Sri Maha Ganapathi Stotram – శ్రీ మహాగణపతి స్తోత్రం


(గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.)

యోగం యోగవిదాం విధూతవివిధవ్యాసంగశుద్ధాశయ
ప్రాదుర్భూతసుధారసప్రసృమరధ్యానాస్పదాధ్యాసినామ్ |
ఆనందప్లవమానబోధమధురామోదచ్ఛటామేదురం
తం భూమానముపాస్మహే పరిణతం దంతావలాస్యాత్మనా || ౧ ||

తారశ్రీపరశక్తికామవసుధారూపానుగం యం విదు-
-స్తస్మై స్తాత్ప్రణతిర్గణాధిపతయే యో రాగిణాభ్యర్థ్యతే |
ఆమంత్ర్య ప్రథమం వరేతి వరదేత్యార్తేన సర్వం జనం
స్వామిన్మే వశమానయేతి సతతం స్వాహాదిభిః పూజితః || ౨ ||

కల్లోలాంచలచుంబితాంబుదతతావిక్షుద్రవాంభోనిధౌ
ద్వీపే రత్నమయే సురద్రుమవనామోదైకమేదస్విని |
మూలే కల్పతరోర్మహామణిమయే పీఠేఽక్షరాంభోరుహే
షట్కోణాకలితత్రికోణరచనాసత్కర్ణికేఽముం భజే || ౩ ||

చక్రప్రాసరసాలకార్ముకగదాసద్బీజపూరద్విజ-
-వ్రీహ్యగ్రోత్పలపాశపంకజకరం శుండాగ్రజాగ్రద్ఘటమ్ |
ఆశ్లిష్టం ప్రియయా సరోజకరయా రత్నస్ఫురద్భూషయా
మాణిక్యప్రతిమం మహాగణపతిం విశ్వేశమాశాస్మహే || ౪ ||

దానాంభఃపరిమేదురప్రసృమరవ్యాలంబిరోలంబభృ-
-త్సిందూరారుణగండమండలయుగవ్యాజాత్ప్రశస్తిద్వయమ్ |
త్రైలోక్యేష్టవిధానవర్ణసుభగం యః పద్మరాగోపమం
ధత్తే స శ్రియమాతనోతు సతతం దేవో గణానాం పతిః || ౫ ||

భ్రామ్యన్మందరఘూర్ణనాపరవశక్షీరాబ్ధివీచిచ్ఛటా
సచ్ఛాయాశ్చలచామరవ్యతికరశ్రీగర్వసర్వంకషాః |
దిక్కాంతాఘనసారచందనరసాసారాః శ్రయంతాం మనః
స్వచ్ఛందప్రసరప్రలిప్తవియతో హేరంబదంతత్విషః || ౬ ||

ముక్తాజాలకరంబితప్రవికసన్మాణిక్యపుంజచ్ఛటా
కాంతాః కంబుకదంబచుంబితవనాభోగప్రవాలోపమాః |
జ్యోత్స్నాపూరతరంగమంథరతరత్సంధ్యావయస్యాశ్చిరం
హేరంబస్య జయంతి దంతకిరణాకీర్ణాః శరీరత్విషః || ౭ ||

శుండాగ్రాకలితేన హేమకలశేనావర్జితేన క్షర-
-న్నానారత్నచయేన సాధకజనాన్సంభావయన్కోటిశః |
దానామోదవినోదలుబ్ధమధుపప్రోత్సారణావిర్భవ-
-త్కర్ణాందోలనఖేలనో విజయతే దేవో గణగ్రామణీః || ౮ ||

హేరంబం ప్రణమామి యస్య పురతః శాండిల్యమూలే శ్రియా
బిభ్రత్యాంబురుహే సమం మధురిపుస్తే శంఖచక్రే వహన్ |
న్యగ్రోధస్య తలే సహాద్రిసుతయా శంభుస్తయా దక్షిణే
బిభ్రాణః పరశుం త్రిశూలమితయా దేవ్యా ధరణ్యా సహ || ౯ ||

పశ్చాత్పిప్పలమాశ్రితో రతిపతిర్దేవస్య రత్యోత్పలే
బిభ్రత్యా సమమైక్షవం ధనురిషూన్పౌష్పాన్వహన్పంచ చ |
వామే చక్రగదాధరః స భగవాన్క్రోడః ప్రియాంగోస్తలే
హస్తోద్యచ్ఛుకశాలిమంజరికయా దేవ్యా ధరణ్యా సహ || ౧౦ ||

షట్కోణాశ్రిషు షట్సు షడ్గజముఖాః పాశాంకుశాభీవరా-
-న్బిభ్రాణాః ప్రమదాసఖాః పృథుమహాశోణాశ్మపుంజత్విషః |
ఆమోదః పురతః ప్రమోదసుముఖౌ తం చాభితో దుర్ముఖః
పశ్చాత్పార్శ్వగతోఽస్య విఘ్న ఇతి యో యో విఘ్నకర్తేతి చ || ౧౧ ||

ఆమోదాదిగణేశ్వరప్రియతమాస్తత్రైవ నిత్యం స్థితాః
కాంతాశ్లేషరసజ్ఞమంథరదృశః సిద్ధిః సమృద్ధిస్తతః |
కాంతిర్యా మదనావతీత్యపి తథా కల్పేషు యా గీయతే
సాన్యా యాపి మదద్రవా తదపరా ద్రావిణ్యమూః పూజితాః || ౧౨ ||

ఆశ్లిష్టౌ వసుధేత్యథో వసుమతీ తాభ్యాం సితాలోహితౌ
వర్షంతౌ వసుపార్శ్వయోర్విలసతస్తౌ శంఖపద్మౌ నిధీ |
అంగాన్యన్వథ మాతరశ్చ పరితః శక్రాదయోఽబ్జాశ్రయా-
-స్తద్బాహ్యేః కులిశాదయః పరిపతత్కాలానలజ్యోతిషః || ౧౩ ||

ఇత్థం విష్ణుశివాదితత్త్వతనవే శ్రీవక్రతుండాయ హుం-
-కారాక్షిప్తసమస్తదైత్య పృతనావ్రాతాయ దీప్తత్విషే |
ఆనందైకరసావబోధలహరీ విధ్వస్తసర్వోర్మయే
సర్వత్ర ప్రథమానముగ్ధమహసే తస్మై పరస్మై నమః || ౧౪ ||

సేవా హేవాకిదేవాసురనరనికరస్ఫారకోటీరకోటీ
కాటివ్యాటీకమానద్యుమణిసమమణిశ్రేణిభావేణికానామ్ |
రాజన్నీరాజనశ్రీసుఖచరణనఖద్యోతవిద్యోతమానః
శ్రేయః స్థేయః స దేయాన్మమ విమలదృశో బంధురం సింధురాస్యః || ౧౫ ||

ఏతేన ప్రకటరహస్యమంత్రమాలా-
-గర్భేణ స్ఫుటతరసంవిదా స్తవేన |
యః స్తౌతి ప్రచురతరం మహాగణేశం
తస్యేయం భవతి వశంవదా త్రిలోకీ || ౧౬ ||

ఇతి శ్రీమత్పరమహంస పరివ్రాజకాచార్యవర్య శ్రీరాఘవచైతన్య విరచితం మహాగణపతి స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed