Balakanda Sarga 28 – ಬಾಲಕಾಂಡ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ (೨೮)


|| ಅಸ್ತ್ರಸಂಹಾರಗ್ರಹಣಮ್ ||

ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯ ತತೋಽಸ್ತ್ರಾಣಿ ಪ್ರಹೃಷ್ಟವದನಃ ಶುಚಿಃ |
ಗಚ್ಛನ್ನೇವ ಚ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥೋ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಮಥಾಬ್ರವೀತ್ || ೧ ||

ಗೃಹೀತಾಸ್ತ್ರೋಽಸ್ಮಿ ಭಗವನ್ದುರಾಧರ್ಷಃ ಸುರಾಸುರೈಃ |
ಅಸ್ತ್ರಾಣಾಂ ತ್ವಹಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಸಂಹಾರಂ ಮುನಿಪುಂಗವ || ೨ ||

ಏವಂ ಬ್ರುವತಿ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥೇ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ಮಹಾಮತಿಃ |
ಸಂಹಾರಂ ವ್ಯಾಜಹಾರಾಥ ಧೃತಿಮಾನ್ಸುವ್ರತಃ ಶುಚಿಃ || ೩ ||

ಸತ್ಯವಂತಂ ಸತ್ಯಕೀರ್ತಿಂ ಧೃಷ್ಟಂ ರಭಸಮೇವ ಚ |
ಪ್ರತಿಹಾರತರಂ ನಾಮ ಪರಾಙ್ಮುಖಮವಾಙ್ಮುಖಮ್ || ೪ ||

ಲಕ್ಷಾಕ್ಷವಿಷಮೌ ಚೈವ ದೃಢನಾಭ ಸುನಾಭಕೌ |
ದಶಾಕ್ಷಶತವಕ್ತ್ರೌ ಚ ದಶಶೀರ್ಷಶತೋದರೌ || ೫ ||

ಪದ್ಮನಾಭಮಹಾನಾಭೌ ದುಂದುನಾಭಸುನಾಭಕೌ |
ಜ್ಯೋತಿಷಂ ಕೃಶನಂ ಚೈವ ನೈರಾಶ್ಯವಿಮಲಾವುಭೌ || ೬ || [ಶಕುನಂ]

ಯೋಗಂಧರಹರಿದ್ರೌ ಚ ದೈತ್ಯಪ್ರಮಥನಂ ತಥಾ |
ಶುಚಿರ್ಬಾಹುರ್ಮಹಾಬಾಹುರ್ನಿಷ್ಕುಲಿರ್ವಿರುಚಿಸ್ತಥಾ || ೭ ||

ಸಾರ್ಚಿರ್ಮಾಲೀ ಧೃತಿರ್ಮಾಲೀ ವೃತ್ತಿಮಾನ್ರುಚಿರಸ್ತಥಾ |
ಪಿತ್ರ್ಯಂ ಸೌಮನಸಂ ಚೈವ ವಿಧೂತಮಕರಾವುಭೌ || ೮ ||

ಕರವೀರಕರಂ ಚೈವ ಧನಧಾನ್ಯೌ ಚ ರಾಘವ |
ಕಾಮರೂಪಂ ಕಾಮರುಚಿಂ ಮೋಹಮಾವರಣಂ ತಥಾ || ೯ ||

ಜೃಂಭಕಂ ಸರ್ವನಾಭಂ ಚ ಸಂತಾನವರಣೌ ತಥಾ |
ಕೃಶಾಶ್ವತನಯಾನ್ರಾಮ ಭಾಸ್ವರಾನ್ಕಾಮರೂಪಿಣಃ || ೧೦ ||

ಪ್ರತೀಚ್ಛ ಮಮ ಭದ್ರಂ ತೇ ಪಾತ್ರಭೂತೋಽಸಿ ರಾಘವ |
ಬಾಢಮಿತ್ಯೇವ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಃ ಪ್ರಹೃಷ್ಟೇನಾಂತರಾತ್ಮನಾ || ೧೧ ||

ದಿವ್ಯಭಾಸ್ವರದೇಹಾಶ್ಚ ಮೂರ್ತಿಮಂತಃ ಸುಖಪ್ರದಾಃ |
ಕೇಚಿದಂಗಾರಸದೃಶಾಃ ಕೇಚಿದ್ಧೂಮೋಪಮಾಸ್ತಥಾ || ೧೨ ||

ಚಂದ್ರಾರ್ಕಸದೃಶಾಃ ಕೇಚಿತ್ಪ್ರಹ್ವಾಂಜಲಿಪುಟಾಸ್ತಥಾ |
ರಾಮಂ ಪ್ರಾಂಜಲಯೋ ಭೂತ್ವಾಬ್ರುವನ್ಮಧುರಭಾಷಿಣಃ || ೧೩ ||

ಇಮೇ ಸ್ಮ ನರಶಾರ್ದೂಲ ಶಾಧಿ ಕಿಂ ಕರವಾಮ ತೇ |
ಮಾನಸಾಃ ಕಾರ್ಯಕಾಲೇಷು ಸಾಹಾಯ್ಯಂ ಮೇ ಕರಿಷ್ಯಥ || ೧೪ ||

ಗಮ್ಯತಾಮಿತಿ ತಾನಾಹ ಯಥೇಷ್ಟಂ ರಘುನಂದನಃ |
ಅಥ ತೇ ರಾಮಮಾಮಂತ್ರ್ಯ ಕೃತ್ವಾ ಚಾಪಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಮ್ || ೧೫ ||

ಏವಮಸ್ತ್ವಿತಿ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಮುಕ್ತ್ವಾ ಜಗ್ಮುರ್ಯಥಾಗತಮ್ |
ಸ ಚ ತಾನ್ರಾಘವೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಂ ಮಹಾಮುನಿಮ್ || ೧೬ ||

ಗಚ್ಛನ್ನೇವಾಥ ಮಧುರಂ ಶ್ಲಕ್ಷ್ಣಂ ವಚನಮಬ್ರವೀತ್ |
ಕಿಂ ನ್ವೇತನ್ಮೇಘಸಂಕಾಶಂ ಪರ್ವತಸ್ಯಾವಿದೂರತಃ || ೧೭ ||

ವೃಕ್ಷಷಂಡಮಿತೋ ಭಾತಿ ಪರಂ ಕೌತೂಹಲಂ ಹಿ ಮೇ |
ದರ್ಶನೀಯಂ ಮೃಗಾಕೀರ್ಣಂ ಮನೋಹರಮತೀವ ಚ || ೧೮ ||

ನಾನಾಪ್ರಕಾರೈಃ ಶಕುನೈರ್ವಲ್ಗುನಾದೈರಲಂಕೃತಮ್ |
ನಿಃಸೃತಾಃ ಸ್ಮ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾಂತಾರಾದ್ರೋಮಹರ್ಷಣಾತ್ || ೧೯ ||

ಅನಯಾ ತ್ವವಗಚ್ಛಾಮಿ ದೇಶಸ್ಯ ಸುಖವತ್ತಯಾ |
ಸರ್ವಂ ಮೇ ಶಂಸ ಭಗವನ್ಕಸ್ಯಾಶ್ರಮಪದಂ ತ್ವಿದಮ್ || ೨೦ ||

ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಾ ಯತ್ರ ತೇ ಪಾಪಾ ಬ್ರಹ್ಮಘ್ನಾ ದುಷ್ಟಚಾರಿಣಃ |
ತವ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ವಿಘ್ನಾಯ ದುರಾತ್ಮಾನೋ ಮಹಾಮುನೇ || ೨೧ ||

ಭಗವಂಸ್ತಸ್ಯ ಕೋ ದೇಶಃ ಸಾ ಯತ್ರ ತವ ಯಾಜ್ಞಿಕೀ |
ರಕ್ಷಿತವ್ಯಾ ಕ್ರಿಯಾ ಬ್ರಹ್ಮನ್ಮಯಾ ವಧ್ಯಾಶ್ಚ ರಾಕ್ಷಸಾಃ |
ಏತತ್ಸರ್ವಂ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮ್ಯಹಂ ಪ್ರಭೋ || ೨೨ ||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ಬಾಲಕಾಂಡೇ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ || ೨೮ ||

ಬಾಲಕಾಂಡ ಏಕೋನತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ (೨೯) >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣೇ ಬಾಲಕಾಂಡ ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed