Sri Shukra Stavaraja Stotram – ಶ್ರೀ ಶುಕ್ರ ಸ್ತವರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಶುಕ್ರಸ್ತವರಾಜಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಪತಿರೃಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀಶುಕ್ರೋ ದೇವತಾ ಶ್ರೀಶುಕ್ರಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ನಮಸ್ತೇ ಭಾರ್ಗವಶ್ರೇಷ್ಠ ದೈತ್ಯದಾನವಪೂಜಿತ |
ವೃಷ್ಟಿರೋಧಪ್ರಕರ್ತ್ರೇ ಚ ವೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ || ೧ ||

ದೇವಯಾನಿಪತಿಸ್ತುಭ್ಯಂ ವೇದವೇದಾಂಗಪಾರಗಃ |
ಪರೇಣ ತಪಸಾ ಶುದ್ಧಃ ಶಂಕರೋ ಲೋಕಸುಂದರಃ || ೨ ||

ಪ್ರಾಪ್ತೋ ವಿದ್ಯಾಂ ಜೀವನಾಖ್ಯಾಂ ತಸ್ಮೈ ಶುಕ್ರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಭಗವತೇ ಭೃಗುಪುತ್ರಾಯ ವೇಧಸೇ || ೩ ||

ತಾರಾಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥ ಸ್ವಭಾಸಾಭಾಸಿತಾಂಬರ |
ಯಸ್ಯೋದಯೇ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಮಂಗಳಾರ್ಹಂ ಭವೇದಿಹ || ೪ ||

ಅಸ್ತಂ ಯಾತೇ ಹ್ಯರಿಷ್ಟಂ ಸ್ಯಾತ್ತಸ್ಮೈ ಮಂಗಳರೂಪಿಣೇ |
ತ್ರಿಪುರಾವಾಸಿನೋ ದೈತ್ಯಾನ್ ಶಿವಬಾಣಪ್ರಪೀಡಿತಾನ್ || ೫ ||

ವಿದ್ಯಯಾಽಜೀವಯಚ್ಛುಕ್ರೋ ನಮಸ್ತೇ ಭೃಗುನಂದನ |
ಯಯಾತಿಗುರವೇ ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತೇ ಕವಿನಂದನ || ೬ ||

ಬಲಿರಾಜ್ಯಪ್ರದೋ ಜೀವಸ್ತಸ್ಮೈ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಭಾರ್ಗವಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪೂರ್ವಗೀರ್ವಾಣವಂದಿತ || ೭ ||

ಜೀವಪುತ್ರಾಯ ಯೋ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಾದಾತ್ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ನಮಃ ಶುಕ್ರಾಯ ಕಾವ್ಯಾಯ ಭೃಗುಪುತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ || ೮ ||

ನಮಃ ಕಾರಣರೂಪಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಕಾರಣಾತ್ಮನೇ |
ಸ್ತವರಾಜಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಭಾರ್ಗವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ || ೯ ||

ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಲಭತೇ ವಾಂಛಿತಂ ಫಲಮ್ |
ಪುತ್ರಕಾಮೋ ಲಭೇತ್ಪುತ್ರಾನ್ ಶ್ರೀಕಾಮೋ ಲಭತೇ ಶ್ರಿಯಮ್ || ೧೦ ||

ರಾಜ್ಯಕಾಮೋ ಲಭೇದ್ರಾಜ್ಯಂ ಸ್ತ್ರೀಕಾಮಃ ಸ್ತ್ರಿಯಮುತ್ತಮಾಮ್ |
ಭೃಗುವಾರೇ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಪಠಿತವ್ಯಂ ಸಮಾಹಿತೈಃ || ೧೧ ||

ಅನ್ಯವಾರೇ ತು ಹೋರಾಯಾಂ ಪೂಜಯೇದ್ಭೃಗುನಂದನಮ್ |
ರೋಗಾರ್ತೋ ಮುಚ್ಯತೇ ರೋಗಾದ್ಭಯಾರ್ತೋ ಮುಚ್ಯತೇ ಭಯಾತ್ || ೧೨ ||

ಯದ್ಯತ್ ಪ್ರಾರ್ಥಯತೇ ಜಂತುಸ್ತತ್ತತ್ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವದಾ |
ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ಪ್ರಕರ್ತವ್ಯಾ ಭೃಗುಪೂಜಾ ಪ್ರಯತ್ನತಃ |
ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾಚ್ಛಿವಸನ್ನಿಧಿಮ್ || ೧೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಯಾಮಲೇ ಶ್ರೀ ಶುಕ್ರ ಸ್ತವರಾಜಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed