Sri Maha Sastha Anugraha Kavacham – శ్రీ మహాశాస్తా అనుగ్రహ కవచం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ అయ్యప్ప స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]
శ్రీదేవ్యువాచ |
భగవన్ దేవదేవేశ సర్వజ్ఞ త్రిపురాంతక |
ప్రాప్తే కలియుగే ఘోరే మహాభూతైః సమావృతే || ౧ ||

మహావ్యాధి మహావ్యాళ ఘోరరాజైః సమావృతే |
దుఃస్వప్నశోకసంతాపైః దుర్వినీతైః సమావృతే || ౨ ||

స్వధర్మవిరతేమార్గే ప్రవృత్తే హృది సర్వదా |
తేషాం సిద్ధిం చ ముక్తిం చ త్వం మే బ్రూహి వృషధ్వజ || ౩ ||

ఈశ్వర ఉవాచ |
శృణు దేవి మహాభాగే సర్వకళ్యాణకారణే |
మహాశాస్తుశ్చ దేవేశి కవచం పుణ్యవర్ధనమ్ || ౪ ||

అగ్నిస్తంభ జలస్తంభ సేనాస్తంభ విధాయకమ్ |
మహాభూతప్రశమనం మహావ్యాధినివారణమ్ || ౫ ||

మహాజ్ఞానప్రదం పుణ్యం విశేషాత్ కలితాపహమ్ |
సర్వరక్షాకరం దివ్యమాయురారోగ్యవర్ధనమ్ || ౬ ||

కిమతో బహునోక్తేన యం యం కామయతే ద్విజః |
తం తమాప్నోత్యసందేహో మహాశాస్తుః ప్రసాదతః || ౭ ||

కవచస్య ఋషిర్బ్రహ్మా గాయత్రీశ్ఛంద ఉచ్యతే |
దేవతా శ్రీమహాశాస్తా దేవో హరిహరాత్మజః || ౮ ||

షడంగమాచరేద్భక్త్యా మాత్రయా జాతియుక్తయా |
ధ్యానమస్య ప్రవక్ష్యామి శృణుష్వావహితా ప్రియే || ౯ ||

అస్య శ్రీమహాశాస్తుః కవచస్తోత్ర మహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః, గాయత్రీ ఛందః, మహాశాస్తా దేవతా, హ్రాం బీజం, హ్రీం శక్తిః, హ్రూం కీలకం, శ్రీమహాశాస్తుః ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||
హ్రామిత్యాది షడంగన్యాసః ||

అథ ధ్యానమ్ |
తేజోమండలమధ్యగం త్రినయనం దివ్యాంబరాలంకృతం
దేవం పుష్పశరేక్షుకార్ముకలసన్మాణిక్యపాత్రాఽభయమ్ |
బిభ్రాణం కరపంకజే మదగజస్కంధాధిరూఢం విభుం
శాస్తారం శరణం వ్రజామి సతతం త్రైలోక్యసమ్మోహనమ్ ||

అథ కవచమ్ |
మహాశాస్తా శిరః పాతు ఫాలం హరిహరాత్మజః |
కామరూపీ దృశౌ పాతు సర్వజ్ఞో మే శ్రుతీ సదా || ౧ ||

ఘ్రాణం పాతు కృపాధ్యక్షో ముఖం గౌరీప్రియః సదా |
వేదాధ్యాయీ చ మే జిహ్వాం పాతు మే చిబుకం గురుః || ౨ ||

కంఠం పాతు విశుద్ధాత్మా స్కంధౌ పాతు సురార్చితః |
బాహూ పాతు విరూపాక్షః కరౌ తు కమలాప్రియః || ౩ ||

భూతాధిపో మే హృదయం మధ్యం పాతు మహాబలః |
నాభిం పాతు మహావీరః కమలాక్షోఽవతాత్కటిమ్ || ౪ ||

అపానం పాతు విశ్వాత్మా గుహ్యం గుహ్యార్థవిత్తమః |
ఊరూ పాతు గజారూఢో వజ్రధారీ చ జానునీ || ౫ ||

జంఘే పాత్వంకుశధరః పాదౌ పాతు మహామతిః |
సర్వాంగం పాతు మే నిత్యం మహామాయావిశారదః || ౬ ||

ఇతీదం కవచం పుణ్యం సర్వాఘౌఘనికృంతనమ్ |
మహావ్యాధిప్రశమనం మహాపాతకనాశనమ్ || ౭ ||

జ్ఞానవైరాగ్యదం దివ్యమణిమాదివిభూషితమ్ |
ఆయురారోగ్యజననం మహావశ్యకరం పరమ్ || ౮ ||

యం యం కామయతే కామం తం తం ప్రాప్నోత్యసంశయః |
త్రిసంధ్యం యః పఠేద్విద్వాన్ స యాతి పరమాం గతిమ్ || ౯ ||

ఇతి శ్రీ మహాశాస్తా అనుగ్రహ కవచమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ అయ్యప్ప స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ అయ్యప్ప స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed