Sri Lalitha Sahasranamavali – ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரனாமாவளி꞉


ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ॥

ஓம் ஶ்ரீமாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமஹாராஜ்ஞை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமத்ஸிம்ஹாஸநேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் சித³க்³நிகுண்ட³ஸம்பூ⁴தாயை நம꞉ ।
ஓம் தே³வகார்யஸமுத்³யதாயை நம꞉ ।
ஓம் உத்³யத்³பா⁴நுஸஹஸ்ராபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் சதுர்பா³ஹுஸமந்விதாயை நம꞉ ।
ஓம் ராக³ஸ்வரூபபாஶாட்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் க்ரோதா⁴காராங்குஶோஜ்ஜ்வலாயை நம꞉ ।
ஓம் மநோரூபேக்ஷுகோத³ண்டா³யை நம꞉ । 10
ஓம் பஞ்சதந்மாத்ரஸாயகாயை நம꞉ ।
ஓம் நிஜாருணப்ரபா⁴பூரமஜ்ஜத்³ப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லாயை நம꞉ ।
ஓம் சம்பகாஶோகபுந்நாக³ஸௌக³ந்தி⁴கலஸத்கசாயை நம꞉ ।
ஓம் குருவிந்த³மணிஶ்ரேணீகநத்கோடீரமண்டி³தாயை நம꞉ ।
ஓம் அஷ்டமீசந்த்³ரவிப்⁴ராஜத³ளிகஸ்த²லஶோபி⁴தாயை நம꞉ ।
ஓம் முக²சந்த்³ரகலங்காப⁴ம்ருக³நாபி⁴விஶேஷகாயை நம꞉ ।
ஓம் வத³நஸ்மரமாங்க³ல்யக்³ருஹதோரணசில்லிகாயை நம꞉ ।
ஓம் வக்த்ரளக்ஷ்மீபரீவாஹசலந்மீநாப⁴லோசநாயை நம꞉ ।
ஓம் நவசம்பகபுஷ்பாப⁴நாஸாத³ண்ட³விராஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் தாராகாந்திதிரஸ்காரிநாஸாப⁴ரணபா⁴ஸுராயை நம꞉ । 20
ஓம் கத³ம்ப³மஞ்ஜரீக்லுப்தகர்ணபூரமநோஹராயை நம꞉ ।
ஓம் தாடங்கயுக³ளீபூ⁴ததபநோடு³பமண்ட³லாயை நம꞉ ।
ஓம் பத்³மராக³ஶிலாத³ர்ஶபரிபா⁴விகபோலபு⁴வே நம꞉ ।
ஓம் நவவித்³ருமபி³ம்ப³ஶ்ரீந்யக்காரிரத³நச்ச²தா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஶுத்³த⁴வித்³யாங்குராகாரத்³விஜபங்க்தித்³வயோஜ்ஜ்வலாயை நம꞉ ।
ஓம் கர்பூரவீடிகாமோத³ஸமாகர்ஷத்³தி³க³ந்தராயை நம꞉ ।
ஓம் நிஜஸல்லாபமாது⁴ர்யவிநிர்ப⁴ர்த்ஸிதகச்ச²ப்யை நம꞉ ।
ஓம் மந்த³ஸ்மிதப்ரபா⁴பூரமஜ்ஜத்காமேஶமாநஸாயை நம꞉ ।
ஓம் அநாகலிதஸாத்³ருஶ்யசுபு³கஶ்ரீவிராஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் காமேஶப³த்³த⁴மாங்க³ல்யஸூத்ரஶோபி⁴தகந்த⁴ராயை நம꞉ । 30

ஓம் கநகாங்க³த³கேயூரகமநீயபு⁴ஜாந்விதாயை நம꞉ ।
ஓம் ரத்நக்³ரைவேயசிந்தாகலோலமுக்தாப²லாந்விதாயை நம꞉ ।
ஓம் காமேஶ்வரப்ரேமரத்நமணிப்ரதிபணஸ்தந்யை நம꞉ ।
ஓம் நாப்⁴யாளவாலரோமாலிலதாப²லகுசத்³வய்யை நம꞉ ।
ஓம் லக்ஷ்யரோமலதாதா⁴ரதாஸமுந்நேயமத்⁴யமாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்தநபா⁴ரத³ளந்மத்⁴யபட்டப³ந்த⁴வளித்ரயாயை நம꞉ ।
ஓம் அருணாருணகௌஸும்ப⁴வஸ்த்ரபா⁴ஸ்வத்கடீதட்யை நம꞉ ।
ஓம் ரத்நகிங்கிணிகாரம்யரஶநாதா³மபூ⁴ஷிதாயை நம꞉ ।
ஓம் காமேஶஜ்ஞாதஸௌபா⁴க்³யமார்த³வோருத்³வயாந்விதாயை நம꞉ ।
ஓம் மாணிக்யமகுடாகாரஜாநுத்³வயவிராஜிதாயை நம꞉ । 40
ஓம் இந்த்³ரகோ³பபரிக்ஷிப்தஸ்மரதூணாப⁴ஜங்கி⁴காயை நம꞉ ।
ஓம் கூ³ட⁴கூ³ள்பா²யை நம꞉ ।
ஓம் கூர்மப்ருஷ்ட²ஜயிஷ்ணுப்ரபதா³ந்விதாயை நம꞉ ।
ஓம் நக²தீ³தி⁴திஸஞ்ச²ந்நநமஜ்ஜநதமோகு³ணாயை நம꞉ ।
ஓம் பத³த்³வயப்ரபா⁴ஜாலபராக்ருதஸரோருஹாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶிஞ்ஜாநமணிமஞ்ஜீரமண்டி³தஶ்ரீபதா³ம்பு³ஜாயை நம꞉ ।
ஓம் மராளீமந்த³க³மநாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாலாவண்யஶேவத⁴யே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாருணாயை நம꞉ ।
ஓம் அநவத்³யாங்க்³யை நம꞉ । 50
ஓம் ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவாயை நம꞉ ।
ஓம் காமேஶ்வராங்கஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவஸ்வாதீ⁴நவல்லபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுமேருமத்⁴யஶ்ருங்க³ஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமந்நக³ரநாயிகாயை நம꞉ ।
ஓம் சிந்தாமணிக்³ருஹாந்த꞉ஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் பஞ்சப்³ரஹ்மாஸநஸ்தி²தாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாபத்³மாடவீஸம்ஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் கத³ம்ப³வநவாஸிந்யை நம꞉ । 60

ஓம் ஸுதா⁴ஸாக³ரமத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் காமாக்ஷ்யை நம꞉ ।
ஓம் காமதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் தே³வர்ஷிக³ணஸங்கா⁴தஸ்தூயமாநாத்மவைப⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴ண்டா³ஸுரவதோ⁴த்³யுக்தஶக்திஸேநாஸமந்விதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸம்பத்கரீஸமாரூட⁴ஸிந்து⁴ரவ்ரஜஸேவிதாயை நம꞉ ।
ஓம் அஶ்வாரூடா⁴தி⁴ஷ்டி²தாஶ்வகோடிகோடிபி⁴ராவ்ருதாயை நம꞉ ।
ஓம் சக்ரராஜரதா²ரூட⁴ஸர்வாயுத⁴பரிஷ்க்ருதாயை நம꞉ ।
ஓம் கே³யசக்ரரதா²ரூட⁴மந்த்ரிணீபரிஸேவிதாயை நம꞉ ।
ஓம் கிரிசக்ரரதா²ரூட⁴த³ண்ட³நாதா²புரஸ்க்ருதாயை நம꞉ । 70
ஓம் ஜ்வாலாமாலிநிகாக்ஷிப்தவஹ்நிப்ராகாரமத்⁴யகா³யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴ண்ட³ஸைந்யவதோ⁴த்³யுக்தஶக்திவிக்ரமஹர்ஷிதாயை நம꞉ ।
ஓம் நித்யாபராக்ரமாடோபநிரீக்ஷணஸமுத்ஸுகாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴ண்ட³புத்ரவதோ⁴த்³யுக்தபா³லாவிக்ரமநந்தி³தாயை நம꞉ ।
ஓம் மந்த்ரிண்யம்பா³விரசிதவிஷங்க³வத⁴தோஷிதாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶுக்ரப்ராணஹரணவாராஹீவீர்யநந்தி³தாயை நம꞉ ।
ஓம் காமேஶ்வரமுகா²லோககல்பிதஶ்ரீக³ணேஶ்வராயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாக³ணேஶநிர்பி⁴ந்நவிக்⁴நயந்த்ரப்ரஹர்ஷிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴ண்டா³ஸுரேந்த்³ரநிர்முக்தஶஸ்த்ரப்ரத்யஸ்த்ரவர்ஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கராங்கு³ளிநகோ²த்பந்நநாராயணத³ஶாக்ருத்யை நம꞉ । 80
ஓம் மஹாபாஶுபதாஸ்த்ராக்³நிநிர்த³க்³தா⁴ஸுரஸைநிகாயை நம꞉ ।
ஓம் காமேஶ்வராஸ்த்ரநிர்த³க்³த⁴ஸபா⁴ண்டா³ஸுரஶூந்யகாயை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மோபேந்த்³ரமஹேந்த்³ராதி³தே³வஸம்ஸ்துதவைப⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் ஹரநேத்ராக்³நிஸந்த³க்³த⁴காமஸஞ்ஜீவநௌஷத்⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமத்³வாக்³ப⁴வகூடைகஸ்வரூபமுக²பங்கஜாயை நம꞉ ।
ஓம் கண்டா²த⁴꞉கடிபர்யந்தமத்⁴யகூடஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶக்திகூடைகதாபந்நகட்யதோ⁴பா⁴க³தா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் மூலமந்த்ராத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் மூலகூடத்ரயகலேப³ராயை நம꞉ ।
ஓம் குலாம்ருதைகரஸிகாயை நம꞉ । 90

ஓம் குலஸங்கேதபாலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் குலாங்க³நாயை நம꞉ ।
ஓம் குலாந்த꞉ஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் கௌலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் குலயோகி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் அகுலாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸமயாந்த꞉ஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஸமயாசாரதத்பராயை நம꞉ ।
ஓம் மூலாதா⁴ரைகநிலயாயை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மக்³ரந்தி²விபே⁴தி³ந்யை நம꞉ । 100
ஓம் மணிபூராந்தருதி³தாயை நம꞉ ।
ஓம் விஷ்ணுக்³ரந்தி²விபே⁴தி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஆஜ்ஞாசக்ராந்தராளஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் ருத்³ரக்³ரந்தி²விபே⁴தி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ராராம்பு³ஜாரூடா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுதா⁴ஸாராபி⁴வர்ஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் தடில்லதாஸமருச்யை நம꞉ ।
ஓம் ஷட்சக்ரோபரிஸம்ஸ்தி²தாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாஸக்த்யை நம꞉ ।
ஓம் குண்ட³லிந்யை நம꞉ । 110
ஓம் பி³ஸதந்துதநீயஸ்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வாந்யை நம꞉ ।
ஓம் பா⁴வநாக³ம்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வாரண்யகுடா²ரிகாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴த்³ரப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴த்³ரமூர்த்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க்தஸௌபா⁴க்³யதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க்திப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க்திக³ம்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க்திவஶ்யாயை நம꞉ । 120

ஓம் ப⁴யாபஹாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶாம்ப⁴வ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶாரதா³ராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶர்வாண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶர்மதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶாங்கர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீகர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸாத்⁴வ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶரச்சந்த்³ரநிபா⁴நநாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶாதோத³ர்யை நம꞉ । 130
ஓம் ஶாந்திமத்யை நம꞉ ।
ஓம் நிராதா⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் நிரஞ்ஜநாயை நம꞉ ।
ஓம் நிர்லேபாயை நம꞉ ।
ஓம் நிர்மலாயை நம꞉ ।
ஓம் நித்யாயை நம꞉ ।
ஓம் நிராகாராயை நம꞉ ।
ஓம் நிராகுலாயை நம꞉ ।
ஓம் நிர்கு³ணாயை நம꞉ ।
ஓம் நிஷ்களாயை நம꞉ । 140
ஓம் ஶாந்தாயை நம꞉ ।
ஓம் நிஷ்காமாயை நம꞉ ।
ஓம் நிருபப்லவாயை நம꞉ ।
ஓம் நித்யமுக்தாயை நம꞉ ।
ஓம் நிர்விகாராயை நம꞉ ।
ஓம் நிஷ்ப்ரபஞ்சாயை நம꞉ ।
ஓம் நிராஶ்ரயாயை நம꞉ ।
ஓம் நித்யஶுத்³தா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் நித்யபு³த்³தா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் நிரவத்³யாயை நம꞉ । 150

ஓம் நிரந்தராயை நம꞉ ।
ஓம் நிஷ்காரணாயை நம꞉ ।
ஓம் நிஷ்களங்காயை நம꞉ ।
ஓம் நிருபாத⁴யே நம꞉ ।
ஓம் நிரீஶ்வராயை நம꞉ ।
ஓம் நீராகா³யை நம꞉ ।
ஓம் ராக³மத²ந்யை நம꞉ ।
ஓம் நிர்மதா³யை நம꞉ ।
ஓம் மத³நாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் நிஶ்சிந்தாயை நம꞉ । 160
ஓம் நிரஹங்காராயை நம꞉ ।
ஓம் நிர்மோஹாயை நம꞉ ।
ஓம் மோஹநாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் நிர்மமாயை நம꞉ ।
ஓம் மமதாஹந்த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் நிஷ்பாபாயை நம꞉ ।
ஓம் பாபநாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் நிஷ்க்ரோதா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் க்ரோத⁴ஶமந்யை நம꞉ ।
ஓம் நிர்லோபா⁴யை நம꞉ । 170
ஓம் லோப⁴நாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் நி꞉ஸம்ஶயாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ஶயக்⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் நிர்ப⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வநாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் நிர்விகல்பாயை நம꞉ ।
ஓம் நிராபா³தா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் நிர்பே⁴தா³யை நம꞉ ।
ஓம் பே⁴த³நாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் நிர்நாஶாயை நம꞉ । 180

ஓம் ம்ருத்யுமத²ந்யை நம꞉ ।
ஓம் நிஷ்க்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் நிஷ்பரிக்³ரஹாயை நம꞉ ।
ஓம் நிஸ்துலாயை நம꞉ ।
ஓம் நீலசிகுராயை நம꞉ ।
ஓம் நிரபாயாயை நம꞉ ।
ஓம் நிரத்யயாயை நம꞉ ।
ஓம் து³ர்லபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் து³ர்க³மாயை நம꞉ ।
ஓம் து³ர்கா³யை நம꞉ । 190
ஓம் து³꞉க²ஹந்த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுக²ப்ரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் து³ஷ்டதூ³ராயை நம꞉ ।
ஓம் து³ராசாரஶமந்யை நம꞉ ।
ஓம் தோ³ஷவர்ஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸாந்த்³ரகருணாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸமாநாதி⁴கவர்ஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஶக்திமய்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வமங்க³ளாயை நம꞉ । 200
ஓம் ஸத்³க³திப்ரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வமய்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வமந்த்ரஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வயந்த்ராத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வதந்த்ரரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் மநோந்மந்யை நம꞉ ।
ஓம் மாஹேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாதே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாலக்ஷ்ம்யை நம꞉ । 210

ஓம் ம்ருட³ப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாபூஜ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாபாதகநாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாமாயாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாஸத்த்வாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாஶக்த்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாரத்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாபோ⁴கா³யை நம꞉ ।
ஓம் மஹைஶ்வர்யாயை நம꞉ । 220
ஓம் மஹாவீர்யாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாப³லாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாபு³த்³த்⁴யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாஸித்³த்⁴யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாயோகே³ஶ்வரேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாதந்த்ராயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாமந்த்ராயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாயந்த்ராயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாஸநாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாயாக³க்ரமாராத்⁴யாயை நம꞉ । 230
ஓம் மஹாபை⁴ரவபூஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹேஶ்வரமஹாகல்பமஹாதாண்ட³வஸாக்ஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாகாமேஶமஹிஷ்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் சது꞉ஷஷ்ட்யுபசாராட்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் சது꞉ஷஷ்டிகலாமய்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாசது꞉ஷஷ்டிகோடியோகி³நீக³ணஸேவிதாயை நம꞉ ।
ஓம் மநுவித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் சந்த்³ரவித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யகா³யை நம꞉ । 240

ஓம் சாருரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் சாருஹாஸாயை நம꞉ ।
ஓம் சாருசந்த்³ரகலாத⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் சராசரஜக³ந்நாதா²யை நம꞉ ।
ஓம் சக்ரராஜநிகேதநாயை நம꞉ ।
ஓம் பார்வத்யை நம꞉ ।
ஓம் பத்³மநயநாயை நம꞉ ।
ஓம் பத்³மராக³ஸமப்ரபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் பஞ்சப்ரேதாஸநாஸீநாயை நம꞉ ।
ஓம் பஞ்சப்³ரஹ்மஸ்வரூபிண்யை நம꞉ । 250
ஓம் சிந்மய்யை நம꞉ ।
ஓம் பரமாநந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் விஜ்ஞாநக⁴நரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் த்⁴யாநத்⁴யாத்ருத்⁴யேயரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மாத⁴ர்மவிவர்ஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் ஜாக³ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வபந்த்யை நம꞉ ।
ஓம் தைஜஸாத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுப்தாயை நம꞉ । 260
ஓம் ப்ராஜ்ஞாத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் துர்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாவஸ்தா²விவர்ஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்ருஷ்டிகர்த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் கோ³ப்த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் கோ³விந்த³ரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ஹாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ருத்³ரரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் திரோதா⁴நகர்யை நம꞉ । 270

ஓம் ஈஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸதா³ஶிவாயை நம꞉ ।
ஓம் அநுக்³ரஹதா³யை நம꞉ ।
ஓம் பஞ்சக்ருத்யபராயணாயை நம꞉ ।
ஓம் பா⁴நுமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் பை⁴ரவ்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³மாலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் பத்³மாஸநாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³வத்யை நம꞉ ।
ஓம் பத்³மநாப⁴ஸஹோத³ர்யை நம꞉ । 280
ஓம் உந்மேஷநிமிஷோத்பந்நவிபந்நபு⁴வநாவல்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ரஶீர்ஷவத³நாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ரபதே³ நம꞉ ।
ஓம் ஆப்³ரஹ்மகீடஜநந்யை நம꞉ ।
ஓம் வர்ணாஶ்ரமவிதா⁴யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் நிஜாஜ்ஞாரூபநிக³மாயை நம꞉ ।
ஓம் புண்யாபுண்யப²லப்ரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ருதிஸீமந்தஸிந்தூ³ரீக்ருதபாதா³ப்³ஜதூ⁴ளிகாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸகலாக³மஸந்தோ³ஹஶுக்திஸம்புடமௌக்திகாயை நம꞉ । 290
ஓம் புருஷார்த²ப்ரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் பூர்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் போ⁴கி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் பு⁴வநேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் அம்பி³காயை நம꞉ ।
ஓம் அநாதி³நித⁴நாயை நம꞉ ।
ஓம் ஹரிப்³ரஹ்மேந்த்³ரஸேவிதாயை நம꞉ ।
ஓம் நாராயண்யை நம꞉ ।
ஓம் நாத³ரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் நாமரூபவிவர்ஜிதாயை நம꞉ । 300

ஓம் ஹ்ரீங்கார்யை நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரீமத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ருத்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஹேயோபாதே³யவர்ஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ராஜராஜார்சிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ராஜ்ஞை நம꞉ ।
ஓம் ரம்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ராஜீவலோசநாயை நம꞉ ।
ஓம் ரஞ்ஜந்யை நம꞉ ।
ஓம் ரமண்யை நம꞉ । 310
ஓம் ரஸ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ரணத்கிங்கிணிமேக²லாயை நம꞉ ।
ஓம் ரமாயை நம꞉ ।
ஓம் ராகேந்து³வத³நாயை நம꞉ ।
ஓம் ரதிரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் ரதிப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் ரக்ஷாகர்யை நம꞉ ।
ஓம் ராக்ஷஸக்⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ராமாயை நம꞉ ।
ஓம் ரமணலம்படாயை நம꞉ । 320
ஓம் காம்யாயை நம꞉ ।
ஓம் காமகலாரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் கத³ம்ப³குஸுமப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் கல்யாண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஜக³தீகந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் கருணாரஸஸாக³ராயை நம꞉ ।
ஓம் கலாவத்யை நம꞉ ।
ஓம் கலாலாபாயை நம꞉ ।
ஓம் காந்தாயை நம꞉ ।
ஓம் காத³ம்ப³ரீப்ரியாயை நம꞉ । 330

ஓம் வரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் வாமநயநாயை நம꞉ ।
ஓம் வாருணீமத³விஹ்வலாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வாதி⁴காயை நம꞉ ।
ஓம் வேத³வேத்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் விந்த்⁴யாசலநிவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் விதா⁴த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் வேத³ஜநந்யை நம꞉ ।
ஓம் விஷ்ணுமாயாயை நம꞉ ।
ஓம் விளாஸிந்யை நம꞉ । 340
ஓம் க்ஷேத்ரஸ்வரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் க்ஷேத்ரேஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞபாலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் க்ஷயவ்ருத்³தி⁴விநிர்முக்தாயை நம꞉ ।
ஓம் க்ஷேத்ரபாலஸமர்சிதாயை நம꞉ ।
ஓம் விஜயாயை நம꞉ ।
ஓம் விமலாயை நம꞉ ।
ஓம் வந்த்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் வந்தா³ருஜநவத்ஸலாயை நம꞉ ।
ஓம் வாக்³வாதி³ந்யை நம꞉ । 350
ஓம் வாமகேஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் வஹ்நிமண்ட³லவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க்திமத்கல்பலதிகாயை நம꞉ ।
ஓம் பஶுபாஶவிமோசந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ஹ்ருதாஶேஷபாஷண்டா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸதா³சாரப்ரவர்திகாயை நம꞉ ।
ஓம் தாபத்ரயாக்³நிஸந்தப்தஸமாஹ்லாத³நசந்த்³ரிகாயை நம꞉ ।
ஓம் தருண்யை நம꞉ ।
ஓம் தாபஸாராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் தநுமத்⁴யாயை நம꞉ । 360

ஓம் தமோபஹாயை நம꞉ ।
ஓம் சித்யை நம꞉ ।
ஓம் தத்பத³ளக்ஷ்யார்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் சிதே³கரஸரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வாத்மாநந்த³ளவீபூ⁴தப்³ரஹ்மாத்³யாநந்த³ஸந்தத்யை நம꞉ ।
ஓம் பராயை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரத்யக்சிதீரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் பஶ்யந்த்யை நம꞉ ।
ஓம் பரதே³வதாயை நம꞉ ।
ஓம் மத்⁴யமாயை நம꞉ । 370
ஓம் வைக²ரீரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க்தமாநஸஹம்ஸிகாயை நம꞉ ।
ஓம் காமேஶ்வரப்ராணநாட்³யை நம꞉ ।
ஓம் க்ருதஜ்ஞாயை நம꞉ ।
ஓம் காமபூஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ருங்கா³ரரஸஸம்பூர்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் ஜயாயை நம꞉ ।
ஓம் ஜாலந்த⁴ரஸ்தி²தாயை நம꞉ ।
ஓம் ஓட்³யாணபீட²நிலயாயை நம꞉ ।
ஓம் பி³ந்து³மண்ட³லவாஸிந்யை நம꞉ । 380
ஓம் ரஹோயாக³க்ரமாராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் ரஹஸ்தர்பணதர்பிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸத்³ய꞉ப்ரஸாதி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வஸாக்ஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸாக்ஷிவர்ஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஷட³ங்க³தே³வதாயுக்தாயை நம꞉ ।
ஓம் ஷாட்³கு³ண்யபரிபூரிதாயை நம꞉ ।
ஓம் நித்யக்லிந்நாயை நம꞉ ।
ஓம் நிருபமாயை நம꞉ ।
ஓம் நிர்வாணஸுக²தா³யிந்யை நம꞉ । 390

ஓம் நித்யாஷோட³ஶிகாரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீகண்டா²ர்த⁴ஶரீரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரபா⁴வத்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரபா⁴ரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரஸித்³தா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் பரமேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் மூலப்ரக்ருத்யை நம꞉ ।
ஓம் அவ்யக்தாயை நம꞉ ।
ஓம் வ்யக்தாவ்யக்தஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் வ்யாபிந்யை நம꞉ । 400
ஓம் விவிதா⁴காராயை நம꞉ ।
ஓம் வித்³யாவித்³யாஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாகாமேஶநயநகுமுதா³ஹ்லாத³கௌமுத்³யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க்தஹார்த³தமோபே⁴த³பா⁴நுமத்³பா⁴நுஸந்தத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவதூ³த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவாராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவமூர்த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவங்கர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவபராயை நம꞉ । 410
ஓம் ஶிஷ்டேஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶிஷ்டபூஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் அப்ரமேயாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வப்ரகாஶாயை நம꞉ ।
ஓம் மநோவாசாமகோ³சராயை நம꞉ ।
ஓம் சிச்ச²க்த்யை நம꞉ ।
ஓம் சேதநாரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் ஜட³ஶக்த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஜடா³த்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் கா³யத்ர்யை நம꞉ । 420

ஓம் வ்யாஹ்ருத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸந்த்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் த்³விஜப்³ருந்த³நிஷேவிதாயை நம꞉ ।
ஓம் தத்த்வாஸநாயை நம꞉ ।
ஓம் தஸ்மை நம꞉ ।
ஓம் துப்⁴யம் நம꞉ ।
ஓம் அய்யை நம꞉ ।
ஓம் பஞ்சகோஶாந்தரஸ்தி²தாயை நம꞉ ।
ஓம் நி꞉ஸீமமஹிம்நே நம꞉ ।
ஓம் நித்யயௌவநாயை நம꞉ । 430
ஓம் மத³ஶாலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் மத³கூ⁴ர்ணிதரக்தாக்ஷ்யை நம꞉ ।
ஓம் மத³பாடலக³ண்ட³பு⁴வே நம꞉ ।
ஓம் சந்த³நத்³ரவதி³க்³தா⁴ங்க்³யை நம꞉ ।
ஓம் சாம்பேயகுஸுமப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் குஶலாயை நம꞉ ।
ஓம் கோமளாகாராயை நம꞉ ।
ஓம் குருகுல்லாயை நம꞉ ।
ஓம் குலேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் குலகுண்டா³லயாயை நம꞉ । 440
ஓம் கௌலமார்க³தத்பரஸேவிதாயை நம꞉ ।
ஓம் குமாரக³ணநாதா²ம்பா³யை நம꞉ ।
ஓம் துஷ்ட்யை நம꞉ ।
ஓம் புஷ்ட்யை நம꞉ ।
ஓம் மத்யை நம꞉ ।
ஓம் த்⁴ருத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶாந்த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வஸ்திமத்யை நம꞉ ।
ஓம் காந்த்யை நம꞉ ।
ஓம் நந்தி³ந்யை நம꞉ । 450

ஓம் விக்⁴நநாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் தேஜோவத்யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிநயநாயை நம꞉ ।
ஓம் லோலாக்ஷீகாமரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் மாலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஹம்ஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் மாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் மலயாசலவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுமுக்²யை நம꞉ ।
ஓம் ளிந்யை நம꞉ । 460
ஓம் ஸுப்⁴ருவே நம꞉ ।
ஓம் ஶோப⁴நாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுரநாயிகாயை நம꞉ ।
ஓம் காலகண்ட்²யை நம꞉ ।
ஓம் காந்திமத்யை நம꞉ ।
ஓம் க்ஷோபி⁴ண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸூக்ஷ்மரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் வஜ்ரேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் வாமதே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் வயோ(அ)வஸ்தா²விவர்ஜிதாயை நம꞉ । 470
ஓம் ஸித்³தே⁴ஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³த⁴வித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³த⁴மாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் யஶஸ்விந்யை நம꞉ ।
ஓம் விஶுத்³தி⁴சக்ரநிலயாயை நம꞉ ।
ஓம் ஆரக்தவர்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிலோசநாயை நம꞉ ।
ஓம் க²ட்வாங்கா³தி³ப்ரஹரணாயை நம꞉ ।
ஓம் வத³நைகஸமந்விதாயை நம꞉ ।
ஓம் பாயஸாந்நப்ரியாயை நம꞉ । 480

ஓம் த்வக்ஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் பஶுலோகப⁴யங்கர்யை நம꞉ ।
ஓம் அம்ருதாதி³மஹாஶக்திஸம்வ்ருதாயை நம꞉ ।
ஓம் டா³கிநீஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் அநாஹதாப்³ஜநிலயாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்யாமாபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் வத³நத்³வயாயை நம꞉ ।
ஓம் த³ம்ஷ்ட்ரோஜ்ஜ்வலாயை நம꞉ ।
ஓம் அக்ஷமாலாதி³த⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் ருதி⁴ரஸம்ஸ்தி²தாயை நம꞉ । 490
ஓம் காலராத்ர்யாதி³ஶக்த்யௌக⁴வ்ருதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்நிக்³தௌ⁴த³நப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாவீரேந்த்³ரவரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ராகிண்யம்பா³ஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் மணிபூராப்³ஜநிலயாயை நம꞉ ।
ஓம் வத³நத்ரயஸம்யுதாயை நம꞉ ।
ஓம் வஜ்ராதி³காயுதோ⁴பேதாயை நம꞉ ।
ஓம் டா³மர்யாதி³பி⁴ராவ்ருதாயை நம꞉ ।
ஓம் ரக்தவர்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் மாம்ஸநிஷ்டா²யை நம꞉ । 500
ஓம் கு³டா³ந்நப்ரீதமாநஸாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸமஸ்தப⁴க்தஸுக²தா³யை நம꞉ ।
ஓம் லாகிந்யம்பா³ஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²நாம்பு³ஜக³தாயை நம꞉ ।
ஓம் சதுர்வக்த்ரமநோஹராயை நம꞉ ।
ஓம் ஶூலாத்³யாயுத⁴ஸம்பந்நாயை நம꞉ ।
ஓம் பீதவர்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் அதிக³ர்விதாயை நம꞉ ।
ஓம் மேதோ³நிஷ்டா²யை நம꞉ ।
ஓம் மது⁴ப்ரீதாயை நம꞉ । 510

ஓம் ப³ந்தி⁴ந்யாதி³ஸமந்விதாயை நம꞉ ।
ஓம் த³த்⁴யந்நாஸக்தஹ்ருத³யாயை நம꞉ ।
ஓம் காகிநீரூபதா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் மூலாதா⁴ராம்பு³ஜாரூடா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் பஞ்சவக்த்ராயை நம꞉ ।
ஓம் அஸ்தி²ஸம்ஸ்தி²தாயை நம꞉ ।
ஓம் அங்குஶாதி³ப்ரஹரணாயை நம꞉ ।
ஓம் வரதா³தி³நிஷேவிதாயை நம꞉ ।
ஓம் முத்³கௌ³த³நாஸக்தசித்தாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸாகிந்யம்பா³ஸ்வரூபிண்யை நம꞉ । 520
ஓம் ஆஜ்ஞாசக்ராப்³ஜநிலயாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶுக்லவர்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் ஷடா³நநாயை நம꞉ ।
ஓம் மஜ்ஜாஸம்ஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஹம்ஸவதீமுக்²யஶக்திஸமந்விதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஹரித்³ராந்நைகரஸிகாயை நம꞉ ।
ஓம் ஹாகிநீரூபதா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ரத³ளபத்³மஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வவர்ணோபஶோபி⁴தாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாயுத⁴த⁴ராயை நம꞉ । 530
ஓம் ஶுக்லஸம்ஸ்தி²தாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வதோமுக்²யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வௌத³நப்ரீதசித்தாயை நம꞉ ।
ஓம் யாகிந்யம்பா³ஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வாஹாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வதா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் அமத்யை நம꞉ ।
ஓம் மேதா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ருத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்ம்ருத்யை நம꞉ । 540

ஓம் அநுத்தமாயை நம꞉ ।
ஓம் புண்யகீர்த்யை நம꞉ ।
ஓம் புண்யலப்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் புண்யஶ்ரவணகீர்தநாயை நம꞉ ।
ஓம் புலோமஜார்சிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ப³ந்த⁴மோசந்யை நம꞉ ।
ஓம் ப³ர்ப³ராளகாயை நம꞉ । [ப³ந்து⁴ராளகாயை]
ஓம் விமர்ஶரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் வித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் வியதா³தி³ஜக³த்ப்ரஸவே நம꞉ । 550
ஓம் ஸர்வவ்யாதி⁴ப்ரஶமந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வம்ருத்யுநிவாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் அக்³ரக³ண்யாயை நம꞉ ।
ஓம் அசிந்த்யரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் கலிகல்மஷநாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் காத்யாயந்யை நம꞉ ।
ஓம் காலஹந்த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் கமலாக்ஷநிஷேவிதாயை நம꞉ ।
ஓம் தாம்பூ³லபூரிதமுக்²யை நம꞉ ।
ஓம் தா³டி³மீகுஸுமப்ரபா⁴யை நம꞉ । 560
ஓம் ம்ருகா³க்ஷ்யை நம꞉ ।
ஓம் மோஹிந்யை நம꞉ ।
ஓம் முக்²யாயை நம꞉ ।
ஓம் ம்ருடா³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் மித்ரரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் நித்யத்ருப்தாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க்தநித⁴யே நம꞉ ।
ஓம் நியந்த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் நிகி²லேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் மைத்ர்யாதி³வாஸநாலப்⁴யாயை நம꞉ । 570

ஓம் மஹாப்ரளயஸாக்ஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் பராயை ஶக்த்யை நம꞉ ।
ஓம் பராயை நிஷ்டா²யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரஜ்ஞாநக⁴நரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் மாத்⁴வீபாநாலஸாயை நம꞉ ।
ஓம் மத்தாயை நம꞉ ।
ஓம் மாத்ருகாவர்ணரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாகைலாஸநிலயாயை நம꞉ ।
ஓம் ம்ருணாலம்ருது³தோ³ர்லதாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹநீயாயை நம꞉ । 580
ஓம் த³யாமூர்த்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாஸாம்ராஜ்யஶாலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஆத்மவித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாவித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீவித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் காமஸேவிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீஷோட³ஶாக்ஷரீவித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிகூடாயை நம꞉ ।
ஓம் காமகோடிகாயை நம꞉ ।
ஓம் கடாக்ஷகிங்கரீபூ⁴தகமலாகோடிஸேவிதாயை நம꞉ । 590
ஓம் ஶிர꞉ஸ்தி²தாயை நம꞉ ।
ஓம் சந்த்³ரநிபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் பா⁴லஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் இந்த்³ரத⁴நு꞉ப்ரபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ருத³யஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் ரவிப்ரக்²யாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிகோணாந்தரதீ³பிகாயை நம꞉ ।
ஓம் தா³க்ஷாயண்யை நம꞉ ।
ஓம் தை³த்யஹந்த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் த³க்ஷயஜ்ஞவிநாஶிந்யை நம꞉ । 600

ஓம் த³ராந்தோ³ளிததீ³ர்கா⁴க்ஷ்யை நம꞉ ।
ஓம் த³ரஹாஸோஜ்ஜ்வலந்முக்²யை நம꞉ ।
ஓம் கு³ரூமூர்த்யை நம꞉ ।
ஓம் கு³ணநித⁴யே நம꞉ ।
ஓம் கோ³மாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் கு³ஹஜந்மபு⁴வே நம꞉ ।
ஓம் தே³வேஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் த³ண்ட³நீதிஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் த³ஹராகாஶரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரதிபந்முக்²யராகாந்ததிதி²மண்ட³லபூஜிதாயை நம꞉ । 610
ஓம் கலாத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் கலாநாதா²யை நம꞉ ।
ஓம் காவ்யாளாபவிநோதி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸசாமரரமாவாணீஸவ்யத³க்ஷிணஸேவிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஆதி³ஶக்த்யை நம꞉ ।
ஓம் அமேயாயை நம꞉ ।
ஓம் ஆத்மநே நம꞉ ।
ஓம் பரமாயை நம꞉ ।
ஓம் பாவநாக்ருதயே நம꞉ ।
ஓம் அநேககோடிப்³ரஹ்மாண்ட³ஜநந்யை நம꞉ । 620
ஓம் தி³வ்யவிக்³ரஹாயை நம꞉ ।
ஓம் க்லீங்கார்யை நம꞉ ।
ஓம் கேவலாயை நம꞉ ।
ஓம் கு³ஹ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் கைவல்யபத³தா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிபுராயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிஜக³த்³வந்த்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிமூர்த்யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரித³ஶேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் த்ர்யக்ஷர்யை நம꞉ । 630

ஓம் தி³வ்யக³ந்தா⁴ட்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸிந்தூ³ரதிலகாஞ்சிதாயை நம꞉ ।
ஓம் உமாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶைலேந்த்³ரதநயாயை நம꞉ ।
ஓம் கௌ³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் க³ந்த⁴ர்வஸேவிதாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வக³ர்பா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வர்ணக³ர்பா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் அவரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் வாக³தீ⁴ஶ்வர்யை நம꞉ । 640
ஓம் த்⁴யாநக³ம்யாயை நம꞉ ।
ஓம் அபரிச்சே²த்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநவிக்³ரஹாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வவேதா³ந்தஸம்வேத்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யாநந்த³ஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் லோபாமுத்³ரார்சிதாயை நம꞉ ।
ஓம் லீலாக்லுப்தப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லாயை நம꞉ ।
ஓம் அத்³ருஶ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் த்³ருஶ்யரஹிதாயை நம꞉ । 650
ஓம் விஜ்ஞாத்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் வேத்³யவர்ஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் யோகி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் யோக³தா³யை நம꞉ ।
ஓம் யோக்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் யோகா³நந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் யுக³ந்த⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் இச்சா²ஶக்திஜ்ஞாநஶக்திக்ரியாஶக்திஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாதா⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுப்ரதிஷ்டா²யை நம꞉ । 660

ஓம் ஸத³ஸத்³ரூபதா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் அஷ்டமூர்தயே நம꞉ ।
ஓம் அஜாஜைத்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் லோகயாத்ராவிதா⁴யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஏகாகிந்யை நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴மரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் நிர்த்³வைதாயை நம꞉ ।
ஓம் த்³வைதவர்ஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் அந்நதா³யை நம꞉ ।
ஓம் வஸுதா³யை நம꞉ । 670
ஓம் வ்ருத்³தா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மாத்மைக்யஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ருஹத்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ராஹ்மண்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ராஹ்ம்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மாநந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் ப³லிப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் பா⁴ஷாரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ருஹத்ஸேநாயை நம꞉ ।
ஓம் பா⁴வாபா⁴வவிர்ஜிதாயை நம꞉ । 680
ஓம் ஸுகா²ராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶுப⁴கர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶோப⁴நாயை ஸுலபா⁴யை க³த்யை நம꞉ ।
ஓம் ராஜராஜேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் ராஜ்யதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ராஜ்யவல்லபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ராஜத்க்ருபாயை நம꞉ ।
ஓம் ராஜபீட²நிவேஶிதநிஜாஶ்ரிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ராஜ்யலக்ஷ்ம்யை நம꞉ ।
ஓம் கோஶநாதா²யை நம꞉ । 690

ஓம் சதுரங்க³ப³லேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸாம்ராஜ்யதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யஸந்தா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஸாக³ரமேக²லாயை நம꞉ ।
ஓம் தீ³க்ஷிதாயை நம꞉ ।
ஓம் தை³த்யஶமந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வலோகவம்ஶகர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வார்த²தா³த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸாவித்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸச்சிதா³நந்த³ரூபிண்யை நம꞉ । 700
ஓம் தே³ஶகாலாபரிச்சி²ந்நாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வகா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வமோஹிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸரஸ்வத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶாஸ்த்ரமய்யை நம꞉ ।
ஓம் கு³ஹாம்பா³யை நம꞉ ।
ஓம் கு³ஹ்யரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வோபாதி⁴விநிர்முக்தாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸதா³ஶிவபதிவ்ரதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ப்ரதா³யேஶ்வர்யை நம꞉ । 710
ஓம் ஸாது⁴நே நம꞉ ।
ஓம் யை நம꞉ ।
ஓம் கு³ருமண்ட³லரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் குலோத்தீர்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴கா³ராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் மாயாயை நம꞉ ।
ஓம் மது⁴மத்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹ்யை நம꞉ ।
ஓம் க³ணாம்பா³யை நம꞉ ।
ஓம் கு³ஹ்யகாராத்⁴யாயை நம꞉ । 720

ஓம் கோமளாங்க்³யை நம꞉ ।
ஓம் கு³ருப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வதந்த்ராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வதந்த்ரேஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் த³க்ஷிணாமூர்திரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸநகாதி³ஸமாராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவஜ்ஞாநப்ரதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் சித்கலாயை நம꞉ ।
ஓம் ஆநந்த³கலிகாயை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரேமரூபாயை நம꞉ । 730
ஓம் ப்ரியங்கர்யை நம꞉ ।
ஓம் நாமபாராயணப்ரீதாயை நம꞉ ।
ஓம் நந்தி³வித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் நடேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் மித்²யாஜக³த³தி⁴ஷ்டா²நாயை நம꞉ ।
ஓம் முக்திதா³யை நம꞉ ।
ஓம் முக்திரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் லாஸ்யப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் லயகர்யை நம꞉ ।
ஓம் லஜ்ஜாயை நம꞉ । 740
ஓம் ரம்பா⁴தி³வந்தி³தாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வதா³வஸுதா⁴வ்ருஷ்ட்யை நம꞉ ।
ஓம் பாபாரண்யத³வாநலாயை நம꞉ ।
ஓம் தௌ³ர்பா⁴க்³யதூலவாதூலாயை நம꞉ ।
ஓம் ஜராத்⁴வாந்தரவிப்ரபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் பா⁴க்³யாப்³தி⁴சந்த்³ரிகாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க்தசித்தகேகிக⁴நாக⁴நாயை நம꞉ ।
ஓம் ரோக³பர்வதத³ம்போ⁴லயே நம꞉ ।
ஓம் ம்ருத்யுதா³ருகுடா²ரிகாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹேஶ்வர்யை நம꞉ । 750

ஓம் மஹாகால்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாக்³ராஸாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாஶநாயை நம꞉ ।
ஓம் அபர்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் சண்டி³காயை நம꞉ ।
ஓம் சண்ட³முண்டா³ஸுரநிஷூதி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் க்ஷராக்ஷராத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வலோகேஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வதா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிவர்க³தா³த்ர்யை நம꞉ । 760
ஓம் ஸுப⁴கா³யை நம꞉ ।
ஓம் த்ர்யம்ப³காயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிகு³ணாத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வர்கா³பவர்க³தா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஶுத்³தா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஜபாபுஷ்பநிபா⁴க்ருதயே நம꞉ ।
ஓம் ஓஜோவத்யை நம꞉ ।
ஓம் த்³யுதித⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் யஜ்ஞரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரியவ்ரதாயை நம꞉ । 770
ஓம் து³ராராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் து³ராத⁴ர்ஷாயை நம꞉ ।
ஓம் பாடலீகுஸுமப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹத்யை நம꞉ ।
ஓம் மேருநிலயாயை நம꞉ ।
ஓம் மந்தா³ரகுஸுமப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் வீராராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் விராட்³ரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் விரஜாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வதோமுக்²யை நம꞉ । 780

ஓம் ப்ரத்யக்³ரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் பராகாஶாயை நம꞉ ।
ஓம் ப்ராணதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ராணரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் மார்தாண்ட³பை⁴ரவாராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் மந்த்ரிணீந்யஸ்தராஜ்யது⁴ரே நம꞉ ।
ஓம் த்ரிபுரேஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஜயத்ஸேநாயை நம꞉ ।
ஓம் நிஸ்த்ரைகு³ண்யாயை நம꞉ ।
ஓம் பராபராயை நம꞉ । 790
ஓம் ஸத்யஜ்ஞாநாநந்த³ரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸாமரஸ்யபராயணாயை நம꞉ ।
ஓம் கபர்தி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் கலாமாலாயை நம꞉ ।
ஓம் காமது³கே⁴ நம꞉ ।
ஓம் காமரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கலாநித⁴யே நம꞉ ।
ஓம் காவ்யகலாயை நம꞉ ।
ஓம் ரஸஜ்ஞாயை நம꞉ ।
ஓம் ரஸஶேவத⁴யே நம꞉ । 800
ஓம் புஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் புராதநாயை நம꞉ ।
ஓம் பூஜ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் புஷ்கராயை நம꞉ ।
ஓம் புஷ்கரேக்ஷணாயை நம꞉ ।
ஓம் பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே நம꞉ ।
ஓம் பரஸ்மை தா⁴ம்நே நம꞉ ।
ஓம் பரமாணவே நம꞉ ।
ஓம் பராத்பராயை நம꞉ ।
ஓம் பாஶஹஸ்தாயை நம꞉ । 810

ஓம் பாஶஹந்த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் பரமந்த்ரவிபே⁴தி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் மூர்தாயை நம꞉ ।
ஓம் அமூர்தாயை நம꞉ ।
ஓம் அநித்யத்ருப்தாயை நம꞉ ।
ஓம் முநிமாநஸஹம்ஸிகாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யவ்ரதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாந்தர்யாமிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யை நம꞉ । 820
ஓம் ப்³ரஹ்மாண்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மணே நம꞉ ।
ஓம் ஜநந்யை நம꞉ ।
ஓம் ப³ஹுரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் பு³தா⁴ர்சிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரஸவித்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரசண்டா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஆஜ்ஞாயை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரதிஷ்டா²யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரகடாக்ருதயே நம꞉ । 830
ஓம் ப்ராணேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ராணதா³த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் பஞ்சாஶத்பீட²ரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்ருங்க²லாயை நம꞉ ।
ஓம் விவிக்தஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் வீரமாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் வியத்ப்ரஸுவே நம꞉ ।
ஓம் முகுந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் முக்திநிலயாயை நம꞉ ।
ஓம் மூலவிக்³ரஹரூபிண்யை நம꞉ । 840

ஓம் பா⁴வஜ்ஞாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வரோக³க்⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வசக்ரப்ரவர்திந்யை நம꞉ ।
ஓம் ச²ந்த³꞉ஸாராயை நம꞉ ।
ஓம் ஶாஸ்த்ரஸாராயை நம꞉ ।
ஓம் மந்த்ரஸாராயை நம꞉ ।
ஓம் தலோத³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் உதா³ரகீர்தயே நம꞉ ।
ஓம் உத்³தா³மவைப⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் வர்ணரூபிண்யை நம꞉ । 850
ஓம் ஜந்மம்ருத்யுஜராதப்தஜநவிஶ்ராந்திதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வோபநிஷது³த்³கு⁴ஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶாந்த்யதீதகலாத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் க³ம்பீ⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் க³க³நாந்த꞉ஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் க³ர்விதாயை நம꞉ ।
ஓம் கா³நலோலுபாயை நம꞉ ।
ஓம் கல்பநாரஹிதாயை நம꞉ ।
ஓம் காஷ்டா²யை நம꞉ ।
ஓம் அகாந்தாயை நம꞉ । 860
ஓம் காந்தார்த⁴விக்³ரஹாயை நம꞉ ।
ஓம் கார்யகாரணநிர்முக்தாயை நம꞉ ।
ஓம் காமகேலிதரங்கி³தாயை நம꞉ ।
ஓம் கநத்கநகதாடங்காயை நம꞉ ।
ஓம் லீலாவிக்³ரஹதா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் அஜாயை நம꞉ ।
ஓம் க்ஷயவிநிர்முக்தாயை நம꞉ ।
ஓம் முக்³தா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் க்ஷிப்ரப்ரஸாதி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் அந்தர்முக²ஸமாராத்⁴யாயை நம꞉ । 870

ஓம் ப³ஹிர்முக²ஸுது³ர்லபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரய்யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிவர்க³நிலயாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிபுரமாலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் நிராமயாயை நம꞉ ।
ஓம் நிராளம்பா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வாத்மாராமாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுதா⁴ஸ்ருத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ஸாரபங்கநிர்மக்³நஸமுத்³த⁴ரணபண்டி³தாயை நம꞉ । 880
ஓம் யஜ்ஞப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் யஜ்ஞகர்த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் யஜமாநஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மாதா⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் த⁴நாத்⁴யக்ஷாயை நம꞉ ।
ஓம் த⁴நதா⁴ந்யவிவர்தி⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் விப்ரப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் விப்ரரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வப்⁴ரமணகாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வக்³ராஸாயை நம꞉ । 890
ஓம் வித்³ருமாபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் வைஷ்ணவ்யை நம꞉ ।
ஓம் விஷ்ணுரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் அயோநயே நம꞉
ஓம் யோநிநிலயாயை நம꞉ ।
ஓம் கூடஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் குலரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் வீரகோ³ஷ்டீ²ப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் வீராயை நம꞉ ।
ஓம் நைஷ்கர்ம்யாயை நம꞉ । 900

ஓம் நாத³ரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் விஜ்ஞாநகலநாயை நம꞉ ।
ஓம் கல்யாயை நம꞉ ।
ஓம் வித³க்³தா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் பை³ந்த³வாஸநாயை நம꞉ ।
ஓம் தத்த்வாதி⁴காயை நம꞉ ।
ஓம் தத்த்வமய்யை நம꞉ ।
ஓம் தத்த்வமர்த²ஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸாமகா³நப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸௌம்யாயை நம꞉ । 910
ஓம் ஸதா³ஶிவகுடும்பி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸவ்யாபஸவ்யமார்க³ஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாபத்³விநிவாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வபா⁴வமது⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் தீ⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் தீ⁴ரஸமர்சிதாயை நம꞉ ।
ஓம் சைதந்யார்க்⁴யஸமாராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் சைதந்யகுஸுமப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸதோ³தி³தாயை நம꞉ । 920
ஓம் ஸதா³துஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் தருணாதி³த்யபாடலாயை நம꞉ ।
ஓம் த³க்ஷிணாத³க்ஷிணாராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் த³ரஸ்மேரமுகா²ம்பு³ஜாயை நம꞉ ।
ஓம் கௌலிநீகேவலாயை நம꞉ ।
ஓம் அநர்க்⁴யகைவல்யபத³தா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்தோத்ரப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்துதிமத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ருதிஸம்ஸ்துதவைப⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் மநஸ்விந்யை நம꞉ । 930

ஓம் மாநவத்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹேஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் மங்க³ளாக்ருத்யே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வமாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஜக³த்³தா⁴த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் விஶாலாக்ஷ்யை நம꞉ ।
ஓம் விராகி³ண்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரக³ள்பா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் பரமோதா³ராயை நம꞉ ।
ஓம் பராமோதா³யை நம꞉ । 940
ஓம் மநோமய்யை நம꞉ ।
ஓம் வ்யோமகேஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் விமாநஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் வஜ்ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் வாமகேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் பஞ்சயஜ்ஞப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் பஞ்சப்ரேதமஞ்சாதி⁴ஶாயிந்யை நம꞉ ।
ஓம் பஞ்சம்யை நம꞉ ।
ஓம் பஞ்சபூ⁴தேஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் பஞ்சஸங்க்²யோபசாரிண்யை நம꞉ । 950
ஓம் ஶாஶ்வத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶாஶ்வதைஶ்வர்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶர்மதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஶம்பு⁴மோஹிந்யை நம꞉ ।
ஓம் த⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் த⁴ரஸுதாயை நம꞉ ।
ஓம் த⁴ந்யாயை நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மிண்யை நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மவர்தி⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் லோகாதீதாயை நம꞉ । 960

ஓம் கு³ணாதீதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாதீதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶாமாத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் ப³ந்தூ⁴ககுஸுமப்ரக்²யாயை நம꞉ ।
ஓம் பா³லாயை நம꞉ ।
ஓம் லீலாவிநோதி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுமங்க³ல்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுக²கர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுவேஷாட்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுவாஸிந்யை நம꞉ । 970
ஓம் ஸுவாஸிந்யர்சநப்ரீதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஆஶோப⁴நாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶுத்³த⁴மாநஸாயை நம꞉ ।
ஓம் பி³ந்து³தர்பணஸந்துஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் பூர்வஜாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிபுராம்பி³காயை நம꞉ ।
ஓம் த³ஶமுத்³ராஸமாராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிபுராஶ்ரீவஶங்கர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநமுத்³ராயை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநக³ம்யாயை நம꞉ । 980
ஓம் ஜ்ஞாநஜ்ஞேயஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் யோநிமுத்³ராயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிக²ண்டே³ஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிகு³ணாயை நம꞉ ।
ஓம் அம்பா³யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிகோணகா³யை நம꞉ ।
ஓம் அநகா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் அத்³பு⁴தசாரித்ராயை நம꞉ ।
ஓம் வாஞ்சி²தார்த²ப்ரதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் அப்⁴யாஸாதிஶயஜ்ஞாதாயை நம꞉ । 990
ஓம் ஷட³த்⁴வாதீதரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் அவ்யாஜகருணாமூர்தயே நம꞉ ।
ஓம் அஜ்ஞாநத்⁴வாந்ததீ³பிகாயை நம꞉ ।
ஓம் ஆபா³லகோ³பவிதி³தாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாநுல்லங்க்⁴யஶாஸநாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீசக்ரராஜநிலயாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமத்த்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீஶிவாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவஶக்த்யைக்யரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் லலிதாம்பி³காயை நம꞉ । 1000


மேலும் ஶ்ரீ லலிதா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க. மேலும் 108, 300 & 1000 னாமாவளி பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed