Sri Maha Sastha Anugraha Kavacham – శ్రీ మహాశాస్తా అనుగ్రహ కవచం


శ్రీదేవ్యువాచ-
భగవన్ దేవదేవేశ సర్వజ్ఞ త్రిపురాంతక |
ప్రాప్తే కలియుగే ఘోరే మహాభూతైః సమావృతే || ౧

మహావ్యాధి మహావ్యాళ ఘోరరాజైః సమావృతే |
దుఃస్వప్నశోకసంతాపైః దుర్వినీతైః సమావృతే || ౨

స్వధర్మవిరతేమార్గే ప్రవృత్తే హృది సర్వదా |
తేషాం సిద్ధిం చ ముక్తిం చ త్వం మే బ్రూహి వృషద్వజ || ౩

ఈశ్వర ఉవాచ-
శృణు దేవి మహాభాగే సర్వకళ్యాణకారణే |
మహాశాస్తుశ్చ దేవేశి కవచం పుణ్యవర్ధనమ్ || ౪

అగ్నిస్తంభ జలస్తంభ సేనాస్తంభ విధాయకమ్ |
మహాభూతప్రశమనం మహావ్యాధినివారణమ్ || ౫

మహాజ్ఞానప్రదం పుణ్యం విశేషాత్ కలితాపహమ్ |
సర్వరక్షోత్తమం పుంసాం ఆయురారోగ్యవర్ధనమ్ || ౬

కిమతో బహునోక్తేన యం యం కామయతే ద్విజః |
తం తమాప్నోత్యసందేహో మహాశాస్తుః ప్రసాదనాత్ || ౭

కవచస్య ఋషిర్బ్రహ్మా గాయత్రీః ఛంద ఉచ్యతే |
దేవతా శ్రీమహాశాస్తా దేవో హరిహరాత్మజః || ౮

షడంగమాచరేద్భక్త్యా మాత్రయా జాతియుక్తయా |
ధ్యానమస్య ప్రవక్ష్యామి శృణుష్వావహితా ప్రియే || ౯

అస్య శ్రీ మహాశాస్తుః కవచమంత్రస్య | బ్రహ్మా ఋషిః | గాయత్రీః ఛందః | మహాశాస్తా దేవతా | హ్రాం బీజమ్ | హ్రీం శక్తిః | హ్రూం కీలకమ్ | శ్రీ మహాశాస్తుః ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||

హ్రాం ఇత్యాది షడంగన్యాసః ||

ధ్యానమ్-
తేజోమండలమధ్యగం త్రినయనం దివ్యాంబరాలంకృతం
దేవం పుష్పశరేక్షుకార్ముక లసన్మాణిక్యపాత్రాఽభయమ్ |
బిభ్రాణం కరపంకజైః మదగజ స్కంధాధిరూఢం విభుం
శాస్తారం శరణం భజామి సతతం త్రైలోక్య సంమోహనమ్ ||

మహాశాస్తా శిరః పాతు ఫాలం హరిహరాత్మజః |
కామరూపీ దృశం పాతు సర్వజ్ఞో మే శ్రుతిం సదా || ౧

ఘ్రాణం పాతు కృపాధ్యక్షః ముఖం గౌరీప్రియః సదా |
వేదాధ్యాయీ చ మే జిహ్వాం పాతు మే చిబుకం గురుః || ౨

కంఠం పాతు విశుద్ధాత్మా స్కంధౌ పాతు సురార్చితః |
బాహూ పాతు విరూపాక్షః కరౌ తు కమలాప్రియః || ౩

భూతాధిపో మే హృదయం మధ్యం పాతు మహాబలః |
నాభిం పాతు మహావీరః కమలాక్షోఽవతు కటిమ్ || ౪

సనీపం పాతు విశ్వేశః గుహ్యం గుహ్యార్థవిత్సదా |
ఊరూ పాతు గజారూఢః వజ్రధారీ చ జానునీ || ౫

జంఘే పాత్వంకుశధరః పాదౌ పాతు మహామతిః |
సర్వాంగం పాతు మే నిత్యం మహామాయావిశారదః || ౬

ఇతీదం కవచం పుణ్యం సర్వాఘౌఘనికృంతనమ్ |
మహావ్యాధిప్రశమనం మహాపాతకనాశనమ్ || ౭

జ్ఞానవైరాగ్యదం దివ్యమణిమాదివిభూషితమ్ |
ఆయురారోగ్యజననం మహావశ్యకరం పరమ్ || ౮

యం యం కామయతే కామం తం తమాప్నోత్యసంశయః |
త్రిసంధ్యం యః పఠేద్విద్వాన్ స యాతి పరమాం గతిమ్ ||

ఇతి శ్రీ మహాశాస్తా అనుగ్రహ కవచం |


మరిన్ని శ్రీ అయ్యప్ప స్తోత్రాలు చూడండి.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు.

error: Not allowed
%d bloggers like this: