Vakratunda Stotram – ವಕ್ರತುಂಡ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಓಂ ಓಂ ಓಂಕಾರರೂಪಂ ಹಿಮಕರ ರುಚಿರಂ ಯತ್ಸ್ವರೂಪಂ ತುರೀಯಂ
ತ್ರೈಗುಣ್ಯಾತೀತಲೀಲಂ ಕಲಯತಿ ಮನಸಾ ತೇಜಸೋದಾರವೃತ್ತಿಃ |
ಯೋಗೀಂದ್ರಾ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರೇ ಸಹಜಗುಣಮಯಂ ಶ್ರೀಹರೇಂದ್ರಂ ಸ್ವಸಂಜ್ಞಂ
ಗಂ ಗಂ ಗಂ ಗಂ ಗಣೇಶಂ ಗಜಮುಖಮನಿಶಂ ವ್ಯಾಪಕಂ ಚಿಂತಯಂತಿ || ೧ ||

ವಂ ವಂ ವಂ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭಜತಿ ನಿಜಭುಜೇ ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾಣಿಶುಂಡಂ
ಕ್ರೋಂ ಕ್ರೋಂ ಕ್ರೋಂ ಕ್ರೋಧಮುದ್ರಾದಲಿತರಿಪುಕುಲಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಮೂಲೇ |
ದಂ ದಂ ದಂ ದಂತಮೇಕಂ ದಧತಮಭಿಮುಖಂ ಕಾಮಧೇನ್ವಾದಿಸೇವ್ಯಂ
ಧಂ ಧಂ ಧಂ ಧಾರಯಂತಂ ದಧತಮತಿಶಯಂ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪ್ರದಂ ತಮ್ || ೨ ||

ತುಂ ತುಂ ತುಂ ತುಂಗರೂಪಂ ಗಗನಮುಪಗತಂ ವ್ಯಾಪ್ನುವಂತಂ ದಿಗಂತಂ
ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಾಮನಾಥಂ ಗಲಿತಮದದಲಂ ಲೋಲಮತ್ತಾಲಿಮಾಲಮ್ |
ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂಕಾರರೂಪಂ ಸಕಲಮುನಿಜನೈರ್ಧ್ಯೇಯಮುದ್ದಿಕ್ಷುದಂಡಂ
ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಸಂಶ್ರಯಂತಂ ನಿಖಿಲನಿಧಿಫಲಂ ನೌಮಿ ಹೇರಂಬಲಂಬಮ್ || ೩ ||

ಗ್ಲೌಂ ಗ್ಲೌಂ ಗ್ಲೌಂಕಾರಮಾದ್ಯಂ ಪ್ರಣವಮಯಮಹಾಮಂತ್ರಮುಕ್ತಾವಲೀನಾಂ
ಸಿದ್ಧಂ ವಿಘ್ನೇಶಬೀಜಂ ಶಶಿಕರಸದೃಶಂ ಯೋಗಿನಾಂ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಮ್ |
ಡಾಂ ಡಾಂ ಡಾಂ ಡಾಮರೂಪಂ ದಲಿತಭವಭಯಂ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಪ್ರಕಾಶಂ
ಯಂ ಯಂ ಯಂ ಯಕ್ಷರಾಜಂ ಜಪತಿ ಮುನಿಜನೋ ಬಾಹ್ಯಮಭ್ಯಂತರಂ ಚ || ೪ ||

ಹುಂ ಹುಂ ಹುಂ ಹೇಮವರ್ಣಂ ಶ್ರುತಿಗಣಿತಗುಣಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಂ ಕೃಪಾಲುಂ
ಧ್ಯೇಯಂ ಯಂ ಸೂರ್ಯಬಿಂಬೇ ಉರಸಿ ಚ ವಿಲಸತ್ಸರ್ಪಯಜ್ಞೋಪವೀತಮ್ |
ಸ್ವಾಹಾ ಹುಂ ಫಟ್ ಸಮೇತೈಷ್ಠ ಠ ಠ ಠ ಸಹಿತೈಃ ಪಲ್ಲವೈಃ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ
ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ಸಪ್ತಕೋಟಿಪ್ರಗುಣಿತ ಮಹಿಮಧ್ಯಾನಮೀಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೫ ||

ಪೂರ್ವಂ ಪೀಠಂ ತ್ರಿಕೋಣಂ ತದುಪರಿ ರುಚಿರಂ ಷಡ್ದಲಂ ಸೂಪಪತ್ರಂ
ತಸ್ಯೋರ್ಧ್ವಂ ಬದ್ಧರೇಖಾ ವಸುದಲಕಮಲಂ ಬಾಹ್ಯತೋಽಧಶ್ಚ ತಸ್ಯ |
ಮಧ್ಯೇ ಹುಂಕಾರಬೀಜಂ ತದನು ಭಗವತಶ್ಚಾಂಗಷಟ್ಕಂ ಷಡಸ್ರೇ
ಅಷ್ಟೌ ಶಕ್ತ್ಯಶ್ಚ ಸಿದ್ಧಿರ್ವಟುಗಣಪತೇರ್ವಕ್ರತುಂಡಸ್ಯ ಯಂತ್ರಮ್ || ೬ ||

ಧರ್ಮಾದ್ಯಷ್ಟೌ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ ದಿಶಿ ವಿದಿಶಿ ಗಣಾನ್ಬಾಹ್ಯತೋ ಲೋಕಪಾಲಾನ್
ಮಧ್ಯೇ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿನಾಥಂ ಮುನಿಜನತಿಲಕಂ ಮಂತ್ರಮುದ್ರಾಪದೇಶಮ್ |
ಏವಂ ಯೋ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತೋ ಜಪತಿ ಗಣಪತಿಂ ಪುಷ್ಪಧೂಪಾಕ್ಷತಾದ್ಯೈಃ
ನೈವೇದ್ಯೈರ್ಮೋದಕಾನಾಂ ಸ್ತುತಿನಟವಿಲಸದ್ಗೀತವಾದಿತ್ರನಾದೈಃ || ೭ ||

ರಾಜಾನಸ್ತಸ್ಯ ಭೃತ್ಯಾ ಇವ ಯುವತಿಕುಲಂ ದಾಸವತ್ಸರ್ವದಾಸ್ತೇ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸರ್ವಾಂಗಯುಕ್ತಾ ತ್ಯಜತಿ ನ ಸದನಂ ಕಿಂಕರಾಃ ಸರ್ವಲೋಕಾಃ |
ಪುತ್ರಾಃ ಪೌತ್ರಾಃ ಪ್ರಪೌತ್ರಾ ರಣಭುವಿ ವಿಜಯೋ ದ್ಯೂತವಾದೇ ಪ್ರವೀಣೋ
ಯಸ್ಯೇಶೋ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ನಿವಸತಿ ಹೃದಯೇ ಭಕ್ತಿಭಾಜಾಂ ಸ ದೇವಃ || ೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯಕೃತ ವಕ್ರತುಂಡ ಸೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed