Sri Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stuti – శ్రీ రత్నగర్భ గణేశ విలాస స్తుతిః


(గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.)

వామదేవతనూభవం నిజవామభాగసమాశ్రితం
వల్లభామాశ్లిష్య తన్ముఖవల్గువీక్షణదీక్షితమ్ |
వాతనందన వాంఛితార్థవిధాయినం సుఖదాయినం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౧ ||

కారణం జగతాం కలాధరధారిణం శుభకారిణం
కాయకాంతి జితారుణం కృతభక్తపాపవిదారిణమ్ |
వాదివాక్సహకారిణం వారాణసీసంచారిణం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౨ ||

మోహసాగరతారకం మాయావికుహనావారకం
మృత్యుభయపరిహారకం రిపుకృత్యదోషనివారకమ్ |
పూజకాశాపూరకం పుణ్యార్థసత్కృతికారకం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౩ ||

ఆఖుదైత్యరథాంగమరుణమయూఖమర్థి సుఖార్థినం
శేఖరీకృత చంద్రరేఖముదారసుగుణమదారుణమ్ |
శ్రీఖనిం శ్రితభక్తనిర్జరశాఖినం లేఖావనం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౪ ||

తుంగమూషకవాహనం సురపుంగవారి విమోహనం
మంగళాయతనం మహాజనభృంగశాంతివిధాయినమ్ |
అంగజాంతకనందనం సుఖభృంగపద్మోదంచనం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౫ ||

రాఘవేశ్వరరక్షకం రక్షౌఘశిక్షణదక్షకం
శ్రీఘనం శ్రితమౌనివచనామోఘతాసంపాదనమ్ |
శ్లాఘనీయదయాగుణం మఘవత్తపః ఫలపూరణం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౬ ||

కంచనశ్చ్యుతిగోప్యభావమకించనాంశ్చ దయారసైః
సించతా నిజవీక్షణేన సమంచితార్థసుఖాస్పదమ్ |
పంచవక్త్రసుతం సురద్విడ్వంచనాధృత కౌశలం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౭ ||

యచ్ఛతక్రతుకామితం ప్రాయచ్ఛదర్చితమాదరా-
-ద్యచ్ఛతచ్ఛదసామ్యమన్వనుగచ్ఛతీచ్ఛతి సౌహృదమ్ |
తచ్ఛుభంయుకరాంబుజం తవ దిక్పతిశ్రియమర్థినే
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౮ ||

రాజరాజ కిరీటకోటి విరాజమాన మణిప్రభా
పుంజరంజితమంజులాంఘ్రి సరోజమజ వృజినాపహమ్ |
భంజకం దివిషద్ద్విషామనురంజకం మునిసంతతే-
-ర్వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౯ ||

శిష్టకష్టనిబర్హణం సురజుష్టనిజపదవిష్టరం
దుష్టశిక్షణధూర్వహం మునిపుష్టితుష్టీష్టప్రదమ్ |
అష్టమూర్తిసుతం సుకరుణావిష్టమవినష్టాదరం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౧౦ ||

శుంఠశుష్క వితర్కహరణాకుంఠశక్తిదమర్థినే
శాఠ్యవిరహితవితరణం శ్రీకంఠకృతసంభాషణమ్ |
కాఠకశ్రుతిగోచరం కృతమాఠపత్యపరీక్షణం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౧౧ ||

పుండరీకకృతాననం శశిఖండకలితశిఖండకం
కుండలీశ్వరమండితోదరమండజేశాభీష్టదమ్ |
దండపాణిభయాపహం మునిమండలీ పరిమండనం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౧౨ ||

గూఢమామ్నాయాశయం పరిలీఢమర్థిమనోరథై-
-ర్గాఢమాశ్లిష్టం గిరీశ గిరీశజాభ్యాం సాదరమ్ |
ప్రౌఢసరసకవిత్వసిద్ధిద మూఢనిజభక్తావనం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౧౩ ||

పాణిధృతపాశాంకుశం గీర్వాణగణసందర్శకం
శోణదీధితిమప్రమేయమపర్ణయా పరిపోషితమ్ |
కాణఖంజకుణీష్టదం విశ్రాణితద్విజనామితం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౧౪ ||

భూతభవ్యభవద్విభుం పరిధూతపాతకమీశసం-
-జాతమంఘ్రి విలాస జితకంజాతమజితమరాతిభిః |
శీతరశ్మిరవీక్షణం నిర్గీతమామ్నాయోక్తిభి-
-ర్వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౧౫ ||

ప్రార్థనీయపదం మహాత్మభిరర్థితం పురవైరిణా-
-ఽనాథవర్గమనోరథానపి సార్థయంతమహర్నిశమ్ |
పాంథసత్పథదర్శకం గణనాథమస్మద్దైవతం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౧౬ ||

ఖేదశామకసుచరితం స్వాభేదబోధకమద్వయం
మోదహేతుగుణాకరం వాగ్వాదవిజయదమైశ్వరమ్ |
శ్రీమదనుపమసౌహృదం మదనాశకం రిపుసంతతే-
-ర్వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౧౭ ||

ముగ్ధమౌగ్ధ్యనివర్తకం రుచిముగ్ధముర్వనుకంపయా
దిగ్ధముద్ధృత పాదనత జనముద్ధరంతమిమం చ మామ్ |
శుద్ధచిత్సుఖవిగ్రహం పరిశుద్ధవృత్త్యభిలక్షితం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౧౮ ||

సానుకంపమనారతం మునిమానసాబ్జమరాలకం
దీనదైన్యవినాశకం సితభానురేఖాశేఖరమ్ |
గానరసవిద్గీతసుచరితమేనసామపనోదకం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౧౯ ||

కోపతాపనిరాసకం సామీప్యదం నిజసత్కథా-
-లాపినాం మనుజాపి జనతాపాపహరమఖిలేశ్వరమ్ |
సాపరాధిజనాయశాపదమాపదామపహారకం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౨౦ ||

రిఫ్ఫగేషు ఖగేషు జాతో దుష్ఫలం సమవాప్నుయా-
-త్సత్ఫలాయ గణేశమర్చతు నిష్ఫలం న తదర్పణమ్ |
యః ఫలీభూతః క్రతూనాం తత్ఫలానామీశ్వరం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౨౧ ||

అంబరం యద్వద్వినిర్మలమంబుదైరాచ్ఛాద్యతే
బింబభూతమముష్య జగతః సాంబసుతమజ్ఞానతః |
తం బహిః సంగూహితం హేరంబమాలంబం సతాం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౨౨ ||

దంభకర్మాచరణకృత సౌరంభయాజిముఖే మను-
-స్తంభకారిణమంగనాకుచకుంభపరిరంభాతురైః |
శంభుసుతమారాధితం కృతిసంభవాయ చ కామిభి-
-ర్వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౨౩ ||

స్తౌమి భూతగణేశ్వరం సప్రేమమాత్మస్తుతిపరే
కామితప్రదమర్థినే ధృతసోమమభయదమాశ్వినే |
శ్రీమతా నవరాత్రదీక్షోద్దామవైభవభావితం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౨౪ ||

ఆయురారోగ్యాదికామితదాయినం ప్రతిహాయనం
శ్రేయసే సర్వైర్యుగాదౌ భూయసే సంభావితమ్ |
కాయజీవవియోగ కాలాపాయహరమంత్రేశ్వరం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౨౫ ||

వైరిషట్కనిరాసకం కామారికామితజీవితం
శౌరిచింతాహారకం కృతనారికేలాహారకమ్ |
దూరనిర్జితపాతకం సంసారసాగరసేతుకం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౨౬ ||

కాలకాలకలాభవం కలికాలికాఘవిరోధినం
మూలభూతమముష్యజగతః శ్రీలతోపఘ్నాయితమ్ |
కీలకం మంత్రాదిసిద్ధేః పాలకం మునిసంతతే-
-ర్వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౨౭ ||

భావుకారంభావసరసంభావితం భర్గేప్సితం
సేవకావనదీక్షితం సహభావమోజస్తేజసోః |
పావనం దేవేషు సామస్తావకేష్టవిధాయకం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౨౮ ||

కాశికాపురకలితనివసతిమీశమస్మచ్చేతసః
పాశిశిక్షాపారవశ్యవినాశకం శశిభాసకమ్ |
కేశవాదిసమర్చితం గౌరీశగుప్తమహాధనం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౨౯ ||

పేషకం పాపస్య దుర్జనశోషకం సువిశేషకం
పోషకం సుజనస్య సుందరవేషకం నిర్దోషకమ్ |
మూషకం త్వధిరుహ్య భక్తమనీషిత ప్రతిపాదకం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౩౦ ||

వాసవాదిసురార్చితం కృతవాసుదేవాభీప్సితం
భాసమానమురుప్రభాభిరుపాసకాధికసౌహృదమ్ |
హ్రాసకం దురహంకృతేర్నిర్యాసకం రక్షస్తతే-
-ర్వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౩౧ ||

బాహులేయగురుం త్రయీ యం ప్రాహ సర్వగణేశ్వరం
గూహితం మునిమానసైరవ్యాహతాధికవైభవమ్ |
ఆహితాగ్నిహితం మనీషిభిరూహితం సర్వత్ర తం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౩౨ ||

కేళిజితసురశాఖినం సురపాలపూజితపాదుకం
వ్యాళపరిబృఢ కంకణం భక్తాళిరక్షణదీక్షితమ్ |
కాళికాతనయం కళానిధిమౌళిమామ్నాయస్తుతం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౩౩ ||

దక్షిణేన సురేషు దుర్జనశిక్షణేషు పటీయసా
రక్షసామపనోదకేన మహోక్షవాహప్రేయసా |
రక్షితా వయమక్షరాష్టకలక్షజపతో యేన వై
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౩౪ ||

రత్నగర్భగణేశ్వరస్తుతి నూత్నపద్యతతిం పఠే-
-ద్యత్నవాన్యః ప్రతిదినం ద్రాక్ప్రత్నవాక్సదృశార్థదామ్ |
రత్నరుక్మసుఖోచ్ఛ్రయం సాపత్నవిరహితమాప్నుయా-
-ద్వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || ౩౫ ||

సిద్ధినాయకసంస్తుతిం సిద్ధాంతి సుబ్రహ్మణ్యహృ-
-చ్ఛుద్ధయే సముదీరితాం వాగ్బుద్ధిబలసందాయినీమ్ |
సిద్ధయే పఠతానువాసరమీప్సితస్య మనీషిణః
శ్రద్ధయా నిర్నిఘ్నసంపద్వృద్ధిరపి భవితా యతః || ౩౬ ||

ఇతి శ్రీసుబ్రహ్మణ్యయోగివిరచితం రత్నగర్భ గణేశ విలాస స్తుతిః |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed