Sri Ketu Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ కేతు అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “నవగ్రహ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

శ్రీ కేతు అష్టోత్తరశతనామావళిః >>

శృణు నామాని జప్యాని కేతో రథ మహామతే |
కేతుః స్థూలశిరాశ్చైవ శిరోమాత్రో ధ్వజాకృతిః || ౧ ||

నవగ్రహయుతః సింహికాసురీగర్భసంభవః |
మహాభీతికరశ్చిత్రవర్ణో వై పింగళాక్షకః || ౨ ||

స ఫలోధూమ్రసంకాశః తీక్ష్ణదంష్ట్రో మహోరగః |
రక్తనేత్రశ్చిత్రకారీ తీవ్రకోపో మహాసురః || ౩ ||

క్రూరకంఠః క్రోధనిధిశ్ఛాయాగ్రహవిశేషకః |
అంత్యగ్రహో మహాశీర్షో సూర్యారిః పుష్పవద్గ్రహీ || ౪ ||

వరహస్తో గదాపాణిశ్చిత్రవస్త్రధరస్తథా |
చిత్రధ్వజపతాకశ్చ ఘోరశ్చిత్రరథః శిఖీ || ౫ ||

కుళుత్థభక్షకశ్చైవ వైడూర్యాభరణస్తథా |
ఉత్పాతజనకః శుక్రమిత్రం మందసఖస్తథా || ౬ ||

గదాధరః నాకపతిః అంతర్వేదీశ్వరస్తథా |
జైమినీగోత్రజశ్చిత్రగుప్తాత్మా దక్షిణాముఖః || ౭ ||

ముకుందవరపాత్రం చ మహాసురకులోద్భవః |
ఘనవర్ణో లంబదేహో మృత్యుపుత్రస్తథైవ చ || ౮ ||

ఉత్పాతరూపధారీ చాఽదృశ్యః కాలాగ్నిసన్నిభః |
నృపీడో గ్రహకారీ చ సర్వోపద్రవకారకః || ౯ ||

చిత్రప్రసూతో హ్యనలః సర్వవ్యాధివినాశకః |
అపసవ్యప్రచారీ చ నవమే పాపదాయకః || ౧౦ ||

పంచమే శోకదశ్చోపరాగఖేచర ఏవ చ |
అతిపురుషకర్మా చ తురీయే (తు) సుఖప్రదః || ౧౧ ||

తృతీయే వైరదః పాపగ్రహశ్చ స్ఫోటకారకః |
ప్రాణనాథః పంచమే తు శ్రమకారక ఏవ చ || ౧౨ ||

ద్వితీయేఽస్ఫుటవాగ్దాతా విషాకులితవక్త్రకః |
కామరూపీ సింహదంతః సత్యేప్యనృతవానపి || ౧౩ ||

చతుర్థే మాతృనాశశ్చ నవమే పితృనాశకః |
అంత్యే వైరప్రదశ్చైవ సుతానందనబంధకః || ౧౪ ||

సర్పాక్షిజాతోఽనంగశ్చ కర్మరాశ్యుద్భవస్తథా |
ఉపాంతే కీర్తిదశ్చైవ సప్తమే కలహప్రదః || ౧౫ ||

అష్టమే వ్యాధికర్తా చ ధనే బహుసుఖప్రదః |
జననే రోగదశ్చోర్ధ్వమూర్ధజో గ్రహనాయకః || ౧౬ ||

పాపదృష్టిః ఖేచరశ్చ శాంభవోఽశేషపూజితః |
శాశ్వతశ్చ నటశ్చైవ శుభాఽశుభఫలప్రదః || ౧౭ ||

ధూమ్రశ్చైవ సుధాపాయీ హ్యజితో భక్తవత్సలః |
సింహాసనః కేతుమూర్తీ రవీందుద్యుతినాశకః || ౧౮ ||

అమరః పీడకోఽమర్త్యో విష్ణుదృష్టోఽసురేశ్వరః |
భక్తరక్షోఽథ వైచిత్ర్యకపటస్యందనస్తథా || ౧౯ ||

విచిత్రఫలదాయీ చ భక్తాభీష్టఫలప్రదః |
ఏతత్కేతుగ్రహస్యోక్తం నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ || ౨౦ ||

యో భక్త్యేదం జపేత్కేతుర్నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ |
స తు కేతోః ప్రసాదేన సర్వాభీష్టం సమాప్నుయాత్ || ౨౧ ||

ఇతి శ్రీ కేతు అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

నవగ్రహ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని నవగ్రహ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

2 thoughts on “Sri Ketu Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ కేతు అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

స్పందించండి

error: Not allowed