Sri Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stuti – ಶ್ರೀ ರತ್ನಗರ್ಭ ಗಣೇಶ ವಿಲಾಸ ಸ್ತುತಿಃ


ವಾಮದೇವತನೂಭವಂ ನಿಜವಾಮಭಾಗಸಮಾಶ್ರಿತಂ
ವಲ್ಲಭಾಮಾಶ್ಲಿಷ್ಯ ತನ್ಮುಖವಲ್ಗುವೀಕ್ಷಣದೀಕ್ಷಿತಮ್ |
ವಾತನಂದನ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥವಿಧಾಯಿನಂ ಸುಖದಾಯಿನಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೧ ||

ಕಾರಣಂ ಜಗತಾಂ ಕಲಾಧರಧಾರಿಣಂ ಶುಭಕಾರಿಣಂ
ಕಾಯಕಾಂತಿ ಜಿತಾರುಣಂ ಕೃತಭಕ್ತಪಾಪವಿದಾರಿಣಮ್ |
ವಾದಿವಾಕ್ಸಹಕಾರಿಣಂ ವಾರಾಣಸೀಸಂಚಾರಿಣಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೨ ||

ಮೋಹಸಾಗರತಾರಕಂ ಮಾಯಾವಿಕುಹನಾವಾರಕಂ
ಮೃತ್ಯುಭಯಪರಿಹಾರಕಂ ರಿಪುಕೃತ್ಯದೋಷನಿವಾರಕಮ್ |
ಪೂಜಕಾಶಾಪೂರಕಂ ಪುಣ್ಯಾರ್ಥಸತ್ಕೃತಿಕಾರಕಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೩ ||

ಆಖುದೈತ್ಯರಥಾಂಗಮರುಣಮಯೂಖಮರ್ಥಿ ಸುಖಾರ್ಥಿನಂ
ಶೇಖರೀಕೃತ ಚಂದ್ರರೇಖಮುದಾರಸುಗುಣಮದಾರುಣಮ್ |
ಶ್ರೀಖನಿಂ ಶ್ರಿತಭಕ್ತನಿರ್ಜರಶಾಖಿನಂ ಲೇಖಾವನಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೪ ||

ತುಂಗಮೂಷಕವಾಹನಂ ಸುರಪುಂಗವಾರಿ ವಿಮೋಹನಂ
ಮಂಗಳಾಯತನಂ ಮಹಾಜನಭೃಂಗಶಾಂತಿವಿಧಾಯಿನಮ್ |
ಅಂಗಜಾಂತಕನಂದನಂ ಸುಖಭೃಂಗಪದ್ಮೋದಂಚನಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೫ ||

ರಾಘವೇಶ್ವರರಕ್ಷಕಂ ರಕ್ಷೌಘಶಿಕ್ಷಣದಕ್ಷಕಂ
ಶ್ರೀಘನಂ ಶ್ರಿತಮೌನಿವಚನಾಮೋಘತಾಸಂಪಾದನಮ್ |
ಶ್ಲಾಘನೀಯದಯಾಗುಣಂ ಮಘವತ್ತಪಃ ಫಲಪೂರಣಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೬ ||

ಕಂಚನಶ್ಚ್ಯುತಿಗೋಪ್ಯಭಾವಮಕಿಂಚನಾಂಶ್ಚ ದಯಾರಸೈಃ
ಸಿಂಚತಾ ನಿಜವೀಕ್ಷಣೇನ ಸಮಂಚಿತಾರ್ಥಸುಖಾಸ್ಪದಮ್ |
ಪಂಚವಕ್ತ್ರಸುತಂ ಸುರದ್ವಿಡ್ವಂಚನಾಧೃತ ಕೌಶಲಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೭ ||

ಯಚ್ಛತಕ್ರತುಕಾಮಿತಂ ಪ್ರಾಯಚ್ಛದರ್ಚಿತಮಾದರಾ-
-ದ್ಯಚ್ಛತಚ್ಛದಸಾಮ್ಯಮನ್ವನುಗಚ್ಛತೀಚ್ಛತಿ ಸೌಹೃದಮ್ |
ತಚ್ಛುಭಂಯುಕರಾಂಬುಜಂ ತವ ದಿಕ್ಪತಿಶ್ರಿಯಮರ್ಥಿನೇ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೮ ||

ರಾಜರಾಜ ಕಿರೀಟಕೋಟಿ ವಿರಾಜಮಾನ ಮಣಿಪ್ರಭಾ
ಪುಂಜರಂಜಿತಮಂಜುಲಾಂಘ್ರಿ ಸರೋಜಮಜ ವೃಜಿನಾಪಹಮ್ |
ಭಂಜಕಂ ದಿವಿಷದ್ದ್ವಿಷಾಮನುರಂಜಕಂ ಮುನಿಸಂತತೇ-
-ರ್ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೯ ||

ಶಿಷ್ಟಕಷ್ಟನಿಬರ್ಹಣಂ ಸುರಜುಷ್ಟನಿಜಪದವಿಷ್ಟರಂ
ದುಷ್ಟಶಿಕ್ಷಣಧೂರ್ವಹಂ ಮುನಿಪುಷ್ಟಿತುಷ್ಟೀಷ್ಟಪ್ರದಮ್ |
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಸುತಂ ಸುಕರುಣಾವಿಷ್ಟಮವಿನಷ್ಟಾದರಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೧೦ ||

ಶುಂಠಶುಷ್ಕ ವಿತರ್ಕಹರಣಾಕುಂಠಶಕ್ತಿದಮರ್ಥಿನೇ
ಶಾಠ್ಯವಿರಹಿತವಿತರಣಂ ಶ್ರೀಕಂಠಕೃತಸಂಭಾಷಣಮ್ |
ಕಾಠಕಶ್ರುತಿಗೋಚರಂ ಕೃತಮಾಠಪತ್ಯಪರೀಕ್ಷಣಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೧೧ ||

ಪುಂಡರೀಕಕೃತಾನನಂ ಶಶಿಖಂಡಕಲಿತಶಿಖಂಡಕಂ
ಕುಂಡಲೀಶ್ವರಮಂಡಿತೋದರಮಂಡಜೇಶಾಭೀಷ್ಟದಮ್ |
ದಂಡಪಾಣಿಭಯಾಪಹಂ ಮುನಿಮಂಡಲೀ ಪರಿಮಂಡನಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೧೨ ||

ಗೂಢಮಾಮ್ನಾಯಾಶಯಂ ಪರಿಲೀಢಮರ್ಥಿಮನೋರಥೈ-
-ರ್ಗಾಢಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟಂ ಗಿರೀಶ ಗಿರೀಶಜಾಭ್ಯಾಂ ಸಾದರಮ್ |
ಪ್ರೌಢಸರಸಕವಿತ್ವಸಿದ್ಧಿದ ಮೂಢನಿಜಭಕ್ತಾವನಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೧೩ ||

ಪಾಣಿಧೃತಪಾಶಾಂಕುಶಂ ಗೀರ್ವಾಣಗಣಸಂದರ್ಶಕಂ
ಶೋಣದೀಧಿತಿಮಪ್ರಮೇಯಮಪರ್ಣಯಾ ಪರಿಪೋಷಿತಮ್ |
ಕಾಣಖಂಜಕುಣೀಷ್ಟದಂ ವಿಶ್ರಾಣಿತದ್ವಿಜನಾಮಿತಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೧೪ ||

ಭೂತಭವ್ಯಭವದ್ವಿಭುಂ ಪರಿಧೂತಪಾತಕಮೀಶಸಂ-
-ಜಾತಮಂಘ್ರಿ ವಿಲಾಸ ಜಿತಕಂಜಾತಮಜಿತಮರಾತಿಭಿಃ |
ಶೀತರಶ್ಮಿರವೀಕ್ಷಣಂ ನಿರ್ಗೀತಮಾಮ್ನಾಯೋಕ್ತಿಭಿ-
-ರ್ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೧೫ ||

ಪ್ರಾರ್ಥನೀಯಪದಂ ಮಹಾತ್ಮಭಿರರ್ಥಿತಂ ಪುರವೈರಿಣಾ-
-ಽನಾಥವರ್ಗಮನೋರಥಾನಪಿ ಸಾರ್ಥಯಂತಮಹರ್ನಿಶಮ್ |
ಪಾಂಥಸತ್ಪಥದರ್ಶಕಂ ಗಣನಾಥಮಸ್ಮದ್ದೈವತಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೧೬ ||

ಖೇದಶಾಮಕಸುಚರಿತಂ ಸ್ವಾಭೇದಬೋಧಕಮದ್ವಯಂ
ಮೋದಹೇತುಗುಣಾಕರಂ ವಾಗ್ವಾದವಿಜಯದಮೈಶ್ವರಮ್ |
ಶ್ರೀಮದನುಪಮಸೌಹೃದಂ ಮದನಾಶಕಂ ರಿಪುಸಂತತೇ-
-ರ್ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೧೭ ||

ಮುಗ್ಧಮೌಗ್ಧ್ಯನಿವರ್ತಕಂ ರುಚಿಮುಗ್ಧಮುರ್ವನುಕಂಪಯಾ
ದಿಗ್ಧಮುದ್ಧೃತ ಪಾದನತ ಜನಮುದ್ಧರಂತಮಿಮಂ ಚ ಮಾಮ್ |
ಶುದ್ಧಚಿತ್ಸುಖವಿಗ್ರಹಂ ಪರಿಶುದ್ಧವೃತ್ತ್ಯಭಿಲಕ್ಷಿತಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೧೮ ||

ಸಾನುಕಂಪಮನಾರತಂ ಮುನಿಮಾನಸಾಬ್ಜಮರಾಲಕಂ
ದೀನದೈನ್ಯವಿನಾಶಕಂ ಸಿತಭಾನುರೇಖಾಶೇಖರಮ್ |
ಗಾನರಸವಿದ್ಗೀತಸುಚರಿತಮೇನಸಾಮಪನೋದಕಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೧೯ ||

ಕೋಪತಾಪನಿರಾಸಕಂ ಸಾಮೀಪ್ಯದಂ ನಿಜಸತ್ಕಥಾ-
-ಲಾಪಿನಾಂ ಮನುಜಾಪಿ ಜನತಾಪಾಪಹರಮಖಿಲೇಶ್ವರಮ್ |
ಸಾಪರಾಧಿಜನಾಯಶಾಪದಮಾಪದಾಮಪಹಾರಕಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೨೦ ||

ರಿಫ್ಫಗೇಷು ಖಗೇಷು ಜಾತೋ ದುಷ್ಫಲಂ ಸಮವಾಪ್ನುಯಾ-
-ತ್ಸತ್ಫಲಾಯ ಗಣೇಶಮರ್ಚತು ನಿಷ್ಫಲಂ ನ ತದರ್ಪಣಮ್ |
ಯಃ ಫಲೀಭೂತಃ ಕ್ರತೂನಾಂ ತತ್ಫಲಾನಾಮೀಶ್ವರಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೨೧ ||

ಅಂಬರಂ ಯದ್ವದ್ವಿನಿರ್ಮಲಮಂಬುದೈರಾಚ್ಛಾದ್ಯತೇ
ಬಿಂಬಭೂತಮಮುಷ್ಯ ಜಗತಃ ಸಾಂಬಸುತಮಜ್ಞಾನತಃ |
ತಂ ಬಹಿಃ ಸಂಗೂಹಿತಂ ಹೇರಂಬಮಾಲಂಬಂ ಸತಾಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೨೨ ||

ದಂಭಕರ್ಮಾಚರಣಕೃತ ಸೌರಂಭಯಾಜಿಮುಖೇ ಮನು-
-ಸ್ತಂಭಕಾರಿಣಮಂಗನಾಕುಚಕುಂಭಪರಿರಂಭಾತುರೈಃ |
ಶಂಭುಸುತಮಾರಾಧಿತಂ ಕೃತಿಸಂಭವಾಯ ಚ ಕಾಮಿಭಿ-
-ರ್ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೨೩ ||

ಸ್ತೌಮಿ ಭೂತಗಣೇಶ್ವರಂ ಸಪ್ರೇಮಮಾತ್ಮಸ್ತುತಿಪರೇ
ಕಾಮಿತಪ್ರದಮರ್ಥಿನೇ ಧೃತಸೋಮಮಭಯದಮಾಶ್ವಿನೇ |
ಶ್ರೀಮತಾ ನವರಾತ್ರದೀಕ್ಷೋದ್ದಾಮವೈಭವಭಾವಿತಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೨೪ ||

ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಾದಿಕಾಮಿತದಾಯಿನಂ ಪ್ರತಿಹಾಯನಂ
ಶ್ರೇಯಸೇ ಸರ್ವೈರ್ಯುಗಾದೌ ಭೂಯಸೇ ಸಂಭಾವಿತಮ್ |
ಕಾಯಜೀವವಿಯೋಗ ಕಾಲಾಪಾಯಹರಮಂತ್ರೇಶ್ವರಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೨೫ ||

ವೈರಿಷಟ್ಕನಿರಾಸಕಂ ಕಾಮಾರಿಕಾಮಿತಜೀವಿತಂ
ಶೌರಿಚಿಂತಾಹಾರಕಂ ಕೃತನಾರಿಕೇಲಾಹಾರಕಮ್ |
ದೂರನಿರ್ಜಿತಪಾತಕಂ ಸಂಸಾರಸಾಗರಸೇತುಕಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೨೬ ||

ಕಾಲಕಾಲಕಲಾಭವಂ ಕಲಿಕಾಲಿಕಾಘವಿರೋಧಿನಂ
ಮೂಲಭೂತಮಮುಷ್ಯಜಗತಃ ಶ್ರೀಲತೋಪಘ್ನಾಯಿತಮ್ |
ಕೀಲಕಂ ಮಂತ್ರಾದಿಸಿದ್ಧೇಃ ಪಾಲಕಂ ಮುನಿಸಂತತೇ-
-ರ್ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೨೭ ||

ಭಾವುಕಾರಂಭಾವಸರಸಂಭಾವಿತಂ ಭರ್ಗೇಪ್ಸಿತಂ
ಸೇವಕಾವನದೀಕ್ಷಿತಂ ಸಹಭಾವಮೋಜಸ್ತೇಜಸೋಃ |
ಪಾವನಂ ದೇವೇಷು ಸಾಮಸ್ತಾವಕೇಷ್ಟವಿಧಾಯಕಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೨೮ ||

ಕಾಶಿಕಾಪುರಕಲಿತನಿವಸತಿಮೀಶಮಸ್ಮಚ್ಚೇತಸಃ
ಪಾಶಿಶಿಕ್ಷಾಪಾರವಶ್ಯವಿನಾಶಕಂ ಶಶಿಭಾಸಕಮ್ |
ಕೇಶವಾದಿಸಮರ್ಚಿತಂ ಗೌರೀಶಗುಪ್ತಮಹಾಧನಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೨೯ ||

ಪೇಷಕಂ ಪಾಪಸ್ಯ ದುರ್ಜನಶೋಷಕಂ ಸುವಿಶೇಷಕಂ
ಪೋಷಕಂ ಸುಜನಸ್ಯ ಸುಂದರವೇಷಕಂ ನಿರ್ದೋಷಕಮ್ |
ಮೂಷಕಂ ತ್ವಧಿರುಹ್ಯ ಭಕ್ತಮನೀಷಿತ ಪ್ರತಿಪಾದಕಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೩೦ ||

ವಾಸವಾದಿಸುರಾರ್ಚಿತಂ ಕೃತವಾಸುದೇವಾಭೀಪ್ಸಿತಂ
ಭಾಸಮಾನಮುರುಪ್ರಭಾಭಿರುಪಾಸಕಾಧಿಕಸೌಹೃದಮ್ |
ಹ್ರಾಸಕಂ ದುರಹಂಕೃತೇರ್ನಿರ್ಯಾಸಕಂ ರಕ್ಷಸ್ತತೇ-
-ರ್ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೩೧ ||

ಬಾಹುಲೇಯಗುರುಂ ತ್ರಯೀ ಯಂ ಪ್ರಾಹ ಸರ್ವಗಣೇಶ್ವರಂ
ಗೂಹಿತಂ ಮುನಿಮಾನಸೈರವ್ಯಾಹತಾಧಿಕವೈಭವಮ್ |
ಆಹಿತಾಗ್ನಿಹಿತಂ ಮನೀಷಿಭಿರೂಹಿತಂ ಸರ್ವತ್ರ ತಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೩೨ ||

ಕೇಳಿಜಿತಸುರಶಾಖಿನಂ ಸುರಪಾಲಪೂಜಿತಪಾದುಕಂ
ವ್ಯಾಳಪರಿಬೃಢ ಕಂಕಣಂ ಭಕ್ತಾಳಿರಕ್ಷಣದೀಕ್ಷಿತಮ್ |
ಕಾಳಿಕಾತನಯಂ ಕಳಾನಿಧಿಮೌಳಿಮಾಮ್ನಾಯಸ್ತುತಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೩೩ ||

ದಕ್ಷಿಣೇನ ಸುರೇಷು ದುರ್ಜನಶಿಕ್ಷಣೇಷು ಪಟೀಯಸಾ
ರಕ್ಷಸಾಮಪನೋದಕೇನ ಮಹೋಕ್ಷವಾಹಪ್ರೇಯಸಾ |
ರಕ್ಷಿತಾ ವಯಮಕ್ಷರಾಷ್ಟಕಲಕ್ಷಜಪತೋ ಯೇನ ವೈ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೩೪ ||

ರತ್ನಗರ್ಭಗಣೇಶ್ವರಸ್ತುತಿ ನೂತ್ನಪದ್ಯತತಿಂ ಪಠೇ-
-ದ್ಯತ್ನವಾನ್ಯಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ದ್ರಾಕ್ಪ್ರತ್ನವಾಕ್ಸದೃಶಾರ್ಥದಾಮ್ |
ರತ್ನರುಕ್ಮಸುಖೋಚ್ಛ್ರಯಂ ಸಾಪತ್ನವಿರಹಿತಮಾಪ್ನುಯಾ-
-ದ್ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ || ೩೫ ||

ಸಿದ್ಧಿನಾಯಕಸಂಸ್ತುತಿಂ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಹೃ-
-ಚ್ಛುದ್ಧಯೇ ಸಮುದೀರಿತಾಂ ವಾಗ್ಬುದ್ಧಿಬಲಸಂದಾಯಿನೀಮ್ |
ಸಿದ್ಧಯೇ ಪಠತಾನುವಾಸರಮೀಪ್ಸಿತಸ್ಯ ಮನೀಷಿಣಃ
ಶ್ರದ್ಧಯಾ ನಿರ್ನಿಘ್ನಸಂಪದ್ವೃದ್ಧಿರಪಿ ಭವಿತಾ ಯತಃ || ೩೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಯೋಗಿವಿರಚಿತಂ ರತ್ನಗರ್ಭ ಗಣೇಶ ವಿಲಾಸ ಸ್ತುತಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed