Sri Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ಉತ್ತರಪೀಠಿಕ


ಹಯಗ್ರೀವ ಉವಾಚ |
ಇತ್ಯೇತನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಕಥಿತಂ ತೇ ಘಟೋದ್ಭವ |
ರಹಸ್ಯಾನಾಂ ರಹಸ್ಯಂ ಚ ಲಲಿತಾಪ್ರೀತಿದಾಯಕಮ್ || ೧ ||

ಅನೇನ ಸದೃಶಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನ ಭೂತಂ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ |
ಸರ್ವರೋಗಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರವರ್ಧನಮ್ || ೨ ||

ಸರ್ವಾಪಮೃತ್ಯುಶಮನಂ ಕಾಲಮೃತ್ಯುನಿವಾರಣಮ್ |
ಸರ್ವಾಜ್ವರಾರ್ತಿಶಮನಂ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಪ್ರದಾಯಕಮ್ || ೩ ||

ಪುತ್ರಪ್ರದಮಪುತ್ರಾಣಾಂ ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಇದಂ ವಿಶೇಷಾಚ್ಛ್ರೀದೇವ್ಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರೀತಿವಿಧಾಯಕಮ್ || ೪ ||

ಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಲಲಿತೋಪ್ರಾಸ್ತಿತತ್ಪರಃ |
ಪ್ರಾತಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ವಿಧಾನೇನ ಸಂಧ್ಯಾಕರ್ಮ ಸಮಾಪ್ಯ ಚ || ೫ ||

ಪೂಜಾಗೃಹಂ ತತೋ ಗತ್ವಾ ಚಕ್ರರಾಜಂ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ |
ವಿದ್ಯಾಂ ಜಪೇತ್ಸಹಸ್ರಂ ವಾ ತ್ರಿಶತಂ ಶತಮೇವ ವಾ || ೬ ||

ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಮಿದಂ ಪಶ್ಚಾತ್ಪಠೇನ್ನರಃ |
ಜನ್ಮಮಧ್ಯೇ ಸಕೃಚ್ಚಾಪಿ ಯ ಏತತ್ಪಠತೇ ಸುಧೀಃ || ೭ ||

ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಶೃಣು ತ್ವಂ ಕುಂಭಸಂಭವ |
ಗಂಗಾದಿಸರ್ವತೀರ್ಥೇಷು ಯಃ ಸ್ನಾಯಾತ್ಕೋಟಿಜನ್ಮಸು || ೮ ||

ಕೋಟಿಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ಚ ಯಃ ಕುರ್ಯಾದವಿಮುಕ್ತಕೇ |
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ತು ಯೋ ದದ್ಯಾತ್ಕೋಟಿವಾರಂ ರವಿಗ್ರಹೇ || ೯ ||

ಕೋಟಿಂ ಸುವರ್ಣಭಾರಾಣಾಂ ಶ್ರೋತ್ರಿಯೇಷು ದ್ವಿಜನ್ಮಸು |
ಯಃ ಕೋಟಿಂ ಹಯಮೇಧಾನಾಮಾಹರೇದ್ಗಾಂಗರೋಧಸಿ || ೧೦ ||

ಆಚರೇತ್ಕೂಪಕೋಟೀರ್ಯೋ ನಿರ್ಜಲೇ ಮರುಭೂತಲೇ |
ದುರ್ಭಿಕ್ಷೇ ಯಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಕೋಟಿಬ್ರಾಹ್ಮಣಭೋಜನಮ್ || ೧೧ ||

ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಪರಯಾ ಕುರ್ಯಾತ್ಸಹಸ್ರಪರಿವತ್ಸರಾನ್ |
ತತ್ಪುಣ್ಯಂ ಕೋಟಿಗುಣಿತಂ ಭವೇತ್ಪುಣ್ಯಮನುತ್ತಮಮ್ || ೧೨ ||

ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರೇ ನಾಮ್ನೋಽಪ್ಯೇಕಸ್ಯ ಕೀರ್ತನಾತ್ |
ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರೇ ನಾಮೈಕಮಪಿ ಯಃ ಪಠೇತ್ || ೧೩ ||

ತಸ್ಯ ಪಾಪಾನಿ ನಶ್ಯಂತಿ ಮಹಾಂತ್ಯಪಿ ನ ಸಂಶಯಃ |
ನಿತ್ಯಕರ್ಮಾನನುಷ್ಠಾನಾನ್ನಿಷಿದ್ಧಕರಣಾದಪಿ || ೧೪ ||

ಯತ್ಪಾಪಂ ಜಾಯತೇ ಪುಂಸಾಂ ತತ್ಸರ್ವಂ ನಶ್ಯತಿ ಧ್ರುವಮ್ |
ಬಹುನಾತ್ರ ಕಿಮುಕ್ತೇನ ಶೃಣು ತ್ವಂ ಕುಂಭಸಂಭವ || ೧೫ ||

ಅತ್ರೈಕನಾಮ್ನೋ ಯಾ ಶಕ್ತಿಃ ಪಾತಕಾನಾಂ ನಿವರ್ತನೇ |
ತನ್ನಿವರ್ತ್ಯಮಘಂ ಕರ್ತುಂ ನಾಲಂ ಲೋಕಾಶ್ಚತುರ್ದಶ || ೧೬ ||

ಯಸ್ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಪಾಪಹಾನಿಮಭೀಪ್ಸತಿ |
ಸ ಹಿ ಶೀತನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಹಿಮಶೈಲಂ ನಿಷೇವತೇ || ೧೭ ||

ಭಕ್ತೋ ಯಃ ಕೀರ್ತಯೇನ್ನಿತ್ಯಮಿದಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ |
ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಲಲಿತಾದೇವೀ ಪ್ರೀತಾಽಭೀಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ || ೧೮ ||

ಅಕೀರ್ತಯನ್ನಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕಥಂ ಭಕ್ತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ |
ನಿತ್ಯಂ ಸಂಕೀರ್ತನಾಶಕ್ತಃ ಕೀರ್ತಯೇತ್ಪುಣ್ಯವಾಸರೇ || ೧೯ ||

ಸಂಕ್ರಾಂತೌ ವಿಷುವೇ ಚೈವ ಸ್ವಜನ್ಮತ್ರಿತಯೇಽಯನೇ |
ನವಮ್ಯಾಂ ವಾ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ಸಿತಾಯಾಂ ಶುಕ್ರವಾಸರೇ || ೨೦ ||

ಕೀರ್ತಯೇನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಂ ವಿಶೇಷತಃ |
ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಂ ಚಂದ್ರಬಿಂಬೇ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಮ್ || ೨೧ ||

ಪಂಚೋಪಚಾರೈಃ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಪಠೇನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರಕಮ್ |
ಸರ್ವೇರೋಗಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಂ ಚ ವಿಂದತಿ || ೨೨ ||

ಅಯಮಾಯುಷ್ಕರೋ ನಾಮ ಪ್ರಯೋಗಃ ಕಲ್ಪಚೋದಿತಃ |
ಜ್ವರಾರ್ತಂ ಶಿರಸಿ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ || ೨೩ ||

ತತ್‍ಕ್ಷಣಾತ್ಪ್ರಶಮಂ ಯಾತಿ ಶಿರಸ್ತೋದೋ ಜ್ವರೋಽಪಿ ಚ |
ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ವಾ ಭಸ್ಮ ಜಪೇದಿದಮ್ || ೨೪ ||

ತದ್ಭಸ್ಮಧಾರಣಾದೇವ ನಶ್ಯಂತಿ ವ್ಯಾಧಯಃ ಕ್ಷಣಾತ್ |
ಜಲಂ ಸಮ್ಮಂತ್ರ್ಯ ಕುಂಭಸ್ಥಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರತೋ ಮುನೇ || ೨೫ ||

ಅಭಿಷಿಂಚೇದ್ಗ್ರಹಗ್ರಸ್ತಾನ್ಗ್ರಹಾ ನಶ್ಯಂತಿ ತತ್‍ಕ್ಷಣಾತ್ |
ಸುಧಾಸಾಗರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಮ್ || ೨೬ ||

ಯಃ ಪಠೇನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ವಿಷಂ ತಸ್ಯ ವಿನಶ್ಯತಿ |
ವಂಧ್ಯಾನಾಂ ಪುತ್ರಲಾಭಾಯ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಮಂತ್ರಿತಮ್ || ೨೭ ||

ನವನೀತಂ ಪ್ರದದ್ಯಾತ್ತು ಪುತ್ರಲಾಭೋ ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ |
ದೇವ್ಯಾಃ ಪಾಶೇನ ಸಂಬದ್ಧಾಮಾಕೃಷ್ಟಾಮಂಕುಶೇನ ಚ || ೨೮ ||

ಧ್ಯಾತ್ವಾಽಭೀಷ್ಟಾಂ ಸ್ತ್ರಿಯಂ ರಾತ್ರೌ ಜಪೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ |
ಆಯಾತಿ ಸ್ವಸಮೀಪಂ ಸಾ ಯದ್ಯಪ್ಯಂತಃಪುರಂ ಗತಾ || ೨೯ ||

ರಾಜಾಕರ್ಷಣಕಾಮಶ್ಚೇದ್ರಾಜಾವಸಥದಿಙ್ಮುಖಃ |
ತ್ರಿರಾತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇದೇತಚ್ಛ್ರೀದೇವೀಧ್ಯಾನತತ್ಪರಃ || ೩೦ ||

ಸ ರಾಜಾ ಪಾರವಶ್ಯೇನ ತುರಂಗಂ ವಾ ಮತಂಗಜಮ್ |
ಆರುಹ್ಯಾಯಾತಿ ನಿಕಟಂ ದಾಸವತ್ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಚ || ೩೧ ||

ತಸ್ಮೈ ರಾಜ್ಯಂ ಚ ಕೋಶಂ ಚ ದದಾತ್ಯೇವ ವಶಂ ಗತಃ |
ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಯಃ ಕೀರ್ತಯತಿ ನಿತ್ಯಶಃ || ೩೨ ||

ತನ್ಮುಖಾಲೋಕಮಾತ್ರೇಣ ಮುಹ್ಯೇಲ್ಲೋಕತ್ರಯಂ ಮುನೇ |
ಯಸ್ತ್ವಿದಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಸಕೃತ್ಪಠತಿ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ || ೩೩ ||

ತಸ್ಯ ಯೇ ಶತ್ರವಸ್ತೇಷಾಂ ನಿಹಂತಾ ಶರಭೇಶ್ವರಃ |
ಯೋ ವಾಽಭಿಚಾರಂ ಕುರುತೇ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಪಾಠಕೇ || ೩೪ ||

ನಿವರ್ತ್ಯ ತತ್ಕ್ರಿಯಾಂ ಹನ್ಯಾತ್ತಂ ವೈ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ಸ್ವಯಮ್ |
ಯೇ ಕ್ರೂರದೃಷ್ಟ್ಯಾ ವೀಕ್ಷಂತೇ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಪಾಠಕಮ್ || ೩೫ ||

ತಾನಂಧಾನ್ಕುರುತೇ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಸ್ವಯಂ ಮಾರ್ತಾಂಡಭೈರವಃ |
ಧನಂ ಯೋ ಹರತೇ ಚೋರೈರ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರಜಾಪಿನಃ || ೩೬ ||

ಯತ್ರ ಕುತ್ರ ಸ್ಥಿತಂ ವಾಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೋ ನಿಹಂತಿ ತಮ್ |
ವಿದ್ಯಾಸು ಕುರುತೇ ವಾದಂ ಯೋ ವಿದ್ವಾನ್ನಾಮಜಾಪಿನಾ || ೩೭ ||

ತಸ್ಯ ವಾಕ್ ಸ್ತಂಭನಂ ಸದ್ಯಃ ಕರೋತಿ ನಕುಲೇಶ್ವರೀ |
ಯೋ ರಾಜಾ ಕುರುತೇ ವೈರಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಜಾಪಿನಾ || ೩೮ ||

ಚತುರಂಗಬಲಂ ತಸ್ಯ ದಂಡಿನೀ ಸಂಹಾರೇತ್ಸ್ವಯಮ್ |
ಯಃ ಪಠೇನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಷಣ್ಮಾಸಂ ಭಕ್ತಿಸಂಯುತಃ || ೩೯ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚಾಂಚಲ್ಯರಹಿತಾ ಸದಾ ತಿಷ್ಠತಿ ತದ್ಗೃಹೇ |
ಮಾಸಮೇಕಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ತ್ರಿವಾರಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ || ೪೦ ||

ಭಾರತೀ ತಸ್ಯ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರೇ ರಂಗೇ ನೃತ್ಯತಿ ನಿತ್ಯಶಃ |
ಯಸ್ತ್ವೇಕವಾರಂ ಪಠತಿ ಪಕ್ಷಮಾತ್ರಮತಂದ್ರಿತಃ || ೪೧ ||

ಮುಹ್ಯಂತಿ ಕಾಮವಶಗಾ ಮೃಗಾಕ್ಷ್ಯಸ್ತಸ್ಯ ವೀಕ್ಷಣಾತ್ |
ಯಃ ಪಠೇನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಜನ್ಮಮಧ್ಯೇ ಸಕೃನ್ನರಃ || ೪೨ ||

ತದ್ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರಾಃ ಸರ್ವೇ ಮುಚ್ಯಂತೇ ಸರ್ವಕಿಲ್ಬಿಷೈಃ |
ಯೋ ವೇತ್ತಿ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ತಸ್ಮೈ ದೇಯಂ ದ್ವಿಜನ್ಮನೇ || ೪೩ ||

ಅನ್ನಂ ವಸ್ತ್ರಂ ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ನಾನ್ಯೇಭ್ಯಸ್ತು ಕದಾಚನ |
ಶ್ರೀಮಂತ್ರರಾಜಂ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ಶ್ರೀಚಕ್ರಂ ಯಃ ಸಮರ್ಚತಿ || ೪೪ ||

ಯಃ ಕೀರ್ತಯತಿ ನಾಮಾನಿ ತಂ ಸತ್ಪಾತ್ರಂ ವಿದುರ್ಬುಧಾಃ |
ತಸ್ಮೈ ದೇಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಶ್ರೀದೇವೀಪ್ರೀತಿಮಿಚ್ಛತಾ || ೪೫ ||

ನ ಕೀರ್ತಯತಿ ನಾಮಾನಿ ಮಂತ್ರರಾಜಂ ನ ವೇತ್ತಿ ಯಃ |
ಪಶುತುಲ್ಯಃ ಸ ವಿಜ್ಞೇಯಸ್ತಸ್ಮೈ ದತ್ತಂ ನಿರರ್ಥಕಮ್ || ೪೬ ||

ಪರೀಕ್ಷ್ಯ ವಿದ್ಯಾವಿದುಷಸ್ತೇಭ್ಯೋ ದದ್ಯಾದ್ವಿಚಕ್ಷಣಃ |
ಶ್ರೀಮಂತ್ರರಾಜಸದೃಶೋ ಯಥಾ ಮಂತ್ರೋ ನ ವಿದ್ಯತೇ || ೪೭ ||

ದೇವತಾ ಲಲಿತಾತುಲ್ಯಾ ಯಥಾ ನಾಸ್ತಿ ಘಟೋದ್ಭವ |
ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರತುಲ್ಯಾ ನಾಸ್ತಿ ತಥಾ ಸ್ತುತಿಃ || ೪೮ ||

ಲಿಖಿತ್ವಾ ಪುಸ್ತಕೇ ಯಸ್ತು ನಾಮಸಾಹಸ್ರಮುತ್ತಮಮ್ |
ಸಮರ್ಚಯೇತ್ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತಸ್ಯ ತುಷ್ಯತಿ ಸುಂದರೀ || ೪೯ ||

ಬಹುನಾತ್ರ ಕಿಮುಕ್ತೇನ ಶೃಣು ತ್ವಂ ಕುಂಭಸಂಭವ |
ನಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವತಂತ್ರೇಷು ದೃಶ್ಯತೇ || ೫೦ ||

ತಸ್ಮಾದುಪಾಸಕೋ ನಿತ್ಯಂ ಕೀರ್ತಯೇದಿದಮಾದರಾತ್ |
ಏಭಿರ್ನಾಮಸಹಸ್ರೈಸ್ತು ಶ್ರೀಚಕ್ರಂ ಯೋಽರ್ಚಯೇತ್ಸಕೃತ್ || ೫೧ ||

ಪದ್ಮೈರ್ವಾ ತುಲಸೀಪುಷ್ಪೈಃ ಕಲ್ಹಾರೈರ್ವಾ ಕದಂಬಕೈಃ |
ಚಂಪಕೈರ್ಜಾತಿಕುಸುಮೈರ್ಮಲ್ಲಿಕಾಕರವೀರಕೈಃ || ೫೨ ||

ಉತ್ಪಲೈರ್ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈರ್ವಾ ಕುಂದಕೇಸರಪಾಟಲೈಃ |
ಅನ್ಯೈಃ ಸುಗಂಧಿಕುಸುಮೈಃ ಕೇತಕೀಮಾಧವೀಮುಖೈಃ || ೫೩ ||

ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ವಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಸಾ ವೇತ್ತಿ ಲಲಿತಾದೇವೀ ಸ್ವಚಕ್ರಾರ್ಚನಜಂ ಫಲಮ್ || ೫೪ ||

ಅನ್ಯೇ ಕಥಂ ವಿಜಾನೀಯುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾಃ ಸ್ವಲ್ಪಮೇಧಸಃ |
ಪ್ರತಿಮಾಸಂ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಮೇಭಿರ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕೈಃ || ೫೫ ||

ರಾತ್ರೌ ಯಶ್ಚಕ್ರರಾಜಸ್ಥಾಮರ್ಚಯೇತ್ಪರದೇವತಾಮ್ |
ಸ ಏವ ಲಲಿತಾರೂಪಸ್ತದ್ರೂಪಾ ಲಲಿತಾ ಸ್ವಯಮ್ || ೫೬ ||

ನ ತಯೋರ್ವಿದ್ಯತೇ ಭೇದೋ ಭೇದಕೃತ್ಪಾಪಕೃದ್ಭವೇತ್ |
ಮಹಾನವಮ್ಯಾಂ ಯೋ ಭಕ್ತಃ ಶ್ರೀದೇವೀಂ ಚಕ್ರಮಧ್ಯಗಾಮ್ || ೫೭ ||

ಅರ್ಚಯೇನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರೈಸ್ತಸ್ಯ ಮುಕ್ತಿಃ ಕರೇ ಸ್ಥಿತಾ |
ಯಸ್ತು ನಾಮಸಹಸ್ರೇಣ ಶುಕ್ರವಾರೇ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ || ೫೮ ||

ಚಕ್ರರಾಜೇ ಮಹಾದೇವೀಂ ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ಶೃಣು |
ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ಯೇಹ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯಸಂಯುತಃ || ೫೯ ||

ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿಸಂಯುಕ್ತೋ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಭೋಗಾನ್ಯಥೇಪ್ಸಿತಾನ್ |
ಅಂತೇ ಶ್ರೀಲಲಿತಾದೇವ್ಯಾಃ ಸಾಯುಜ್ಯಮತಿದುರ್ಲಭಮ್ || ೬೦ ||

ಪ್ರಾರ್ಥನೀಯಂ ಶಿವಾದ್ಯೈಶ್ಚ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯೇವ ನ ಸಂಶಯಃ |
ಯಃ ಸಹಸ್ರಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಮೇಭಿರ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕೈಃ || ೬೧ ||

ಸಮರ್ಚ್ಯ ಭೋಜಯೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಾಯಸಾಪೂಪಷಡ್ರಸೈಃ |
ತಸ್ಮೈ ಪ್ರೀಣಾತಿ ಲಲಿತಾ ಸ್ವಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ || ೬೨ ||

ನ ತಸ್ಯ ದುರ್ಲಭಂ ವಸ್ತು ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ವಿದ್ಯತೇ |
ನಿಷ್ಕಾಮಃ ಕೀರ್ತಯೇದ್ಯಸ್ತು ನಾಮಸಾಹಸ್ರಮುತ್ತಮಮ್ || ೬೩ ||

ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಮವಾಪ್ನೋತಿ ಯೇನ ಮುಚ್ಯೇತ ಬಂಧನಾತ್ |
ಧನಾರ್ಥೀ ಧನಮಾಪ್ನೋತಿ ಯಶೋಽರ್ಥೀ ಚಾಪ್ನುಯಾದ್ಯಶಃ || ೬೪ ||

ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಚಾಪ್ನುಯಾದ್ವಿದ್ಯಾಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಕೀರ್ತನಾತ್ |
ನಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭೋಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದಂ ಮುನೇ || ೬೫ ||

ಕೀರ್ತನೀಯಮಿದಂ ತಸ್ಮಾದ್ಭೋಗಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಭಿರ್ನರೈಃ |
ಚತುರಾಶ್ರಮನಿಷ್ಠೈಶ್ಚ ಕೀರ್ತನೀಯಮಿದಂ ಸದಾ || ೬೬ ||

ಸ್ವಧರ್ಮಸಮನುಷ್ಠಾನವೈಕಲ್ಯಪರಿಪೂರ್ತಯೇ |
ಕಲೌ ಪಾಪೈಕಬಹುಲೇ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನವರ್ಜಿತೇ || ೬೭ ||

ನಾಮಸಂಕೀರ್ತನಂ ಮುಕ್ತ್ವಾ ನೃಣಾಂ ನಾನ್ಯತ್ಪರಾಯಣಮ್ |
ಲೌಕಿಕಾದ್ವಚನಾನ್ಮುಖ್ಯಂ ವಿಷ್ಣುನಾಮಾನುಕೀರ್ತನಮ್ || ೬೮ ||

ವಿಷ್ಣುನಾಮಾಸಹಸ್ರಾಚ್ಚ ಶಿವನಾಮೈಕಮುತ್ತಮಮ್ |
ಶಿವನಾಮಸಹಸ್ರಾಚ್ಚ ದೇವ್ಯಾ ನಾಮೈಕಮುತ್ತಮಮ್ || ೬೯ ||

ದೇವೀನಾಮಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕೋಟಿಶಃ ಸಂತಿ ಕುಂಭಜ |
ತೇಷು ಮುಖ್ಯಂ ದಶವಿಧಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಮುಚ್ಯತೇ || ೭೦ ||

ಗಂಗಾ ಭವಾನೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಕಾಳೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸರಸ್ವತೀ |
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ಬಾಲಾ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಲಲಿತಾ ದಶ || ೭೧ ||

ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಮಿದಂ ಶಸ್ತಂ ದಶಸ್ವಪಿ |
ತಸ್ಮಾತ್ಸಂಕೀರ್ತಯೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಕಲಿದೋಷನಿವೃತ್ತಯೇ || ೭೨ ||

ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀಮಾತೃನಾಮೇತಿ ನ ಜಾನಂತಿ ವಿಮೋಹಿತಾಃ |
ವಿಷ್ಣುನಾಮಪರಾಃ ಕೇಚಿಚ್ಛಿವನಾಮಪರಾಃ ಪರೇ || ೭೩ ||

ನ ಕಶ್ಚಿದಪಿ ಲೋಕೇಷು ಲಲಿತಾನಾಮತತ್ಪರಃ |
ಯೇನಾನ್ಯದೇವತಾನಾಮ ಕೀರ್ತಿತಂ ಜನ್ಮಕೋಟಿಷು || ೭೪ ||

ತಸ್ಯೈವ ಭವತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಶ್ರೀದೇವೀನಾಮಕೀರ್ತನೇ |
ಚರಮೇ ಜನ್ಮನಿ ಯಥಾ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೋಪಾಸಕೋ ಭವೇತ್ || ೭೫ ||

ನಾಮಸಾಹಸ್ರಪಾಠಶ್ಚ ತಥಾ ಚರಮಜನ್ಮನಿ |
ಯಥೈವ ವಿರಳಾ ಲೋಕೇ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾರಾಜವೇದಿನಃ || ೭೬ ||

ತಥೈವ ವಿರಲೋ ಗುಹ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಪಾಠಕಃ |
ಮಂತ್ರರಾಜಜಪಶ್ಚೈವ ಚಕ್ರರಾಜಾರ್ಚನಂ ತಥಾ || ೭೭ ||

ರಹಸ್ಯನಾಮಪಾಠಶ್ಚ ನಾಲ್ಪಸ್ಯ ತಪಸಃ ಫಲಮ್ |
ಅಪಠನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಪ್ರೀಣಯೇದ್ಯೋ ಮಹೇಶ್ವರೀಮ್ || ೭೮ ||

ಸ ಚಕ್ಷುಷಾ ವಿನಾ ರೂಪಂ ಪಶ್ಯೇದೇವ ವಿಮೂಢಧೀಃ |
ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಯಃ ಸಿದ್ಧಿಕಾಮುಕಃ || ೭೯ ||

ಸ ಭೋಜನಂ ವಿನಾ ನೂನಂ ಕ್ಷುನ್ನಿವೃತ್ತಿಮಭೀಪ್ಸತಿ |
ಯೋ ಭಕ್ತೋ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯಾಃ ಸ ನಿತ್ಯಂ ಕೀರ್ತಯೇದಿದಮ್ || ೮೦ ||

ನಾನ್ಯಥಾ ಪ್ರೀಯತೇ ದೇವೀ ಕಲ್ಪಕೋಟಿಶತೈರಪಿ |
ತಸ್ಮಾದ್ರಹಸ್ಯನಾಮಾನಿ ಶ್ರೀಮಾತುಃ ಪ್ರಯತಃ ಪಠೇತ್ || ೮೧ ||

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ರಹಸ್ಯಂ ಕುಂಭಸಂಭವ |
ನಾವಿದ್ಯಾವೇದಿನೇ ಬ್ರೂಯಾನ್ನಾಭಕ್ತಾಯ ಕದಾಚನ || ೮೨ ||

ಯಥೈವ ಗೋಪ್ಯಾ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ತಥಾ ಗೋಪ್ಯಮಿದಂ ಮುನೇ |
ಪಶುತುಲ್ಯೇಷು ನ ಬ್ರೂಯಾಜ್ಜನೇಷು ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ || ೮೩ ||

ಯೋ ದದಾತಿ ವಿಮೂಢಾತ್ಮಾ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾರಹಿತಾಯ ಚ |
ತಸ್ಮೈ ಕುಪ್ಯಂತಿ ಯೋಗಿನ್ಯಃ ಸೋಽನರ್ಥಃ ಸುಮಹಾನ್ ಸ್ಮೃತಃ || ೮೪ ||

ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ತಸ್ಮಾತ್ಸಂಗೋಪಯೇದಿದಮ್ |
ಸ್ವಾತಂತ್ರೇಣ ಮಯಾ ನೋಕ್ತಂ ತವಾಪಿ ಕಲಶೋದ್ಭವ || ೮೫ ||

ಲಲಿತಾಪ್ರೇರಣೇನೈವ ಮಯೋಕ್ತಂ ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ |
ತೇನ ತುಷ್ಟಾ ಮಹಾದೇವೀ ತವಾಭೀಷ್ಟಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯತಿ || ೮೬ ||

ಶ್ರೀಸೂತ ಉವಾಚ |
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಶ್ರೀಹಯಗ್ರೀವೋ ಧ್ಯಾತ್ಯಾ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಮ್ |
ಆನಂದಮಗ್ನಹೃದಯಃ ಸದ್ಯಃ ಪುಲಕಿತೋಽಭವತ್ || ೮೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇ ಉತ್ತರಖಂಡೇ ಶ್ರೀಹಯಗ್ರೀವಾಗಸ್ತ್ಯಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಫಲನಿರೂಪಣಂ ನಾಮ ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed