Vakratunda Stotram – వక్రతుండ స్తోత్రం


(గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.)

ఓం ఓం ఓంకారరూపం హిమకర రుచిరం యత్స్వరూపం తురీయం
త్రైగుణ్యాతీతలీలం కలయతి మనసా తేజసోదారవృత్తిః |
యోగీంద్రా బ్రహ్మరంధ్రే సహజగుణమయం శ్రీహరేంద్రం స్వసంజ్ఞం
గం గం గం గం గణేశం గజముఖమనిశం వ్యాపకం చింతయంతి || ౧ ||

వం వం వం విఘ్నరాజం భజతి నిజభుజే దక్షిణే పాణిశుండం
క్రోం క్రోం క్రోం క్రోధముద్రాదలితరిపుకులం కల్పవృక్షస్య మూలే |
దం దం దం దంతమేకం దధతమభిముఖం కామధేన్వాదిసేవ్యం
ధం ధం ధం ధారయంతం దధతమతిశయం సిద్ధిబుద్ధిప్రదం తమ్ || ౨ ||

తుం తుం తుం తుంగరూపం గగనముపగతం వ్యాప్నువంతం దిగంతం
క్లీం క్లీం క్లీం కామనాథం గలితమదదలం లోలమత్తాలిమాలమ్ |
హ్రీం హ్రీం హ్రీంకారరూపం సకలమునిజనైర్ధ్యేయముద్దిక్షుదండం
శ్రీం శ్రీం శ్రీం సంశ్రయంతం నిఖిలనిధిఫలం నౌమి హేరంబలంబమ్ || ౩ ||

గ్లౌం గ్లౌం గ్లౌంకారమాద్యం ప్రణవమయమహామంత్రముక్తావలీనాం
సిద్ధం విఘ్నేశబీజం శశికరసదృశం యోగినాం ధ్యానగమ్యమ్ |
డాం డాం డాం డామరూపం దలితభవభయం సూర్యకోటిప్రకాశం
యం యం యం యక్షరాజం జపతి మునిజనో బాహ్యమభ్యంతరం చ || ౪ ||

హుం హుం హుం హేమవర్ణం శ్రుతిగణితగుణం శూర్పకర్ణం కృపాలుం
ధ్యేయం యం సూర్యబింబే ఉరసి చ విలసత్సర్పయజ్ఞోపవీతమ్ |
స్వాహా హుం ఫట్ సమేతైష్ఠ ఠ ఠ ఠ సహితైః పల్లవైః సేవ్యమానం
మంత్రాణాం సప్తకోటిప్రగుణిత మహిమధ్యానమీశం ప్రపద్యే || ౫ ||

పూర్వం పీఠం త్రికోణం తదుపరి రుచిరం షడ్దలం సూపపత్రం
తస్యోర్ధ్వం బద్ధరేఖా వసుదలకమలం బాహ్యతోఽధశ్చ తస్య |
మధ్యే హుంకారబీజం తదను భగవతశ్చాంగషట్కం షడస్రే
అష్టౌ శక్త్యశ్చ సిద్ధిర్వటుగణపతేర్వక్రతుండస్య యంత్రమ్ || ౬ ||

ధర్మాద్యష్టౌ ప్రసిద్ధా దిశి విదిశి గణాన్బాహ్యతో లోకపాలాన్
మధ్యే క్షేత్రాధినాథం మునిజనతిలకం మంత్రముద్రాపదేశమ్ |
ఏవం యో భక్తియుక్తో జపతి గణపతిం పుష్పధూపాక్షతాద్యైః
నైవేద్యైర్మోదకానాం స్తుతినటవిలసద్గీతవాదిత్రనాదైః || ౭ ||

రాజానస్తస్య భృత్యా ఇవ యువతికులం దాసవత్సర్వదాస్తే
లక్ష్మీః సర్వాంగయుక్తా త్యజతి న సదనం కింకరాః సర్వలోకాః |
పుత్రాః పౌత్రాః ప్రపౌత్రా రణభువి విజయో ద్యూతవాదే ప్రవీణో
యస్యేశో విఘ్నరాజో నివసతి హృదయే భక్తిభాజాం స దేవః || ౮ ||

ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరాచార్యకృత వక్రతుండ సోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed