Sri Venkateswara Saranagathi Stotram (Saptarshi Kritam) – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಶರಣಾಗತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಕೃತಂ)


ಶೇಷಾಚಲಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಕಶ್ಯಪಾದ್ಯಾ ಮಹರ್ಷಯಃ |
ವೇಂಕಟೇಶಂ ರಮಾನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಾಪುರಂಜಸಾ || ೧ ||

ಕಲಿಸಂತಾರಕಂ ಮುಖ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತಜ್ಜಪೇನ್ನರಃ |
ಸಪ್ತರ್ಷಿವಾಕ್ಪ್ರಸಾದೇನ ವಿಷ್ಣುಸ್ತಸ್ಮೈ ಪ್ರಸೀದತಿ || ೨ ||

ಕಶ್ಯಪ ಉವಾಚ –
ಕಾದಿಹ್ರೀಮಂತವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಪ್ರಾಪ್ಯೈವ ಪರದೇವತಾ |
ಕಲೌ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಾಖ್ಯಾ ತಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಭಜೇ || ೩ ||

ಅತ್ರಿರುವಾಚ –
ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾಂತವರ್ಣೈರ್ಯಃ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೇ |
ಕಲೌ ಸ ವೇಂಕಟೇಶಾಖ್ಯಃ ಶರಣಂ ಮೇ ರಮಾಪತಿಃ || ೪ ||

ಭರದ್ವಾಜ ಉವಾಚ –
ಭಗವಾನ್ ಭಾರ್ಗವೀಕಾಂತೋ ಭಕ್ತಾಭೀಪ್ಸಿತದಾಯಕಃ |
ಭಕ್ತಸ್ಯ ವೇಂಕಟೇಶಾಖ್ಯೋ ಭರದ್ವಾಜಸ್ಯ ಮೇ ಗತಿಃ || ೫ ||

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಉವಾಚ –
ವಿರಾಡ್ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಧಾತಾ ಚ ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಃ |
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಸ್ಯ ಶರಣಂ ವೇಂಕಟೇಶೋ ವಿಭುಃ ಸದಾ || ೬ ||

ಗೌತಮ ಉವಾಚ –
ಗೌರ್ಗೌರೀಶಪ್ರಿಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಗೋವಿಂದೋ ಗೋಪತಿರ್ವಿಭುಃ |
ಶರಣಂ ಗೌತಮಸ್ಯಾಸ್ತು ವೇಂಕಟಾದ್ರಿಶಿರೋಮಣಿಃ || ೭ ||

ಜಮದಗ್ನಿರುವಾಚ –
ಜಗತ್ಕರ್ತಾ ಜಗದ್ಭರ್ತಾ ಜಗದ್ಧರ್ತಾ ಜಗನ್ಮಯಃ |
ಜಮದಗ್ನೇಃ ಪ್ರಪನ್ನಸ್ಯ ಜೀವೇಶೋ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಃ || ೮ ||

ವಸಿಷ್ಠ ಉವಾಚ –
ವಸ್ತುವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ರಂ ಯನ್ನಿರ್ವಿಶೇಷಂ ಸುಖಂ ಚ ಸತ್ |
ತದ್ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮೀತಿ ವೇಂಕಟೇಶಂ ಭಜೇ ಸದಾ || ೯ ||

ಸಪ್ತರ್ಷಿರಚಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವದಾ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ಸೋಽಭಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ಸತ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಸಪ್ತರ್ಷಿಭಿಃ ಕೃತಂ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಶರಣಾಗತಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Venkateswara Saranagathi Stotram (Saptarshi Kritam) – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಶರಣಾಗತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಕೃತಂ)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: