Sri Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika – ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ர நாம ஸ்தோத்ரம் – உத்தரபீடிகா


ஹயக்³ரீவ உவாச ।
இத்யேதந்நாமஸாஹஸ்ரம் கதி²தம் தே க⁴டோத்³ப⁴வ ।
ரஹஸ்யாநாம் ரஹஸ்யம் ச லலிதாப்ரீதிதா³யகம் ॥ 1 ॥

அநேந ஸத்³ருஶம் ஸ்தோத்ரம் ந பூ⁴தம் ந ப⁴விஷ்யதி ।
ஸர்வரோக³ப்ரஶமநம் ஸர்வஸம்பத்ப்ரவர்த⁴நம் ॥ 2 ॥

ஸர்வாபம்ருத்யுஶமநம் காலம்ருத்யுநிவாரணம் ।
ஸர்வாஜ்வரார்திஶமநம் தீ³ர்கா⁴யுஷ்யப்ரதா³யகம் ॥ 3 ॥

புத்ரப்ரத³மபுத்ராணாம் புருஷார்த²ப்ரதா³யகம் ।
இத³ம் விஶேஷாச்ச்²ரீதே³வ்யா꞉ ஸ்தோத்ரம் ப்ரீதிவிதா⁴யகம் ॥ 4 ॥

ஜபேந்நித்யம் ப்ரயத்நேந லலிதோப்ராஸ்திதத்பர꞉ ।
ப்ராத꞉ ஸ்நாத்வா விதா⁴நேந ஸந்த்⁴யாகர்ம ஸமாப்ய ச ॥ 5 ॥

பூஜாக்³ருஹம் ததோ க³த்வா சக்ரராஜம் ஸமர்சயேத் ।
வித்³யாம் ஜபேத்ஸஹஸ்ரம் வா த்ரிஶதம் ஶதமேவ வா ॥ 6 ॥

ரஹஸ்யநாமஸாஹஸ்ரமித³ம் பஶ்சாத்படே²ந்நர꞉ ।
ஜந்மமத்⁴யே ஸக்ருச்சாபி ய ஏதத்பட²தே ஸுதீ⁴꞉ ॥ 7 ॥

தஸ்ய புண்யப²லம் வக்ஷ்யே ஶ்ருணு த்வம் கும்ப⁴ஸம்ப⁴வ ।
க³ங்கா³தி³ஸர்வதீர்தே²ஷு ய꞉ ஸ்நாயாத்கோடிஜந்மஸு ॥ 8 ॥

கோடிலிங்க³ப்ரதிஷ்டா²ம் ச ய꞉ குர்யாத³விமுக்தகே ।
குருக்ஷேத்ரே து யோ த³த்³யாத்கோடிவாரம் ரவிக்³ரஹே ॥ 9 ॥

கோடிம் ஸுவர்ணபா⁴ராணாம் ஶ்ரோத்ரியேஷு த்³விஜந்மஸு ।
ய꞉ கோடிம் ஹயமேதா⁴நாமாஹரேத்³கா³ங்க³ரோத⁴ஸி ॥ 10 ॥

ஆசரேத்கூபகோடீர்யோ நிர்ஜலே மருபூ⁴தலே ।
து³ர்பி⁴க்ஷே ய꞉ ப்ரதிதி³நம் கோடிப்³ராஹ்மணபோ⁴ஜநம் ॥ 11 ॥

ஶ்ரத்³த⁴யா பரயா குர்யாத்ஸஹஸ்ரபரிவத்ஸரான் ।
தத்புண்யம் கோடிகு³ணிதம் ப⁴வேத்புண்யமநுத்தமம் ॥ 12 ॥

ரஹஸ்யநாமஸாஹஸ்ரே நாம்நோ(அ)ப்யேகஸ்ய கீர்தநாத் ।
ரஹஸ்யநாமஸாஹஸ்ரே நாமைகமபி ய꞉ படே²த் ॥ 13 ॥

தஸ்ய பாபாநி நஶ்யந்தி மஹாந்த்யபி ந ஸம்ஶய꞉ ।
நித்யகர்மாநநுஷ்டா²நாந்நிஷித்³த⁴கரணாத³பி ॥ 14 ॥

யத்பாபம் ஜாயதே பும்ஸாம் தத்ஸர்வம் நஶ்யதி த்⁴ருவம் ।
ப³ஹுநாத்ர கிமுக்தேந ஶ்ருணு த்வம் கும்ப⁴ஸம்ப⁴வ ॥ 15 ॥

அத்ரைகநாம்நோ யா ஶக்தி꞉ பாதகாநாம் நிவர்தநே ।
தந்நிவர்த்யமக⁴ம் கர்தும் நாலம் லோகாஶ்சதுர்த³ஶ ॥ 16 ॥

யஸ்த்யக்த்வா நாமஸாஹஸ்ரம் பாபஹாநிமபீ⁴ப்ஸதி ।
ஸ ஹி ஶீதநிவ்ருத்த்யர்த²ம் ஹிமஶைலம் நிஷேவதே ॥ 17 ॥

ப⁴க்தோ ய꞉ கீர்தயேந்நித்யமித³ம் நாமஸஹஸ்ரகம் ।
தஸ்மை ஶ்ரீலலிதாதே³வீ ப்ரீதா(அ)பீ⁴ஷ்டம் ப்ரயச்ச²தி ॥ 18 ॥

அகீர்தயந்நித³ம் ஸ்தோத்ரம் கத²ம் ப⁴க்தோ ப⁴விஷ்யதி ।
நித்யம் ஸங்கீர்தநாஶக்த꞉ கீர்தயேத்புண்யவாஸரே ॥ 19 ॥

ஸங்க்ராந்தௌ விஷுவே சைவ ஸ்வஜந்மத்ரிதயே(அ)யநே ।
நவம்யாம் வா சதுர்த³ஶ்யாம் ஸிதாயாம் ஶுக்ரவாஸரே ॥ 20 ॥

கீர்தயேந்நாமஸாஹஸ்ரம் பௌர்ணமாஸ்யாம் விஶேஷத꞉ ।
பௌர்ணமாஸ்யாம் சந்த்³ரபி³ம்பே³ த்⁴யாத்வா ஶ்ரீலலிதாம்பி³காம் ॥ 21 ॥

பஞ்சோபசாரை꞉ ஸம்பூஜ்ய படே²ந்நாமஸாஹஸ்ரகம் ।
ஸர்வேரோகா³꞉ ப்ரணஶ்யந்தி தீ³ர்கா⁴யுஷ்யம் ச விந்த³தி ॥ 22 ॥

அயமாயுஷ்கரோ நாம ப்ரயோக³꞉ கல்பசோதி³த꞉ ।
ஜ்வரார்தம் ஶிரஸி ஸ்ப்ருஷ்ட்வா படே²ந்நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 23 ॥

தத்க்ஷணாத்ப்ரஶமம் யாதி ஶிரஸ்தோதோ³ ஜ்வரோ(அ)பி ச ।
ஸர்வவ்யாதி⁴நிவ்ருத்த்யர்த²ம் ஸ்பஷ்ட்வா ப⁴ஸ்ம ஜபேதி³த³ம் ॥ 24 ॥

தத்³ப⁴ஸ்மதா⁴ரணாதே³வ நஶ்யந்தி வ்யாத⁴ய꞉ க்ஷணாத் ।
ஜலம் ஸம்மந்த்ர்ய கும்ப⁴ஸ்த²ம் நாமஸாஹஸ்ரதோ முநே ॥ 25 ॥

அபி⁴ஷிஞ்சேத்³க்³ரஹக்³ரஸ்தாந்க்³ரஹா நஶ்யந்தி தத்க்ஷணாத் ।
ஸுதா⁴ஸாக³ரமத்⁴யஸ்தா²ம் த்⁴யாத்வா ஶ்ரீலலிதாம்பி³காம் ॥ 26 ॥

ய꞉ படே²ந்நாமஸாஹஸ்ரம் விஷம் தஸ்ய விநஶ்யதி ।
வந்த்⁴யாநாம் புத்ரளாபா⁴ய நாமஸாஹஸ்ரமந்த்ரிதம் ॥ 27 ॥

நவநீதம் ப்ரத³த்³யாத்து புத்ரளாபோ⁴ ப⁴வேத்³த்⁴ருவம் ।
தே³வ்யா꞉ பாஶேந ஸம்ப³த்³தா⁴மாக்ருஷ்டாமங்குஶேந ச ॥ 28 ॥

த்⁴யாத்வா(அ)பீ⁴ஷ்டாம் ஸ்த்ரியம் ராத்ரௌ ஜபேந்நாமஸஹஸ்ரகம் ।
ஆயாதி ஸ்வஸமீபம் ஸா யத்³யப்யந்த꞉புரம் க³தா ॥ 29 ॥

ராஜாகர்ஷணகாமஶ்சேத்³ராஜாவஸத²தி³ங்முக²꞉ ।
த்ரிராத்ரம் ய꞉ படே²தே³தச்ச்²ரீதே³வீத்⁴யாநதத்பர꞉ ॥ 30 ॥

ஸ ராஜா பாரவஶ்யேந துரங்க³ம் வா மதங்க³ஜம் ।
ஆருஹ்யாயாதி நிகடம் தா³ஸவத்ப்ரணிபத்ய ச ॥ 31 ॥

தஸ்மை ராஜ்யம் ச கோஶம் ச த³தா³த்யேவ வஶம் க³த꞉ ।
ரஹஸ்யநாமஸாஹஸ்ரம் ய꞉ கீர்தயதி நித்யஶ꞉ ॥ 32 ॥

தந்முகா²லோகமாத்ரேண முஹ்யேல்லோகத்ரயம் முநே ।
யஸ்த்வித³ம் நாமஸாஹஸ்ரம் ஸக்ருத்பட²தி ப⁴க்திமான் ॥ 33 ॥

தஸ்ய யே ஶத்ரவஸ்தேஷாம் நிஹந்தா ஶரபே⁴ஶ்வர꞉ ।
யோ வா(அ)பி⁴சாரம் குருதே நாமஸாஹஸ்ரபாட²கே ॥ 34 ॥

நிவர்த்ய தத்க்ரியாம் ஹந்யாத்தம் வை ப்ரத்யங்கி³ரா ஸ்வயம் ।
யே க்ரூரத்³ருஷ்ட்யா வீக்ஷந்தே நாமஸாஹஸ்ரபாட²கம் ॥ 35 ॥

தாநந்தா⁴ந்குருதே க்ஷிப்ரம் ஸ்வயம் மார்தாண்ட³பை⁴ரவ꞉ ।
த⁴நம் யோ ஹரதே சோரைர்நாமஸாஹஸ்ரஜாபிந꞉ ॥ 36 ॥

யத்ர குத்ர ஸ்தி²தம் வாபி க்ஷேத்ரபாலோ நிஹந்தி தம் ।
வித்³யாஸு குருதே வாத³ம் யோ வித்³வாந்நாமஜாபிநா ॥ 37 ॥

தஸ்ய வாக் ஸ்தம்ப⁴நம் ஸத்³ய꞉ கரோதி நகுலேஶ்வரீ ।
யோ ராஜா குருதே வைரம் நாமஸாஹஸ்ரஜாபிநா ॥ 38 ॥

சதுரங்க³ப³லம் தஸ்ய த³ண்டி³நீ ஸம்ஹாரேத்ஸ்வயம் ।
ய꞉ படே²ந்நாமஸாஹஸ்ரம் ஷண்மாஸம் ப⁴க்திஸம்யுத꞉ ॥ 39 ॥

லக்ஷ்மீஶ்சாஞ்சல்யரஹிதா ஸதா³ திஷ்ட²தி தத்³க்³ருஹே ।
மாஸமேகம் ப்ரதிதி³நம் த்ரிவாரம் ய꞉ படே²ந்நர꞉ ॥ 40 ॥

பா⁴ரதீ தஸ்ய ஜிஹ்வாக்³ரே ரங்கே³ ந்ருத்யதி நித்யஶ꞉ ।
யஸ்த்வேகவாரம் பட²தி பக்ஷமாத்ரமதந்த்³ரித꞉ ॥ 41 ॥

முஹ்யந்தி காமவஶகா³ ம்ருகா³க்ஷ்யஸ்தஸ்ய வீக்ஷணாத் ।
ய꞉ படே²ந்நாமஸாஹஸ்ரம் ஜந்மமத்⁴யே ஸக்ருந்நர꞉ ॥ 42 ॥

தத்³த்³ருஷ்டிகோ³சரா꞉ ஸர்வே முச்யந்தே ஸர்வகில்பி³ஷை꞉ ।
யோ வேத்தி நாமஸாஹஸ்ரம் தஸ்மை தே³யம் த்³விஜந்மநே ॥ 43 ॥

அந்நம் வஸ்த்ரம் த⁴நம் தா⁴ந்யம் நாந்யேப்⁴யஸ்து கதா³சந ।
ஶ்ரீமந்த்ரராஜம் யோ வேத்தி ஶ்ரீசக்ரம் ய꞉ ஸமர்சதி ॥ 44 ॥

ய꞉ கீர்தயதி நாமாநி தம் ஸத்பாத்ரம் விது³ர்பு³தா⁴꞉ ।
தஸ்மை தே³யம் ப்ரயத்நேந ஶ்ரீதே³வீப்ரீதிமிச்ச²தா ॥ 45 ॥

ந கீர்தயதி நாமாநி மந்த்ரராஜம் ந வேத்தி ய꞉ ।
பஶுதுல்ய꞉ ஸ விஜ்ஞேயஸ்தஸ்மை த³த்தம் நிரர்த²கம் ॥ 46 ॥

பரீக்ஷ்ய வித்³யாவிது³ஷஸ்தேப்⁴யோ த³த்³யாத்³விசக்ஷண꞉ ।
ஶ்ரீமந்த்ரராஜஸத்³ருஶோ யதா² மந்த்ரோ ந வித்³யதே ॥ 47 ॥

தே³வதா லலிதாதுல்யா யதா² நாஸ்தி க⁴டோத்³ப⁴வ ।
ரஹஸ்யநாமஸாஹஸ்ரதுல்யா நாஸ்தி ததா² ஸ்துதி꞉ ॥ 48 ॥

லிகி²த்வா புஸ்தகே யஸ்து நாமஸாஹஸ்ரமுத்தமம் ।
ஸமர்சயேத்ஸதா³ ப⁴க்த்யா தஸ்ய துஷ்யதி ஸுந்த³ரீ ॥ 49 ॥

ப³ஹுநாத்ர கிமுக்தேந ஶ்ருணு த்வம் கும்ப⁴ஸம்ப⁴வ ।
நாநேந ஸத்³ருஶம் ஸ்தோத்ரம் ஸர்வதந்த்ரேஷு த்³ருஶ்யதே ॥ 50 ॥

தஸ்மாது³பாஸகோ நித்யம் கீர்தயேதி³த³மாத³ராத் ।
ஏபி⁴ர்நாமஸஹஸ்ரைஸ்து ஶ்ரீசக்ரம் யோ(அ)ர்சயேத்ஸக்ருத் ॥ 51 ॥

பத்³மைர்வா துலஸீபுஷ்பை꞉ கல்ஹாரைர்வா கத³ம்ப³கை꞉ ।
சம்பகைர்ஜாதிகுஸுமைர்மல்லிகாகரவீரகை꞉ ॥ 52 ॥

உத்பலைர்பி³ல்வபத்ரைர்வா குந்த³கேஸரபாடலை꞉ ।
அந்யை꞉ ஸுக³ந்தி⁴குஸுமை꞉ கேதகீமாத⁴வீமுகை²꞉ ॥ 53 ॥

தஸ்ய புண்யப²லம் வக்தும் ந ஶக்நோதி மஹேஶ்வர꞉ ।
ஸா வேத்தி லலிதாதே³வீ ஸ்வசக்ரார்சநஜம் ப²லம் ॥ 54 ॥

அந்யே கத²ம் விஜாநீயுர்ப்³ரஹ்மாத்³யா꞉ ஸ்வல்பமேத⁴ஸ꞉ ।
ப்ரதிமாஸம் பௌர்ணமாஸ்யாமேபி⁴ர்நாமஸஹஸ்ரகை꞉ ॥ 55 ॥

ராத்ரௌ யஶ்சக்ரராஜஸ்தா²மர்சயேத்பரதே³வதாம் ।
ஸ ஏவ லலிதாரூபஸ்தத்³ரூபா லலிதா ஸ்வயம் ॥ 56 ॥

ந தயோர்வித்³யதே பே⁴தோ³ பே⁴த³க்ருத்பாபக்ருத்³ப⁴வேத் ।
மஹாநவம்யாம் யோ ப⁴க்த꞉ ஶ்ரீதே³வீம் சக்ரமத்⁴யகா³ம் ॥ 57 ॥

அர்சயேந்நாமஸாஹஸ்ரைஸ்தஸ்ய முக்தி꞉ கரே ஸ்தி²தா ।
யஸ்து நாமஸஹஸ்ரேண ஶுக்ரவாரே ஸமர்சயேத் ॥ 58 ॥

சக்ரராஜே மஹாதே³வீம் தஸ்ய புண்யப²லம் ஶ்ருணு ।
ஸர்வாந்காமாநவாப்யேஹ ஸர்வஸௌபா⁴க்³யஸம்யுத꞉ ॥ 59 ॥

புத்ரபௌத்ராதி³ஸம்யுக்தோ பு⁴க்த்வா போ⁴கா³ந்யதே²ப்ஸிதான் ।
அந்தே ஶ்ரீலலிதாதே³வ்யா꞉ ஸாயுஜ்யமதிது³ர்லப⁴ம் ॥ 60 ॥

ப்ரார்த²நீயம் ஶிவாத்³யைஶ்ச ப்ராப்நோத்யேவ ந ஸம்ஶய꞉ ।
ய꞉ ஸஹஸ்ரம் ப்³ராஹ்மணாநாமேபி⁴ர்நாமஸஹஸ்ரகை꞉ ॥ 61 ॥

ஸமர்ச்ய போ⁴ஜயேத்³ப⁴க்த்யா பாயஸாபூபஷட்³ரஸை꞉ ।
தஸ்மை ப்ரீணாதி லலிதா ஸ்வஸாம்ராஜ்யம் ப்ரயச்ச²தி ॥ 62 ॥

ந தஸ்ய து³ர்லப⁴ம் வஸ்து த்ரிஷு லோகேஷு வித்³யதே ।
நிஷ்காம꞉ கீர்தயேத்³யஸ்து நாமஸாஹஸ்ரமுத்தமம் ॥ 63 ॥

ப்³ரஹ்மஜ்ஞாநமவாப்நோதி யேந முச்யேத ப³ந்த⁴நாத் ।
த⁴நார்தீ² த⁴நமாப்நோதி யஶோ(அ)ர்தீ² சாப்நுயாத்³யஶ꞉ ॥ 64 ॥

வித்³யார்தீ² சாப்நுயாத்³வித்³யாம் நாமஸாஹஸ்ரகீர்தநாத் ।
நாநேந ஸத்³ருஶம் ஸ்தோத்ரம் போ⁴க³மோக்ஷப்ரத³ம் முநே ॥ 65 ॥

கீர்தநீயமித³ம் தஸ்மாத்³போ⁴க³மோக்ஷார்தி²பி⁴ர்நரை꞉ ।
சதுராஶ்ரமநிஷ்டை²ஶ்ச கீர்தநீயமித³ம் ஸதா³ ॥ 66 ॥

ஸ்வத⁴ர்மஸமநுஷ்டா²நவைகல்யபரிபூர்தயே ।
கலௌ பாபைகப³ஹுளே த⁴ர்மாநுஷ்டா²நவர்ஜிதே ॥ 67 ॥

நாமஸங்கீர்தநம் முக்த்வா ந்ருணாம் நாந்யத்பராயணம் ।
லௌகிகாத்³வசநாந்முக்²யம் விஷ்ணுநாமாநுகீர்தநம் ॥ 68 ॥

விஷ்ணுநாமாஸஹஸ்ராச்ச ஶிவநாமைகமுத்தமம் ।
ஶிவநாமஸஹஸ்ராச்ச தே³வ்யா நாமைகமுத்தமம் ॥ 69 ॥

தே³வீநாமஸஹஸ்ராணி கோடிஶ꞉ ஸந்தி கும்ப⁴ஜ ।
தேஷு முக்²யம் த³ஶவித⁴ம் நாமஸாஹஸ்ரமுச்யதே ॥ 70 ॥

க³ங்கா³ ப⁴வாநீ கா³யத்ரீ காளீ லக்ஷ்மீ꞉ ஸரஸ்வதீ ।
ராஜராஜேஶ்வரீ பா³லா ஶ்யாமளா லலிதா த³ஶ ॥ 71 ॥

ரஹஸ்யநாமஸாஹஸ்ரமித³ம் ஶஸ்தம் த³ஶஸ்வபி ।
தஸ்மாத்ஸங்கீர்தயேந்நித்யம் கலிதோ³ஷநிவ்ருத்தயே ॥ 72 ॥

முக்²யம் ஶ்ரீமாத்ருநாமேதி ந ஜாநந்தி விமோஹிதா꞉ ।
விஷ்ணுநாமபரா꞉ கேசிச்சி²வநாமபரா꞉ பரே ॥ 73 ॥

ந கஶ்சித³பி லோகேஷு லலிதாநாமதத்பர꞉ ।
யேநாந்யதே³வதாநாம கீர்திதம் ஜந்மகோடிஷு ॥ 74 ॥

தஸ்யைவ ப⁴வதி ஶ்ரத்³தா⁴ ஶ்ரீதே³வீநாமகீர்தநே ।
சரமே ஜந்மநி யதா² ஶ்ரீவித்³யோபாஸகோ ப⁴வேத் ॥ 75 ॥

நாமஸாஹஸ்ரபாட²ஶ்ச ததா² சரமஜந்மநி ।
யதை²வ விரளா லோகே ஶ்ரீவித்³யாராஜவேதி³ந꞉ ॥ 76 ॥

ததை²வ விரளோ கு³ஹ்யநாமஸாஹஸ்ரபாட²க꞉ ।
மந்த்ரராஜஜபஶ்சைவ சக்ரராஜார்சநம் ததா² ॥ 77 ॥

ரஹஸ்யநாமபாட²ஶ்ச நால்பஸ்ய தபஸ꞉ ப²லம் ।
அபட²ந்நாமஸாஹஸ்ரம் ப்ரீணயேத்³யோ மஹேஶ்வரீம் ॥ 78 ॥

ஸ சக்ஷுஷா விநா ரூபம் பஶ்யேதே³வ விமூட⁴தீ⁴꞉ ।
ரஹஸ்யநாமஸாஹஸ்ரம் த்யக்த்வா ய꞉ ஸித்³தி⁴காமுக꞉ ॥ 79 ॥

ஸ போ⁴ஜநம் விநா நூநம் க்ஷுந்நிவ்ருத்திமபீ⁴ப்ஸதி ।
யோ ப⁴க்தோ லலிதாதே³வ்யா꞉ ஸ நித்யம் கீர்தயேதி³த³ம் ॥ 80 ॥

நாந்யதா² ப்ரீயதே தே³வீ கல்பகோடிஶதைரபி ।
தஸ்மாத்³ரஹஸ்யநாமாநி ஶ்ரீமாது꞉ ப்ரயத꞉ படே²த் ॥ 81 ॥

இதி தே கதி²தம் ஸ்தோத்ரம் ரஹஸ்யம் கும்ப⁴ஸம்ப⁴வ ।
நாவித்³யாவேதி³நே ப்³ரூயாந்நாப⁴க்தாய கதா³சந ॥ 82 ॥

யதை²வ கோ³ப்யா ஶ்ரீவித்³யா ததா² கோ³ப்யமித³ம் முநே ।
பஶுதுல்யேஷு ந ப்³ரூயாஜ்ஜநேஷு ஸ்தோத்ரமுத்தமம் ॥ 83 ॥

யோ த³தா³தி விமூடா⁴த்மா ஶ்ரீவித்³யாரஹிதாய ச ।
தஸ்மை குப்யந்தி யோகி³ந்ய꞉ ஸோ(அ)நர்த²꞉ ஸுமஹான் ஸ்ம்ருத꞉ ॥ 84 ॥

ரஹஸ்யநாமஸாஹஸ்ரம் தஸ்மாத்ஸங்கோ³பயேதி³த³ம் ।
ஸ்வாதந்த்ரேண மயா நோக்தம் தவாபி கலஶோத்³ப⁴வ ॥ 85 ॥

லலிதாப்ரேரணேநைவ மயோக்தம் ஸ்தோத்ரமுத்தமம் ।
தேந துஷ்டா மஹாதே³வீ தவாபீ⁴ஷ்டம் ப்ரதா³ஸ்யதி ॥ 86 ॥

ஶ்ரீஸூத உவாச ।
இத்யுக்த்வா ஶ்ரீஹயக்³ரீவோ த்⁴யாத்யா ஶ்ரீலலிதாம்பி³காம் ।
ஆநந்த³மக்³நஹ்ருத³ய꞉ ஸத்³ய꞉ புலகிதோ(அ)ப⁴வத் ॥ 87 ॥

இதி ஶ்ரீப்³ரஹ்மாண்ட³புராணே உத்தரக²ண்டே³ ஶ்ரீஹயக்³ரீவாக³ஸ்த்யஸம்வாதே³ ஶ்ரீலலிதாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ர ப²லநிரூபணம் நாம த்ருதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ।


மேலும் ஶ்ரீ லலிதா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed