Sri Venkateshwara Suprabhatam – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸುಪ್ರಭಾತಂ


ಕೌಸಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಪೂರ್ವಾ ಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೇ |
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ನರಶಾರ್ದೂಲ ಕರ್ತವ್ಯಂ ದೈವಮಾಹ್ನಿಕಮ್ || ೧ ||

ಉತ್ತಿಷ್ಠೋತ್ತಿಷ್ಠ ಗೋವಿಂದ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಗರುಡಧ್ವಜ |
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಕಮಲಾಕಾಂತ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಮಂಗಳಂ ಕುರು || ೨ ||

ಮಾತಸ್ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಮಧುಕೈಟಭಾರೇಃ
ವಕ್ಷೋವಿಹಾರಿಣಿ ಮನೋಹರದಿವ್ಯಮೂರ್ತೇ | [ರೂಪೇ]
ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿನಿ ಶ್ರಿತಜನಪ್ರಿಯದಾನಶೀಲೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶದಯಿತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೩ ||

ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮರವಿಂದಲೋಚನೇ
ಭವತು ಪ್ರಸನ್ನಮುಖಚಂದ್ರಮಂಡಲೇ |
ವಿಧಿಶಂಕರೇಂದ್ರವನಿತಾಭಿರರ್ಚಿತೇ
ವೃಷಶೈಲನಾಥದಯಿತೇ ದಯಾನಿಧೇ || ೪ ||

ಅತ್ರ್ಯಾದಿಸಪ್ತಋಷಯಸ್ಸಮುಪಾಸ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾಂ
ಆಕಾಶಸಿಂಧುಕಮಲಾನಿ ಮನೋಹರಾಣಿ |
ಆದಾಯ ಪಾದಯುಗಮರ್ಚಯಿತುಂ ಪ್ರಪನ್ನಾಃ
ಶೇಷಾದ್ರಿಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೫ ||

ಪಂಚಾನನಾಬ್ಜಭವಷಣ್ಮುಖವಾಸವಾದ್ಯಾಃ
ತ್ರೈವಿಕ್ರಮಾದಿಚರಿತಂ ವಿಬುಧಾಃ ಸ್ತುವಂತಿ |
ಭಾಷಾಪತಿಃ ಪಠತಿ ವಾಸರಶುದ್ಧಿಮಾರಾತ್
ಶೇಷಾದ್ರಿಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೬ ||

ಈಷತ್ಪ್ರಫುಲ್ಲಸರಸೀರುಹನಾರಿಕೇಲ-
ಪೂಗದ್ರುಮಾದಿಸುಮನೋಹರಪಾಲಿಕಾನಾಮ್ |
ಆವಾತಿ ಮಂದಮನಿಲಸ್ಸಹ ದಿವ್ಯಗಂಧೈಃ
ಶೇಷಾದ್ರಿಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೭ ||

ಉನ್ಮೀಲ್ಯ ನೇತ್ರಯುಗಮುತ್ತಮಪಂಜರಸ್ಥಾಃ
ಪಾತ್ರಾವಶಿಷ್ಟಕದಲೀಫಲಪಾಯಸಾನಿ |
ಭುಕ್ತ್ವಾ ಸಲೀಲಮಥ ಕೇಲಿಶುಕಾಃ ಪಠಂತಿ
ಶೇಷಾದ್ರಿಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೮ ||

ತಂತ್ರೀಪ್ರಕರ್ಷಮಧುರಸ್ವನಯಾ ವಿಪಂಚ್ಯಾ
ಗಾಯತ್ಯನಂತಚರಿತಂ ತವ ನಾರದೋಽಪಿ |
ಭಾಷಾಸಮಗ್ರಮಸಕೃತ್ಕರಚಾರರಮ್ಯಂ
ಶೇಷಾದ್ರಿಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೯ ||

ಭೃಂಗಾವಳೀ ಚ ಮಕರಂದರಸಾನುವಿದ್ಧ-
ಝಂಕಾರಗೀತನಿನದೈಸ್ಸಹ ಸೇವನಾಯ |
ನಿರ್ಯಾತ್ಯುಪಾಂತಸರಸೀಕಮಲೋದರೇಭ್ಯಃ
ಶೇಷಾದ್ರಿಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೧೦ ||

ಯೋಷಾಗಣೇನ ವರದಧ್ನಿ ವಿಮಥ್ಯಮಾನೇ
ಘೋಷಾಲಯೇಷು ದಧಿಮಂಥನತೀವ್ರಘೋಷಾಃ |
ರೋಷಾತ್ಕಲಿಂ ವಿದಧತೇ ಕಕುಭಶ್ಚ ಕುಂಭಾಃ
ಶೇಷಾದ್ರಿಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೧೧ ||

ಪದ್ಮೇಶಮಿತ್ರಶತಪತ್ರಗತಾಲಿವರ್ಗಾಃ
ಹರ್ತುಂ ಶ್ರಿಯಂ ಕುವಲಯಸ್ಯ ನಿಜಾಂಗಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ |
ಭೇರೀನಿನಾದಮಿವ ಬಿಭ್ರತಿ ತೀವ್ರನಾದಂ
ಶೇಷಾದ್ರಿಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೧೨ ||

ಶ್ರೀಮನ್ನಭೀಷ್ಟವರದಾಖಿಲಲೋಕಬಂಧೋ
ಶ್ರೀಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಗದೇಕದಯೈಕಸಿಂಧೋ |
ಶ್ರೀದೇವತಾಗೃಹಭುಜಾಂತರದಿವ್ಯಮೂರ್ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೧೩ ||

ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿಪುಷ್ಕರಿಣಿಕಾಽಽಪ್ಲವನಿರ್ಮಲಾಂಗಾಃ
ಶ್ರೇಯೋಽರ್ಥಿನೋ ಹರವಿರಿಂಚಸನಂದನಾದ್ಯಾಃ |
ದ್ವಾರೇ ವಸಂತಿ ವರವೇತ್ರಹತೋತ್ತಮಾಂಗಾಃ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೧೪ ||

ಶ್ರೀಶೇಷಶೈಲಗರುಡಾಚಲವೇಂಕಟಾದ್ರಿ-
ನಾರಾಯಣಾದ್ರಿವೃಷಭಾದ್ರಿವೃಷಾದ್ರಿಮುಖ್ಯಾಮ್ |
ಆಖ್ಯಾಂ ತ್ವದೀಯವಸತೇರನಿಶಂ ವದಂತಿ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೧೫ ||

ಸೇವಾಪರಾಃ ಶಿವಸುರೇಶಕೃಶಾನುಧರ್ಮ-
ರಕ್ಷೋಽಂಬುನಾಥಪವಮಾನಧನಾಧಿನಾಥಾಃ |
ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಪ್ರವಿಲಸನ್ನಿಜಶೀರ್ಷದೇಶಾಃ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೧೬ ||

ಧಾಟೀಷು ತೇ ವಿಹಗರಾಜಮೃಗಾಧಿರಾಜ-
ನಾಗಾಧಿರಾಜಗಜರಾಜಹಯಾಧಿರಾಜಾಃ |
ಸ್ವಸ್ವಾಧಿಕಾರಮಹಿಮಾದಿಕಮರ್ಥಯಂತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೧೭ ||

ಸೂರ್ಯೇಂದುಭೌಮಬುಧವಾಕ್ಪತಿಕಾವ್ಯಸೌರಿ-
ಸ್ವರ್ಭಾನುಕೇತುದಿವಿಷತ್ಪರಿಷತ್ಪ್ರಧಾನಾಃ |
ತ್ವದ್ದಾಸದಾಸಚರಮಾವಧಿದಾಸದಾಸಾಃ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೧೮ ||

ತ್ವತ್ಪಾದಧೂಳಿಭರಿತಸ್ಫುರಿತೋತ್ತಮಾಂಗಾಃ
ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗನಿರಪೇಕ್ಷನಿಜಾಂತರಂಗಾಃ |
ಕಲ್ಪಾಗಮಾಕಲನಯಾಽಽಕುಲತಾಂ ಲಭಂತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೧೯ ||

ತ್ವದ್ಗೋಪುರಾಗ್ರಶಿಖರಾಣಿ ನಿರೀಕ್ಷಮಾಣಾಃ
ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗಪದವೀಂ ಪರಮಾಂ ಶ್ರಯಂತಃ |
ಮರ್ತ್ಯಾ ಮನುಷ್ಯಭುವನೇ ಮತಿಮಾಶ್ರಯಂತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೨೦ ||

ಶ್ರೀಭೂಮಿನಾಯಕ ದಯಾದಿಗುಣಾಮೃತಾಬ್ಧೇ
ದೇವಾಧಿದೇವ ಜಗದೇಕಶರಣ್ಯಮೂರ್ತೇ |
ಶ್ರೀಮನ್ನನಂತಗರುಡಾದಿಭಿರರ್ಚಿತಾಂಘ್ರೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೨೧ ||

ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ವಾಸುದೇವ
ವೈಕುಂಠ ಮಾಧವ ಜನಾರ್ದನ ಚಕ್ರಪಾಣೇ |
ಶ್ರೀವತ್ಸಚಿಹ್ನ ಶರಣಾಗತಪಾರಿಜಾತ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೨೨ ||

ಕಂದರ್ಪದರ್ಪಹರಸುಂದರದಿವ್ಯಮೂರ್ತೇ
ಕಾಂತಾಕುಚಾಂಬುರುಹಕುಡ್ಮಲಲೋಲದೃಷ್ಟೇ |
ಕಲ್ಯಾಣನಿರ್ಮಲಗುಣಾಕರದಿವ್ಯಕೀರ್ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೨೩ ||

ಮೀನಾಕೃತೇ ಕಮಠ ಕೋಲ ನೃಸಿಂಹ ವರ್ಣಿನ್
ಸ್ವಾಮಿನ್ ಪರಶ್ವಥತಪೋಧನ ರಾಮಚಂದ್ರ |
ಶೇಷಾಂಶರಾಮ ಯದುನಂದನ ಕಲ್ಕಿರೂಪ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೨೪ ||

ಏಲಾಲವಂಗಘನಸಾರಸುಗಂಧತೀರ್ಥಂ
ದಿವ್ಯಂ ವಿಯತ್ಸರಿತಿ ಹೇಮಘಟೇಷು ಪೂರ್ಣಮ್ |
ಧೃತ್ವಾಽದ್ಯ ವೈದಿಕಶಿಖಾಮಣಯಃ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾಃ
ತಿಷ್ಠಂತಿ ವೇಂಕಟಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೨೫ ||

ಭಾಸ್ವಾನುದೇತಿ ವಿಕಚಾನಿ ಸರೋರುಹಾಣಿ
ಸಂಪೂರಯಂತಿ ನಿನದೈಃ ಕಕುಭೋ ವಿಹಂಗಾಃ |
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಾಸ್ಸತತಮರ್ಥಿತಮಂಗಳಾಸ್ತೇ
ಧಾಮಾಶ್ರಯಂತಿ ತವ ವೇಂಕಟ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೨೬ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾದಯಸ್ಸುರವರಾಸ್ಸಮಹರ್ಷಯಸ್ತೇ
ಸಂತಸ್ಸನಂದನಮುಖಾಸ್ತ್ವಥ ಯೋಗಿವರ್ಯಾಃ |
ಧಾಮಾಂತಿಕೇ ತವ ಹಿ ಮಂಗಳವಸ್ತುಹಸ್ತಾಃ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೨೭ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಿವಾಸ ನಿರವದ್ಯಗುಣೈಕಸಿಂಧೋ
ಸಂಸಾರಸಾಗರಸಮುತ್ತರಣೈಕಸೇತೋ |
ವೇದಾಂತವೇದ್ಯನಿಜವೈಭವ ಭಕ್ತಭೋಗ್ಯ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ || ೨೮ ||

ಇತ್ಥಂ ವೃಷಾಚಲಪತೇರಿಹ ಸುಪ್ರಭಾತಂ
ಯೇ ಮಾನವಾಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಪಠಿತುಂ ಪ್ರವೃತ್ತಾಃ |
ತೇಷಾಂ ಪ್ರಭಾತಸಮಯೇ ಸ್ಮೃತಿರಂಗಭಾಜಾಂ
ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಪರಾರ್ಥಸುಲಭಾಂ ಪರಮಾಂ ಪ್ರಸೂತೇ || ೨೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ |

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಂ >>


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed