Sri Vamana Stotram (2) – శ్రీ వామన స్తోత్రం (2)

అదితిరువాచ –
నమస్తే దేవదేవేశ సర్వవ్యాపిఞ్జనార్దన |
సత్త్వాదిగుణభేదేన లోకవ్యాపారకారణే || ౧ ||

నమస్తే బహురూపాయ అరూపాయ నమో నమః |
సర్వైకాద్భుతరూపాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే || ౨ ||

నమస్తే లోకనాథాయ పరమజ్ఞానరూపిణే |
సద్భక్తజనవాత్సల్యశీలినే మంగళాత్మనే || ౩ ||

యస్యావతారరూపాణి హ్యర్చయంతి మునీశ్వరాః |
తమాదిపురుషం దేవం నమామీష్టార్థసిద్ధయే || ౪ ||

యం న జానంతి శ్రుతయో యం న జాయంతి సూరయః |
తం నమామి జగద్ధేతుం మాయినం తమమాయినమ్ || ౫ ||

యస్యావలోకనం చిత్రం మాయోపద్రవవారణం |
జగద్రూపం జగత్పాలం తం వందే పద్మజాధవమ్ || ౬ ||

యో దేవస్త్యక్తసంగానాం శాంతానాం కరుణార్ణవః |
కరోతి హ్యాత్మనా సంగం తం వందే సంగవర్జితమ్ || ౭ ||

యత్పాదాబ్జజలక్లిన్నసేవారంజితమస్తకాః |
అవాపుః పరమాం సిద్ధిం తం వందే సర్వవందితమ్ || ౮ ||

యజ్ఞేశ్వరం యజ్ఞభుజం యజ్ఞకర్మసునిష్ఠితం |
నమామి యజ్ఞఫలదం యజ్ఞకర్మప్రభోదకమ్ || ౯ ||

అజామిళోఽపి పాపాత్మా యన్నామోచ్చారణాదను |
ప్రాప్తవాన్పరమం ధామ తం వందే లోకసాక్షిణమ్ || ౧౦ ||

బ్రహ్మాద్యా అపి యే దేవా యన్మాయాపాశయంత్రితాః |
న జానంతి పరం భావం తం వందే సర్వనాయకమ్ || ౧౧ ||

హృత్పద్మనిలయోఽజ్ఞానాం దూరస్థ ఇవ భాతి యః |
ప్రమాణాతీతసద్భావం తం వందే జ్ఞానసాక్షిణమ్ || ౧౨ ||

యన్ముఖాద్బ్రాహ్మణో జాతో బాహుభ్యః క్షత్రియోఽజని |
తథైవ ఊరుతో వైశ్యాః పద్భ్యాం శూద్రో అజాయత || ౧౩ ||

మనసశ్చంద్రమా జాతో జాతః సూర్యశ్చ చక్షుషః |
ముఖాదింద్రశ్చాఽగ్నిశ్చ ప్రాణాద్వాయురజాయత || ౧౪ ||

త్వమింద్రః పవనః సోమస్త్వమీశానస్త్వమంతకః |
త్వమగ్నిర్నిరృతిశ్చైవ వరుణస్త్వం దివాకరః || ౧౫ ||

దేవాశ్చ స్థావరాశ్చైవ పిశాచాశ్చైవ రాక్షసాః |
గిరయః సిద్ధగంధర్వా నద్యో భూమిశ్చ సాగరాః || ౧౬ ||

త్వమేవ జగతామీశో యన్నామాస్తి పరాత్పరః |
త్వద్రూపమఖిలం తస్మాత్పుత్రాన్మే పాహి శ్రీహరే || ౧౭ ||

ఇతి స్తుత్వా దేవధాత్రీ దేవం నత్వా పునః పునః |
ఉవాచ ప్రాంజలిర్భూత్వా హర్షాశ్రుక్షాలితస్తనీ || ౧౮ ||

అనుగ్రాహ్యాస్మి దేవేశ హరే సర్వాదికారణ |
అకంటకశ్రియం దేహి మత్సుతానాం దివౌకసామ్ || ౧౯ ||

అంతర్యామిన్ జగద్రూప సర్వభూత పరేశ్వర |
తవాజ్ఞాతం కిమస్తీహ కిం మాం మోహయసి ప్రభో || ౨౦ ||

తథాపి తవ వక్ష్యామి యన్మే మనసి వర్తతే |
వృథాపుత్రాస్మి దేవేశ రక్షోభిః పరిపీడితా || ౨౧ ||

ఏతన్న హంతుమిచ్ఛామి మత్సుతా దితిజా యతః |
తానహత్వా శ్రియం దేహి మత్సుతానామువాచ సా || ౨౨ ||

ఇత్యుక్తో దేవదేవస్తు పునః ప్రీతిముపాగతః |
ఉవాచ హర్షయన్సాధ్వీం కృపయాఽభి పరిప్లుతః || ౨౩ ||

శ్రీ భగవానువాచ |

ప్రీతోఽస్మి దేవి భద్రం తే భవిష్యామి సుతస్తవ |
యతః సపత్నీతనయేష్వపి వాత్సల్యశాలినీ || ౨౪ ||

త్వయా చ మే కృతం స్తోత్రం పఠంతి భువి మానవాః |
తేషాం పుత్రో ధనం సంపన్న హీయంతే కదాచన || ౨౫ ||

అంతే మత్పదమాప్నోతి యద్విష్ణోః పరమం శుభం |

ఇతి శ్రీపద్మపురాణే శ్రీ వామన స్తోత్రం |


మరిన్ని శ్రీ విష్ణు స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: "శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments

You may also like...

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు.

error: Not allowed
%d bloggers like this: