Valmiki Ramayana Bala Kanda – ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣೇ ಬಾಲಕಾಂಡ


ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣೇ ಬಾಲಕಾಂಡ

1. ಪ್ರಥಮಃ ಸರ್ಗಃ – ನಾರದವಾಕ್ಯಮ್

2. ದ್ವಿತೀಯಃ ಸರ್ಗಃ – ಬ್ರಹ್ಮಾಗಮನಮ್

3. ತೃತೀಯಃ ಸರ್ಗಃ – ಕಾವ್ಯಸಂಕ್ಷೇಪಃ

4. ಚತುರ್ಥಃ ಸರ್ಗಃ – ಅನುಕ್ರಮಣಿಕಾ

5. ಪಂಚಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಅಯೋಧ್ಯಾವರ್ಣನಾ

6. ಷಷ್ಠಃ ಸರ್ಗಃ – ರಾಜವರ್ಣನಾ

7. ಸಪ್ತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಅಮಾತ್ಯವರ್ಣನಾ

8. ಅಷ್ಟಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಸುಮಂತ್ರವಾಕ್ಯಮ್

9. ನವಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಋಶ್ಯಶೃಂಗೋಪಾಖ್ಯಾನಮ್

10. ದಶಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಋಶ್ಯಶೃಂಗಸ್ಯಾಂಗದೇಶಾನಯನಪ್ರಕಾರಃ

11. ಏಕಾದಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಋಶ್ಯಶೃಂಗಸ್ಯಾಯೋಧ್ಯಾಪ್ರವೇಶಃ

12. ದ್ವಾದಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಅಶ್ವಮೇಧಸಂಭಾರಃ

13. ತ್ರಯೋದಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಯಜ್ಞಶಾಲಾಪ್ರವೇಶಃ

14. ಚತುರ್ದಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಅಶ್ವಮೇಧಃ

15. ಪಂಚದಶಃ ಸರ್ಗಃ – ರಾವಣವಧೋಪಾಯಃ

16. ಷೋಡಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಪಾಯಸೋತ್ಪತ್ತಿಃ

17. ಸಪ್ತದಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಋಕ್ಷವಾನರೋತ್ಪತ್ತಿಃ

18. ಅಷ್ಟಾದಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಶ್ರೀರಾಮಾದ್ಯವತಾರಃ

19. ಏಕೋನವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರವಾಕ್ಯಮ್

20. ವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ದಶರಥವಾಕ್ಯಮ್

21. ಏಕವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ವಸಿಷ್ಠವಾಕ್ಯಮ್

22. ದ್ವಾವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾನಮ್

23. ತ್ರಯೋವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಕಾಮಾಶ್ರಮವಾಸಃ

24. ಚತುರ್ವಿಂಶಃ ಸರ್ಗ – ತಾಟಕಾವನಪ್ರವೇಶಃ

25. ಪಂಚವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ತಾಟಕಾವೃತ್ತಾಂತಃ

26. ಷಡ್ವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ತಾಟಕಾವಧಃ

27. ಸಪ್ತವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಅಶ್ವಗ್ರಾಮಪ್ರದಾನಮ್

28. ಅಷ್ಟಾವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಅಶ್ವಸಂಹಾರಪ್ರಹಣಮ್

29. ಏಕೋನತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮಃ

30. ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಯಜ್ಞರಕ್ಷಣಮ್

31. ಏಕತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಮಿಥಿಲಾಪ್ರಸ್ಥಾನಮ್

32. ದ್ವಾತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಕುಶನಾಭಕನ್ಯೋಪಾಖ್ಯಾನಮ್

33. ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತವಿವಾಹಃ

34. ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರವಂಶವರ್ಣನಮ್

35. ಪಂಚತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಉಮಾಗಂಗಾವೃತ್ತಾಂತಸಂಕ್ಷೇಪಃ

36. ಷಟ್ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಉಮಾಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮ್

37. ಸಪ್ತತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಕುಮಾರೋತ್ಪತ್ತಿಃ

38. ಅಷ್ಟಾತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಸಗರಪುತ್ರಜನ್ಮ

39. ಏಕೋನಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಪೃಥಿವೀವಿದಾರಣಮ್

40. ಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಕಪಿಲದರ್ಶನಮ್

41. ಏಕಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಸಗರಯಜ್ಞಸಮಾಪ್ತಿಃ

42. ದ್ವಿಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಭಗೀರಥವರಪ್ರದಾನಮ್

43. ತ್ರಿಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಗಂಗಾವತರಣಮ್

44. ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಸಾಗರೋದ್ಧಾರಃ

45. ಪಂಚಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಅಮೃತೋತ್ಪತ್ತಿಃ

46. ಷಟ್ಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ದಿತಿಗರ್ಭಭೇದಃ

47. ಸಪ್ತಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ವಿಶಾಲಾಗಮನಮ್

48. ಅಷ್ಟಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಶಕ್ರಾಹಲ್ಯಾಶಾಪಃ

49. ಏಕೋನಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಅಹಲ್ಯಾಶಾಪಮೋಕ್ಷಃ

50. ಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಜನಕಸಮಾಗಮಃ

51. ಏಕಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ – ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರವೃತ್ತಮ್

52. ದ್ವಿಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ – ವಸಿಷ್ಠಾತಿಥ್ಯಮ್

53. ತ್ರಿಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಶಬಲಾನಿಷ್ಕ್ರಯಃ

54. ಚತುಃಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಪಪ್ಲವಾದಿಸೃಷ್ಟಿಃ

55. ಪಂಚಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ – ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಧನುರ್ವೇದಾಧಿಗಮಃ

56. ಷಟ್ಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಬ್ರಹ್ಮತೇಜೋಬಲಮ್

57. ಸಪ್ತಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ – ತ್ರಿಶಂಕುಯಾಜನಪ್ರಾರ್ಥನಾ

58. ಅಷ್ಟಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ – ತ್ರಿಶಂಕುಶಾಪಃ

59. ಏಕೋನಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ವಾಸಿಷ್ಠಶಾಪಃ

60. ಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ತ್ರಿಶಂಖಸ್ವರ್ಗಃ

61. ಏಕಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಶುನಃಶೇಪವಿಕ್ರಯಃ

62. ದ್ವಿಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಅಂಬರೀಷಯಜ್ಞಃ

63. ತ್ರಿಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಮೇನಕಾನಿರ್ವಾಸಃ

64. ಚತುಃಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ರಂಭಾಶಾಪಃ

65. ಪಂಚಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಬ್ರಹ್ಮರ್ಪಿತ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿಃ

66. ಷಟ್ಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಧನುಃಪ್ರಸಂಗಃ

67. ಸಪ್ತಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಧನುರ್ಭೇಂಗಃ

68. ಅಷ್ಟಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ದಶರಥಾಹ್ವಾನಮ್

69. ಏಕೋನಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ದಶರಥಜನಕಸಮಾಗಮಃ

70. ಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಕನ್ಯಾವರಣಮ್

71. ಏಕಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಕನ್ಯಾದಾನಪ್ರತಿಶ್ರವಃ

72. ದ್ವಿಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಗೋದಾನಮಂಗಳಮ್

73. ತ್ರಿಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ದಶರಥಪುತ್ರೋದ್ವಾಹಃ

74. ಚತುಃಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಾಭಿಯೋಗಃ

75. ಪಂಚಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ವೈಷ್ಣವಧನುಃ ಪ್ರಶಂಸಾ

76. ಷಟ್ಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಪ್ರತಿಷ್ಟಂಭಃ

77. ಸಪ್ತಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಅಯೋಧ್ಯಾಪ್ರವೇಶಃ

ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡ >>


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: