Sri Vamana Stotram 2 – ಶ್ರೀ ವಾಮನ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 2


ಅದಿತಿರುವಾಚ –
ನಮಸ್ತೇ ದೇವದೇವೇಶ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಞ್ಜನಾರ್ದನ |
ಸತ್ತ್ವಾದಿಗುಣಭೇದೇನ ಲೋಕವ್ಯಾಪಾರಕಾರಣೇ || ೧ ||

ನಮಸ್ತೇ ಬಹುರೂಪಾಯ ಅರೂಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸರ್ವೈಕಾದ್ಭುತರೂಪಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ಗುಣಾತ್ಮನೇ || ೨ ||

ನಮಸ್ತೇ ಲೋಕನಾಥಾಯ ಪರಮಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೇ |
ಸದ್ಭಕ್ತಜನವಾತ್ಸಲ್ಯಶೀಲಿನೇ ಮಂಗಳಾತ್ಮನೇ || ೩ ||

ಯಸ್ಯಾವತಾರರೂಪಾಣಿ ಹ್ಯರ್ಚಯಂತಿ ಮುನೀಶ್ವರಾಃ |
ತಮಾದಿಪುರುಷಂ ದೇವಂ ನಮಾಮೀಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ || ೪ ||

ಯಂ ನ ಜಾನಂತಿ ಶ್ರುತಯೋ ಯಂ ನ ಜಾಯಂತಿ ಸೂರಯಃ |
ತಂ ನಮಾಮಿ ಜಗದ್ಧೇತುಂ ಮಾಯಿನಂ ತಮಮಾಯಿನಮ್ || ೫ ||

ಯಸ್ಯಾವಲೋಕನಂ ಚಿತ್ರಂ ಮಾಯೋಪದ್ರವವಾರಣಂ |
ಜಗದ್ರೂಪಂ ಜಗತ್ಪಾಲಂ ತಂ ವಂದೇ ಪದ್ಮಜಾಧವಮ್ || ೬ ||

ಯೋ ದೇವಸ್ತ್ಯಕ್ತಸಂಗಾನಾಂ ಶಾಂತಾನಾಂ ಕರುಣಾರ್ಣವಃ |
ಕರೋತಿ ಹ್ಯಾತ್ಮನಾ ಸಂಗಂ ತಂ ವಂದೇ ಸಂಗವರ್ಜಿತಮ್ || ೭ ||

ಯತ್ಪಾದಾಬ್ಜಜಲಕ್ಲಿನ್ನಸೇವಾರಂಜಿತಮಸ್ತಕಾಃ |
ಅವಾಪುಃ ಪರಮಾಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ತಂ ವಂದೇ ಸರ್ವವಂದಿತಮ್ || ೮ ||

ಯಜ್ಞೇಶ್ವರಂ ಯಜ್ಞಭುಜಂ ಯಜ್ಞಕರ್ಮಸುನಿಷ್ಠಿತಂ |
ನಮಾಮಿ ಯಜ್ಞಫಲದಂ ಯಜ್ಞಕರ್ಮಪ್ರಭೋದಕಮ್ || ೯ ||

ಅಜಾಮಿಳೋಽಪಿ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಯನ್ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣಾದನು |
ಪ್ರಾಪ್ತವಾನ್ಪರಮಂ ಧಾಮ ತಂ ವಂದೇ ಲೋಕಸಾಕ್ಷಿಣಮ್ || ೧೦ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾ ಅಪಿ ಯೇ ದೇವಾ ಯನ್ಮಾಯಾಪಾಶಯಂತ್ರಿತಾಃ |
ನ ಜಾನಂತಿ ಪರಂ ಭಾವಂ ತಂ ವಂದೇ ಸರ್ವನಾಯಕಮ್ || ೧೧ ||

ಹೃತ್ಪದ್ಮನಿಲಯೋಽಜ್ಞಾನಾಂ ದೂರಸ್ಥ ಇವ ಭಾತಿ ಯಃ |
ಪ್ರಮಾಣಾತೀತಸದ್ಭಾವಂ ತಂ ವಂದೇ ಜ್ಞಾನಸಾಕ್ಷಿಣಮ್ || ೧೨ ||

ಯನ್ಮುಖಾದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಜಾತೋ ಬಾಹುಭ್ಯಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋಽಜನಿ |
ತಥೈವ ಊರುತೋ ವೈಶ್ಯಾಃ ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಶೂದ್ರೋ ಅಜಾಯತ || ೧೩ ||

ಮನಸಶ್ಚಂದ್ರಮಾ ಜಾತೋ ಜಾತಃ ಸೂರ್ಯಶ್ಚ ಚಕ್ಷುಷಃ |
ಮುಖಾದಿಂದ್ರಶ್ಚಾಽಗ್ನಿಶ್ಚ ಪ್ರಾಣಾದ್ವಾಯುರಜಾಯತ || ೧೪ ||

ತ್ವಮಿಂದ್ರಃ ಪವನಃ ಸೋಮಸ್ತ್ವಮೀಶಾನಸ್ತ್ವಮಂತಕಃ |
ತ್ವಮಗ್ನಿರ್ನಿರೃತಿಶ್ಚೈವ ವರುಣಸ್ತ್ವಂ ದಿವಾಕರಃ || ೧೫ ||

ದೇವಾಶ್ಚ ಸ್ಥಾವರಾಶ್ಚೈವ ಪಿಶಾಚಾಶ್ಚೈವ ರಾಕ್ಷಸಾಃ |
ಗಿರಯಃ ಸಿದ್ಧಗಂಧರ್ವಾ ನದ್ಯೋ ಭೂಮಿಶ್ಚ ಸಾಗರಾಃ || ೧೬ ||

ತ್ವಮೇವ ಜಗತಾಮೀಶೋ ಯನ್ನಾಮಾಸ್ತಿ ಪರಾತ್ಪರಃ |
ತ್ವದ್ರೂಪಮಖಿಲಂ ತಸ್ಮಾತ್ಪುತ್ರಾನ್ಮೇ ಪಾಹಿ ಶ್ರೀಹರೇ || ೧೭ ||

ಇತಿ ಸ್ತುತ್ವಾ ದೇವಧಾತ್ರೀ ದೇವಂ ನತ್ವಾ ಪುನಃ ಪುನಃ |
ಉವಾಚ ಪ್ರಾಂಜಲಿರ್ಭೂತ್ವಾ ಹರ್ಷಾಶ್ರುಕ್ಷಾಲಿತಸ್ತನೀ || ೧೮ ||

ಅನುಗ್ರಾಹ್ಯಾಸ್ಮಿ ದೇವೇಶ ಹರೇ ಸರ್ವಾದಿಕಾರಣ |
ಅಕಂಟಕಶ್ರಿಯಂ ದೇಹಿ ಮತ್ಸುತಾನಾಂ ದಿವೌಕಸಾಮ್ || ೧೯ ||

ಅಂತರ್ಯಾಮಿನ್ ಜಗದ್ರೂಪ ಸರ್ವಭೂತ ಪರೇಶ್ವರ |
ತವಾಜ್ಞಾತಂ ಕಿಮಸ್ತೀಹ ಕಿಂ ಮಾಂ ಮೋಹಯಸಿ ಪ್ರಭೋ || ೨೦ ||

ತಥಾಪಿ ತವ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯನ್ಮೇ ಮನಸಿ ವರ್ತತೇ |
ವೃಥಾಪುತ್ರಾಸ್ಮಿ ದೇವೇಶ ರಕ್ಷೋಭಿಃ ಪರಿಪೀಡಿತಾ || ೨೧ ||

ಏತನ್ನ ಹಂತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಮತ್ಸುತಾ ದಿತಿಜಾ ಯತಃ |
ತಾನಹತ್ವಾ ಶ್ರಿಯಂ ದೇಹಿ ಮತ್ಸುತಾನಾಮುವಾಚ ಸಾ || ೨೨ ||

ಇತ್ಯುಕ್ತೋ ದೇವದೇವಸ್ತು ಪುನಃ ಪ್ರೀತಿಮುಪಾಗತಃ |
ಉವಾಚ ಹರ್ಷಯನ್ಸಾಧ್ವೀಂ ಕೃಪಯಾಽಭಿ ಪರಿಪ್ಲುತಃ || ೨೩ ||

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ |

ಪ್ರೀತೋಽಸ್ಮಿ ದೇವಿ ಭದ್ರಂ ತೇ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ಸುತಸ್ತವ |
ಯತಃ ಸಪತ್ನೀತನಯೇಷ್ವಪಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಶಾಲಿನೀ || ೨೪ ||

ತ್ವಯಾ ಚ ಮೇ ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠಂತಿ ಭುವಿ ಮಾನವಾಃ |
ತೇಷಾಂ ಪುತ್ರೋ ಧನಂ ಸಂಪನ್ನ ಹೀಯಂತೇ ಕದಾಚನ || ೨೫ ||

ಅಂತೇ ಮತ್ಪದಮಾಪ್ನೋತಿ ಯದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಶುಭಂ |

ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಶ್ರೀ ವಾಮನ ಸ್ತೋತ್ರಂ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: