Sri Varahi Kavacham – ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಕವಚಂ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀಕವಚಸ್ಯ ತ್ರಿಲೋಚನ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದೇವತಾ, ಓಂ ಬೀಜಂ, ಗ್ಲೌಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಸ್ವಾಹೇತಿ ಕೀಲಕಂ, ಮಮ ಸರ್ವಶತ್ರುನಾಶನಾರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಧ್ಯಾತ್ವೇಂದ್ರನೀಲವರ್ಣಾಭಾಂ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಮ್ |
ವಿಧಿವಿಷ್ಣುಹರೇಂದ್ರಾದಿ ಮಾತೃಭೈರವಸೇವಿತಾಮ್ || ೧ ||

ಜ್ವಲನ್ಮಣಿಗಣಪ್ರೋಕ್ತಮಕುಟಾಮಾವಿಲಂಬಿತಾಮ್ |
ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ತತ್ತತ್ಕಾರ್ಯೋಚಿತಾನಿ ಚ || ೨ ||

ಏತೈಃ ಸಮಸ್ತೈರ್ವಿವಿಧಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ ಮುಸಲಂ ಹಲಮ್ |
ಪಾತ್ವಾ ಹಿಂಸ್ರಾನ್ ಹಿ ಕವಚಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಮ್ || ೩ ||

ಪಠೇತ್ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ರಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಘೋರಶತ್ರುನಿವೃತ್ತಿದಮ್ |
ವಾರ್ತಾಲೀ ಮೇ ಶಿರಃ ಪಾತು ಘೋರಾಹೀ ಫಾಲಮುತ್ತಮಮ್ || ೪ ||

ನೇತ್ರೇ ವರಾಹವದನಾ ಪಾತು ಕರ್ಣೌ ತಥಾಂಜನೀ |
ಘ್ರಾಣಂ ಮೇ ರುಂಧಿನೀ ಪಾತು ಮುಖಂ ಮೇ ಪಾತು ಜಂಭಿನೀ || ೫ ||

ಪಾತು ಮೇ ಮೋಹಿನೀ ಜಿಹ್ವಾಂ ಸ್ತಂಭಿನೀ ಕಂಠಮಾದರಾತ್ |
ಸ್ಕಂಧೌ ಮೇ ಪಂಚಮೀ ಪಾತು ಭುಜೌ ಮಹಿಷವಾಹನಾ || ೬ ||

ಸಿಂಹಾರೂಢಾ ಕರೌ ಪಾತು ಕುಚೌ ಕೃಷ್ಣಮೃಗಾಂಚಿತಾ |
ನಾಭಿಂ ಚ ಶಂಖಿನೀ ಪಾತು ಪೃಷ್ಠದೇಶೇ ತು ಚಕ್ರಿಣಿ || ೭ ||

ಖಡ್ಗಂ ಪಾತು ಚ ಕಟ್ಯಾಂ ಮೇ ಮೇಢ್ರಂ ಪಾತು ಚ ಖೇದಿನೀ |
ಗುದಂ ಮೇ ಕ್ರೋಧಿನೀ ಪಾತು ಜಘನಂ ಸ್ತಂಭಿನೀ ತಥಾ || ೮ ||

ಚಂಡೋಚ್ಚಂಡಶ್ಚೋರುಯುಗ್ಮಂ ಜಾನುನೀ ಶತ್ರುಮರ್ದಿನೀ |
ಜಂಘಾದ್ವಯಂ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಮಹಾಕಾಳೀ ಚ ಗುಲ್ಫಯೋಃ || ೯ ||

ಪಾದಾದ್ಯಂಗುಳಿಪರ್ಯಂತಂ ಪಾತು ಚೋನ್ಮತ್ತಭೈರವೀ |
ಸರ್ವಾಂಗಂ ಮೇ ಸದಾ ಪಾತು ಕಾಲಸಂಕರ್ಷಣೀ ತಥಾ || ೧೦ ||

ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತಸ್ಥಿತಂ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಪಾಪಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ |
ಸರ್ವೇ ಸಮರ್ಥ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಭಕ್ತರಕ್ಷಣತತ್ಪರಮ್ || ೧೧ ||

ಸಮಸ್ತದೇವತಾ ಸರ್ವಂ ಸವ್ಯಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪುರಾರ್ಧನೇ |
ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶಾಯ ಶೂಲಿನಾ ನಿರ್ಮಿತಂ ಪುರಾ || ೧೨ ||

ಸರ್ವಭಕ್ತಜನಾಶ್ರಿತ್ಯ ಸರ್ವವಿದ್ವೇಷಸಂಹತಿಃ |
ವಾರಾಹೀ ಕವಚಂ ನಿತ್ಯಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ || ೧೩ ||

ತಥಾ ವಿಧಂ ಭೂತಗಣಾ ನ ಸ್ಪೃಶಂತಿ ಕದಾಚನ |
ಆಪದಃ ಶತ್ರುಚೋರಾದಿ ಗ್ರಹದೋಷಾಶ್ಚ ಸಂಭವಾಃ || ೧೪ ||

ಮಾತಾ ಪುತ್ರಂ ಯಥಾ ವತ್ಸಂ ಧೇನುಃ ಪಕ್ಷ್ಮೇವ ಲೋಚನಮ್ |
ತಥಾಂಗಮೇವ ವಾರಾಹೀ ರಕ್ಷಾ ರಕ್ಷಾತಿ ಸರ್ವದಾ || ೧೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲತಂತ್ರೇ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಕವಚಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


ಗಮನಿಸಿ :"ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ" ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Click here to buy

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed