Sri Sita Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ |
ಏವಂ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣ ಸೀತಾಯಾಃ ಕವಚಂ ತೇ ಮಯೇರಿತಮ್ |
ಅತಃ ಪರಂ ಶ್ರುಣುಷ್ವಾನ್ಯತ್ ಸೀತಾಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ || ೧ ||

ಯಸ್ಮಿನಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಸೀತಾ ನಾಮಾನಿ ಸಂತಿ ಹಿ |
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಸೀತಾ ನಾಮ್ನಾಂ ಸ್ತೋತ್ರಮನುತ್ತಮಮ್ || ೨ ||

ಯೇ ಪಠಂತಿ ನರಾಸ್ತ್ವತ್ರ ತೇಷಾಂ ಚ ಸಫಲೋ ಭವಃ |
ತೇ ಧನ್ಯಾ ಮಾನವಾ ಲೋಕೇ ತೇ ವೈಕುಂಠಂ ವ್ರಜಂತಿ ಹಿ || ೩

ನ್ಯಾಸಃ –
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಸೀತಾನಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತಮಂತ್ರಸ್ಯ, ಅಗಸ್ತ್ಯ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ರಮೇತಿ ಬೀಜಂ, ಮಾತುಲುಂಗೀತಿ ಶಕ್ತಿಃ, ಪದ್ಮಾಕ್ಷಜೇತಿ ಕೀಲಕಂ, ಅವನಿಜೇತ್ಯಸ್ತ್ರಂ, ಜನಕಜೇತಿ ಕವಚಂ , ಮೂಲಕಾಸುರಮರ್ದಿನೀತಿ ಪರಮೋ ಮಂತ್ರಃ, ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಸಕಲ ಕಾಮನಾ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಕರನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಸೀತಾಯೈ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಾಯೈ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತುಲುಂಗ್ಯೈ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಜಾಯೈ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವನಿಜಾಯೈ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಕಜಾಯೈ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ||

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಸೀತಾಯೈ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಾಯೈ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಮಾತುಲುಂಗ್ಯೈ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಜಾಯೈ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಯೈ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಓಂ ಮೂಲಕಾಸುರಮರ್ದಿನ್ಯೈ ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ||

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ವಾಮಾಂಗೇ ರಘುನಾಯಕಸ್ಯ ರುಚಿರೇ ಯಾ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ಶೋಭನಾ
ಯಾ ವಿಪ್ರಾಧಿಪಯಾನರಮ್ಯನಯನಾ ಯಾ ವಿಪ್ರಪಾಲಾನನಾ |
ವಿದ್ಯುತ್ಪುಂಜವಿರಾಜಮಾನವಸನಾ ಭಕ್ತಾರ್ತಿಸಂಖಂಡನಾ
ಶ್ರೀಮದ್ರಾಘವಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳ ನ್ಯಸ್ತೇಕ್ಷಣಾ ಸಾಽವತು ||

ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |
ಶ್ರೀಸೀತಾ ಜಾನಕೀ ದೇವೀ ವೈದೇಹೀ ರಾಘವಪ್ರಿಯಾ |
ರಮಾಽವನಿಸುತಾ ರಾಮಾ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಪ್ರಕಾರಿಣೀ || ೧ ||

ರತ್ನಗುಪ್ತಾ ಮಾತುಲುಂಗೀ ಮೈಥಿಲೀ ಭಕ್ತತೋಷದಾ |
ಪದ್ಮಾಕ್ಷಜಾ ಕಂಜನೇತ್ರಾ ಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಾ ನೂಪುರಸ್ವನಾ || ೨ ||

ವೈಕುಂಠನಿಲಯಾ ಮಾ ಶ್ರೀರ್ಮುಕ್ತಿದಾ ಕಾಮಪೂರಣೀ |
ನೃಪಾತ್ಮಜಾ ಹೇಮವರ್ಣಾ ಮೃದುಲಾಂಗೀ ಸುಭಾಷಿಣೀ || ೩ ||

ಕುಶಾಂಬಿಕಾ ದಿವ್ಯದಾ ಚ ಲವಮಾತಾ ಮನೋಹರಾ |
ಹನುಮದ್ವಂದಿತಪದಾ ಮುಗ್ಧಾ ಕೇಯೂರಧಾರಿಣೀ || ೪ ||

ಅಶೋಕವನಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ರಾವಣಾದಿಕಮೋಹಿನೀ |
ವಿಮಾನಸಂಸ್ಥಿತಾ ಸುಭ್ರೂಃ ಸುಕೇಶೀ ರಶನಾನ್ವಿತಾ || ೫ ||

ರಜೋರೂಪಾ ಸತ್ತ್ವರೂಪಾ ತಾಮಸೀ ವಹ್ನಿವಸಿನೀ |
ಹೇಮಮೃಗಾಸಕ್ತಚಿತ್ತಾ ವಾಲ್ಮೀಕ್ಯಾಶ್ರಮವಾಸಿನೀ || ೬ ||

ಪತಿವ್ರತಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಪೀತಕೌಶೇಯವಾಸಿನೀ |
ಮೃಗನೇತ್ರಾ ಚ ಬಿಂಬೋಷ್ಠೀ ಧನುರ್ವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾ || ೭ ||

ಸೌಮ್ಯರೂಪಾ ದಶರಥಸ್ನುಷಾ ಚಾಮರವೀಜಿತಾ |
ಸುಮೇಧಾದುಹಿತಾ ದಿವ್ಯರೂಪಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪಾಲಿನೀ || ೮ ||

ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಧೀರ್ಲಜ್ಜಾ ಚ ಸರಸ್ವತೀ |
ಶಾಂತಿಃ ಪುಷ್ಟಿಃ ಕ್ಷಮಾ ಗೌರೀ ಪ್ರಭಾಽಯೋಧ್ಯಾನಿವಾಸಿನೀ || ೯ ||

ವಸಂತಶೀತಲಾ ಗೌರೀ ಸ್ನಾನಸಂತುಷ್ಟಮಾನಸಾ |
ರಮಾನಾಮಭದ್ರಸಂಸ್ಥಾ ಹೇಮಕುಂಭಪಯೋಧರಾ || ೧೦ ||

ಸುರಾರ್ಚಿತಾ ಧೃತಿಃ ಕಾಂತಿಃ ಸ್ಮೃತಿರ್ಮೇಧಾ ವಿಭಾವರೀ |
ಲಘೂದರಾ ವರಾರೋಹಾ ಹೇಮಕಂಕಣಮಂಡಿತಾ || ೧೧ ||

ದ್ವಿಜಪತ್ನ್ಯರ್ಪಿತನಿಜಭೂಷಾ ರಾಘವತೋಷಿಣೀ |
ಶ್ರೀರಾಮಸೇವಾನಿರತಾ ರತ್ನತಾಟಂಕಧಾರಿಣೀ || ೧೨ ||

ರಾಮವಾಮಾಂಕಸಂಸ್ಥಾ ಚ ರಾಮಚಂದ್ರೈಕರಂಜನೀ |
ಸರಯೂಜಲಸಂಕ್ರೀಡಾಕಾರಿಣೀ ರಾಮಮೋಹಿನೀ || ೧೩ ||

ಸುವರ್ಣತುಲಿತಾ ಪುಣ್ಯಾ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಃ ಕಳಾವತೀ |
ಕಲಕಂಠಾ ಕಂಬುಕಂಠಾ ರಂಭೋರುರ್ಗಜಗಾಮಿನೀ || ೧೪ ||

ರಾಮಾರ್ಪಿತಮನಾ ರಾಮವಂದಿತಾ ರಾಮವಲ್ಲಭಾ |
ಶ್ರೀರಾಮಪದಚಿಹ್ನಾಂಕಾ ರಾಮರಾಮೇತಿಭಾಷಿಣೀ || ೧೫ ||

ರಾಮಪರ್ಯಂಕಶಯನಾ ರಾಮಾಂಘ್ರಿಕ್ಷಾಲಿಣೀ ವರಾ |
ಕಾಮಧೇನ್ವನ್ನಸಂತುಷ್ಟಾ ಮಾತುಲುಂಗಕರೇಧೃತಾ || ೧೬ ||

ದಿವ್ಯಚಂದನಸಂಸ್ಥಾ ಶ್ರೀರ್ಮೂಲಕಾಸುರಮರ್ದಿನೀ |
ಏವಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಸೀತಾನಾಮ್ನಾಂ ಸುಪುಣ್ಯದಮ್ || ೧೭ ||

ಯೇ ಪಠಂತಿ ನರಾ ಭೂಮ್ಯಾಂ ತೇ ಧನ್ಯಾಃ ಸ್ವರ್ಗಗಾಮಿನಃ |
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸೀತಾಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ || ೧೮ ||

ಜಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸರ್ವದಾ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕಮ್ |
ಸಂತಿ ಸ್ತೋತ್ರಾಣ್ಯನೇಕಾನಿ ಪುಣ್ಯದಾನಿ ಮಹಾಂತಿ ಚ || ೧೯ ||

ನಾನೇನ ಸದೃಶಾನೀಹ ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂಸುರ |
ಸ್ತೋತ್ರಾಣಾಮುತ್ತಮಂ ಚೇದಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ ನೃಣಾಮ್ || ೨೦ ||

ಏವಂ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣ ತೇ ಪ್ರೋಕ್ತಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಶುಭಮ್ |
ಸೀತಾನಾಮ್ನಾಂ ಪುಣ್ಯದಂ ಚ ಶ್ರವಣಾನ್ಮಂಗಳಪ್ರದಮ್ || ೨೧ ||

ನರೈಃ ಪ್ರಾತಃ ಸಮುತ್ಥಾಯ ಪಠಿತವ್ಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ |
ಸೀತಾಪೂಜನಕಾಲೇಽಪಿ ಸರ್ವವಾಂಛಿತದಾಯಕಮ್ || ೨೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದರಾಮಾಯಣೇ ಸೀತಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed