Sri Maha Ganapathi Stotram – ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಯೋಗಂ ಯೋಗವಿದಾಂ ವಿಧೂತವಿವಿಧವ್ಯಾಸಂಗಶುದ್ಧಾಶಯ
ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಸುಧಾರಸಪ್ರಸೃಮರಧ್ಯಾನಾಸ್ಪದಾಧ್ಯಾಸಿನಾಮ್ |
ಆನಂದಪ್ಲವಮಾನಬೋಧಮಧುರಾಮೋದಚ್ಛಟಾಮೇದುರಂ
ತಂ ಭೂಮಾನಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಪರಿಣತಂ ದಂತಾವಲಾಸ್ಯಾತ್ಮನಾ || ೧ ||

ತಾರಶ್ರೀಪರಶಕ್ತಿಕಾಮವಸುಧಾರೂಪಾನುಗಂ ಯಂ ವಿದು-
-ಸ್ತಸ್ಮೈ ಸ್ತಾತ್ಪ್ರಣತಿರ್ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ಯೋ ರಾಗಿಣಾಭ್ಯರ್ಥ್ಯತೇ |
ಆಮಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರಥಮಂ ವರೇತಿ ವರದೇತ್ಯಾರ್ತೇನ ಸರ್ವಂ ಜನಂ
ಸ್ವಾಮಿನ್ಮೇ ವಶಮಾನಯೇತಿ ಸತತಂ ಸ್ವಾಹಾದಿಭಿಃ ಪೂಜಿತಃ || ೨ ||

ಕಲ್ಲೋಲಾಂಚಲಚುಂಬಿತಾಂಬುದತತಾವಿಕ್ಷುದ್ರವಾಂಭೋನಿಧೌ
ದ್ವೀಪೇ ರತ್ನಮಯೇ ಸುರದ್ರುಮವನಾಮೋದೈಕಮೇದಸ್ವಿನಿ |
ಮೂಲೇ ಕಲ್ಪತರೋರ್ಮಹಾಮಣಿಮಯೇ ಪೀಠೇಽಕ್ಷರಾಂಭೋರುಹೇ
ಷಟ್ಕೋಣಾಕಲಿತತ್ರಿಕೋಣರಚನಾಸತ್ಕರ್ಣಿಕೇಽಮುಂ ಭಜೇ || ೩ ||

ಚಕ್ರಪ್ರಾಸರಸಾಲಕಾರ್ಮುಕಗದಾಸದ್ಬೀಜಪೂರದ್ವಿಜ-
-ವ್ರೀಹ್ಯಗ್ರೋತ್ಪಲಪಾಶಪಂಕಜಕರಂ ಶುಂಡಾಗ್ರಜಾಗ್ರದ್ಘಟಮ್ |
ಆಶ್ಲಿಷ್ಟಂ ಪ್ರಿಯಯಾ ಸರೋಜಕರಯಾ ರತ್ನಸ್ಫುರದ್ಭೂಷಯಾ
ಮಾಣಿಕ್ಯಪ್ರತಿಮಂ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ವಿಶ್ವೇಶಮಾಶಾಸ್ಮಹೇ || ೪ ||

ದಾನಾಂಭಃಪರಿಮೇದುರಪ್ರಸೃಮರವ್ಯಾಲಂಬಿರೋಲಂಬಭೃ-
-ತ್ಸಿಂದೂರಾರುಣಗಂಡಮಂಡಲಯುಗವ್ಯಾಜಾತ್ಪ್ರಶಸ್ತಿದ್ವಯಮ್ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇಷ್ಟವಿಧಾನವರ್ಣಸುಭಗಂ ಯಃ ಪದ್ಮರಾಗೋಪಮಂ
ಧತ್ತೇ ಸ ಶ್ರಿಯಮಾತನೋತು ಸತತಂ ದೇವೋ ಗಣಾನಾಂ ಪತಿಃ || ೫ ||

ಭ್ರಾಮ್ಯನ್ಮಂದರಘೂರ್ಣನಾಪರವಶಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿವೀಚಿಚ್ಛಟಾ
ಸಚ್ಛಾಯಾಶ್ಚಲಚಾಮರವ್ಯತಿಕರಶ್ರೀಗರ್ವಸರ್ವಂಕಷಾಃ |
ದಿಕ್ಕಾಂತಾಘನಸಾರಚಂದನರಸಾಸಾರಾಃ ಶ್ರಯಂತಾಂ ಮನಃ
ಸ್ವಚ್ಛಂದಪ್ರಸರಪ್ರಲಿಪ್ತವಿಯತೋ ಹೇರಂಬದಂತತ್ವಿಷಃ || ೬ ||

ಮುಕ್ತಾಜಾಲಕರಂಬಿತಪ್ರವಿಕಸನ್ಮಾಣಿಕ್ಯಪುಂಜಚ್ಛಟಾ
ಕಾಂತಾಃ ಕಂಬುಕದಂಬಚುಂಬಿತವನಾಭೋಗಪ್ರವಾಲೋಪಮಾಃ |
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಪೂರತರಂಗಮಂಥರತರತ್ಸಂಧ್ಯಾವಯಸ್ಯಾಶ್ಚಿರಂ
ಹೇರಂಬಸ್ಯ ಜಯಂತಿ ದಂತಕಿರಣಾಕೀರ್ಣಾಃ ಶರೀರತ್ವಿಷಃ || ೭ ||

ಶುಂಡಾಗ್ರಾಕಲಿತೇನ ಹೇಮಕಲಶೇನಾವರ್ಜಿತೇನ ಕ್ಷರ-
-ನ್ನಾನಾರತ್ನಚಯೇನ ಸಾಧಕಜನಾನ್ಸಂಭಾವಯನ್ಕೋಟಿಶಃ |
ದಾನಾಮೋದವಿನೋದಲುಬ್ಧಮಧುಪಪ್ರೋತ್ಸಾರಣಾವಿರ್ಭವ-
-ತ್ಕರ್ಣಾಂದೋಲನಖೇಲನೋ ವಿಜಯತೇ ದೇವೋ ಗಣಗ್ರಾಮಣೀಃ || ೮ ||

ಹೇರಂಬಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಯಸ್ಯ ಪುರತಃ ಶಾಂಡಿಲ್ಯಮೂಲೇ ಶ್ರಿಯಾ
ಬಿಭ್ರತ್ಯಾಂಬುರುಹೇ ಸಮಂ ಮಧುರಿಪುಸ್ತೇ ಶಂಖಚಕ್ರೇ ವಹನ್ |
ನ್ಯಗ್ರೋಧಸ್ಯ ತಲೇ ಸಹಾದ್ರಿಸುತಯಾ ಶಂಭುಸ್ತಯಾ ದಕ್ಷಿಣೇ
ಬಿಭ್ರಾಣಃ ಪರಶುಂ ತ್ರಿಶೂಲಮಿತಯಾ ದೇವ್ಯಾ ಧರಣ್ಯಾ ಸಹ || ೯ ||

ಪಶ್ಚಾತ್ಪಿಪ್ಪಲಮಾಶ್ರಿತೋ ರತಿಪತಿರ್ದೇವಸ್ಯ ರತ್ಯೋತ್ಪಲೇ
ಬಿಭ್ರತ್ಯಾ ಸಮಮೈಕ್ಷವಂ ಧನುರಿಷೂನ್ಪೌಷ್ಪಾನ್ವಹನ್ಪಂಚ ಚ |
ವಾಮೇ ಚಕ್ರಗದಾಧರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಕ್ರೋಡಃ ಪ್ರಿಯಾಂಗೋಸ್ತಲೇ
ಹಸ್ತೋದ್ಯಚ್ಛುಕಶಾಲಿಮಂಜರಿಕಯಾ ದೇವ್ಯಾ ಧರಣ್ಯಾ ಸಹ || ೧೦ ||

ಷಟ್ಕೋಣಾಶ್ರಿಷು ಷಟ್ಸು ಷಡ್ಗಜಮುಖಾಃ ಪಾಶಾಂಕುಶಾಭೀವರಾ-
-ನ್ಬಿಭ್ರಾಣಾಃ ಪ್ರಮದಾಸಖಾಃ ಪೃಥುಮಹಾಶೋಣಾಶ್ಮಪುಂಜತ್ವಿಷಃ |
ಆಮೋದಃ ಪುರತಃ ಪ್ರಮೋದಸುಮುಖೌ ತಂ ಚಾಭಿತೋ ದುರ್ಮುಖಃ
ಪಶ್ಚಾತ್ಪಾರ್ಶ್ವಗತೋಽಸ್ಯ ವಿಘ್ನ ಇತಿ ಯೋ ಯೋ ವಿಘ್ನಕರ್ತೇತಿ ಚ || ೧೧ ||

ಆಮೋದಾದಿಗಣೇಶ್ವರಪ್ರಿಯತಮಾಸ್ತತ್ರೈವ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ಥಿತಾಃ
ಕಾಂತಾಶ್ಲೇಷರಸಜ್ಞಮಂಥರದೃಶಃ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸಮೃದ್ಧಿಸ್ತತಃ |
ಕಾಂತಿರ್ಯಾ ಮದನಾವತೀತ್ಯಪಿ ತಥಾ ಕಲ್ಪೇಷು ಯಾ ಗೀಯತೇ
ಸಾನ್ಯಾ ಯಾಪಿ ಮದದ್ರವಾ ತದಪರಾ ದ್ರಾವಿಣ್ಯಮೂಃ ಪೂಜಿತಾಃ || ೧೨ ||

ಆಶ್ಲಿಷ್ಟೌ ವಸುಧೇತ್ಯಥೋ ವಸುಮತೀ ತಾಭ್ಯಾಂ ಸಿತಾಲೋಹಿತೌ
ವರ್ಷಂತೌ ವಸುಪಾರ್ಶ್ವಯೋರ್ವಿಲಸತಸ್ತೌ ಶಂಖಪದ್ಮೌ ನಿಧೀ |
ಅಂಗಾನ್ಯನ್ವಥ ಮಾತರಶ್ಚ ಪರಿತಃ ಶಕ್ರಾದಯೋಽಬ್ಜಾಶ್ರಯಾ-
-ಸ್ತದ್ಬಾಹ್ಯೇಃ ಕುಲಿಶಾದಯಃ ಪರಿಪತತ್ಕಾಲಾನಲಜ್ಯೋತಿಷಃ || ೧೩ ||

ಇತ್ಥಂ ವಿಷ್ಣುಶಿವಾದಿತತ್ತ್ವತನವೇ ಶ್ರೀವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಹುಂ-
-ಕಾರಾಕ್ಷಿಪ್ತಸಮಸ್ತದೈತ್ಯ ಪೃತನಾವ್ರಾತಾಯ ದೀಪ್ತತ್ವಿಷೇ |
ಆನಂದೈಕರಸಾವಬೋಧಲಹರೀ ವಿಧ್ವಸ್ತಸರ್ವೋರ್ಮಯೇ
ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಥಮಾನಮುಗ್ಧಮಹಸೇ ತಸ್ಮೈ ಪರಸ್ಮೈ ನಮಃ || ೧೪ ||

ಸೇವಾ ಹೇವಾಕಿದೇವಾಸುರನರನಿಕರಸ್ಫಾರಕೋಟೀರಕೋಟೀ
ಕಾಟಿವ್ಯಾಟೀಕಮಾನದ್ಯುಮಣಿಸಮಮಣಿಶ್ರೇಣಿಭಾವೇಣಿಕಾನಾಮ್ |
ರಾಜನ್ನೀರಾಜನಶ್ರೀಸುಖಚರಣನಖದ್ಯೋತವಿದ್ಯೋತಮಾನಃ
ಶ್ರೇಯಃ ಸ್ಥೇಯಃ ಸ ದೇಯಾನ್ಮಮ ವಿಮಲದೃಶೋ ಬಂಧುರಂ ಸಿಂಧುರಾಸ್ಯಃ || ೧೫ ||

ಏತೇನ ಪ್ರಕಟರಹಸ್ಯಮಂತ್ರಮಾಲಾ-
-ಗರ್ಭೇಣ ಸ್ಫುಟತರಸಂವಿದಾ ಸ್ತವೇನ |
ಯಃ ಸ್ತೌತಿ ಪ್ರಚುರತರಂ ಮಹಾಗಣೇಶಂ
ತಸ್ಯೇಯಂ ಭವತಿ ವಶಂವದಾ ತ್ರಿಲೋಕೀ || ೧೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವಚೈತನ್ಯ ವಿರಚಿತಂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed