Sri Maha Sastha Anugraha Kavacham – ಶ್ರೀ ಮಹಾಶಾಸ್ತಾ ಅನುಗ್ರಹ ಕವಚಂ


ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ |
ಭಗವನ್ ದೇವದೇವೇಶ ಸರ್ವಜ್ಞ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ |
ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಕಲಿಯುಗೇ ಘೋರೇ ಮಹಾಭೂತೈಃ ಸಮಾವೃತೇ || ೧ ||

ಮಹಾವ್ಯಾಧಿ ಮಹಾವ್ಯಾಳ ಘೋರರಾಜೈಃ ಸಮಾವೃತೇ |
ದುಃಸ್ವಪ್ನಶೋಕಸಂತಾಪೈಃ ದುರ್ವಿನೀತೈಃ ಸಮಾವೃತೇ || ೨ ||

ಸ್ವಧರ್ಮವಿರತೇಮಾರ್ಗೇ ಪ್ರವೃತ್ತೇ ಹೃದಿ ಸರ್ವದಾ |
ತೇಷಾಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಚ ಮುಕ್ತಿಂ ಚ ತ್ವಂ ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ ವೃಷದ್ವಜ || ೩ ||

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ದೇವಿ ಮಹಾಭಾಗೇ ಸರ್ವಕಳ್ಯಾಣಕಾರಣೇ |
ಮಹಾಶಾಸ್ತುಶ್ಚ ದೇವೇಶಿ ಕವಚಂ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನಮ್ || ೪ ||

ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭ ಜಲಸ್ತಂಭ ಸೇನಾಸ್ತಂಭ ವಿಧಾಯಕಮ್ |
ಮಹಾಭೂತಪ್ರಶಮನಂ ಮಹಾವ್ಯಾಧಿನಿವಾರಣಮ್ || ೫ ||

ಮಹಾಜ್ಞಾನಪ್ರದಂ ಪುಣ್ಯಂ ವಿಶೇಷಾತ್ ಕಲಿತಾಪಹಮ್ |
ಸರ್ವರಕ್ಷೋತ್ತಮಂ ಪುಂಸಾಂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವರ್ಧನಮ್ || ೬ ||

ಕಿಮತೋ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಯತೇ ದ್ವಿಜಃ |
ತಂ ತಮಾಪ್ನೋತ್ಯಸಂದೇಹೋ ಮಹಾಶಾಸ್ತುಃ ಪ್ರಸಾದನಾತ್ || ೭ ||

ಕವಚಸ್ಯ ಋಷಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗಾಯತ್ರೀಃ ಛಂದ ಉಚ್ಯತೇ |
ದೇವತಾ ಶ್ರೀಮಹಾಶಾಸ್ತಾ ದೇವೋ ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಃ || ೮ ||

ಷಡಂಗಮಾಚರೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾತ್ರಯಾ ಜಾತಿಯುಕ್ತಯಾ |
ಧ್ಯಾನಮಸ್ಯ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೃಣುಷ್ವಾವಹಿತಾ ಪ್ರಿಯೇ || ೯ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಶಾಸ್ತುಃ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ, ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ, ಮಹಾಶಾಸ್ತಾ ದೇವತಾ, ಹ್ರಾಂ ಬೀಜಮ್, ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಹ್ರೂಂ ಕೀಲಕಂ, ಶ್ರೀಮಹಾಶಾಸ್ತುಃ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಹ್ರಾಮಿತ್ಯಾದಿ ಷಡಂಗನ್ಯಾಸಃ ||

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ತೇಜೋಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಂ ತ್ರಿನಯನಂ ದಿವ್ಯಾಂಬರಾಲಂಕೃತಂ
ದೇವಂ ಪುಷ್ಪಶರೇಕ್ಷುಕಾರ್ಮುಕ ಲಸನ್ಮಾಣಿಕ್ಯಪಾತ್ರಾಽಭಯಮ್ |
ಬಿಭ್ರಾಣಂ ಕರಪಂಕಜೇ ಮದಗಜ ಸ್ಕಂದಾಧಿರೂಢಂ ವಿಭುಂ
ಶಾಸ್ತಾರಂ ಶರಣಂ ಭಜಾಮಿ ಸತತಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಸಮ್ಮೋಹನಮ್ ||

ಅಥ ಕವಚಮ್ |
ಮಹಾಶಾಸ್ತಾ ಶಿರಃ ಪಾತು ಫಾಲಂ ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಃ |
ಕಾಮರೂಪೀ ದೃಶೌ ಪಾತು ಸರ್ವಜ್ಞೋ ಮೇ ಶ್ರುತೀ ಸದಾ || ೧ ||

ಘ್ರಾಣಂ ಪಾತು ಕೃಪಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಮುಖಂ ಗೌರೀಪ್ರಿಯಃ ಸದಾ |
ವೇದಾಧ್ಯಾಯೀ ಚ ಮೇ ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಾತು ಮೇ ಚಿಬುಕಂ ಗುರುಃ || ೨ ||

ಕಂಠಂ ಪಾತು ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಸ್ಕಂಧೌ ಪಾತು ಸುರಾರ್ಚಿತಃ |
ಬಾಹೂ ಪಾತು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಃ ಕರೌ ತು ಕಮಲಾಪ್ರಿಯಃ || ೩ ||

ಭೂತಾಧಿಪೋ ಮೇ ಹೃದಯಂ ಮಧ್ಯಂ ಪಾತು ಮಹಾಬಲಃ |
ನಾಭಿಂ ಪಾತು ಮಹಾವೀರಃ ಕಮಲಾಕ್ಷೋಽವತು ಕಟಿಮ್ || ೪ ||

ಅಪಾನಂ ಪಾತು ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಗುಹ್ಯಂ ಗುಹ್ಯಾರ್ಥವಿತ್ತಮಃ |
ಊರೂ ಪಾತು ಗಜಾರೂಢಃ ವಜ್ರಧಾರೀ ಚ ಜಾನುನೀ || ೫ ||

ಜಂಘೇ ಪಾತ್ವಂಕುಶಧರಃ ಪಾದೌ ಪಾತು ಮಹಾಮತಿಃ |
ಸರ್ವಾಂಗಂ ಪಾತು ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಮಾಯಾವಿಶಾರದಃ || ೬ ||

ಇತೀದಂ ಕವಚಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಾಘೌಘನಿಕೃಂತನಮ್ |
ಮಹಾವ್ಯಾಧಿಪ್ರಶಮನಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ || ೭ ||

ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯದಂ ದಿವ್ಯಮಣಿಮಾದಿವಿಭೂಷಿತಮ್ |
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಜನನಂ ಮಹಾವಶ್ಯಕರಂ ಪರಮ್ || ೮ ||

ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಯತೇ ಕಾಮಂ ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯಸಂಶಯಃ |
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ವಿದ್ವಾನ್ ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಶಾಸ್ತಾ ಅನುಗ್ರಹ ಕವಚಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


ಗಮನಿಸಿ :"ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ" ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Click here to buy

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed