Sri Sita Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ సీతా అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీరామ స్తోత్రనిధి” పుస్తకములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

అగస్త్య ఉవాచ |
ఏవం సుతీక్ష్ణ సీతాయాః కవచం తే మయేరితమ్ |
అతః పరం శ్రుణుష్వాన్యత్ సీతాయాః స్తోత్రముత్తమమ్ || ౧ ||

యస్మినష్టోత్తరశతం సీతా నామాని సంతి హి |
అష్టోత్తరశతం సీతా నామ్నాం స్తోత్రమనుత్తమమ్ || ౨ ||

యే పఠంతి నరాస్త్వత్ర తేషాం చ సఫలో భవః |
తే ధన్యా మానవా లోకే తే వైకుంఠం వ్రజంతి హి || ౩

న్యాసః –
అస్య శ్రీ సీతానామాష్టోత్తర శతమంత్రస్య, అగస్త్య ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, రమేతి బీజం, మాతులుంగీతి శక్తిః, పద్మాక్షజేతి కీలకం, అవనిజేత్యస్త్రం, జనకజేతి కవచం , మూలకాసురమర్దినీతి పరమో మంత్రః, శ్రీ సీతారామచంద్ర ప్రీత్యర్థం సకల కామనా సిద్ధ్యర్థం జపే వినియోగః ||

కరన్యాసః |
ఓం సీతాయై అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం రమాయై తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం మాతులుంగ్యై మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం పద్మాక్షజాయై అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం అవనిజాయై కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం జనకజాయై కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||

అంగన్యాసః |
ఓం సీతాయై హృదయాయ నమః |
ఓం రమాయై శిరసే స్వాహా |
ఓం మాతులుంగ్యై శిఖాయై వషట్ |
ఓం పద్మాక్షజాయై నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం జనకాత్మజాయై అస్త్రాయ ఫట్ |
ఓం మూలకాసురమర్దిన్యై ఇతి దిగ్బంధః ||

ధ్యానమ్ |
వామాంగే రఘునాయకస్య రుచిరే యా సంస్థితా శోభనా
యా విప్రాధిపయానరమ్యనయనా యా విప్రపాలాననా |
విద్యుత్పుంజవిరాజమానవసనా భక్తార్తిసంఖండనా
శ్రీమద్రాఘవపాదపద్మయుగళ న్యస్తేక్షణా సాఽవతు ||

స్తోత్రమ్ |
శ్రీసీతా జానకీ దేవీ వైదేహీ రాఘవప్రియా |
రమాఽవనిసుతా రామా రాక్షసాంతప్రకారిణీ || ౧ ||

రత్నగుప్తా మాతులుంగీ మైథిలీ భక్తతోషదా |
పద్మాక్షజా కంజనేత్రా స్మితాస్యా నూపురస్వనా || ౨ ||

వైకుంఠనిలయా మా శ్రీర్ముక్తిదా కామపూరణీ |
నృపాత్మజా హేమవర్ణా మృదులాంగీ సుభాషిణీ || ౩ ||

కుశాంబికా దివ్యదా చ లవమాతా మనోహరా |
హనుమద్వందితపదా ముగ్ధా కేయూరధారిణీ || ౪ ||

అశోకవనమధ్యస్థా రావణాదికమోహినీ |
విమానసంస్థితా సుభ్రూః సుకేశీ రశనాన్వితా || ౫ ||

రజోరూపా సత్త్వరూపా తామసీ వహ్నివసినీ |
హేమమృగాసక్తచిత్తా వాల్మీక్యాశ్రమవాసినీ || ౬ ||

పతివ్రతా మహామాయా పీతకౌశేయవాసినీ |
మృగనేత్రా చ బింబోష్ఠీ ధనుర్విద్యావిశారదా || ౭ ||

సౌమ్యరూపా దశరథస్నుషా చామరవీజితా |
సుమేధాదుహితా దివ్యరూపా త్రైలోక్యపాలినీ || ౮ ||

అన్నపూర్ణా మహాలక్ష్మీర్ధీర్లజ్జా చ సరస్వతీ |
శాంతిః పుష్టిః క్షమా గౌరీ ప్రభాఽయోధ్యానివాసినీ || ౯ ||

వసంతశీతలా గౌరీ స్నానసంతుష్టమానసా |
రమానామభద్రసంస్థా హేమకుంభపయోధరా || ౧౦ ||

సురార్చితా ధృతిః కాంతిః స్మృతిర్మేధా విభావరీ |
లఘూదరా వరారోహా హేమకంకణమండితా || ౧౧ ||

ద్విజపత్న్యర్పితనిజభూషా రాఘవతోషిణీ |
శ్రీరామసేవానిరతా రత్నతాటంకధారిణీ || ౧౨ ||

రామవామాంకసంస్థా చ రామచంద్రైకరంజనీ |
సరయూజలసంక్రీడాకారిణీ రామమోహినీ || ౧౩ ||

సువర్ణతులితా పుణ్యా పుణ్యకీర్తిః కళావతీ |
కలకంఠా కంబుకంఠా రంభోరుర్గజగామినీ || ౧౪ ||

రామార్పితమనా రామవందితా రామవల్లభా |
శ్రీరామపదచిహ్నాంకా రామరామేతిభాషిణీ || ౧౫ ||

రామపర్యంకశయనా రామాంఘ్రిక్షాలిణీ వరా |
కామధేన్వన్నసంతుష్టా మాతులుంగకరేధృతా || ౧౬ ||

దివ్యచందనసంస్థా శ్రీర్మూలకాసురమర్దినీ |
ఏవమష్టోత్తరశతం సీతానామ్నాం సుపుణ్యదమ్ || ౧౭ ||

యే పఠంతి నరా భూమ్యాం తే ధన్యాః స్వర్గగామినః |
అష్టోత్తరశతం నామ్నాం సీతాయాః స్తోత్రముత్తమమ్ || ౧౮ ||

జపనీయం ప్రయత్నేన సర్వదా భక్తిపూర్వకమ్ |
సంతి స్తోత్రాణ్యనేకాని పుణ్యదాని మహాంతి చ || ౧౯ ||

నానేన సదృశానీహ తాని సర్వాణి భూసుర |
స్తోత్రాణాముత్తమం చేదం భుక్తిముక్తిప్రదం నృణామ్ || ౨౦ ||

ఏవం సుతీక్ష్ణ తే ప్రోక్తమష్టోత్తరశతం శుభమ్ |
సీతానామ్నాం పుణ్యదం చ శ్రవణాన్మంగళప్రదమ్ || ౨౧ ||

నరైః ప్రాతః సముత్థాయ పఠితవ్యం ప్రయత్నతః |
సీతాపూజనకాలేఽపి సర్వవాంఛితదాయకమ్ || ౨౨ ||

ఇతి శ్రీమదానందరామాయణే సీతాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ రామ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed