Sri Sukra Stotram – ಶ್ರೀ ಶುಕ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಂ


(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಸ್ತೋತ್ರವು “ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ” ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದೆ. Click here to buy.)

ಶೃಣ್ವಂತು ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ಶುಕ್ರಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಶುಭಮ್ |
ರಹಸ್ಯಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಶುಕ್ರಪ್ರೀತಿಕರಂ ಪರಮ್ || ೧ ||

ಯೇಷಾಂ ಸಂಕೀರ್ತನೈರ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ತಾನಿ ಶುಕ್ರಸ್ಯ ನಾಮಾನಿ ಕಥಯಾಮಿ ಶುಭಾನಿ ಚ || ೨ ||

ಶುಕ್ರಃ ಶುಭಗ್ರಹಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವರ್ಷಕೃದ್ವರ್ಷವಿಘ್ನಕೃತ್ |
ತೇಜೋನಿಧಿಃ ಜ್ಞಾನದಾತಾ ಯೋಗೀ ಯೋಗವಿದಾಂ ವರಃ || ೩ ||

ದೈತ್ಯಸಂಜೀವನೋ ಧೀರೋ ದೈತ್ಯನೇತೋಶನಾ ಕವಿಃ |
ನೀತಿಕರ್ತಾ ಗ್ರಹಾಧೀಶೋ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಲೋಕಪೂಜಿತಃ || ೪ ||

ಶುಕ್ಲಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಃ ಶ್ರೀಚಂದನಸಮಪ್ರಭಃ |
ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರಃ ಕಾವ್ಯಃ ತಪೋಮೂರ್ತಿರ್ಧನಪ್ರದಃ || ೫ ||

ಚತುರ್ವಿಂಶತಿನಾಮಾನಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಯಥಾ |
ದೇವಸ್ಯಾಗ್ರೇ ವಿಶೇಷೇಣ ಪೂಜಾಂ ಕೃತ್ವಾ ವಿಧಾನತಃ || ೬ ||

ಯ ಇದಂ ಪಠತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭಾರ್ಗವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ವಿಷಮಸ್ಥೋಽಪಿ ಭಗವಾನ್ ತುಷ್ಟಃ ಸ್ಯಾನ್ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೭ ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭೃಗೋರಿದಮನಂತಗುಣಪ್ರದಂ ಯೋ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠೇಚ್ಚ ಮನುಜೋ ನಿಯತಃ ಶುಚಿಃ ಸನ್ |
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿತ್ಯಮತುಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥಾನ್
ರಾಜ್ಯಂ ಸಮಸ್ತಧನಧಾನ್ಯಯುತಂ ಸಮೃದ್ಧಿಮ್ || ೮ ||


ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ತೋತ್ರವು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಇದೆ.

ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ

(ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥ)

Click here to buy


ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: