Sri Rahu Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ರಾಹು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಶೃಣು ನಾಮಾನಿ ರಾಹೋಶ್ಚ ಸೈಂಹಿಕೇಯೋ ವಿಧುಂತುದಃ
ಸುರಶತ್ರುಸ್ತಮಶ್ಚೈವ ಫಣೀ ಗಾರ್ಗ್ಯಾಯಣಸ್ತಥಾ || ೧ ||

ಸುರಾಗುರ್ನೀಲಜೀಮೂತಸಂಕಾಶಶ್ಚ ಚತುರ್ಭುಜಃ
ಖಡ್ಗಖೇಟಕಧಾರೀ ಚ ವರದಾಯಕಹಸ್ತಕಃ || ೨ ||

ಶೂಲಾಯುಧೋ ಮೇಘವರ್ಣಃ ಕೃಷ್ಣಧ್ವಜಪತಾಕಾವಾನ್
ದಕ್ಷಿಣಾಶಾಮುಖರತಃ ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಧರಾಯ ಚ || ೩ ||

ಶೂರ್ಪಾಕಾರಾಸನಸ್ಥಶ್ಚ ಗೋಮೇದಾಭರಣಪ್ರಿಯಃ
ಮಾಷಪ್ರಿಯಃ ಕಶ್ಯಪರ್ಷಿನಂದನೋ ಭುಜಗೇಶ್ವರಃ || ೪ ||

ಉಲ್ಕಾಪಾತಜನಿಃ ಶೂಲೀ ನಿಧಿಪಃ ಕೃಷ್ಣಸರ್ಪರಾಟ್
ವಿಷಜ್ವಲಾವೃತಾಸ್ಯೋಽರ್ಧಶರೀರೋ ಜಾದ್ಯಸಂಪ್ರದಃ || ೫ ||

ರವೀಂದುಭೀಕರಶ್ಛಾಯಾಸ್ವರೂಪೀ ಕಠಿನಾಂಗಕಃ
ದ್ವಿಷಚ್ಚಕ್ರಚ್ಛೇದಕೋಽಥ ಕರಾಲಾಸ್ಯೋ ಭಯಂಕರಃ || ೬ ||

ಕ್ರೂರಕರ್ಮಾ ತಮೋರೂಪಃ ಶ್ಯಾಮಾತ್ಮಾ ನೀಲಲೋಹಿತಃ
ಕಿರೀಟೀ ನೀಲವಸನಃ ಶನಿಸಾಮಂತವರ್ತ್ಮಗಃ || ೭ ||

ಚಾಂಡಾಲವರ್ಣೋಽಥಾಶ್ವ್ಯರ್ಕ್ಷಭವೋ ಮೇಷಭವಸ್ತಥಾ
ಶನಿವತ್ಫಲದಃ ಶೂರೋಽಪಸವ್ಯಗತಿರೇವ ಚ || ೮ ||

ಉಪರಾಗಕರಸ್ಸೂರ್ಯಹಿಮಾಂಶುಚ್ಛವಿಹಾರಕಃ
ನೀಲಪುಷ್ಪವಿಹಾರಶ್ಚ ಗ್ರಹಶ್ರೇಷ್ಠೋಽಷ್ಟಮಗ್ರಹಃ || ೯ ||

ಕಬಂಧಮಾತ್ರದೇಹಶ್ಚ ಯಾತುಧಾನಕುಲೋದ್ಭವಃ
ಗೋವಿಂದವರಪಾತ್ರಂ ಚ ದೇವಜಾತಿಪ್ರವಿಷ್ಟಕಃ || ೧೦ ||

ಕ್ರೂರೋ ಘೋರಃ ಶನೇರ್ಮಿತ್ರಂ ಶುಕ್ರಮಿತ್ರಮಗೋಚರಃ
ಮಾನೇಗಂಗಾಸ್ನಾನದಾತಾ ಸ್ವಗೃಹೇಪ್ರಬಲಾಢ್ಯಕಃ || ೧೧ ||

ಸದ್ಗೃಹೇಽನ್ಯಬಲಧೃಚ್ಚತುರ್ಥೇಮಾತೃನಾಶಕಃ
ಚಂದ್ರಯುಕ್ತೇತು ಚಂಡಾಲಜನ್ಮಸೂಚಕ ಏವತು || ೧೨ ||

ಜನ್ಮಸಿಂಹೇ ರಾಜ್ಯದಾತಾ ಮಹಾಕಾಯಸ್ತಥೈವ ಚ
ಜನ್ಮಕರ್ತಾ ವಿಧುರಿಪು ಮತ್ತಕೋಜ್ಞಾನದಶ್ಚ ಸಃ || ೧೩ ||

ಜನ್ಮಕನ್ಯಾರಾಜ್ಯದಾತಾ ಜನ್ಮಹಾನಿದ ಏವ ಚ
ನವಮೇ ಪಿತೃಹಂತಾ ಚ ಪಂಚಮೇ ಶೋಕದಾಯಕಃ || ೧೪ ||

ದ್ಯೂನೇ ಕಳತ್ರಹಂತ್ರೇ ಚ ಸಪ್ತಮೇ ಕಲಹಪ್ರದಃ
ಷಷ್ಠೇ ವಿತ್ತದಾತಾ ಚ ಚತುರ್ಥೇ ವೈರದಾಯಕಃ || ೧೫ ||

ನವಮೇ ಪಾಪದಾತಾ ಚ ದಶಮೇ ಶೋಕದಾಯಕಃ
ಆದೌ ಯಶಃ ಪ್ರದಾತಾ ಚ ಅಂತೇ ವೈರಪ್ರದಾಯಕಃ || ೧೬ ||

ಕಾಲಾತ್ಮಾ ಗೋಚರಾಚಾರೋ ಧನೇ ಚಾಸ್ಯ ಕಕುತ್ಪ್ರದಃ
ಪಂಚಮೇ ಧೃಷಣಾಶೃಂಗದಃ ಸ್ವರ್ಭಾನುರ್ಬಲೀ ತಥಾ || ೧೭ ||

ಮಹಾಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾಯೀ ಚ ಚಂದ್ರವೈರೀ ಚ ಶಾಶ್ವತಃ
ಸುರಶತ್ರುಃ ಪಾಪಗ್ರಹಃ ಶಾಂಭವಃ ಪೂಜ್ಯಕಸ್ತಥಾ || ೧೮ ||

ಪಾಠೀನಪೂರಣಶ್ಚಾಥ ಪೈಠೀನಸಕುಲೋದ್ಭವಃ
ದೀರ್ಘಃ ಕೃಷ್ಣೋಽಶಿರಸಃ ವಿಷ್ಣುನೇತ್ರಾರಿರ್ದೇವದಾನವೌ || ೧೯ ||

ಭಕ್ತರಕ್ಷೋ ರಾಹುಮೂರ್ತಿಃ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಃ
ಏತದ್ರಾಹುಗ್ರಹಸ್ಯೋಕ್ತಂ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಂ || ೨೦ ||

ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಯೋ ಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವ ಸಂಕಟಾತ್
ಸರ್ವಸಂಪತ್ಕರಸ್ತಸ್ಯ ರಾಹುರಿಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಃ || ೨೧ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము తెలుగులో ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: