஹஸா மஹௌஜா
நிஷ்க்ரம்ய தத்³வாநரஸைந்யமுக்³ரம் ।
[* தேநைவ ரூபேண ப³ப⁴ஞ்ஜ ருஷ்ட꞉ ।
ப்ரஹாரமுஷ்ட்யா ச பதே³ந ஸத்³ய꞉ *]। 94 ॥

ப³ப⁴க்ஷ ரக்ஷோ யுதி⁴ கும்ப⁴கர்ண꞉
ப்ரஜா யுகா³ந்தாக்³நிரிவ ப்ரதீ³ப்த꞉ ।
பு³பு⁴க்ஷித꞉ ஶோணிதமாம்ஸக்³ருத்⁴நு꞉
ப்ரவிஶ்ய தத்³வாநரஸைந்யமுக்³ரம் ॥ 95 ॥

சகா²த³ ரக்ஷாம்ஸி ஹரீந்பிஶாசாந்-
ருக்ஷாம்ஶ்ச மோஹாத்³யுதி⁴ கும்ப⁴கர்ண꞉ ।
யதை²வ ம்ருத்யுர்ஹரதே யுகா³ந்தே
ஸ ப⁴க்ஷயாமாஸ ஹரீம்ஶ்ச முக்²யாந் ॥ 96 ॥

ஏகம் த்³வே த்ரீந்ப³ஹூந்க்ருத்³தோ⁴ வாநராந்ஸஹ ராக்ஷஸை꞉ ।
ஸமாதா³யைகஹஸ்தேந ப்ரசிக்ஷேப த்வரந்முகே² ॥ 97 ॥

ஸம்ப்ரஸ்ரவம்ஸ்ததா³ மேத³꞉ ஶோணிதம் ச மஹாப³ல꞉ ।
வத்⁴யமாநோ நகே³ந்த்³ராக்³ரைர்ப⁴க்ஷயாமாஸ வாநராந் ॥ 98 ॥

தே ப⁴க்ஷ்யமாணா ஹரயோ ராமம் ஜக்³முஸ்ததா³ க³திம் ।
கும்ப⁴கர்ணோ ப்⁴ருஶம் க்ருத்³த⁴꞉ கபீந்கா²த³ந்ப்ரதா⁴வதி ॥ 99 ॥

ஶதாநி ஸப்த சாஷ்டௌ ச விம்ஶத்த்ரிம்ஶத்ததை²வ ச ।
ஸம்பரிஷ்வஜ்ய பா³ஹுப்⁴யாம் கா²த³ந்விபரிதா⁴வதி ॥ 100 ॥

[* அதி⁴கஶ்லோகம் –
மேதோ³வஸாஶோணிததி³க்³த⁴கா³த்ர꞉
கர்ணாவஸக்தப்ரதி²தாந்த்ரமால꞉ ।
வவர்ஷ ஶூலாநி ஸுதீக்ஷ்ணத³ம்ஷ்ட்ர꞉
காலோ யுகா³ந்தாக்³நிரிவ ப்ரவ்ருத்³த⁴꞉ ॥ 101 ॥
*]

தஸ்மிந்காலே ஸுமித்ராயா꞉ புத்ர꞉ பரப³லார்த³ந꞉ ।
சகார லக்ஷ்மண꞉ க்ருத்³தோ⁴ யுத்³த⁴ம் பரபுரஞ்ஜய꞉ ॥ 102 ॥

ஸ கும்ப⁴கர்ணஸ்ய ஶராந் ஶரீரே ஸப்த வீர்யவாந் ।
நிசகா²நாத³தே³ பா³ணாந்விஸஸர்ஜ ச லக்ஷ்மண꞉ ॥ 103 ॥

[* அதி⁴கபாட²꞉ –
பீட்³யமாநஸ்தத³ஸ்த்ரம் து வீஶேஷம் தத்ஸ ராக்ஷஸ꞉ ।
ததஶ்சுகோப ப³லவாந்ஸுமித்ராநந்த³வர்த⁴ந꞉ ॥ 104 ॥

அதா²ஸ்ய கவசம் ஶுப்⁴ரம் ஜாம்பூ³நத³மயம் ஶுப⁴ம் ।
ப்ரச்சா²த³யாமாஸ ஶைர꞉ ஸந்த்⁴யாப்⁴ரைரிவ மாருத꞉ ॥ 105 ॥

நீலாஞ்ஜநசயப்ரக்²யை꞉ ஶரை꞉ காஞ்சநபூ⁴ஷணை꞉ ।
ஆபீட்³யமாந꞉ ஶுஶுபே⁴ மேகை⁴꞉ ஸூர்ய இவாம்ஶுபா⁴ந் ॥ 106 ॥

தத꞉ ஸ ராக்ஷஸோ பீ⁴ம꞉ ஸுமித்ராநந்த³வர்த⁴நம் ।
ஸாவஜ்ஞமேவ ப்ரோவாச வாக்யம் மேகௌ⁴க⁴நி꞉ஸ்வநம் ॥ 107 ॥

அந்தகஸ்யாபி க்ருத்³த⁴ஸ்ய ப⁴யதா³தாரமாஹவே ।
யுத்⁴யதா மாமபீ⁴தேந க்²யாபிதா வீரதா த்வயா ॥ 108 ॥

ப்ரக்³ருஹீதாயுத⁴ஸ்யேவ ம்ருத்யோரிவ மஹாம்ருதே⁴ ।
திஷ்ட²ந்நப்யக்³ரத꞉ பூஜ்ய꞉ கோ மே யுத்³த⁴ப்ரதா³யக꞉ ॥ 109 ॥

ஐராவத க³ஜாரூடோ⁴ வ்ருத꞉ ஸர்வாமரை꞉ ப்ரபு⁴꞉ ।
நைவ ஶக்ரோ(அ)பி ஸமரே ஸ்தி²தபூர்வ꞉ கதா³சந ॥ 110 ॥

அத்³ய த்வயா(அ)ஹம் ஸௌமித்ரே பா³லேநாபி பராக்ரமை꞉ ।
தோஷிதோ க³ந்துமிச்சா²மி த்வாமநுஜ்ஞாப்ய ராக⁴வம் ॥ 111 ॥

ஸத்வதை⁴ர்யப³லோத்ஸாஹைஸ்தோஷிதோ(அ)ஹம் ரணே த்வயா ।
ராமமேவைகமிச்சா²மி ஹந்தும் யஸ்மிந்ஹதே ஹதம் ॥ 112 ॥

ராமே மயா சேந்நிஹதே யே(அ)ந்யே ஸ்தா²ஸ்யந்தி ஸம்யுகே³ ।
தாநஹம் யோத⁴யிஷ்யாமி ஸ்வப³லேந ப்ரமாதி²நா ॥ 113 ॥

இத்யுக்தவாக்யம் தத்³ரக்ஷ꞉ ப்ரோவாச ஸ்துதிஸம்ஹிதம் ।
ம்ருதே⁴ கோ⁴ரதரம் வாக்யம் ஸௌமித்ரி꞉ ப்ரஹஸந்நிவ ॥ 114 ॥

யஸ்த்வம் ஶக்ராதி³பி⁴ர்தே³வைரஸஹ்யம் ப்ராஹ பௌருஷம் ।
தத்ஸத்யம் நாந்யதா² வீர த்³ருஷ்டஸ்தே(அ)த்³ய பராக்ரம꞉ ॥ 115 ॥

ஏஷ தா³ஶரதீ² ராமஸ்திஷ்ட²த்யத்³ரிரிவாபர꞉ ।
மநோரதோ² ராத்ரிசர தத்ஸமீபே ப⁴விஷ்யதி ।
இதி ஶ்ருத்வா ஹ்யநாத்³ருத்ய லக்ஷ்மணம் ஸ நிஶாசர꞉ ॥ 116 ॥
*]

அதிக்ரம்ய ச ஸௌமித்ரிம் கும்ப⁴கர்ணோ மஹாப³ல꞉ ।
ராமமேவாபி⁴து³த்³ராவ தா³ரயந்நிவ மேதி³நீம் ॥ 117 ॥

அத² தா³ஶரதீ² ராமோ ரௌத்³ரமஸ்த்ரம் ப்ரயோஜயந் ।
கும்ப⁴கர்ணஸ்ய ஹ்ருத³யே ஸஸர்ஜ நிஶிதாந் ஶராந் ॥ 118 ॥

தஸ்ய ராமேண வித்³த⁴ஸ்ய ஸஹஸாபி⁴ப்ரதா⁴வத꞉ ।
அங்கா³ரமித்ரா꞉ க்ருத்³த⁴ஸ்ய முகா²ந்நிஶ்சேருரர்சிஷ꞉ ॥ 119 ॥

ராமாஸ்த்ரவித்³தோ⁴ கோ⁴ரம் வை நத³ந்ராக்ஷஸபுங்க³வ꞉ ।
அப்⁴யதா⁴வத ஸங்க்ருத்³தோ⁴ ஹரீந்வித்³ராவயந்ரணே ॥ 120 ॥

தஸ்யோரஸி நிமக்³நாஶ்ச ஶரா ப³ர்ஹிணவாஸஸ꞉ ।
ரேஜுர்நீலாத்³ரிகடகே ந்ருத்யந்த இவ ப³ர்ஹிண꞉ ॥ 121 ॥

ஹஸ்தாச்சாபி பரிப்⁴ரஷ்டா பபாதோர்வ்யாம் மஹாக³தா³ ।
ஆயுதா⁴நி ச ஸர்வாணி விப்ராகீர்யந்த பூ⁴தலே ॥ 122 ॥

ஸ நிராயுத⁴மாத்மாநம் யதா³ மேநே மஹாப³ல꞉ ।
முஷ்டிப்⁴யாம் சரணாப்⁴யாம் ச சகார கத³நம் மஹத் ॥ 123 ॥

ஸ பா³ணைரதிவித்³தா⁴ங்க³꞉ க்ஷதஜேந ஸமுக்ஷித꞉ ।
ருதி⁴ரம் ப்ரதிஸுஸ்ராவ கி³ரி꞉ ப்ரஸ்ரவணம் யதா² ॥ 124 ॥

ஸ தீவ்ரேண ச கோபேந ருதி⁴ரேண ச மூர்சி²த꞉ ।
வாநராந்ராக்ஷஸாந்ருக்ஷாந்கா²த³ந்விபரிதா⁴வதி ॥ 125 ॥

அத² ஶ்ருங்க³ம் ஸமாவித்⁴ய பீ⁴மம் பீ⁴மபராக்ரம꞉ ।
சிக்ஷேப ராமமுத்³தி³ஶ்ய ப³லவாநந்தகோபம꞉ ॥ 126 ॥

அப்ராப்தமந்தரா ராம꞉ ஸப்தபி⁴ஸ்தைரஜிஹ்மகை³꞉ ।
ஶரை꞉ காஞ்சநசித்ராங்கை³ஶ்சிச்சே²த³ புருஷர்ஷப⁴꞉ ॥ 127 ॥

தந்மேருஶிக²ராகாரம் த்³யோதமாநமிவ ஶ்ரியா ।
த்³வே ஶதே வாநரேந்த்³ராணாம் பதமாநமபாதயத் ॥ 128 ॥

தஸ்மிந்காலே ஸ த⁴ர்மாத்மா லக்ஷ்மணோ வாக்யமப்³ரவீத் ।
கும்ப⁴கர்ணவதே⁴ யுக்தோ யோகா³ந்பரிம்ருஶந்ப³ஹூந் ॥ 129 ॥

நைவாயம் வாநராந்ராஜந்நாபி ஜாநாதி ராக்ஷஸாந் ।
மத்த꞉ ஶோணிதக³ந்தே⁴ந ஸ்வாந்பராம்ஶ்சைவ கா²த³தி ॥ 130 ॥

ஸாத்⁴வேநமதி⁴ரோஹந்து ஸர்வே தே வாநரர்ஷபா⁴꞉ ।
யூத²பாஶ்ச யதா² முக்²யாஸ்திஷ்ட²ந்த்வஸ்ய ஸமந்தத꞉ ॥ 131 ॥

அப்யயம் து³ர்மதி꞉ காலே கு³ருபா⁴ரப்ரபீடி³த꞉ ।
ப்ரபதந்ராக்ஷஸோ பூ⁴மௌ நாந்யாந்ஹந்யாத்ப்லவங்க³மாந் ॥ 132 ॥

தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ராஜபுத்ரஸ்ய தீ⁴மத꞉ ।
தே ஸமாருருஹுர்ஹ்ருஷ்டா꞉ கும்ப⁴கர்ணம் ப்லவங்க³மா꞉ ॥ 133 ॥

கும்ப⁴கர்ணஸ்து ஸங்க்ருத்³த⁴꞉ ஸமாரூட⁴꞉ ப்லவங்க³மை꞉ ।
வ்யதூ⁴நயத்தாந்வேகே³ந து³ஷ்டஹஸ்தீவ ஹஸ்திபாந் ॥ 134 ॥

தாந்த்³ருஷ்ட்வா நிர்து⁴தாந்ராமோ து³ஷ்டோ(அ)யமிதி ராக்ஷஸ꞉ ।
ஸமுத்பபாத வேகே³ந த⁴நுருத்தமமாத³தே³ ॥ 135 ॥

க்ரோத⁴தாம்ரேக்ஷணோ வீரோ நிர்த³ஹந்நிவ சக்ஷுஷா ।
ராக⁴வோ ராக்ஷஸம் ரோஷாத³பி⁴து³த்³ராவ வேகி³த꞉ ।
யூத²பாந்ஹர்ஷயந்ஸர்வாந்கும்ப⁴கர்ணப⁴யார்தி³தாந் ॥ 136 ॥

ஸ சாபமாதா³ய பு⁴ஜங்க³கல்பம்
த்³ருட⁴ஜ்யமுக்³ரம் தபநீயசித்ரம் ।
ஹரீந்ஸமாஶ்வாஸ்ய ஸமுத்பபாத
ராமோ நிப³த்³தோ⁴த்தமதூணபா³ண꞉ ॥ 137 ॥

ஸ வாநரக³ணைஸ்தைஸ்து வ்ருத꞉ பரமது³ர்ஜய꞉ ।
லக்ஷ்மணாநுசரோ ராம꞉ ஸம்ப்ரதஸ்தே² மஹாவள꞉ ॥ 138 ॥

ஸ த³த³ர்ஶ மஹாத்மாநம் கிரீடிநமரிந்த³மம் ।
ஶோணிதாப்லுதஸர்வாங்க³ம் கும்ப⁴கர்ணம் மஹாப³லம் ॥ 139 ॥

ஸர்வாந்ஸமபி⁴தா⁴வந்தம் யதா² ருஷ்டம் தி³ஶாக³ஜம் ।
மார்க³மாணம் ஹரீந்க்ருத்³த⁴ம் ராக்ஷஸை꞉ பரிவாரிதம் ॥ 140 ॥

விந்த்⁴யமந்த³ரஸங்காஶம் காஞ்சநாங்க³த³பூ⁴ஷணம் ।
ஸ்ரவந்தம் ருதி⁴ரம் வக்த்ராத்³வர்ஷமேக⁴மிவோத்தி²தம் ॥ 141 ॥

ஜிஹ்வயா பரிலிஹ்யந்தம் ஶோணிதம் ஶோணிதேக்ஷணம் ।
ம்ருத்³க³ந்தம் வாநராநீகம் காலாந்தகயமோபமம் ॥ 142 ॥

தம் த்³ருஷ்ட்வா ராக்ஷஸஶ்ரேஷ்ட²ம் ப்ரதீ³ப்தாநலவர்சஸம் ।
விஸ்பா²ரயாமாஸ ததா³ கார்முகம் புருஷர்ஷப⁴꞉ ॥ 143 ॥

ஸ தஸ்ய சாபநிர்கோ⁴ஷாத்குபிதோ ராக்ஷஸர்ஷப⁴꞉ ।
அம்ருஷ்யமாணஸ்தம் கோ⁴ஷமபி⁴து³த்³ராவ ராக⁴வம் ॥ 144 ॥

ததஸ்து வாதோத்³த⁴தமேக⁴கல்பம்
பு⁴ஜங்க³ராஜோத்தமபோ⁴க³பா³ஹும் ।
தமாபதந்தம் த⁴ரணீத⁴ராப⁴-
-முவாச ராமோ யுதி⁴ கும்ப⁴கர்ணம் ॥ 145 ॥

ஆக³ச்ச² ரக்ஷோதி⁴ப மா விஷாத³-
-மவஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ப்ரக்³ருஹீதசாப꞉ ।
அவேஹி மாம் ஶக்ரஸபத்ந ராமம்
மயா முஹூர்தாத்³ப⁴விதா விசேதா꞉ ॥ 146 ॥

ராமோ(அ)யமிதி விஜ்ஞாய ஜஹாஸ விக்ருதஸ்வநம் ।
அப்⁴யதா⁴வத ஸங்க்ருத்³தோ⁴ ஹரீந்வித்³ராவயந்ரணே ॥ 147 ॥

பாதயந்நிவ ஸர்வேஷாம் ஹ்ருத³யாநி வநௌகஸாம் ।
ப்ரஹஸ்ய விக்ருதம் பீ⁴மம் ஸ மேக⁴ஸ்தநிதோபமம் ॥ 148 ॥

கும்ப⁴கர்ணோ மஹாதேஜா ராக⁴வம் வாக்யமப்³ரவீத் ।
நாஹம் விராதோ⁴ விஜ்ஞேயோ ந கப³ந்த⁴꞉ க²ரோ ந ச ॥ 149 ॥

ந வாலீ ந ச மாரீச꞉ கும்ப⁴கர்ணோ(அ)ஹமாக³த꞉ ।
பஶ்ய மே முத்³க³ரம் கோ⁴ரம் ஸர்வகாலாயஸம் மஹத் ॥ 150 ॥

அநேந நிர்ஜிதா தே³வா தா³நவாஶ்ச புரா மயா ।
விகர்ணநாஸ இதி மாம் நாவஜ்ஞாதும் த்வமர்ஹஸி ॥ 151 ॥

ஸ்வல்பா(அ)பி ஹி ந மே பீடா³ கர்ணநாஸாவிநாஶநாத் ।
த³ர்ஶயேக்ஷ்வாகுஶார்தூ³ள வீர்யம் கா³த்ரேஷு மே லகு⁴ ।
ததஸ்த்வாம் ப⁴க்ஷயிஷ்யாமி த்³ருஷ்டபௌருஷவிக்ரமம் ॥ 152 ॥

ஸ கும்ப⁴கர்ணஸ்ய வசோ நிஶம்ய
ராம꞉ ஸுபுங்கா²ந்விஸஸர்ஜ பா³ணாந் ।
தைராஹதோ வஜ்ரஸமக்³ரவேகை³꞉
ந சுக்ஷுபே⁴ ந வ்யத²தே ஸுராரி꞉ ॥ 153 ॥

யை꞉ ஸாயகை꞉ ஸாலவரா நிக்ருத்தா
வாலீ ஹதோ வாநரபுங்க³வஶ்ச ।
தே கும்ப⁴கர்ணஸ்ய ததா³ ஶரீரே
வஜ்ரோபமா ந வ்யத²யாம்ப்ரசக்ரு꞉ ॥ 154 ॥

ஸ வாரிதா⁴ரா இவ ஸாயகாம்ஸ்தாந்
பிப³ந் ஶரீரேண மஹேந்த்³ரஶத்ரு꞉ ।
ஜகா⁴ந ராமஸ்ய ஶரப்ரவேக³ம்
வ்யாவித்⁴ய தம் முத்³க³ரமுக்³ரவேக³ம் ॥ 155 ॥

ததஸ்து ரக்ஷ꞉ க்ஷதஜாநுலிப்தம்
வித்ராஸநம் தே³வமஹாசமூநாம் ।
விவ்யாத⁴ தம் முத்³க³ரமுக்³ரவேக³ம்
வித்³ராவயாமாஸ சமூம் ஹரீணாம் ॥ 156 ॥

வாயவ்யமாதா³ய ததோ வராஸ்த்ரம்
ராம꞉ ப்ரசிக்ஷேப நிஶாசராய ।
ஸமுத்³க³ரம் தேந ஜகா⁴ந பா³ஹும்
ஸ க்ருத்தபா³ஹுஸ்துமுலம் நநாத³ ॥ 157 ॥

ஸ தஸ்ய பா³ஹுர்கி³ரிஶ்ருங்க³கல்ப꞉
ஸமுத்³க³ரோ ராக⁴வபா³ணக்ருத்த꞉ ।
பபாத தஸ்மிந்ஹரிராஜஸைந்யே
ஜகா⁴ந தாம் வாநரவாஹநீம் ச ॥ 158 ॥

தே வாநரா ப⁴க்³நஹதாவஶேஷா꞉
பர்யந்தமாஶ்ரித்ய ததா³ விஷண்ணா꞉ ।
ப்ரவேபிதாங்க³ம் த³த்³ருஶு꞉ ஸுகோ⁴ரம்
நரேந்த்³ரரக்ஷோதி⁴பஸந்நிபாதம் ॥ 159 ॥

ஸ கும்ப⁴கர்ணோஸ்த்ரநிக்ருத்தபா³ஹு-
-ர்மஹாந்நிக்ருத்தாக்³ர இவாசலேந்த்³ர꞉ ।
உத்பாடயாமாஸ கரேண வ்ருக்ஷம்
ததோ(அ)பி⁴து³த்³ராவ ரணே நரேந்த்³ரம் ॥ 160 ॥

ஸ தஸ்ய பா³ஹும் ஸஹஸாலவ்ருக்ஷம்
ஸமுத்³யதம் பந்நக³போ⁴க³கல்பம் ।
ஐந்த்³ராஸ்த்ரயுக்தேந ஜகா⁴ந ராமோ
பா³ணேந ஜாம்பூ³நத³சித்ரிதேந ॥ 161 ॥

ஸ கும்ப⁴கர்ணஸ்ய பு⁴ஜோ நிக்ருத்த꞉
பபாத பூ⁴மௌ கி³ரிஸந்நிகாஶ꞉ ।
விவேஷ்டமாநோ(அ)பி⁴ஜகா⁴ந வ்ருக்ஷாந்
ஶைலாந் ஶிலா வாநரராக்ஷஸாம்ஶ்ச ॥ 162 ॥

தம் சி²ந்நபா³ஹும் ஸமவேக்ஷ்ய ராம꞉
ஸமாபதந்தம் ஸஹஸா நத³ந்தம் ।
த்³வாவர்த⁴சந்த்³ரௌ நிஶிதௌ ப்ரக்³ருஹ்ய
சிச்சே²த³ பாதௌ³ யுதி⁴ ராக்ஷஸஸ்ய ॥ 163 ॥

தௌ தஸ்ய பாதௌ³ ப்ரதி³ஶோ தி³ஶஶ்ச
கி³ரீந்கு³ஹாஶ்சைவ மஹார்ணவம் ச ।
லங்காம் ச ஸேநாம் கபிராக்ஷஸாநாம்
விநாத³யந்தௌ விநிபேததுஶ்ச ॥ 164 ॥

நிக்ருத்தபா³ஹுர்விநிக்ருத்தபாதோ³
விதா³ர்ய வக்த்ரம் வட³வாமுகா²ப⁴ம் ।
து³த்³ராவ ராமம் ஸஹஸா(அ)பி⁴க³ர்ஜந்
ராஹுர்யதா² சந்த்³ரமிவாந்தரிக்ஷே ॥ 165 ॥

அபூரயத்தஸ்ய முக²ம் ஶிதாக்³ரை
ராம꞉ ஶரைர்ஹேமபிநத்³த⁴புங்கை²꞉ ।
ஸ பூர்ணவக்த்ரோ ந ஶஶாக வக்தும்
சுகூஜ க்ருச்ச்²ரேண முமோஹ சாபி ॥ 166 ॥

அதா²த³தே³ ஸூர்யமரீசிகல்பம்
ஸ ப்³ரஹ்மத³ண்டா³ந்தககாலகல்பம் ।
அரிஷ்டமைந்த்³ரம் நிஶிதம் ஸுபுங்க²ம்
ராம꞉ ஶரம் மாருததுல்யவேக³ம் ॥ 167 ॥

தம் வஜ்ரஜாம்பூ³நத³சாருபுங்க²ம்
ப்ரதீ³ப்தஸூர்யஜ்வலநப்ரகாஶம் ।
மஹேந்த்³ரவஜ்ராஶநிதுல்யவேக³ம்
ராம꞉ ப்ரசிக்ஷேப நிஶாசராய ॥ 168 ॥

ஸ ஸாயகோ ராக⁴வபா³ஹுசோதி³தோ
தி³ஶ꞉ ஸ்வபா⁴ஸா த³ஶ ஸம்ப்ரகாஶயந் ।
ஸதூ⁴மவைஶ்வாநரதீ³ப்தத³ர்ஶநோ
ஜகா³ம ஶக்ராஶநிவீர்யவிக்ரம꞉ ॥ 169 ॥

ஸ தந்மஹாபர்வதகூடஸந்நிப⁴ம்
விவ்ருத்தத³ம்ஷ்ட்ரம் சலசாருகுண்ட³லம் ।
சகர்த ரக்ஷோதி⁴பதே꞉ ஶிரஸ்ததா²
யதை²வ வ்ருத்ரஸ்ய புரா புரந்த³ர꞉ ॥ 170 ॥

கும்ப⁴கர்ணஶிரோ பா⁴தி குண்ட³லாலங்க்ருதம் மஹத் ।
ஆதி³த்யே(அ)ப்⁴யுதி³தே ராத்ரௌ மத்⁴யஸ்த² இவ சந்த்³ரமா꞉ ॥ 171 ॥

தத்³ராமபா³ணாபி⁴ஹதம் பபாத
ரக்ஷ꞉ஶிர꞉ பர்வதஸந்நிகாஶம் ।
ப³ப⁴ஞ்ஜ சர்யாக்³ருஹகோ³புராணி
ப்ராகாரமுச்சம் தமபாதயச்ச ॥ 172 ॥

ந்யபதத்கும்ப⁴கர்ணோ(அ)த² ஸ்வகாயேந நிபாதயந் ।
ப்லவங்க³மாநாம் கோட்யஶ்ச பரித꞉ ஸம்ப்ரதா⁴வதாம் ॥ 173 ॥

தச்சாதிகாயம் ஹிமவத்ப்ரகாஶம்
ரக்ஷஸ்ததஸ்தோயநிதௌ⁴ பபாத ।
க்³ராஹாந்வராந்மீநவராந்பு⁴ஜங்கா³ந்
மமர்த³ பூ⁴மிம் ச ததா³ விவேஶ ॥ 174 ॥

தஸ்மிந்ஹதே ப்³ராஹ்மணதே³வஶத்ரௌ
மஹாப³லே ஸம்யதி கும்ப⁴கர்ணே ।
சசால பூ⁴ர்பூ⁴மித⁴ராஶ்ச ஸர்வே
ஹர்ஷாச்ச தே³வாஸ்துமுலம் ப்ரணேது³꞉ ॥ 175 ॥

ததஸ்து தே³வர்ஷிமஹர்ஷிபந்நகா³꞉
ஸுராஶ்ச பூ⁴தாநி ஸுபர்ணகு³ஹ்யகா꞉ ।
ஸயக்ஷக³ந்த⁴ர்வக³ணா நபோ⁴க³தா꞉
ப்ரஹர்ஷிதா ராமபராக்ரமேண ॥ 176 ॥

ததஸ்து தே தஸ்ய வதே⁴ந பூ⁴ரிணா
மநஸ்விநோ நைர்ருதராஜபா³ந்த⁴வா꞉ ।
விநேது³ருச்சைர்வ்யதி²தா ரகூ⁴த்தமம்
ஹரிம் ஸமீக்ஷ்யைவ யதா² ஸுரார்தி³தா꞉ ॥ 177 ॥

ஸ தே³வலோகஸ்ய தமோ நிஹத்ய
ஸூர்யோ யதா² ராஹுமுகா²த்³விமுக்த꞉ ।
ததா² வ்யபா⁴ஸீத்³பு⁴வி வாநரௌகே⁴
நிஹத்ய ராமோ யுதி⁴ கும்ப⁴கர்ணம் ॥ 178 ॥

ப்ரஹர்ஷமீயுர்ப³ஹவஸ்து வாநரா꞉
ப்ரபு³த்³த⁴பத்³மப்ரதிமைரிவாநநை꞉ ।
அபூஜயந்ராக⁴வமிஷ்டபா⁴கி³நம்
ஹதே ரிபௌ பீ⁴மப³லே து³ராஸதே³ ॥ 179 ॥

ஸ கும்ப⁴கர்ணம் ஸுரஸங்க⁴மர்த³நம்
மஹத்ஸு யுத்³தே⁴ஷு பராஜிதஶ்ரமம் ।
நநந்த³ ஹத்வா ப⁴ரதாக்³ரஜோ ரணே
மஹாஸுரம் வ்ருத்ரமிவாமராதி⁴ப꞉ ॥ 180 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஸப்தஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 67 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ அஷ்டஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (68) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" ముద్రణ పూర్తి అయినది. Click here to buy

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: