Sri Sita Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ ஸீதா அஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம்


அக³ஸ்த்ய உவாச ।
ஏவம் ஸுதீக்ஷ்ண ஸீதாயா꞉ கவசம் தே மயேரிதம் ।
அத꞉ பரம் ஶ்ருணுஷ்வாந்யத் ஸீதாயா꞉ ஸ்தோத்ரமுத்தமம் ॥ 1 ॥

யஸ்மிநஷ்டோத்தரஶதம் ஸீதா நாமாநி ஸந்தி ஹி ।
அஷ்டோத்தரஶதம் ஸீதா நாம்நாம் ஸ்தோத்ரமநுத்தமம் ॥ 2 ॥

யே பட²ந்தி நராஸ்த்வத்ர தேஷாம் ச ஸப²லோ ப⁴வ꞉ ।
தே த⁴ந்யா மாநவா லோகே தே வைகுண்ட²ம் வ்ரஜந்தி ஹி ॥ 3

ந்யாஸ꞉ –
அஸ்ய ஶ்ரீ ஸீதாநாமாஷ்டோத்தர ஶதமந்த்ரஸ்ய, அக³ஸ்த்ய ருஷி꞉, அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, ரமேதி பீ³ஜம், மாதுலுங்கீ³தி ஶக்தி꞉, பத்³மாக்ஷஜேதி கீலகம், அவநிஜேத்யஸ்த்ரம், ஜநகஜேதி கவசம் , மூலகாஸுரமர்தி³நீதி பரமோ மந்த்ர꞉, ஶ்ரீ ஸீதாராமசந்த்³ர ப்ரீத்யர்த²ம் ஸகல காமநா ஸித்³த்⁴யர்த²ம் ஜபே விநியோக³꞉ ॥

கரந்யாஸ꞉ ।
ஓம் ஸீதாயை அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ரமாயை தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் மாதுலுங்க்³யை மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் பத்³மாக்ஷஜாயை அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் அவநிஜாயை கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஜநகஜாயை கரதல கரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ॥

அங்க³ந்யாஸ꞉ ।
ஓம் ஸீதாயை ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
ஓம் ரமாயை ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஓம் மாதுலுங்க்³யை ஶிகா²யை வஷட் ।
ஓம் பத்³மாக்ஷஜாயை நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஓம் ஜநகாத்மஜாயை அஸ்த்ராய ப²ட் ।
ஓம் மூலகாஸுரமர்தி³ந்யை இதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ॥

த்⁴யாநம் ।
வாமாங்கே³ ரகு⁴நாயகஸ்ய ருசிரே யா ஸம்ஸ்தி²தா ஶோப⁴நா
யா விப்ராதி⁴பயாநரம்யநயநா யா விப்ரபாலாநநா ।
வித்³யுத்புஞ்ஜவிராஜமாநவஸநா ப⁴க்தார்திஸங்க²ண்ட³நா
ஶ்ரீமத்³ராக⁴வபாத³பத்³மயுக³ள ந்யஸ்தேக்ஷணா ஸா(அ)வது ॥

ஸ்தோத்ரம் ।
ஶ்ரீஸீதா ஜாநகீ தே³வீ வைதே³ஹீ ராக⁴வப்ரியா ।
ரமா(அ)வநிஸுதா ராமா ராக்ஷஸாந்தப்ரகாரிணீ ॥ 1 ॥

ரத்நகு³ப்தா மாதுலுங்கீ³ மைதி²லீ ப⁴க்ததோஷதா³ ।
பத்³மாக்ஷஜா கஞ்ஜநேத்ரா ஸ்மிதாஸ்யா நூபுரஸ்வநா ॥ 2 ॥

வைகுண்ட²நிலயா மா ஶ்ரீர்முக்திதா³ காமபூரணீ ।
ந்ருபாத்மஜா ஹேமவர்ணா ம்ருது³ளாங்கீ³ ஸுபா⁴ஷிணீ ॥ 3 ॥

குஶாம்பி³கா தி³வ்யதா³ ச லவமாதா மநோஹரா ।
ஹநுமத்³வந்தி³தபதா³ முக்³தா⁴ கேயூரதா⁴ரிணீ ॥ 4 ॥

அஶோகவநமத்⁴யஸ்தா² ராவணாதி³கமோஹிநீ ।
விமாநஸம்ஸ்தி²தா ஸுப்⁴ரூ꞉ ஸுகேஶீ ரஶநாந்விதா ॥ 5 ॥

ரஜோரூபா ஸத்த்வரூபா தாமஸீ வஹ்நிவஸிநீ ।
ஹேமம்ருகா³ஸக்தசித்தா வால்மீக்யாஶ்ரமவாஸிநீ ॥ 6 ॥

பதிவ்ரதா மஹாமாயா பீதகௌஶேயவாஸிநீ ।
ம்ருக³நேத்ரா ச பி³ம்போ³ஷ்டீ² த⁴நுர்வித்³யாவிஶாரதா³ ॥ 7 ॥

ஸௌம்யரூபா த³ஶரத²ஸ்நுஷா சாமரவீஜிதா ।
ஸுமேதா⁴து³ஹிதா தி³வ்யரூபா த்ரைலோக்யபாலிநீ ॥ 8 ॥

அந்நபூர்ணா மஹாலக்ஷ்மீர்தீ⁴ர்லஜ்ஜா ச ஸரஸ்வதீ ।
ஶாந்தி꞉ புஷ்டி꞉ க்ஷமா கௌ³ரீ ப்ரபா⁴(அ)யோத்⁴யாநிவாஸிநீ ॥ 9 ॥

வஸந்தஶீதளா கௌ³ரீ ஸ்நாநஸந்துஷ்டமாநஸா ।
ரமாநாமப⁴த்³ரஸம்ஸ்தா² ஹேமகும்ப⁴பயோத⁴ரா ॥ 10 ॥

ஸுரார்சிதா த்⁴ருதி꞉ காந்தி꞉ ஸ்ம்ருதிர்மேதா⁴ விபா⁴வரீ ।
லகூ⁴த³ரா வராரோஹா ஹேமகங்கணமண்டி³தா ॥ 11 ॥

த்³விஜபத்ந்யர்பிதநிஜபூ⁴ஷா ராக⁴வதோஷிணீ ।
ஶ்ரீராமஸேவாநிரதா ரத்நதாடங்கதா⁴ரிணீ ॥ 12 ॥

ராமவாமாங்கஸம்ஸ்தா² ச ராமசந்த்³ரைகரஞ்ஜநீ ।
ஸரயூஜலஸங்க்ரீடா³காரிணீ ராமமோஹிநீ ॥ 13 ॥

ஸுவர்ணதுலிதா புண்யா புண்யகீர்தி꞉ கலாவதீ ।
கலகண்டா² கம்பு³கண்டா² ரம்போ⁴ருர்க³ஜகா³மிநீ ॥ 14 ॥

ராமார்பிதமநா ராமவந்தி³தா ராமவல்லபா⁴ ।
ஶ்ரீராமபத³சிஹ்நாங்கா ராமராமேதிபா⁴ஷிணீ ॥ 15 ॥

ராமபர்யங்கஶயநா ராமாங்க்⁴ரிக்ஷாலிணீ வரா ।
காமதே⁴ந்வந்நஸந்துஷ்டா மாதுலுங்க³கரேத்⁴ருதா ॥ 16 ॥

தி³வ்யசந்த³நஸம்ஸ்தா² ஶ்ரீர்மூலகாஸுரமர்தி³நீ ।
ஏவமஷ்டோத்தரஶதம் ஸீதாநாம்நாம் ஸுபுண்யத³ம் ॥ 17 ॥

யே பட²ந்தி நரா பூ⁴ம்யாம் தே த⁴ந்யா꞉ ஸ்வர்க³கா³மிந꞉ ।
அஷ்டோத்தரஶதம் நாம்நாம் ஸீதாயா꞉ ஸ்தோத்ரமுத்தமம் ॥ 18 ॥

ஜபநீயம் ப்ரயத்நேந ஸர்வதா³ ப⁴க்திபூர்வகம் ।
ஸந்தி ஸ்தோத்ராண்யநேகாநி புண்யதா³நி மஹாந்தி ச ॥ 19 ॥

நாநேந ஸத்³ருஶாநீஹ தாநி ஸர்வாணி பூ⁴ஸுர ।
ஸ்தோத்ராணாமுத்தமம் சேத³ம் பு⁴க்திமுக்திப்ரத³ம் ந்ருணாம் ॥ 20 ॥

ஏவம் ஸுதீக்ஷ்ண தே ப்ரோக்தமஷ்டோத்தரஶதம் ஶுப⁴ம் ।
ஸீதாநாம்நாம் புண்யத³ம் ச ஶ்ரவணாந்மங்க³ளப்ரத³ம் ॥ 21 ॥

நரை꞉ ப்ராத꞉ ஸமுத்தா²ய படி²தவ்யம் ப்ரயத்நத꞉ ।
ஸீதாபூஜநகாலே(அ)பி ஸர்வவாஞ்சி²ததா³யகம் ॥ 22 ॥

இதி ஶ்ரீமதா³நந்த³ராமாயணே ஸீதாஷ்டோத்தரஶதநாம ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் ஶ்ரீ ராம ஸ்தோத்ரங்களை படிக்கவும்.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed