Sri Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika – శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రం – ఉత్తరపీఠిక


హయగ్రీవ ఉవాచ |
ఇత్యేతన్నామసాహస్రం కథితం తే ఘటోద్భవ |
రహస్యానాం రహస్యం చ లలితాప్రీతిదాయకమ్ || ౧ ||

అనేన సదృశం స్తోత్రం న భూతం న భవిష్యతి |
సర్వరోగప్రశమనం సర్వసంపత్ప్రవర్ధనమ్ || ౨ ||

సర్వాపమృత్యుశమనం కాలమృత్యునివారణమ్ |
సర్వాజ్వరార్తిశమనం దీర్ఘాయుష్యప్రదాయకమ్ || ౩ ||

పుత్రప్రదమపుత్రాణాం పురుషార్థప్రదాయకమ్ |
ఇదం విశేషాచ్ఛ్రీదేవ్యాః స్తోత్రం ప్రీతివిధాయకమ్ || ౪ ||

జపేన్నిత్యం ప్రయత్నేన లలితోప్రాస్తితత్పరః |
ప్రాతః స్నాత్వా విధానేన సంధ్యాకర్మ సమాప్య చ || ౫ ||

పూజాగృహం తతో గత్వా చక్రరాజం సమర్చయేత్ |
విద్యాం జపేత్సహస్రం వా త్రిశతం శతమేవ వా || ౬ ||

రహస్యనామసాహస్రమిదం పశ్చాత్పఠేన్నరః |
జన్మమధ్యే సకృచ్చాపి య ఏతత్పఠతే సుధీః || ౭ ||

తస్య పుణ్యఫలం వక్ష్యే శృణు త్వం కుంభసంభవ |
గంగాదిసర్వతీర్థేషు యః స్నాయాత్కోటిజన్మసు || ౮ ||

కోటిలింగప్రతిష్ఠాం చ యః కుర్యాదవిముక్తకే |
కురుక్షేత్రే తు యో దద్యాత్కోటివారం రవిగ్రహే || ౯ ||

కోటిం సువర్ణభారాణాం శ్రోత్రియేషు ద్విజన్మసు |
యః కోటిం హయమేధానామాహరేద్గాంగరోధసి || ౧౦ ||

ఆచరేత్కూపకోటీర్యో నిర్జలే మరుభూతలే |
దుర్భిక్షే యః ప్రతిదినం కోటిబ్రాహ్మణభోజనమ్ || ౧౧ ||

శ్రద్ధయా పరయా కుర్యాత్సహస్రపరివత్సరాన్ |
తత్పుణ్యం కోటిగుణితం భవేత్పుణ్యమనుత్తమమ్ || ౧౨ ||

రహస్యనామసాహస్రే నామ్నోఽప్యేకస్య కీర్తనాత్ |
రహస్యనామసాహస్రే నామైకమపి యః పఠేత్ || ౧౩ ||

తస్య పాపాని నశ్యంతి మహాంత్యపి న సంశయః |
నిత్యకర్మాననుష్ఠానాన్నిషిద్ధకరణాదపి || ౧౪ ||

యత్పాపం జాయతే పుంసాం తత్సర్వం నశ్యతి ధ్రువమ్ |
బహునాత్ర కిముక్తేన శృణు త్వం కుంభసంభవ || ౧౫ ||

అత్రైకనామ్నో యా శక్తిః పాతకానాం నివర్తనే |
తన్నివర్త్యమఘం కర్తుం నాలం లోకాశ్చతుర్దశ || ౧౬ ||

యస్త్యక్త్వా నామసాహస్రం పాపహానిమభీప్సతి |
స హి శీతనివృత్త్యర్థం హిమశైలం నిషేవతే || ౧౭ ||

భక్తో యః కీర్తయేన్నిత్యమిదం నామసహస్రకమ్ |
తస్మై శ్రీలలితాదేవీ ప్రీతాఽభీష్టం ప్రయచ్ఛతి || ౧౮ ||

అకీర్తయన్నిదం స్తోత్రం కథం భక్తో భవిష్యతి |
నిత్యం సంకీర్తనాశక్తః కీర్తయేత్పుణ్యవాసరే || ౧౯ ||

సంక్రాంతౌ విషువే చైవ స్వజన్మత్రితయేఽయనే |
నవమ్యాం వా చతుర్దశ్యాం సితాయాం శుక్రవాసరే || ౨౦ ||

కీర్తయేన్నామసాహస్రం పౌర్ణమాస్యాం విశేషతః |
పౌర్ణమాస్యాం చంద్రబింబే ధ్యాత్వా శ్రీలలితాంబికామ్ || ౨౧ ||

పంచోపచారైః సంపూజ్య పఠేన్నామసాహస్రకమ్ |
సర్వేరోగాః ప్రణశ్యంతి దీర్ఘాయుష్యం చ విందతి || ౨౨ ||

అయమాయుష్కరో నామ ప్రయోగః కల్పచోదితః |
జ్వరార్తం శిరసి స్పృష్ట్వా పఠేన్నామసహస్రకమ్ || ౨౩ ||

తత్‍క్షణాత్ప్రశమం యాతి శిరస్తోదో జ్వరోఽపి చ |
సర్వవ్యాధినివృత్త్యర్థం స్పష్ట్వా భస్మ జపేదిదమ్ || ౨౪ ||

తద్భస్మధారణాదేవ నశ్యంతి వ్యాధయః క్షణాత్ |
జలం సమ్మంత్ర్య కుంభస్థం నామసాహస్రతో మునే || ౨౫ ||

అభిషించేద్గ్రహగ్రస్తాన్గ్రహా నశ్యంతి తత్‍క్షణాత్ |
సుధాసాగరమధ్యస్థాం ధ్యాత్వా శ్రీలలితాంబికామ్ || ౨౬ ||

యః పఠేన్నామసాహస్రం విషం తస్య వినశ్యతి |
వంధ్యానాం పుత్రలాభాయ నామసాహస్రమంత్రితమ్ || ౨౭ ||

నవనీతం ప్రదద్యాత్తు పుత్రలాభో భవేద్ధ్రువమ్ |
దేవ్యాః పాశేన సంబద్ధామాకృష్టామంకుశేన చ || ౨౮ ||

ధ్యాత్వాఽభీష్టాం స్త్రియం రాత్రౌ జపేన్నామసహస్రకమ్ |
ఆయాతి స్వసమీపం సా యద్యప్యంతఃపురం గతా || ౨౯ ||

రాజాకర్షణకామశ్చేద్రాజావసథదిఙ్ముఖః |
త్రిరాత్రం యః పఠేదేతచ్ఛ్రీదేవీధ్యానతత్పరః || ౩౦ ||

స రాజా పారవశ్యేన తురంగం వా మతంగజమ్ |
ఆరుహ్యాయాతి నికటం దాసవత్ప్రణిపత్య చ || ౩౧ ||

తస్మై రాజ్యం చ కోశం చ దదాత్యేవ వశం గతః |
రహస్యనామసాహస్రం యః కీర్తయతి నిత్యశః || ౩౨ ||

తన్ముఖాలోకమాత్రేణ ముహ్యేల్లోకత్రయం మునే |
యస్త్విదం నామసాహస్రం సకృత్పఠతి భక్తిమాన్ || ౩౩ ||

తస్య యే శత్రవస్తేషాం నిహంతా శరభేశ్వరః |
యో వాఽభిచారం కురుతే నామసాహస్రపాఠకే || ౩౪ ||

నివర్త్య తత్క్రియాం హన్యాత్తం వై ప్రత్యంగిరా స్వయమ్ |
యే క్రూరదృష్ట్యా వీక్షంతే నామసాహస్రపాఠకమ్ || ౩౫ ||

తానంధాన్కురుతే క్షిప్రం స్వయం మార్తాండభైరవః |
ధనం యో హరతే చోరైర్నామసాహస్రజాపినః || ౩౬ ||

యత్ర కుత్ర స్థితం వాపి క్షేత్రపాలో నిహంతి తమ్ |
విద్యాసు కురుతే వాదం యో విద్వాన్నామజాపినా || ౩౭ ||

తస్య వాక్ స్తంభనం సద్యః కరోతి నకులేశ్వరీ |
యో రాజా కురుతే వైరం నామసాహస్రజాపినా || ౩౮ ||

చతురంగబలం తస్య దండినీ సంహారేత్స్వయమ్ |
యః పఠేన్నామసాహస్రం షణ్మాసం భక్తిసంయుతః || ౩౯ ||

లక్ష్మీశ్చాంచల్యరహితా సదా తిష్ఠతి తద్గృహే |
మాసమేకం ప్రతిదినం త్రివారం యః పఠేన్నరః || ౪౦ ||

భారతీ తస్య జిహ్వాగ్రే రంగే నృత్యతి నిత్యశః |
యస్త్వేకవారం పఠతి పక్షమాత్రమతంద్రితః || ౪౧ ||

ముహ్యంతి కామవశగా మృగాక్ష్యస్తస్య వీక్షణాత్ |
యః పఠేన్నామసాహస్రం జన్మమధ్యే సకృన్నరః || ౪౨ ||

తద్దృష్టిగోచరాః సర్వే ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషైః |
యో వేత్తి నామసాహస్రం తస్మై దేయం ద్విజన్మనే || ౪౩ ||

అన్నం వస్త్రం ధనం ధాన్యం నాన్యేభ్యస్తు కదాచన |
శ్రీమంత్రరాజం యో వేత్తి శ్రీచక్రం యః సమర్చతి || ౪౪ ||

యః కీర్తయతి నామాని తం సత్పాత్రం విదుర్బుధాః |
తస్మై దేయం ప్రయత్నేన శ్రీదేవీప్రీతిమిచ్ఛతా || ౪౫ ||

న కీర్తయతి నామాని మంత్రరాజం న వేత్తి యః |
పశుతుల్యః స విజ్ఞేయస్తస్మై దత్తం నిరర్థకమ్ || ౪౬ ||

పరీక్ష్య విద్యావిదుషస్తేభ్యో దద్యాద్విచక్షణః |
శ్రీమంత్రరాజసదృశో యథా మంత్రో న విద్యతే || ౪౭ ||

దేవతా లలితాతుల్యా యథా నాస్తి ఘటోద్భవ |
రహస్యనామసాహస్రతుల్యా నాస్తి తథా స్తుతిః || ౪౮ ||

లిఖిత్వా పుస్తకే యస్తు నామసాహస్రముత్తమమ్ |
సమర్చయేత్సదా భక్త్యా తస్య తుష్యతి సుందరీ || ౪౯ ||

బహునాత్ర కిముక్తేన శృణు త్వం కుంభసంభవ |
నానేన సదృశం స్తోత్రం సర్వతంత్రేషు దృశ్యతే || ౫౦ ||

తస్మాదుపాసకో నిత్యం కీర్తయేదిదమాదరాత్ |
ఏభిర్నామసహస్రైస్తు శ్రీచక్రం యోఽర్చయేత్సకృత్ || ౫౧ ||

పద్మైర్వా తులసీపుష్పైః కల్హారైర్వా కదంబకైః |
చంపకైర్జాతికుసుమైర్మల్లికాకరవీరకైః || ౫౨ ||

ఉత్పలైర్బిల్వపత్రైర్వా కుందకేసరపాటలైః |
అన్యైః సుగంధికుసుమైః కేతకీమాధవీముఖైః || ౫౩ ||

తస్య పుణ్యఫలం వక్తుం న శక్నోతి మహేశ్వరః |
సా వేత్తి లలితాదేవీ స్వచక్రార్చనజం ఫలమ్ || ౫౪ ||

అన్యే కథం విజానీయుర్బ్రహ్మాద్యాః స్వల్పమేధసః |
ప్రతిమాసం పౌర్ణమాస్యామేభిర్నామసహస్రకైః || ౫౫ ||

రాత్రౌ యశ్చక్రరాజస్థామర్చయేత్పరదేవతామ్ |
స ఏవ లలితారూపస్తద్రూపా లలితా స్వయమ్ || ౫౬ ||

న తయోర్విద్యతే భేదో భేదకృత్పాపకృద్భవేత్ |
మహానవమ్యాం యో భక్తః శ్రీదేవీం చక్రమధ్యగామ్ || ౫౭ ||

అర్చయేన్నామసాహస్రైస్తస్య ముక్తిః కరే స్థితా |
యస్తు నామసహస్రేణ శుక్రవారే సమర్చయేత్ || ౫౮ ||

చక్రరాజే మహాదేవీం తస్య పుణ్యఫలం శృణు |
సర్వాన్కామానవాప్యేహ సర్వసౌభాగ్యసంయుతః || ౫౯ ||

పుత్రపౌత్రాదిసంయుక్తో భుక్త్వా భోగాన్యథేప్సితాన్ |
అంతే శ్రీలలితాదేవ్యాః సాయుజ్యమతిదుర్లభమ్ || ౬౦ ||

ప్రార్థనీయం శివాద్యైశ్చ ప్రాప్నోత్యేవ న సంశయః |
యః సహస్రం బ్రాహ్మణానామేభిర్నామసహస్రకైః || ౬౧ ||

సమర్చ్య భోజయేద్భక్త్యా పాయసాపూపషడ్రసైః |
తస్మై ప్రీణాతి లలితా స్వసామ్రాజ్యం ప్రయచ్ఛతి || ౬౨ ||

న తస్య దుర్లభం వస్తు త్రిషు లోకేషు విద్యతే |
నిష్కామః కీర్తయేద్యస్తు నామసాహస్రముత్తమమ్ || ౬౩ ||

బ్రహ్మజ్ఞానమవాప్నోతి యేన ముచ్యేత బంధనాత్ |
ధనార్థీ ధనమాప్నోతి యశోఽర్థీ చాప్నుయాద్యశః || ౬౪ ||

విద్యార్థీ చాప్నుయాద్విద్యాం నామసాహస్రకీర్తనాత్ |
నానేన సదృశం స్తోత్రం భోగమోక్షప్రదం మునే || ౬౫ ||

కీర్తనీయమిదం తస్మాద్భోగమోక్షార్థిభిర్నరైః |
చతురాశ్రమనిష్ఠైశ్చ కీర్తనీయమిదం సదా || ౬౬ ||

స్వధర్మసమనుష్ఠానవైకల్యపరిపూర్తయే |
కలౌ పాపైకబహులే ధర్మానుష్ఠానవర్జితే || ౬౭ ||

నామసంకీర్తనం ముక్త్వా నృణాం నాన్యత్పరాయణమ్ |
లౌకికాద్వచనాన్ముఖ్యం విష్ణునామానుకీర్తనమ్ || ౬౮ ||

విష్ణునామాసహస్రాచ్చ శివనామైకముత్తమమ్ |
శివనామసహస్రాచ్చ దేవ్యా నామైకముత్తమమ్ || ౬౯ ||

దేవీనామసహస్రాణి కోటిశః సంతి కుంభజ |
తేషు ముఖ్యం దశవిధం నామసాహస్రముచ్యతే || ౭౦ ||

గంగా భవానీ గాయత్రీ కాళీ లక్ష్మీః సరస్వతీ |
రాజరాజేశ్వరీ బాలా శ్యామలా లలితా దశ || ౭౧ ||

రహస్యనామసాహస్రమిదం శస్తం దశస్వపి |
తస్మాత్సంకీర్తయేన్నిత్యం కలిదోషనివృత్తయే || ౭౨ ||

ముఖ్యం శ్రీమాతృనామేతి న జానంతి విమోహితాః |
విష్ణునామపరాః కేచిచ్ఛివనామపరాః పరే || ౭౩ ||

న కశ్చిదపి లోకేషు లలితానామతత్పరః |
యేనాన్యదేవతానామ కీర్తితం జన్మకోటిషు || ౭౪ ||

తస్యైవ భవతి శ్రద్ధా శ్రీదేవీనామకీర్తనే |
చరమే జన్మని యథా శ్రీవిద్యోపాసకో భవేత్ || ౭౫ ||

నామసాహస్రపాఠశ్చ తథా చరమజన్మని |
యథైవ విరళా లోకే శ్రీవిద్యారాజవేదినః || ౭౬ ||

తథైవ విరలో గుహ్యనామసాహస్రపాఠకః |
మంత్రరాజజపశ్చైవ చక్రరాజార్చనం తథా || ౭౭ ||

రహస్యనామపాఠశ్చ నాల్పస్య తపసః ఫలమ్ |
అపఠన్నామసాహస్రం ప్రీణయేద్యో మహేశ్వరీమ్ || ౭౮ ||

స చక్షుషా వినా రూపం పశ్యేదేవ విమూఢధీః |
రహస్యనామసాహస్రం త్యక్త్వా యః సిద్ధికాముకః || ౭౯ ||

స భోజనం వినా నూనం క్షున్నివృత్తిమభీప్సతి |
యో భక్తో లలితాదేవ్యాః స నిత్యం కీర్తయేదిదమ్ || ౮౦ ||

నాన్యథా ప్రీయతే దేవీ కల్పకోటిశతైరపి |
తస్మాద్రహస్యనామాని శ్రీమాతుః ప్రయతః పఠేత్ || ౮౧ ||

ఇతి తే కథితం స్తోత్రం రహస్యం కుంభసంభవ |
నావిద్యావేదినే బ్రూయాన్నాభక్తాయ కదాచన || ౮౨ ||

యథైవ గోప్యా శ్రీవిద్యా తథా గోప్యమిదం మునే |
పశుతుల్యేషు న బ్రూయాజ్జనేషు స్తోత్రముత్తమమ్ || ౮౩ ||

యో దదాతి విమూఢాత్మా శ్రీవిద్యారహితాయ చ |
తస్మై కుప్యంతి యోగిన్యః సోఽనర్థః సుమహాన్ స్మృతః || ౮౪ ||

రహస్యనామసాహస్రం తస్మాత్సంగోపయేదిదమ్ |
స్వాతంత్రేణ మయా నోక్తం తవాపి కలశోద్భవ || ౮౫ ||

లలితాప్రేరణేనైవ మయోక్తం స్తోత్రముత్తమమ్ |
తేన తుష్టా మహాదేవీ తవాభీష్టం ప్రదాస్యతి || ౮౬ ||

శ్రీసూత ఉవాచ |
ఇత్యుక్త్వా శ్రీహయగ్రీవో ధ్యాత్యా శ్రీలలితాంబికామ్ |
ఆనందమగ్నహృదయః సద్యః పులకితోఽభవత్ || ౮౭ ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండపురాణే ఉత్తరఖండే శ్రీహయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే శ్రీలలితాసహస్రనామస్తోత్ర ఫలనిరూపణం నామ తృతీయోఽధ్యాయః |


మరిన్ని శ్రీ లలితా స్తోత్రాలు  చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

3 thoughts on “Sri Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika – శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రం – ఉత్తరపీఠిక

స్పందించండి

error: Not allowed