Vakratunda Ganesha Stavaraja – ವಕ್ರತುಂಡ ಗಣೇಶ ಸ್ತವರಾಜಃ


ಅಸ್ಯ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಃ |
ಓಂ ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ | ತನ್ನೋ ದಂತಿಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ||

ಓಂಕಾರಮಾದ್ಯಂ ಪ್ರವದಂತಿ ಸಂತೋ
ವಾಚಃ ಶ್ರುತೀನಾಮಪಿ ಯಂ ಗೃಣಂತಿ |
ಗಜಾನನಂ ದೇವಗಣಾನತಾಂಘ್ರಿಂ
ಭಜೇಽಹಮರ್ಧೇಂದುಕಳಾವತಂಸಮ್ || ೧ ||

ಪಾದಾರವಿಂದಾರ್ಚನ ತತ್ಪರಾಣಾಂ
ಸಂಸಾರದಾವಾನಲಭಂಗದಕ್ಷಮ್ |
ನಿರಂತರಂ ನಿರ್ಗತದಾನತೋಯೈ-
-ಸ್ತಂ ನೌಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಮಂಬುದಾಭಮ್ || ೨ ||

ಕೃತಾಂಗರಾಗಂ ನವಕುಂಕುಮೇನ
ಮತ್ತಾಲಿಜಾಲಂ ಮದಪಂಕಮಗ್ನಮ್ |
ನಿವಾರಯಂತಂ ನಿಜಕರ್ಣತಾಲೈಃ
ಕೋ ವಿಸ್ಮರೇತ್ಪುತ್ರಮನಂಗಶತ್ರೋಃ || ೩ ||

ಶಂಭೋರ್ಜಟಾಜೂಟನಿವಾಸಿಗಂಗಾ-
-ಜಲಂ ಸಮಾನೀಯ ಕರಾಂಬುಜೇನ |
ಲೀಲಾಭಿರಾರಾಚ್ಛಿವಮರ್ಚಯಂತಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಂತಿ || ೪ ||

ಕುಮಾರಮುಕ್ತೌ ಪುನರಾತ್ಮಹೇತೋಃ
ಪಯೋಧರೌ ಪರ್ವತರಾಜಪುತ್ರ್ಯಾಃ |
ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಂತಂ ಕರಶೀಕರೇಣ
ಮೌಗ್ಧ್ಯೇನ ತಂ ನಾಗಮುಖಂ ಭಜಾಮಿ || ೫ ||

ತ್ವಯಾ ಸಮುದ್ಧೃತ್ಯ ಗಜಾಸ್ಯ ಹಸ್ತಾ-
-ದ್ಯೇ ಶೀಕರಾಃ ಪುಷ್ಕರರಂಧ್ರಮುಕ್ತಾಃ |
ವ್ಯೋಮಾಂಗಣೇ ತೇ ವಿಚರಂತಿ ತಾರಾಃ
ಕಾಲಾತ್ಮನಾ ಮೌಕ್ತಿಕತುಲ್ಯಭಾಸಃ || ೬ ||

ಕ್ರೀಡಾರತೇ ವಾರಿನಿಧೌ ಗಜಾಸ್ಯೇ
ವೇಲಾಮತಿಕ್ರಾಮತಿ ವಾರಿಪೂರೇ |
ಕಲ್ಪಾವಸಾನಂ ಪರಿಚಿಂತ್ಯ ದೇವಾಃ
ಕೈಲಾಸನಾಥಂ ಶ್ರುತಿಭಿಃ ಸ್ತುವಂತಿ || ೭ ||

ನಾಗಾನನೇ ನಾಗಕೃತೋತ್ತರೀಯೇ
ಕ್ರೀಡಾರತೇ ದೇವಕುಮಾರಸಂಘೈಃ |
ತ್ವಯಿ ಕ್ಷಣಂ ಕಾಲಗತಿಂ ವಿಹಾಯ
ತೌ ಪ್ರಾಪತುಃ ಕಂದುಕತಾಮಿನೇಂದೂ || ೮ ||

ಮದೋಲ್ಲಸತ್ಪಂಚಮುಖೈರಜಸ್ರ-
-ಮಧ್ಯಾಪಯಂತಂ ಸಕಲಾಗಮಾರ್ಥಮ್ |
ದೇವಾನೃಷೀನ್ಭಕ್ತಜನೈಕಮಿತ್ರಂ
ಹೇರಂಬಮರ್ಕಾರುಣಮಾಶ್ರಯಾಮಿ || ೯ ||

ಪಾದಾಂಬುಜಾಭ್ಯಾಮತಿವಾಮನಾಭ್ಯಾಂ
ಕೃತಾರ್ಥಯಂತಂ ಕೃಪಯಾ ಧರಿತ್ರೀಮ್ |
ಅಕಾರಣಂ ಕಾರಣಮಾಪ್ತವಾಚಾಂ
ತಂ ನಾಗವಕ್ತ್ರಂ ನ ಜಹಾತಿ ಚೇತಃ || ೧೦ ||

ಯೇನಾರ್ಪಿತಂ ಸತ್ಯವತೀಸುತಾಯ
ಪುರಾಣಮಾಲಿಖ್ಯ ವಿಷಾಣಕೋಟ್ಯಾ |
ತಂ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಸ್ತನಯಂ ತಪೋಭಿ-
-ರಾವಾಪ್ಯಮಾನಂದಘನಂ ಭಜಾಮಿ || ೧೧ ||

ಪದಂ ಶ್ರುತೀನಾಮಪದಂ ಸ್ತುತೀನಾಂ
ಲೀಲಾವತಾರಂ ಪರಮಾತ್ಮಮೂರ್ತೇಃ |
ನಾಗಾತ್ಮಕೋ ವಾ ಪುರುಷಾತ್ಮಕೋ ವಾ
ತ್ವಭೇದ್ಯಮಾದ್ಯಂ ಭಜ ವಿಘ್ನರಾಜಮ್ || ೧೨ ||

ಪಾಶಾಂಕುಶೌ ಭಗ್ನರದಂ ತ್ವಭೀಷ್ಟಂ
ಕರೈರ್ದಧಾನಂ ಕರರಂಧ್ರಮುಕ್ತೈಃ |
ಮುಕ್ತಾಫಲಾಭೈಃ ಪೃಥುಶೀಕರೌಘೈಃ
ಸಿಂಚಂತಮಂಗಂ ಶಿವಯೋರ್ಭಜಾಮಿ || ೧೩ ||

ಅನೇಕಮೇಕಂ ಗಜಮೇಕದಂತಂ
ಚೈತನ್ಯರೂಪಂ ಜಗದಾದಿಬೀಜಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಯಂ ವೇದವಿತೋ ವದಂತಿ
ತಂ ಶಂಭುಸೂನುಂ ಸತತಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೪ ||

ಸ್ವಾಂಕಸ್ಥಿತಾಯಾ ನಿಜವಲ್ಲಭಾಯಾ
ಮುಖಾಂಬುಜಾಲೋಕನ ಲೋಲನೇತ್ರಮ್ |
ಸ್ಮೇರಾನನಾಬ್ಜಂ ಮದವೈಭವೇನ
ರುದ್ಧಂ ಭಜೇ ವಿಶ್ವವಿಮೋಹನಂ ತಮ್ || ೧೫ ||

ಯೇ ಪೂರ್ವಮಾರಾಧ್ಯ ಗಜಾನನ ತ್ವಾಂ
ಸರ್ವಾಣಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಪಠಂತಿ ತೇಷಾಮ್ |
ತ್ವತ್ತೋ ನ ಚಾನ್ಯತ್ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಮೇತೈ-
-ಸ್ತದಸ್ತಿ ಚೇತ್ಸರ್ವಮಸತ್ಯಕಲ್ಪಮ್ || ೧೬ ||

ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಂ ಜಗದೀಶಿತಾರಂ
ಕವಿಂ ಪುರಾಣಂ ರವಿಮಂಡಲಸ್ಥಮ್ |
ಗಜಾನನಂ ಯಂ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಸಂತ-
-ಸ್ತತ್ಕಾಲಯೋಗೈಸ್ತಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೭ ||

ವೇದಾಂತಗೀತಂ ಪುರುಷಂ ಭಜೇಽಹ-
-ಮಾತ್ಮಾನಮಾನಂದಘನಂ ಹೃದಿಸ್ಥಮ್ |
ಗಜಾನನಂ ಯನ್ಮಹಸಾ ಜನಾನಾಂ
ವಿಘ್ನಾಂಧಕಾರೋ ವಿಲಯಂ ಪ್ರಯಾತಿ || ೧೮ ||

ಶಂಭೋಃ ಸಮಾಲೋಕ್ಯ ಜಟಾಕಲಾಪೇ
ಶಶಾಂಕಖಂಡಂ ನಿಜಪುಷ್ಕರೇಣ |
ಸ್ವಭಗ್ನದಂತಂ ಪ್ರವಿಚಿಂತ್ಯ ಮೌಗ್ಧ್ಯಾ-
-ದಾಕ್ರಷ್ಟುಕಾಮಃ ಶ್ರಿಯಮಾತನೋತು || ೧೯ ||

ವಿಘ್ನಾರ್ಗಳಾನಾಂ ವಿನಿಪಾತನಾರ್ಥಂ
ಯಂ ನಾರಿಕೇಳೈಃ ಕದಳೀಫಲಾದ್ಯೈಃ |
ಪ್ರತಾರಯಂತೇ ಮದವಾರಣಾಸ್ಯಂ
ಪ್ರಭುಂ ಸದಾಽಭೀಷ್ಟಮಹಂ ಭಜೇಯಮ್ || ೨೦ ||

ಯಜ್ಞೈರನೇಕೈರ್ಬಹುಭಿಸ್ತಪೋಭಿ-
-ರಾರಾಧ್ಯಮಾದ್ಯಂ ಗಜರಾಜವಕ್ತ್ರಮ್ |
ಸ್ತುತ್ಯಾನಯಾ ಯೇ ವಿಧಿವತ್ಸ್ತುವಂತಿ
ತೇ ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀನಿಲಯಾ ಭವಂತಿ || ೨೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಕ್ರತುಂಡ ಗಣೇಶ ಸ್ತವರಾಜಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed