Ekakshara Ganapati Kavacham – ಏಕಾಕ್ಷರ ಗಣಪತಿ ಕವಚಂ


ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಗಣೇಶಾಯ ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೇ |
ಕಾರ್ಯಾರಂಭೇಷು ಸರ್ವೇಷು ಪೂಜಿತೋ ಯಃ ಸುರೈರಪಿ || ೧ ||

ಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ |
ಭಗವನ್ ದೇವದೇವೇಶ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಃ |
ಇದಾನೀಂ ಶ್ರೋತೃಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಕವಚಂ ಯತ್ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ || ೨ ||

ಏಕಾಕ್ಷರಸ್ಯ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ತ್ವಯಾ ಪ್ರೀತೇನ ಚೇತಸಾ |
ವದೈತದ್ವಿಧಿವದ್ದೇವ ಯದಿ ತೇ ವಲ್ಲಭಾಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೩ ||

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ನಾಖ್ಯೇಯಮಪಿ ತೇ ಧ್ರುವಮ್ |
ಏಕಾಕ್ಷರಸ್ಯ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಕವಚಂ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ || ೪ ||

ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಭವಂತಿ ಹಿ |
ತ್ರಿಕಾಲಮೇಕಕಾಲಂ ವಾ ಯೇ ಪಠಂತಿ ಸದಾ ನರಾಃ || ೫ ||

ತೇಷಾಂ ಕ್ವಾಪಿ ಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಸಂಕಟೇ ಗಿರೌ |
ಭೂತವೇತಾಲರಕ್ಷೋಭಿರ್ಗ್ರಹೈಶ್ಚಾಪಿ ನ ಬಾಧ್ಯತೇ || ೬ ||

ಇದಂ ಕವಚಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯೋ ಜಪೇದ್ಗಣನಾಯಕಮ್ |
ನ ಚ ಸಿದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತಿ ಮೂಢೋ ವರ್ಷಶತೈರಪಿ || ೭ ||

ಅಘೋರೋ ಮೇ ಯಥಾ ಮಂತ್ರೋ ಮಂತ್ರಾಣಾಮುತ್ತಮೋತ್ತಮಃ |
ತಥೇದಂ ಕವಚಂ ದೇವಿ ದುರ್ಲಭಂ ಭುವಿ ಮಾನವೈಃ || ೮ ||

ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ನಾಜ್ಯೇಯಂ ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ |
ತವ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಮಹೇಶಾನಿ ಕವಚಂ ಕಥ್ಯತೇಽದ್ಭುತಮ್ || ೯ ||

ಏಕಾಕ್ಷರಸ್ಯ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಗಣಕಶ್ಚರ್ಷಿರೀರಿತಃ |
ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಸ್ತು ವಿಘ್ನೇಶೋ ದೇವತಾ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಾ || ೧೦ ||

ಗಂ ಬೀಜಂ ಶಕ್ತಿರೋಂಕಾರಃ ಸರ್ವಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ |
ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿನಾಶಾಯ ವಿನಿಯೋಗಸ್ತು ಕೀರ್ತಿತಃ || ೧೧ ||

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ರಕ್ತಾಂಭೋಜಸ್ವರೂಪಂ ಲಸದರುಣಸರೋಜಾಧಿರೂಢಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ
ಪಾಶಂ ಚೈವಾಂಕುಶಂ ವಾ ವರದಮಭಯದಂ ಬಾಹುಭಿರ್ಧಾರಯಂತಮ್ |
ಶಕ್ತ್ಯಾ ಯುಕ್ತಂ ಗಜಾಸ್ಯಂ ಪೃಥುತರಜಠರಂ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ
ದೇವಂ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಚೂಡಂ ಸಕಲಭಯಹರಂ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ನಮಾಮಿ || ೧೨ ||

ಕವಚಮ್ |
ಗಣೇಶೋ ಮೇ ಶಿರಃ ಪಾತು ಫಾಲಂ ಪಾತು ಗಜಾನನಃ |
ನೇತ್ರೇ ಗಣಪತಿಃ ಪಾತು ಗಜಕರ್ಣಃ ಶ್ರುತೀ ಮಮ || ೧೩ ||

ಕಪೋಲೌ ಗಣನಾಥಸ್ತು ಘ್ರಾಣಂ ಗಂಧರ್ವಪೂಜಿತಃ |
ಮುಖಂ ಮೇ ಸುಮುಖಃ ಪಾತು ಚಿಬುಕಂ ಗಿರಿಜಾಸುತಃ || ೧೪ ||

ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಾತು ಗಣಕ್ರೀಡೋ ದಂತಾನ್ ರಕ್ಷತು ದುರ್ಮುಖಃ |
ವಾಚಂ ವಿನಾಯಕಃ ಪಾತು ಕಂಠಂ ಪಾತು ಮದೋತ್ಕಟಃ || ೧೫ ||

ಸ್ಕಂಧೌ ಪಾತು ಗಜಸ್ಕಂಧೋ ಬಾಹೂ ಮೇ ವಿಘ್ನನಾಶನಃ |
ಹಸ್ತೌ ರಕ್ಷತು ಹೇರಂಬೋ ವಕ್ಷಃ ಪಾತು ಮಹಾಬಲಃ || ೧೬ ||

ಹೃದಯಂ ಮೇ ಗಣಪತಿರುದರಂ ಮೇ ಮಹೋದರಃ |
ನಾಭಿಂ ಗಂಭೀರಹೃದಯೋ ಪೃಷ್ಠಂ ಪಾತು ಸುರಪ್ರಿಯಃ || ೧೭ ||

ಕಟಿಂ ಮೇ ವಿಕಟಃ ಪಾತು ಗುಹ್ಯಂ ಮೇ ಗುಹಪೂಜಿತಃ |
ಊರು ಮೇ ಪಾತು ಕೌಮಾರಂ ಜಾನುನೀ ಚ ಗಣಾಧಿಪಃ || ೧೮ ||

ಜಂಘೇ ಜಯಪ್ರದಃ ಪಾತು ಗುಲ್ಫೌ ಮೇ ಧೂರ್ಜಟಿಪ್ರಿಯಃ |
ಚರಣೌ ದುರ್ಜಯಃ ಪಾತುರ್ಸಾಂಗಂ ಗಣನಾಯಕಃ || ೧೯ ||

ಆಮೋದೋ ಮೇಽಗ್ರತಃ ಪಾತು ಪ್ರಮೋದಃ ಪಾತು ಪೃಷ್ಠತಃ |
ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾತು ಸಿದ್ಧೀಶೋ ವಾಮೇ ವಿದ್ಯಾಧರಾರ್ಚಿತಃ || ೨೦ ||

ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ರಕ್ಷತು ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಚಿಂತಾಮಣಿವಿನಾಯಕಃ |
ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ವಕ್ರತುಂಡೋ ಮೇ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಮುಮಾಸುತಃ || ೨೧ ||

ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಸರ್ವವಿಘ್ನೇಶೋ ಪಾತು ನಿತ್ಯಂ ಗಣೇಶ್ವರಃ |
ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ಸಿದ್ಧಿದಃ ಪಾತು ವಾಯವ್ಯಾಂ ಗಜಕರ್ಣಕಃ || ೨೨ ||

ಕೌಬೇರ್ಯಾಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧೀಶೋ ಈಶಾನ್ಯಾಮೀಶನಂದನಃ |
ಊರ್ಧ್ವಂ ವಿನಾಯಕಃ ಪಾತು ಅಧೋ ಮೂಷಕವಾಹನಃ || ೨೩ ||

ದಿವಾ ಗೋಕ್ಷೀರಧವಳಃ ಪಾತು ನಿತ್ಯಂ ಗಜಾನನಃ |
ರಾತ್ರೌ ಪಾತು ಗಣಕ್ರೀಡೋ ಸಂಧ್ಯಯೋ ಸುರವಂದಿತಃ || ೨೪ ||

ಪಾಶಾಂಕುಶಾಭಯಕರಃ ಸರ್ವತಃ ಪಾತು ಮಾಂ ಸದಾ |
ಗ್ರಹಭೂತಪಿಶಾಚೇಭ್ಯೋ ಪಾತು ನಿತ್ಯಂ ಗಣೇಶ್ವರಃ || ೨೫ ||

ಸತ್ತ್ವಂ ರಜಸ್ತಮೋ ವಾಚಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಜ್ಞಾನಂ ಸ್ಮೃತಿಂ ದಯಾಮ್ |
ಧರ್ಮಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಲಜ್ಜಾಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಕುಲಂ ವಪುಃ || ೨೬ ||

ಧನಧಾನ್ಯಗೃಹಾನ್ದಾರಾನ್ ಪುತ್ರಾನ್ಪೌತ್ರಾನ್ ಸಖೀಂಸ್ತಥಾ |
ಏಕದಂತೋಽವತು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸರ್ವತಃ ಶಂಕರಾತ್ಮಜಃ || ೨೭ ||

ಸಿದ್ಧಿದಂ ಕೀರ್ತಿದಂ ದೇವಿ ಪ್ರಪಠೇನ್ನಿಯತಃ ಶುಚಿಃ |
ಏಕಕಾಲಂ ದ್ವಿಕಾಲಂ ವಾ ತ್ರಿಕಾಲಂ ವಾಪಿ ಭಕ್ತಿತಃ || ೨೮ ||

ನ ತಸ್ಯ ದುರ್ಲಭಂ ಕಿಂಚಿತ್ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ವಿದ್ಯತೇ |
ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಜಾಯತೇ ಭುವಿ ಮಾನವಃ || ೨೯ ||

ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಯತೇ ಮರ್ತ್ಯಃ ಸುದುರ್ಲಭಮನೋರಥಮ್ |
ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸಕಲಂ ಷಣ್ಮಾಸಾನ್ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೩೦ ||

ಮೋಹನಸ್ತಂಭನಾಕರ್ಷಮಾರಣೋಚ್ಚಾಟನಂ ವಶಮ್ |
ಸ್ಮರಣಾದೇವ ಜಾಯಂತೇ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ || ೩೧ ||

ಸರ್ವವಿಘ್ನಹರೇದ್ದೇವೀಂ ಗ್ರಹಪೀಡಾನಿವಾರಣಮ್ |
ಸರ್ವಶತ್ರುಕ್ಷಯಕರಂ ಸರ್ವಾಪತ್ತಿನಿವಾರಣಮ್ || ೩೨ ||

ಧೃತ್ವೇದಂ ಕವಚಂ ದೇವಿ ಯೋ ಜಪೇನ್ಮಂತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ |
ನ ವಾಚ್ಯತೇ ಸ ವಿಘ್ನೌಘೈಃ ಕದಾಚಿದಪಿ ಕುತ್ರಚಿತ್ || ೩೩ ||

ಭೂರ್ಜೇ ಲಿಖಿತ್ವಾ ವಿಧಿವದ್ಧಾರಯೇದ್ಯೋ ನರಃ ಶುಚಿಃ |
ಏಕಬಾಹೋ ಶಿರಃ ಕಂಠೇ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಗಣಾಧಿಪಮ್ || ೩೪ ||

ಏಕಾಕ್ಷರಸ್ಯ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಕವಚಂ ದೇವಿ ದುರ್ಲಭಮ್ |
ಯೋ ಧಾರಯೇನ್ಮಹೇಶಾನಿ ನ ವಿಘ್ನೈರಭಿಭೂಯತೇ || ೩೫ ||

ಗಣೇಶಹೃದಯಂ ನಾಮ ಕವಚಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮ್ |
ಪಠೇದ್ವಾ ಪಾಠಯೇದ್ವಾಪಿ ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಃ ಕರೇ ಸ್ಥಿತಾ || ೩೬ ||

ನ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಂ ಮಹೇಶಾನಿ ಕವಚಂ ಯತ್ರ ಕುತ್ರಚಿತ್ |
ದಾತವ್ಯಂ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಾಯ ಗುರುದೇವಪರಾಯ ಚ || ೩೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ಪಾರ್ವತೀಪರಮೇಶ್ವರ ಸಂವಾದೇ ಏಕಾಕ್ಷರಗಣಪತಿಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed