Sri Rahu Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ రాహు అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “నవగ్రహ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

శ్రీ రాహు అష్టోత్తరశతనామావళిః >>

శృణు నామాని రాహోశ్చ సైంహికేయో విధుంతుదః |
సురశత్రుస్తమశ్చైవ ఫణీ గార్గ్యాయణస్తథా || ౧ ||

సురాగుర్నీలజీమూతసంకాశశ్చ చతుర్భుజః |
ఖడ్గఖేటకధారీ చ వరదాయకహస్తకః || ౨ ||

శూలాయుధో మేఘవర్ణః కృష్ణధ్వజపతాకవాన్ |
దక్షిణాశాముఖరతః తీక్ష్ణదంష్ట్రధరాయ చ || ౩ ||

శూర్పాకారాసనస్థశ్చ గోమేదాభరణప్రియః |
మాషప్రియః కశ్యపర్షినందనో భుజగేశ్వరః || ౪ ||

ఉల్కాపాతజనిః శూలీ నిధిపః కృష్ణసర్పరాట్ |
విషజ్వలావృతాస్యోఽర్ధశరీరో జాద్యసంప్రదః || ౫ ||

రవీందుభీకరశ్ఛాయాస్వరూపీ కఠినాంగకః |
ద్విషచ్చక్రచ్ఛేదకోఽథ కరాళాస్యో భయంకరః || ౬ ||

క్రూరకర్మా తమోరూపః శ్యామాత్మా నీలలోహితః |
కిరీటీ నీలవసనః శనిసామంతవర్త్మగః || ౭ ||

చాండాలవర్ణోఽథాశ్వ్యర్క్షభవో మేషభవస్తథా |
శనివత్ఫలదః శూరోఽపసవ్యగతిరేవ చ || ౮ ||

ఉపరాగకరః సూర్యహిమాంశుచ్ఛవిహారకః |
నీలపుష్పవిహారశ్చ గ్రహశ్రేష్ఠోఽష్టమగ్రహః || ౯ ||

కబంధమాత్రదేహశ్చ యాతుధానకులోద్భవః |
గోవిందవరపాత్రం చ దేవజాతిప్రవిష్టకః || ౧౦ ||

క్రూరో ఘోరః శనేర్మిత్రం శుక్రమిత్రమగోచరః |
మానేగంగాస్నానదాతా స్వగృహేప్రబలాఢ్యకః || ౧౧ ||

సద్గృహేఽన్యబలధృచ్చతుర్థే మాతృనాశకః |
చంద్రయుక్తే తు చండాలజన్మసూచక ఏవ తు || ౧౨ ||

జన్మసింహే రాజ్యదాతా మహాకాయస్తథైవ చ |
జన్మకర్తా విధురిపు మత్తకో జ్ఞానదశ్చ సః || ౧౩ ||

జన్మకన్యారాజ్యదాతా జన్మహానిద ఏవ చ |
నవమే పితృహంతా చ పంచమే శోకదాయకః || ౧౪ ||

ద్యూనే కళత్రహంతా చ సప్తమే కలహప్రదః |
షష్ఠే తు విత్తదాతా చ చతుర్థే వైరదాయకః || ౧౫ ||

నవమే పాపదాతా చ దశమే శోకదాయకః |
ఆదౌ యశః ప్రదాతా చ అంతే వైరప్రదాయకః || ౧౬ ||

కాలాత్మా గోచరాచారో ధనే చాస్య కకుత్ప్రదః |
పంచమే ధిషణాశృంగదః స్వర్భానుర్బలీ తథా || ౧౭ ||

మహాసౌఖ్యప్రదాయీ చ చంద్రవైరీ చ శాశ్వతః |
సురశత్రుః పాపగ్రహః శాంభవః పూజ్యకస్తథా || ౧౮ ||

పాటీరపూరణశ్చాథ పైఠీనసకులోద్భవః |
దీర్ఘకృష్ణోఽతనుర్విష్ణునేత్రారిర్దేవదానవౌ || ౧౯ ||

భక్తరక్షో రాహుమూర్తిః సర్వాభీష్టఫలప్రదః |
ఏతద్రాహుగ్రహస్యోక్తం నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ || ౨౦ ||

శ్రద్ధయా యో జపేన్నిత్యం ముచ్యతే సర్వసంకటాత్ |
సర్వసంపత్కరస్తస్య రాహురిష్టప్రదాయకః || ౨౧ ||

ఇతి శ్రీ రాహు అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

నవగ్రహ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని నవగ్రహ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed