Sri Venkateshwara Suprabhatam – శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో లో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే |
ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల కర్తవ్యం దైవమాహ్నికమ్ || ౧ ||

ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవింద ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ |
ఉత్తిష్ఠ కమలాకాంత త్రైలోక్యం మంగళం కురు || ౨ ||

మాతస్సమస్తజగతాం మధుకైటభారేః
వక్షోవిహారిణి మనోహరదివ్యమూర్తే | [రూపే]
శ్రీస్వామిని శ్రితజనప్రియదానశీలే
శ్రీవేంకటేశదయితే తవ సుప్రభాతమ్ || ౩ ||

తవ సుప్రభాతమరవిందలోచనే
భవతు ప్రసన్నముఖచంద్రమండలే |
విధిశంకరేంద్రవనితాభిరర్చితే
వృషశైలనాథదయితే దయానిధే || ౪ ||

అత్ర్యాదిసప్తఋషయస్సముపాస్య సంధ్యాం
ఆకాశసింధుకమలాని మనోహరాణి |
ఆదాయ పాదయుగమర్చయితుం ప్రపన్నాః
శేషాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౫ ||

పంచాననాబ్జభవషణ్ముఖవాసవాద్యాః
త్రైవిక్రమాదిచరితం విబుధాః స్తువంతి |
భాషాపతిః పఠతి వాసరశుద్ధిమారాత్
శేషాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౬ ||

ఈషత్ప్రఫుల్లసరసీరుహనారికేల-
పూగద్రుమాదిసుమనోహరపాలికానామ్ |
ఆవాతి మందమనిలస్సహ దివ్యగంధైః
శేషాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౭ ||

ఉన్మీల్య నేత్రయుగముత్తమపంజరస్థాః
పాత్రావశిష్టకదలీఫలపాయసాని |
భుక్త్వా సలీలమథ కేలిశుకాః పఠంతి
శేషాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౮ ||

తంత్రీప్రకర్షమధురస్వనయా విపంచ్యా
గాయత్యనంతచరితం తవ నారదోఽపి |
భాషాసమగ్రమసకృత్కరచారరమ్యం
శేషాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౯ ||

భృంగావళీ చ మకరందరసానువిద్ధ-
ఝంకారగీతనినదైస్సహ సేవనాయ |
నిర్యాత్యుపాంతసరసీకమలోదరేభ్యః
శేషాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౦ ||

యోషాగణేన వరదధ్ని విమథ్యమానే
ఘోషాలయేషు దధిమంథనతీవ్రఘోషాః |
రోషాత్కలిం విదధతే కకుభశ్చ కుంభాః
శేషాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౧ ||

పద్మేశమిత్రశతపత్రగతాలివర్గాః
హర్తుం శ్రియం కువలయస్య నిజాంగలక్ష్మ్యా |
భేరీనినాదమివ బిభ్రతి తీవ్రనాదం
శేషాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౨ ||

శ్రీమన్నభీష్టవరదాఖిలలోకబంధో
శ్రీశ్రీనివాస జగదేకదయైకసింధో |
శ్రీదేవతాగృహభుజాంతరదివ్యమూర్తే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౩ ||

శ్రీస్వామిపుష్కరిణికాఽఽప్లవనిర్మలాంగాః
శ్రేయోఽర్థినో హరవిరించసనందనాద్యాః |
ద్వారే వసంతి వరవేత్రహతోత్తమాంగాః
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౪ ||

శ్రీశేషశైలగరుడాచలవేంకటాద్రి-
నారాయణాద్రివృషభాద్రివృషాద్రిముఖ్యామ్ |
ఆఖ్యాం త్వదీయవసతేరనిశం వదంతి
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౫ ||

సేవాపరాః శివసురేశకృశానుధర్మ-
రక్షోఽంబునాథపవమానధనాధినాథాః |
బద్ధాంజలిప్రవిలసన్నిజశీర్షదేశాః
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౬ ||

ధాటీషు తే విహగరాజమృగాధిరాజ-
నాగాధిరాజగజరాజహయాధిరాజాః |
స్వస్వాధికారమహిమాదికమర్థయంతే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౭ ||

సూర్యేందుభౌమబుధవాక్పతికావ్యసౌరి-
స్వర్భానుకేతుదివిషత్పరిషత్ప్రధానాః |
త్వద్దాసదాసచరమావధిదాసదాసాః
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౮ ||

త్వత్పాదధూళిభరితస్ఫురితోత్తమాంగాః
స్వర్గాపవర్గనిరపేక్షనిజాంతరంగాః |
కల్పాగమాకలనయాఽఽకులతాం లభంతే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౯ ||

త్వద్గోపురాగ్రశిఖరాణి నిరీక్షమాణాః
స్వర్గాపవర్గపదవీం పరమాం శ్రయంతః |
మర్త్యా మనుష్యభువనే మతిమాశ్రయంతే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౦ ||

శ్రీభూమినాయక దయాదిగుణామృతాబ్ధే
దేవాధిదేవ జగదేకశరణ్యమూర్తే |
శ్రీమన్ననంతగరుడాదిభిరర్చితాంఘ్రే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౧ ||

శ్రీపద్మనాభ పురుషోత్తమ వాసుదేవ
వైకుంఠ మాధవ జనార్దన చక్రపాణే |
శ్రీవత్సచిహ్న శరణాగతపారిజాత
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౨ ||

కందర్పదర్పహరసుందరదివ్యమూర్తే
కాంతాకుచాంబురుహకుడ్మలలోలదృష్టే |
కల్యాణనిర్మలగుణాకరదివ్యకీర్తే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౩ ||

మీనాకృతే కమఠ కోల నృసింహ వర్ణిన్
స్వామిన్ పరశ్వథతపోధన రామచంద్ర |
శేషాంశరామ యదునందన కల్కిరూప
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౪ ||

ఏలాలవంగఘనసారసుగంధతీర్థం
దివ్యం వియత్సరితి హేమఘటేషు పూర్ణమ్ |
ధృత్వాఽద్య వైదికశిఖామణయః ప్రహృష్టాః
తిష్ఠంతి వేంకటపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౫ ||

భాస్వానుదేతి వికచాని సరోరుహాణి
సంపూరయంతి నినదైః కకుభో విహంగాః |
శ్రీవైష్ణవాస్సతతమర్థితమంగళాస్తే
ధామాశ్రయంతి తవ వేంకట సుప్రభాతమ్ || ౨౬ ||

బ్రహ్మాదయస్సురవరాస్సమహర్షయస్తే
సంతస్సనందనముఖాస్త్వథ యోగివర్యాః |
ధామాంతికే తవ హి మంగళవస్తుహస్తాః
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౭ ||

లక్ష్మీనివాస నిరవద్యగుణైకసింధో
సంసారసాగరసముత్తరణైకసేతో |
వేదాంతవేద్యనిజవైభవ భక్తభోగ్య
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౮ ||

ఇత్థం వృషాచలపతేరిహ సుప్రభాతం
యే మానవాః ప్రతిదినం పఠితుం ప్రవృత్తాః |
తేషాం ప్రభాతసమయే స్మృతిరంగభాజాం
ప్రజ్ఞాం పరార్థసులభాం పరమాం ప్రసూతే || ౨౯ ||

ఇతి శ్రీవేంకటేశ సుప్రభాతమ్ |

శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రం >>


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

2 thoughts on “Sri Venkateshwara Suprabhatam – శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం

స్పందించండి

error: Not allowed