Sri Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stuti – ஶ்ரீ ரத்நக³ர்ப⁴ க³ணேஶ விளாஸ ஸ்துதி꞉


வாமதே³வதநூப⁴வம் நிஜவாமபா⁴க³ஸமாஶ்ரிதம்
வல்லபா⁴மாஶ்லிஷ்ய தந்முக²வல்கு³வீக்ஷணதீ³க்ஷிதம் ।
வாதநந்த³ந வாஞ்சி²தார்த²விதா⁴யிநம் ஸுக²தா³யிநம்
வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 1 ॥

காரணம் ஜக³தாம் கலாத⁴ரதா⁴ரிணம் ஶுப⁴காரிணம்
காயகாந்தி ஜிதாருணம் க்ருதப⁴க்தபாபவிதா³ரிணம் ।
வாதி³வாக்ஸஹகாரிணம் வாராணஸீஸஞ்சாரிணம்
வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 2 ॥

மோஹஸாக³ரதாரகம் மாயாவிகுஹநாவாரகம்
ம்ருத்யுப⁴யபரிஹாரகம் ரிபுக்ருத்யதோ³ஷநிவாரகம் ।
பூஜகாஶாபூரகம் புண்யார்த²ஸத்க்ருதிகாரகம்
வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 3 ॥

ஆகு²தை³த்யரதா²ங்க³மருணமயூக²மர்தி² ஸுகா²ர்தி²நம்
ஶேக²ரீக்ருத சந்த்³ரரேக²முதா³ரஸுகு³ணமதா³ருணம் ।
ஶ்ரீக²நிம் ஶ்ரிதப⁴க்தநிர்ஜரஶாகி²நம் லேகா²வநம்
வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 4 ॥

துங்க³மூஷகவாஹநம் ஸுரபுங்க³வாரி விமோஹநம்
மங்க³ளாயதநம் மஹாஜநப்⁴ருங்க³ஶாந்திவிதா⁴யிநம் ।
அங்க³ஜாந்தகநந்த³நம் ஸுக²ப்⁴ருங்க³பத்³மோத³ஞ்சநம்
வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 5 ॥

ராக⁴வேஶ்வரரக்ஷகம் ரக்ஷௌக⁴ஶிக்ஷணத³க்ஷகம்
ஶ்ரீக⁴நம் ஶ்ரிதமௌநிவசநாமோக⁴தாஸம்பாத³நம் ।
ஶ்லாக⁴நீயத³யாகு³ணம் மக⁴வத்தப꞉ ப²லபூரணம்
வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 6 ॥

கஞ்சநஶ்ச்யுதிகோ³ப்யபா⁴வமகிஞ்சநாம்ஶ்ச த³யாரஸை꞉
ஸிஞ்சதா நிஜவீக்ஷணேந ஸமஞ்சிதார்த²ஸுகா²ஸ்பத³ம் ।
பஞ்சவக்த்ரஸுதம் ஸுரத்³விட்³வஞ்சநாத்⁴ருத கௌஶலம்
வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 7 ॥

யச்ச²தக்ரதுகாமிதம் ப்ராயச்ச²த³ர்சிதமாத³ரா-
-த்³யச்ச²தச்ச²த³ஸாம்யமந்வநுக³ச்ச²தீச்ச²தி ஸௌஹ்ருத³ம் ।
தச்சு²ப⁴ம்யுகராம்பு³ஜம் தவ தி³க்பதிஶ்ரியமர்தி²நே
வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 8 ॥

ராஜராஜ கிரீடகோடி விராஜமாந மணிப்ரபா⁴
புஞ்ஜரஞ்ஜிதமஞ்ஜுளாங்க்⁴ரி ஸரோஜமஜ வ்ருஜிநாபஹம் ।
ப⁴ஞ்ஜகம் தி³விஷத்³த்³விஷாமநுரஞ்ஜகம் முநிஸந்ததே-
-ர்வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 9 ॥

ஶிஷ்டகஷ்டநிப³ர்ஹணம் ஸுரஜுஷ்டநிஜபத³விஷ்டரம்
து³ஷ்டஶிக்ஷணதூ⁴ர்வஹம் முநிபுஷ்டிதுஷ்டீஷ்டப்ரத³ம் ।
அஷ்டமூர்திஸுதம் ஸுகருணாவிஷ்டமவிநஷ்டாத³ரம்
வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 10 ॥

ஶுண்ட²ஶுஷ்க விதர்கஹரணாகுண்ட²ஶக்தித³மர்தி²நே
ஶாட்²யவிரஹிதவிதரணம் ஶ்ரீகண்ட²க்ருதஸம்பா⁴ஷணம் ।
காட²கஶ்ருதிகோ³சரம் க்ருதமாட²பத்யபரீக்ஷணம்
வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 11 ॥

புண்ட³ரீகக்ருதாநநம் ஶஶிக²ண்ட³கலிதஶிக²ண்ட³கம்
குண்ட³லீஶ்வரமண்டி³தோத³ரமண்ட³ஜேஶாபீ⁴ஷ்டத³ம் ।
த³ண்ட³பாணிப⁴யாபஹம் முநிமண்ட³லீ பரிமண்ட³நம்
வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 12 ॥

கூ³ட⁴மாம்நாயாஶயம் பரிலீட⁴மர்தி²மநோரதை²-
-ர்கா³ட⁴மாஶ்லிஷ்டம் கி³ரீஶ கி³ரீஶஜாப்⁴யாம் ஸாத³ரம் ।
ப்ரௌட⁴ஸரஸகவித்வஸித்³தி⁴த³ மூட⁴நிஜப⁴க்தாவநம்
வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 13 ॥

பாணித்⁴ருதபாஶாங்குஶம் கீ³ர்வாணக³ணஸந்த³ர்ஶகம்
ஶோணதீ³தி⁴திமப்ரமேயமபர்ணயா பரிபோஷிதம் ।
காணக²ஞ்ஜகுணீஷ்டத³ம் விஶ்ராணிதத்³விஜநாமிதம்
வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 14 ॥

பூ⁴தப⁴வ்யப⁴வத்³விபு⁴ம் பரிதூ⁴தபாதகமீஶஸம்-
-ஜாதமங்க்⁴ரி விளாஸ ஜிதகஞ்ஜாதமஜிதமராதிபி⁴꞉ ।
ஶீதரஶ்மிரவீக்ஷணம் நிர்கீ³தமாம்நாயோக்திபி⁴-
-ர்வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 15 ॥

ப்ரார்த²நீயபத³ம் மஹாத்மபி⁴ரர்தி²தம் புரவைரிணா-
-(அ)நாத²வர்க³மநோரதா²நபி ஸார்த²யந்தமஹர்நிஶம் ।
பாந்த²ஸத்பத²த³ர்ஶகம் க³ணநாத²மஸ்மத்³தை³வதம்
வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 16 ॥

கே²த³ஶாமகஸுசரிதம் ஸ்வாபே⁴த³போ³த⁴கமத்³வயம்
மோத³ஹேதுகு³ணாகரம் வாக்³வாத³விஜயத³மைஶ்வரம் ।
ஶ்ரீமத³நுபமஸௌஹ்ருத³ம் மத³நாஶகம் ரிபுஸந்ததே-
-ர்வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 17 ॥

முக்³த⁴மௌக்³த்⁴யநிவர்தகம் ருசிமுக்³த⁴முர்வநுகம்பயா
தி³க்³த⁴முத்³த்⁴ருத பாத³நத ஜநமுத்³த⁴ரந்தமிமம் ச மாம் ।
ஶுத்³த⁴சித்ஸுக²விக்³ரஹம் பரிஶுத்³த⁴வ்ருத்த்யபி⁴லக்ஷிதம்
வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 18 ॥

ஸாநுகம்பமநாரதம் முநிமாநஸாப்³ஜமராளகம்
தீ³நதை³ந்யவிநாஶகம் ஸிதபா⁴நுரேகா²ஶேக²ரம் ।
கா³நரஸவித்³கீ³தஸுசரிதமேநஸாமபநோத³கம்
வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 19 ॥

கோபதாபநிராஸகம் ஸாமீப்யத³ம் நிஜஸத்கதா²-
-லாபிநாம் மநுஜாபி ஜநதாபாபஹரமகி²லேஶ்வரம் ।
ஸாபராதி⁴ஜநாயஶாபத³மாபதா³மபஹாரகம்
வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 20 ॥

ரிப்²ப²கே³ஷு க²கே³ஷு ஜாதோ து³ஷ்ப²லம் ஸமவாப்நுயா-
-த்ஸத்ப²லாய க³ணேஶமர்சது நிஷ்ப²லம் ந தத³ர்பணம் ।
ய꞉ ப²லீபூ⁴த꞉ க்ரதூநாம் தத்ப²லாநாமீஶ்வரம்
வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 21 ॥

அம்ப³ரம் யத்³வத்³விநிர்மலமம்பு³தை³ராச்சா²த்³யதே
பி³ம்ப³பூ⁴தமமுஷ்ய ஜக³த꞉ ஸாம்ப³ஸுதமஜ்ஞாநத꞉ ।
தம் ப³ஹி꞉ ஸங்கூ³ஹிதம் ஹேரம்ப³மாலம்ப³ம் ஸதாம்
வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 22 ॥

த³ம்ப⁴கர்மாசரணக்ருத ஸௌரம்ப⁴யாஜிமுகே² மநு-
-ஸ்தம்ப⁴காரிணமங்க³நாகுசகும்ப⁴பரிரம்பா⁴துரை꞉ ।
ஶம்பு⁴ஸுதமாராதி⁴தம் க்ருதிஸம்ப⁴வாய ச காமிபி⁴-
-ர்வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 23 ॥

ஸ்தௌமி பூ⁴தக³ணேஶ்வரம் ஸப்ரேமமாத்மஸ்துதிபரே
காமிதப்ரத³மர்தி²நே த்⁴ருதஸோமமப⁴யத³மாஶ்விநே ।
ஶ்ரீமதா நவராத்ரதீ³க்ஷோத்³தா³மவைப⁴வபா⁴விதம்
வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 24 ॥

ஆயுராரோக்³யாதி³காமிததா³யிநம் ப்ரதிஹாயநம்
ஶ்ரேயஸே ஸர்வைர்யுகா³தௌ³ பூ⁴யஸே ஸம்பா⁴விதம் ।
காயஜீவவியோக³ காலாபாயஹரமந்த்ரேஶ்வரம்
வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 25 ॥

வைரிஷட்கநிராஸகம் காமாரிகாமிதஜீவிதம்
ஶௌரிசிந்தாஹாரகம் க்ருதநாரிகேலாஹாரகம் ।
தூ³ரநிர்ஜிதபாதகம் ஸம்ஸாரஸாக³ரஸேதுகம்
வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 26 ॥

காலகாலகலாப⁴வம் கலிகாளிகாக⁴விரோதி⁴நம்
மூலபூ⁴தமமுஷ்யஜக³த꞉ ஶ்ரீலதோபக்⁴நாயிதம் ।
கீலகம் மந்த்ராதி³ஸித்³தே⁴꞉ பாலகம் முநிஸந்ததே-
-ர்வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 27 ॥

பா⁴வுகாரம்பா⁴வஸரஸம்பா⁴விதம் ப⁴ர்கே³ப்ஸிதம்
ஸேவகாவநதீ³க்ஷிதம் ஸஹபா⁴வமோஜஸ்தேஜஸோ꞉ ।
பாவநம் தே³வேஷு ஸாமஸ்தாவகேஷ்டவிதா⁴யகம்
வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 28 ॥

காஶிகாபுரகலிதநிவஸதிமீஶமஸ்மச்சேதஸ꞉
பாஶிஶிக்ஷாபாரவஶ்யவிநாஶகம் ஶஶிபா⁴ஸகம் ।
கேஶவாதி³ஸமர்சிதம் கௌ³ரீஶகு³ப்தமஹாத⁴நம்
வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 29 ॥

பேஷகம் பாபஸ்ய து³ர்ஜநஶோஷகம் ஸுவிஶேஷகம்
போஷகம் ஸுஜநஸ்ய ஸுந்த³ரவேஷகம் நிர்தோ³ஷகம் ।
மூஷகம் த்வதி⁴ருஹ்ய ப⁴க்தமநீஷித ப்ரதிபாத³கம்
வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 30 ॥

வாஸவாதி³ஸுரார்சிதம் க்ருதவாஸுதே³வாபீ⁴ப்ஸிதம்
பா⁴ஸமாநமுருப்ரபா⁴பி⁴ருபாஸகாதி⁴கஸௌஹ்ருத³ம் ।
ஹ்ராஸகம் து³ரஹங்க்ருதேர்நிர்யாஸகம் ரக்ஷஸ்ததே-
-ர்வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 31 ॥

பா³ஹுலேயகு³ரும் த்ரயீ யம் ப்ராஹ ஸர்வக³ணேஶ்வரம்
கூ³ஹிதம் முநிமாநஸைரவ்யாஹதாதி⁴கவைப⁴வம் ।
ஆஹிதாக்³நிஹிதம் மநீஷிபி⁴ரூஹிதம் ஸர்வத்ர தம்
வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 32 ॥

கேலிஜிதஸுரஶாகி²நம் ஸுரபாலபூஜிதபாது³கம்
வ்யாளபரிப்³ருட⁴ கங்கணம் ப⁴க்தாலிரக்ஷணதீ³க்ஷிதம் ।
காளிகாதநயம் கலாநிதி⁴மௌளிமாம்நாயஸ்துதம்
வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 33 ॥

த³க்ஷிணேந ஸுரேஷு து³ர்ஜநஶிக்ஷணேஷு படீயஸா
ரக்ஷஸாமபநோத³கேந மஹோக்ஷவாஹப்ரேயஸா ।
ரக்ஷிதா வயமக்ஷராஷ்டகலக்ஷஜபதோ யேந வை
வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 34 ॥

ரத்நக³ர்ப⁴க³ணேஶ்வரஸ்துதி நூத்நபத்³யததிம் படே²-
-த்³யத்நவாந்ய꞉ ப்ரதிதி³நம் த்³ராக்ப்ரத்நவாக்ஸத்³ருஶார்த²தா³ம் ।
ரத்நருக்மஸுகோ²ச்ச்²ரயம் ஸாபத்நவிரஹிதமாப்நுயா-
-த்³வாரணாநநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴நநிவாரணம் ॥ 35 ॥

ஸித்³தி⁴நாயகஸம்ஸ்துதிம் ஸித்³தா⁴ந்தி ஸுப்³ரஹ்மண்யஹ்ரு-
-ச்சு²த்³த⁴யே ஸமுதீ³ரிதாம் வாக்³பு³த்³தி⁴ப³லஸந்தா³யிநீம் ।
ஸித்³த⁴யே பட²தாநுவாஸரமீப்ஸிதஸ்ய மநீஷிண꞉
ஶ்ரத்³த⁴யா நிர்நிக்⁴நஸம்பத்³வ்ருத்³தி⁴ரபி ப⁴விதா யத꞉ ॥ 36 ॥

இதி ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யயோகி³விரசிதம் ரத்நக³ர்ப⁴ க³ணேஶ விளாஸ ஸ்துதி꞉ ।


மேலும் ஶ்ரீ கணேஶ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed