Sri Lalitha Sahasranama Stotram – ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம்


<< ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரரத்னம் – பூர்வபீடி²கா

ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ர நாம ஸ்தோத்ரம்

அஸ்ய ஶ்ரீலலிதாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய வஶிந்யாதி³வாக்³தே³வதா ருஷய꞉, அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீலலிதாபரமேஶ்வரீ தே³வதா, ஶ்ரீமத்³வாக்³ப⁴வகூடேதி பீ³ஜம், மத்⁴யகூடேதி ஶக்தி꞉, ஶக்திகூடேதி கீலகம், மூலப்ரக்ருதிரிதி த்⁴யாநம், மூலமந்த்ரேணாங்க³ந்யாஸம் கரந்யாஸம் ச குர்யாத் । மம ஶ்ரீலலிதாமஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ப்ரஸாத³ஸித்³தி⁴த்³வாரா சிந்திதப²லாவாப்த்யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ।

த்⁴யாநம் ।
ஸிந்தூ³ராருணவிக்³ரஹாம் த்ரிணயநாம் மாணிக்யமௌளிஸ்பு²ர-
-த்தாராநாயகஶேக²ராம் ஸ்மிதமுகீ²மாபீநவக்ஷோருஹாம் ।
பாணிப்⁴யாமளிபூர்ணரத்நசஷகம் ரக்தோத்பலம் பி³ப்⁴ரதீம்
ஸௌம்யாம் ரத்நக⁴டஸ்த²ரக்தசரணாம் த்⁴யாயேத்பராமம்பி³காம் ॥

அருணாம் கருணாதரங்கி³தாக்ஷீம்
த்⁴ருதபாஶாங்குஶபுஷ்பபா³ணசாபாம் ।
அணிமாதி³பி⁴ராவ்ருதாம் மயூகை²-
-ரஹமித்யேவ விபா⁴வயே ப⁴வாநீம் ॥

த்⁴யாயேத்பத்³மாஸநஸ்தா²ம் விகஸிதவத³நாம் பத்³மபத்ராயதாக்ஷீம்
ஹேமாபா⁴ம் பீதவஸ்த்ராம் கரகலிதலஸத்³தே⁴மபத்³மாம் வராங்கீ³ம் ।
ஸர்வாலங்காரயுக்தாம் ஸததமப⁴யதா³ம் ப⁴க்தநம்ராம் ப⁴வாநீம்
ஶ்ரீவித்³யாம் ஶாந்தமூர்திம் ஸகலஸுரநுதாம் ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³த்ரீம் ॥

ஸகுங்குமவிளேபநாமலிகசும்பி³கஸ்தூரிகாம்
ஸமந்த³ஹஸிதேக்ஷணாம் ஸஶரசாபபாஶாங்குஶாம் ।
அஶேஷஜநமோஹிநீமருணமால்யபூ⁴ஷாம்ப³ராம்
ஜபாகுஸுமபா⁴ஸுராம் ஜபவிதௌ⁴ ஸ்மரேத³ம்பி³காம் ॥

லமித்யாதி³ பஞ்சபூஜா ।
லம் – ப்ருதி²வீதத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாதே³வ்யை க³ந்த⁴ம் பரிகல்பயாமி ।
ஹம் – ஆகாஶதத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாதே³வ்யை புஷ்பம் பரிகல்பயாமி ।
யம் – வாயுதத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாதே³வ்யை தூ⁴பம் பரிகல்பயாமி ।
ரம் – வஹ்நிதத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாதே³வ்யை தீ³பம் பரிகல்பயாமி ।
வம் – அம்ருததத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாதே³வ்யை அம்ருதநைவேத்³யம் பரிகல்பயாமி ।
ஸம் – ஸர்வதத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாதே³வ்யை ஸர்வோபசாரான் பரிகல்பயாமி ।

அத² ஸ்தோத்ரம் ।

ஶ்ரீமாதா ஶ்ரீமஹாராஜ்ஞீ ஶ்ரீமத்ஸிம்ஹாஸநேஶ்வரீ ।
சித³க்³நிகுண்ட³ஸம்பூ⁴தா தே³வகார்யஸமுத்³யதா ॥ 1 ॥

உத்³யத்³பா⁴நுஸஹஸ்ராபா⁴ சதுர்பா³ஹுஸமந்விதா ।
ராக³ஸ்வரூபபாஶாட்⁴யா க்ரோதா⁴காராங்குஶோஜ்ஜ்வலா ॥ 2 ॥

மநோரூபேக்ஷுகோத³ண்டா³ பஞ்சதந்மாத்ரஸாயகா ।
நிஜாருணப்ரபா⁴பூரமஜ்ஜத்³ப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லா ॥ 3 ॥

சம்பகாஶோகபுந்நாக³ஸௌக³ந்தி⁴கலஸத்கசா ।
குருவிந்த³மணிஶ்ரேணீகநத்கோடீரமண்டி³தா ॥ 4 ॥

அஷ்டமீசந்த்³ரவிப்⁴ராஜத³ளிகஸ்த²லஶோபி⁴தா ।
முக²சந்த்³ரகலங்காப⁴ம்ருக³நாபி⁴விஶேஷகா ॥ 5 ॥

வத³நஸ்மரமாங்க³ல்யக்³ருஹதோரணசில்லிகா ।
வக்த்ரளக்ஷ்மீபரீவாஹசலந்மீநாப⁴லோசநா ॥ 6 ॥

நவசம்பகபுஷ்பாப⁴நாஸாத³ண்ட³விராஜிதா ।
தாராகாந்திதிரஸ்காரிநாஸாப⁴ரணபா⁴ஸுரா ॥ 7 ॥

கத³ம்ப³மஞ்ஜரீக்லுப்தகர்ணபூரமநோஹரா ।
தாடங்கயுக³ளீபூ⁴ததபநோடு³பமண்ட³லா ॥ 8 ॥

பத்³மராக³ஶிலாத³ர்ஶபரிபா⁴விகபோலபூ⁴꞉ ।
நவவித்³ருமபி³ம்ப³ஶ்ரீந்யக்காரிரத³நச்ச²தா³ ॥ 9 ॥

ஶுத்³த⁴வித்³யாங்குராகாரத்³விஜபங்க்தித்³வயோஜ்ஜ்வலா ।
கர்பூரவீடிகாமோத³ஸமாகர்ஷத்³தி³க³ந்தரா ॥ 10 ॥

நிஜஸல்லாபமாது⁴ர்யவிநிர்ப⁴ர்த்ஸிதகச்ச²பீ ।
மந்த³ஸ்மிதப்ரபா⁴பூரமஜ்ஜத்காமேஶமாநஸா ॥ 11 ॥

அநாகலிதஸாத்³ருஶ்யசுபு³கஶ்ரீவிராஜிதா ।
காமேஶப³த்³த⁴மாங்க³ல்யஸூத்ரஶோபி⁴தகந்த⁴ரா ॥ 12 ॥

கநகாங்க³த³கேயூரகமநீயபு⁴ஜாந்விதா ।
ரத்நக்³ரைவேயசிந்தாகலோலமுக்தாப²லாந்விதா ॥ 13 ॥

காமேஶ்வரப்ரேமரத்நமணிப்ரதிபணஸ்தநீ ।
நாப்⁴யாளவாலரோமாலிலதாப²லகுசத்³வயீ ॥ 14 ॥

லக்ஷ்யரோமலதாதா⁴ரதாஸமுந்நேயமத்⁴யமா ।
ஸ்தநபா⁴ரத³ளந்மத்⁴யபட்டப³ந்த⁴வளித்ரயா ॥ 15 ॥

அருணாருணகௌஸும்ப⁴வஸ்த்ரபா⁴ஸ்வத்கடீதடீ ।
ரத்நகிங்கிணிகாரம்யரஶநாதா³மபூ⁴ஷிதா ॥ 16 ॥

காமேஶஜ்ஞாதஸௌபா⁴க்³யமார்த³வோருத்³வயாந்விதா ।
மாணிக்யமகுடாகாரஜாநுத்³வயவிராஜிதா ॥ 17 ॥

இந்த்³ரகோ³பபரிக்ஷிப்தஸ்மரதூணாப⁴ஜங்கி⁴கா ।
கூ³ட⁴கு³ள்பா² கூர்மப்ருஷ்ட²ஜயிஷ்ணுப்ரபதா³ந்விதா ॥ 18 ॥

நக²தீ³தி⁴திஸஞ்ச²ந்நநமஜ்ஜநதமோகு³ணா ।
பத³த்³வயப்ரபா⁴ஜாலபராக்ருதஸரோருஹா ॥ 19 ॥

ஶிஞ்ஜாநமணிமஞ்ஜீரமண்டி³தஶ்ரீபதா³ம்பு³ஜா ।
மராளீமந்த³க³மநா மஹாலாவண்யஶேவதி⁴꞉ ॥ 20 ॥

ஸர்வாருணா(அ)நவத்³யாங்கீ³ ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா ।
ஶிவா காமேஶ்வராங்கஸ்தா² ஶிவஸ்வாதீ⁴நவல்லபா⁴ ॥ 21 ॥

ஸுமேருமத்⁴யஶ்ருங்க³ஸ்தா² ஶ்ரீமந்நக³ரநாயிகா ।
சிந்தாமணிக்³ருஹாந்த꞉ஸ்தா² பஞ்சப்³ரஹ்மாஸநஸ்தி²தா ॥ 22 ॥

மஹாபத்³மாடவீஸம்ஸ்தா² கத³ம்ப³வநவாஸிநீ ।
ஸுதா⁴ஸாக³ரமத்⁴யஸ்தா² காமாக்ஷீ காமதா³யிநீ ॥ 23 ॥

தே³வர்ஷிக³ணஸங்கா⁴தஸ்தூயமாநாத்மவைப⁴வா ।
ப⁴ண்டா³ஸுரவதோ⁴த்³யுக்தஶக்திஸேநாஸமந்விதா ॥ 24 ॥

ஸம்பத்கரீஸமாரூட⁴ஸிந்து⁴ரவ்ரஜஸேவிதா ।
அஶ்வாரூடா⁴தி⁴ஷ்டி²தாஶ்வகோடிகோடிபி⁴ராவ்ருதா ॥ 25 ॥

சக்ரராஜரதா²ரூட⁴ஸர்வாயுத⁴பரிஷ்க்ருதா ।
கே³யசக்ரரதா²ரூட⁴மந்த்ரிணீபரிஸேவிதா ॥ 26 ॥

கிரிசக்ரரதா²ரூட⁴த³ண்ட³நாதா²புரஸ்க்ருதா ।
ஜ்வாலாமாலிநிகாக்ஷிப்தவஹ்நிப்ராகாரமத்⁴யகா³ ॥ 27 ॥

ப⁴ண்ட³ஸைந்யவதோ⁴த்³யுக்தஶக்திவிக்ரமஹர்ஷிதா ।
நித்யாபராக்ரமாடோபநிரீக்ஷணஸமுத்ஸுகா ॥ 28 ॥

ப⁴ண்ட³புத்ரவதோ⁴த்³யுக்தபா³லாவிக்ரமநந்தி³தா ।
மந்த்ரிண்யம்பா³விரசிதவிஷங்க³வத⁴தோஷிதா ॥ 29 ॥ [விஶுக்ர]

விஶுக்ரப்ராணஹரணவாராஹீவீர்யநந்தி³தா । [விஷங்க³]
காமேஶ்வரமுகா²லோககல்பிதஶ்ரீக³ணேஶ்வரா ॥ 30 ॥

மஹாக³ணேஶநிர்பி⁴ந்நவிக்⁴நயந்த்ரப்ரஹர்ஷிதா ।
ப⁴ண்டா³ஸுரேந்த்³ரநிர்முக்தஶஸ்த்ரப்ரத்யஸ்த்ரவர்ஷிணீ ॥ 31 ॥

கராங்கு³ளிநகோ²த்பந்நநாராயணத³ஶாக்ருதி꞉ ।
மஹாபாஶுபதாஸ்த்ராக்³நிநிர்த³க்³தா⁴ஸுரஸைநிகா ॥ 32 ॥

காமேஶ்வராஸ்த்ரநிர்த³க்³த⁴ஸப⁴ண்டா³ஸுரஶூந்யகா ।
ப்³ரஹ்மோபேந்த்³ரமஹேந்த்³ராதி³தே³வஸம்ஸ்துதவைப⁴வா ॥ 33 ॥

ஹரநேத்ராக்³நிஸந்த³க்³த⁴காமஸஞ்ஜீவநௌஷதி⁴꞉ ।
ஶ்ரீமத்³வாக்³ப⁴வகூடைகஸ்வரூபமுக²பங்கஜா ॥ 34 ॥

கண்டா²த⁴꞉கடிபர்யந்தமத்⁴யகூடஸ்வரூபிணீ ।
ஶக்திகூடைகதாபந்நகட்யதோ⁴பா⁴க³தா⁴ரிணீ ॥ 35 ॥

மூலமந்த்ராத்மிகா மூலகூடத்ரயகலேப³ரா ।
குலாம்ருதைகரஸிகா குலஸங்கேதபாலிநீ ॥ 36 ॥

குலாங்க³நா குலாந்த꞉ஸ்தா² கௌலிநீ குலயோகி³நீ ।
அகுலா ஸமயாந்த꞉ஸ்தா² ஸமயாசாரதத்பரா ॥ 37 ॥

மூலாதா⁴ரைகநிலயா ப்³ரஹ்மக்³ரந்தி²விபே⁴தி³நீ ।
மணிபூராந்தருதி³தா விஷ்ணுக்³ரந்தி²விபே⁴தி³நீ ॥ 38 ॥

ஆஜ்ஞாசக்ராந்தராளஸ்தா² ருத்³ரக்³ரந்தி²விபே⁴தி³நீ ।
ஸஹஸ்ராராம்பு³ஜாரூடா⁴ ஸுதா⁴ஸாராபி⁴வர்ஷிணீ ॥ 39 ॥

தடில்லதாஸமருசி꞉ ஷட்சக்ரோபரிஸம்ஸ்தி²தா ।
மஹாஸக்தி꞉ குண்ட³லிநீ பி³ஸதந்துதநீயஸீ ॥ 40 ॥

ப⁴வாநீ பா⁴வநாக³ம்யா ப⁴வாரண்யகுடா²ரிகா ।
ப⁴த்³ரப்ரியா ப⁴த்³ரமூர்திர்ப⁴க்தஸௌபா⁴க்³யதா³யிநீ ॥ 41 ॥

ப⁴க்திப்ரியா ப⁴க்திக³ம்யா ப⁴க்திவஶ்யா ப⁴யாபஹா ।
ஶாம்ப⁴வீ ஶாரதா³ராத்⁴யா ஶர்வாணீ ஶர்மதா³யிநீ ॥ 42 ॥

ஶாங்கரீ ஶ்ரீகரீ ஸாத்⁴வீ ஶரச்சந்த்³ரநிபா⁴நநா ।
ஶாதோத³ரீ ஶாந்திமதீ நிராதா⁴ரா நிரஞ்ஜநா ॥ 43 ॥

நிர்லேபா நிர்மலா நித்யா நிராகாரா நிராகுலா ।
நிர்கு³ணா நிஷ்களா ஶாந்தா நிஷ்காமா நிருபப்லவா ॥ 44 ॥

நித்யமுக்தா நிர்விகாரா நிஷ்ப்ரபஞ்சா நிராஶ்ரயா ।
நித்யஶுத்³தா⁴ நித்யபு³த்³தா⁴ நிரவத்³யா நிரந்தரா ॥ 45 ॥

நிஷ்காரணா நிஷ்களங்கா நிருபாதி⁴ர்நிரீஶ்வரா ।
நீராகா³ ராக³மத²நீ நிர்மதா³ மத³நாஶிநீ ॥ 46 ॥

நிஶ்சிந்தா நிரஹங்காரா நிர்மோஹா மோஹநாஶிநீ ।
நிர்மமா மமதாஹந்த்ரீ நிஷ்பாபா பாபநாஶிநீ ॥ 47 ॥

நிஷ்க்ரோதா⁴ க்ரோத⁴ஶமநீ நிர்லோபா⁴ லோப⁴நாஶிநீ ।
நி꞉ஸம்ஶயா ஸம்ஶயக்⁴நீ நிர்ப⁴வா ப⁴வநாஶிநீ ॥ 48 ॥

நிர்விகல்பா நிராபா³தா⁴ நிர்பே⁴தா³ பே⁴த³நாஶிநீ ।
நிர்நாஶா ம்ருத்யுமத²நீ நிஷ்க்ரியா நிஷ்பரிக்³ரஹா ॥ 49 ॥

நிஸ்துலா நீலசிகுரா நிரபாயா நிரத்யயா ।
து³ர்லபா⁴ து³ர்க³மா து³ர்கா³ து³꞉க²ஹந்த்ரீ ஸுக²ப்ரதா³ ॥ 50 ॥

து³ஷ்டதூ³ரா து³ராசாரஶமநீ தோ³ஷவர்ஜிதா ।
ஸர்வஜ்ஞா ஸாந்த்³ரகருணா ஸமாநாதி⁴கவர்ஜிதா ॥ 51 ॥

ஸர்வஶக்திமயீ ஸர்வமங்க³ளா ஸத்³க³திப்ரதா³ ।
ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வமயீ ஸர்வமந்த்ரஸ்வரூபிணீ ॥ 52 ॥

ஸர்வயந்த்ராத்மிகா ஸர்வதந்த்ரரூபா மநோந்மநீ ।
மாஹேஶ்வரீ மஹாதே³வீ மஹாலக்ஷ்மீர்ம்ருட³ப்ரியா ॥ 53 ॥

மஹாரூபா மஹாபூஜ்யா மஹாபாதகநாஶிநீ ।
மஹாமாயா மஹாஸத்த்வா மஹாஶக்திர்மஹாரதி꞉ ॥ 54 ॥

மஹாபோ⁴கா³ மஹைஶ்வர்யா மஹாவீர்யா மஹாப³லா ।
மஹாபு³த்³தி⁴ர்மஹாஸித்³தி⁴ர்மஹாயோகே³ஶ்வரேஶ்வரீ ॥ 55 ॥

மஹாதந்த்ரா மஹாமந்த்ரா மஹாயந்த்ரா மஹாஸநா ।
மஹாயாக³க்ரமாராத்⁴யா மஹாபை⁴ரவபூஜிதா ॥ 56 ॥

மஹேஶ்வரமஹாகல்பமஹாதாண்ட³வஸாக்ஷிணீ ।
மஹாகாமேஶமஹிஷீ மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ॥ 57 ॥

சது꞉ஷஷ்ட்யுபசாராட்⁴யா சது꞉ஷஷ்டிகலாமயீ ।
மஹாசது꞉ஷஷ்டிகோடியோகி³நீக³ணஸேவிதா ॥ 58 ॥

மநுவித்³யா சந்த்³ரவித்³யா சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யகா³ ।
சாருரூபா சாருஹாஸா சாருசந்த்³ரகலாத⁴ரா ॥ 59 ॥

சராசரஜக³ந்நாதா² சக்ரராஜநிகேதநா ।
பார்வதீ பத்³மநயநா பத்³மராக³ஸமப்ரபா⁴ ॥ 60 ॥

பஞ்சப்ரேதாஸநாஸீநா பஞ்சப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணீ ।
சிந்மயீ பரமாநந்தா³ விஜ்ஞாநக⁴நரூபிணீ ॥ 61 ॥

த்⁴யாநத்⁴யாத்ருத்⁴யேயரூபா த⁴ர்மாத⁴ர்மவிவர்ஜிதா ।
விஶ்வரூபா ஜாக³ரிணீ ஸ்வபந்தீ தைஜஸாத்மிகா ॥ 62 ॥

ஸுப்தா ப்ராஜ்ஞாத்மிகா துர்யா ஸர்வாவஸ்தா²விவர்ஜிதா ।
ஸ்ருஷ்டிகர்த்ரீ ப்³ரஹ்மரூபா கோ³ப்த்ரீ கோ³விந்த³ரூபிணீ ॥ 63 ॥

ஸம்ஹாரிணீ ருத்³ரரூபா திரோதா⁴நகரீஶ்வரீ ।
ஸதா³ஶிவாநுக்³ரஹதா³ பஞ்சக்ருத்யபராயணா ॥ 64 ॥

பா⁴நுமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² பை⁴ரவீ ப⁴க³மாலிநீ ।
பத்³மாஸநா ப⁴க³வதீ பத்³மநாப⁴ஸஹோத³ரீ ॥ 65 ॥

உந்மேஷநிமிஷோத்பந்நவிபந்நபு⁴வநாவளி꞉ ।
ஸஹஸ்ரஶீர்ஷவத³நா ஸஹஸ்ராக்ஷீ ஸஹஸ்ரபாத் ॥ 66 ॥

ஆப்³ரஹ்மகீடஜநநீ வர்ணாஶ்ரமவிதா⁴யிநீ ।
நிஜாஜ்ஞாரூபநிக³மா புண்யாபுண்யப²லப்ரதா³ ॥ 67 ॥

ஶ்ருதிஸீமந்தஸிந்தூ³ரீக்ருதபாதா³ப்³ஜதூ⁴ளிகா ।
ஸகலாக³மஸந்தோ³ஹஶுக்திஸம்புடமௌக்திகா ॥ 68 ॥

புருஷார்த²ப்ரதா³ பூர்ணா போ⁴கி³நீ பு⁴வநேஶ்வரீ ।
அம்பி³கா(அ)நாதி³நித⁴நா ஹரிப்³ரஹ்மேந்த்³ரஸேவிதா ॥ 69 ॥

நாராயணீ நாத³ரூபா நாமரூபவிவர்ஜிதா ।
ஹ்ரீங்காரீ ஹ்ரீமதீ ஹ்ருத்³யா ஹேயோபாதே³யவர்ஜிதா ॥ 70 ॥

ராஜராஜார்சிதா ராஜ்ஞீ ரம்யா ராஜீவலோசநா ।
ரஞ்ஜநீ ரமணீ ரஸ்யா ரணத்கிங்கிணிமேக²லா ॥ 71 ॥

ரமா ராகேந்து³வத³நா ரதிரூபா ரதிப்ரியா ।
ரக்ஷாகரீ ராக்ஷஸக்⁴நீ ராமா ரமணலம்படா ॥ 72 ॥

காம்யா காமகலாரூபா கத³ம்ப³குஸுமப்ரியா ।
கல்யாணீ ஜக³தீகந்தா³ கருணாரஸஸாக³ரா ॥ 73 ॥

கலாவதீ கலாலாபா காந்தா காத³ம்ப³ரீப்ரியா ।
வரதா³ வாமநயநா வாருணீமத³விஹ்வலா ॥ 74 ॥

விஶ்வாதி⁴கா வேத³வேத்³யா விந்த்⁴யாசலநிவாஸிநீ ।
விதா⁴த்ரீ வேத³ஜநநீ விஷ்ணுமாயா விளாஸிநீ ॥ 75 ॥

க்ஷேத்ரஸ்வரூபா க்ஷேத்ரேஶீ க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞபாலிநீ ।
க்ஷயவ்ருத்³தி⁴விநிர்முக்தா க்ஷேத்ரபாலஸமர்சிதா ॥ 76 ॥

விஜயா விமலா வந்த்³யா வந்தா³ருஜநவத்ஸலா ।
வாக்³வாதி³நீ வாமகேஶீ வஹ்நிமண்ட³லவாஸிநீ ॥ 77 ॥

ப⁴க்திமத்கல்பலதிகா பஶுபாஶவிமோசநீ ।
ஸம்ஹ்ருதாஶேஷபாஷண்டா³ ஸதா³சாரப்ரவர்திகா ॥ 78 ॥

தாபத்ரயாக்³நிஸந்தப்தஸமாஹ்லாத³நசந்த்³ரிகா ।
தருணீ தாபஸாராத்⁴யா தநுமத்⁴யா தமோ(அ)பஹா ॥ 79 ॥

சிதிஸ்தத்பத³ளக்ஷ்யார்தா² சிதே³கரஸரூபிணீ ।
ஸ்வாத்மாநந்த³ளவீபூ⁴தப்³ரஹ்மாத்³யாநந்த³ஸந்ததி꞉ ॥ 80 ॥

பரா ப்ரத்யக்சிதீரூபா பஶ்யந்தீ பரதே³வதா ।
மத்⁴யமா வைக²ரீரூபா ப⁴க்தமாநஸஹம்ஸிகா ॥ 81 ॥

காமேஶ்வரப்ராணநாடீ³ க்ருதஜ்ஞா காமபூஜிதா ।
ஶ்ருங்கா³ரரஸஸம்பூர்ணா ஜயா ஜாலந்த⁴ரஸ்தி²தா ॥ 82 ॥

ஓட்³யாணபீட²நிலயா பி³ந்து³மண்ட³லவாஸிநீ ।
ரஹோயாக³க்ரமாராத்⁴யா ரஹஸ்தர்பணதர்பிதா ॥ 83 ॥

ஸத்³ய꞉ப்ரஸாதி³நீ விஶ்வஸாக்ஷிணீ ஸாக்ஷிவர்ஜிதா ।
ஷட³ங்க³தே³வதாயுக்தா ஷாட்³கு³ண்யபரிபூரிதா ॥ 84 ॥

நித்யக்லிந்நா நிருபமா நிர்வாணஸுக²தா³யிநீ ।
நித்யாஷோட³ஶிகாரூபா ஶ்ரீகண்டா²ர்த⁴ஶரீரிணீ ॥ 85 ॥

ப்ரபா⁴வதீ ப்ரபா⁴ரூபா ப்ரஸித்³தா⁴ பரமேஶ்வரீ ।
மூலப்ரக்ருதிரவ்யக்தா வ்யக்தாவ்யக்தஸ்வரூபிணீ ॥ 86 ॥

வ்யாபிநீ விவிதா⁴காரா வித்³யா(அ)வித்³யாஸ்வரூபிணீ ।
மஹாகாமேஶநயநகுமுதா³ஹ்லாத³கௌமுதீ³ ॥ 87 ॥

ப⁴க்தஹார்த³தமோபே⁴த³பா⁴நுமத்³பா⁴நுஸந்ததி꞉ ।
ஶிவதூ³தீ ஶிவாராத்⁴யா ஶிவமூர்தி꞉ ஶிவங்கரீ ॥ 88 ॥

ஶிவப்ரியா ஶிவபரா ஶிஷ்டேஷ்டா ஶிஷ்டபூஜிதா ।
அப்ரமேயா ஸ்வப்ரகாஶா மநோவாசாமகோ³சரா ॥ 89 ॥

சிச்ச²க்திஶ்சேதநாரூபா ஜட³ஶக்திர்ஜடா³த்மிகா ।
கா³யத்ரீ வ்யாஹ்ருதி꞉ ஸந்த்⁴யா த்³விஜப்³ருந்த³நிஷேவிதா ॥ 90 ॥

தத்த்வாஸநா தத்த்வமயீ பஞ்சகோஶாந்தரஸ்தி²தா ।
நி꞉ஸீமமஹிமா நித்யயௌவநா மத³ஶாலிநீ ॥ 91 ॥

மத³கூ⁴ர்ணிதரக்தாக்ஷீ மத³பாடலக³ண்ட³பூ⁴꞉ ।
சந்த³நத்³ரவதி³க்³தா⁴ங்கீ³ சாம்பேயகுஸுமப்ரியா ॥ 92 ॥

குஶலா கோமளாகாரா குருகுல்லா குலேஶ்வரீ ।
குலகுண்டா³லயா கௌலமார்க³தத்பரஸேவிதா ॥ 93 ॥

குமாரக³ணநாதா²ம்பா³ துஷ்டி꞉ புஷ்டிர்மதிர்த்⁴ருதி꞉ ।
ஶாந்தி꞉ ஸ்வஸ்திமதீ காந்திர்நந்தி³நீ விக்⁴நநாஶிநீ ॥ 94 ॥

தேஜோவதீ த்ரிநயநா லோலாக்ஷீகாமரூபிணீ ।
மாலிநீ ஹம்ஸிநீ மாதா மலயாசலவாஸிநீ ॥ 95 ॥

ஸுமுகீ² ளிநீ ஸுப்⁴ரூ꞉ ஶோப⁴நா ஸுரநாயிகா ।
காலகண்டீ² காந்திமதீ க்ஷோபி⁴ணீ ஸூக்ஷ்மரூபிணீ ॥ 96 ॥

வஜ்ரேஶ்வரீ வாமதே³வீ வயோ(அ)வஸ்தா²விவர்ஜிதா ।
ஸித்³தே⁴ஶ்வரீ ஸித்³த⁴வித்³யா ஸித்³த⁴மாதா யஶஸ்விநீ ॥ 97 ॥

விஶுத்³தி⁴சக்ரநிலயா(ஆ)ரக்தவர்ணா த்ரிலோசநா ।
க²ட்வாங்கா³தி³ப்ரஹரணா வத³நைகஸமந்விதா ॥ 98 ॥

பாயஸாந்நப்ரியா த்வக்ஸ்தா² பஶுலோகப⁴யங்கரீ ।
அம்ருதாதி³மஹாஶக்திஸம்வ்ருதா டா³கிநீஶ்வரீ ॥ 99 ॥

அநாஹதாப்³ஜநிலயா ஶ்யாமாபா⁴ வத³நத்³வயா ।
த³ம்ஷ்ட்ரோஜ்ஜ்வலா(அ)க்ஷமாலாதி³த⁴ரா ருதி⁴ரஸம்ஸ்தி²தா ॥ 100 ॥

காலராத்ர்யாதி³ஶக்த்யௌக⁴வ்ருதா ஸ்நிக்³தௌ⁴த³நப்ரியா ।
மஹாவீரேந்த்³ரவரதா³ ராகிண்யம்பா³ஸ்வரூபிணீ ॥ 101 ॥

மணிபூராப்³ஜநிலயா வத³நத்ரயஸம்யுதா ।
வஜ்ராதி³காயுதோ⁴பேதா டா³மர்யாதி³பி⁴ராவ்ருதா ॥ 102 ॥

ரக்தவர்ணா மாம்ஸநிஷ்டா² கு³டா³ந்நப்ரீதமாநஸா ।
ஸமஸ்தப⁴க்தஸுக²தா³ லாகிந்யம்பா³ஸ்வரூபிணீ ॥ 103 ॥

ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²நாம்பு³ஜக³தா சதுர்வக்த்ரமநோஹரா ।
ஶூலாத்³யாயுத⁴ஸம்பந்நா பீதவர்ணா(அ)திக³ர்விதா ॥ 104 ॥

மேதோ³நிஷ்டா² மது⁴ப்ரீதா ப³ந்தி⁴ந்யாதி³ஸமந்விதா ।
த³த்⁴யந்நாஸக்தஹ்ருத³யா காகிநீரூபதா⁴ரிணீ ॥ 105 ॥

மூலாதா⁴ராம்பு³ஜாரூடா⁴ பஞ்சவக்த்ரா(அ)ஸ்தி²ஸம்ஸ்தி²தா ।
அங்குஶாதி³ப்ரஹரணா வரதா³தி³நிஷேவிதா ॥ 106 ॥

முத்³கௌ³த³நாஸக்தசித்தா ஸாகிந்யம்பா³ஸ்வரூபிணீ ।
ஆஜ்ஞாசக்ராப்³ஜநிலயா ஶுக்லவர்ணா ஷடா³நநா ॥ 107 ॥

மஜ்ஜாஸம்ஸ்தா² ஹம்ஸவதீமுக்²யஶக்திஸமந்விதா ।
ஹரித்³ராந்நைகரஸிகா ஹாகிநீரூபதா⁴ரிணீ ॥ 108 ॥

ஸஹஸ்ரத³ளபத்³மஸ்தா² ஸர்வவர்ணோபஶோபி⁴தா ।
ஸர்வாயுத⁴த⁴ரா ஶுக்லஸம்ஸ்தி²தா ஸர்வதோமுகீ² ॥ 109 ॥

ஸர்வௌத³நப்ரீதசித்தா யாகிந்யம்பா³ஸ்வரூபிணீ ।
ஸ்வாஹா ஸ்வதா⁴(அ)மதிர்மேதா⁴ ஶ்ருதி꞉ ஸ்ம்ருதிரநுத்தமா ॥ 110 ॥

புண்யகீர்தி꞉ புண்யலப்⁴யா புண்யஶ்ரவணகீர்தநா ।
புலோமஜார்சிதா ப³ந்த⁴மோசநீ ப³ர்ப³ராளகா ॥ 111 ॥ [ப³ந்து⁴ராளகா]

விமர்ஶரூபிணீ வித்³யா வியதா³தி³ஜக³த்ப்ரஸூ꞉ ।
ஸர்வவ்யாதி⁴ப்ரஶமநீ ஸர்வம்ருத்யுநிவாரிணீ ॥ 112 ॥

அக்³ரக³ண்யா(அ)சிந்த்யரூபா கலிகல்மஷநாஶிநீ ।
காத்யாயநீ காலஹந்த்ரீ கமலாக்ஷநிஷேவிதா ॥ 113 ॥

தாம்பூ³லபூரிதமுகீ² தா³டி³மீகுஸுமப்ரபா⁴ ।
ம்ருகா³க்ஷீ மோஹிநீ முக்²யா ம்ருடா³நீ மித்ரரூபிணீ ॥ 114 ॥

நித்யத்ருப்தா ப⁴க்தநிதி⁴ர்நியந்த்ரீ நிகி²லேஶ்வரீ ।
மைத்ர்யாதி³வாஸநாலப்⁴யா மஹாப்ரளயஸாக்ஷிணீ ॥ 115 ॥

பராஶக்தி꞉ பராநிஷ்டா² ப்ரஜ்ஞாநக⁴நரூபிணீ ।
மாத்⁴வீபாநாலஸா மத்தா மாத்ருகாவர்ணரூபிணீ ॥ 116 ॥

மஹாகைலாஸநிலயா ம்ருணாலம்ருது³தோ³ர்லதா ।
மஹநீயா த³யாமூர்திர்மஹாஸாம்ராஜ்யஶாலிநீ ॥ 117 ॥

ஆத்மவித்³யா மஹாவித்³யா ஶ்ரீவித்³யா காமஸேவிதா ।
ஶ்ரீஷோட³ஶாக்ஷரீவித்³யா த்ரிகூடா காமகோடிகா ॥ 118 ॥

கடாக்ஷகிங்கரீபூ⁴தகமலாகோடிஸேவிதா ।
ஶிர꞉ஸ்தி²தா சந்த்³ரநிபா⁴ பா⁴லஸ்தே²ந்த்³ரத⁴நு꞉ப்ரபா⁴ ॥ 119 ॥

ஹ்ருத³யஸ்தா² ரவிப்ரக்²யா த்ரிகோணாந்தரதீ³பிகா ।
தா³க்ஷாயணீ தை³த்யஹந்த்ரீ த³க்ஷயஜ்ஞவிநாஶிநீ ॥ 120 ॥

த³ராந்தோ³ளிததீ³ர்கா⁴க்ஷீ த³ரஹாஸோஜ்ஜ்வலந்முகீ² ।
கு³ருமூர்திர்கு³ணநிதி⁴ர்கோ³மாதா கு³ஹஜந்மபூ⁴꞉ ॥ 121 ॥

தே³வேஶீ த³ண்ட³நீதிஸ்தா² த³ஹராகாஶரூபிணீ ।
ப்ரதிபந்முக்²யராகாந்ததிதி²மண்ட³லபூஜிதா ॥ 122 ॥

கலாத்மிகா கலாநாதா² காவ்யாளாபவிநோதி³நீ ।
ஸசாமரரமாவாணீஸவ்யத³க்ஷிணஸேவிதா ॥ 123 ॥

ஆதி³ஶக்திரமேயாத்மா பரமா பாவநாக்ருதி꞉ ।
அநேககோடிப்³ரஹ்மாண்ட³ஜநநீ தி³வ்யவிக்³ரஹா ॥ 124 ॥

க்லீங்காரீ கேவலா கு³ஹ்யா கைவல்யபத³தா³யிநீ ।
த்ரிபுரா த்ரிஜக³த்³வந்த்³யா த்ரிமூர்திஸ்த்ரித³ஶேஶ்வரீ ॥ 125 ॥

த்ர்யக்ஷரீ தி³வ்யக³ந்தா⁴ட்⁴யா ஸிந்தூ³ரதிலகாஞ்சிதா ।
உமா ஶைலேந்த்³ரதநயா கௌ³ரீ க³ந்த⁴ர்வஸேவிதா ॥ 126 ॥

விஶ்வக³ர்பா⁴ ஸ்வர்ணக³ர்பா⁴(அ)வரதா³ வாக³தீ⁴ஶ்வரீ ।
த்⁴யாநக³ம்யா(அ)பரிச்சே²த்³யா ஜ்ஞாநதா³ ஜ்ஞாநவிக்³ரஹா ॥ 127 ॥

ஸர்வவேதா³ந்தஸம்வேத்³யா ஸத்யாநந்த³ஸ்வரூபிணீ ।
லோபாமுத்³ரார்சிதா லீலாக்லுப்தப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லா ॥ 128 ॥

அத்³ருஶ்யா த்³ருஶ்யரஹிதா விஜ்ஞாத்ரீ வேத்³யவர்ஜிதா ।
யோகி³நீ யோக³தா³ யோக்³யா யோகா³நந்தா³ யுக³ந்த⁴ரா ॥ 129 ॥

இச்சா²ஶக்திஜ்ஞாநஶக்திக்ரியாஶக்திஸ்வரூபிணீ ।
ஸர்வாதா⁴ரா ஸுப்ரதிஷ்டா² ஸத³ஸத்³ரூபதா⁴ரிணீ ॥ 130 ॥

அஷ்டமூர்திரஜாஜைத்ரீ லோகயாத்ராவிதா⁴யிநீ ।
ஏகாகிநீ பூ⁴மரூபா நிர்த்³வைதா த்³வைதவர்ஜிதா ॥ 131 ॥

அந்நதா³ வஸுதா³ வ்ருத்³தா⁴ ப்³ரஹ்மாத்மைக்யஸ்வரூபிணீ ।
ப்³ருஹதீ ப்³ராஹ்மணீ ப்³ராஹ்மீ ப்³ரஹ்மாநந்தா³ ப³லிப்ரியா ॥ 132 ॥

பா⁴ஷாரூபா ப்³ருஹத்ஸேநா பா⁴வாபா⁴வவிவர்ஜிதா ।
ஸுகா²ராத்⁴யா ஶுப⁴கரீ ஶோப⁴நா ஸுலபா⁴ க³தி꞉ ॥ 133 ॥

ராஜராஜேஶ்வரீ ராஜ்யதா³யிநீ ராஜ்யவல்லபா⁴ ।
ராஜத்க்ருபா ராஜபீட²நிவேஶிதநிஜாஶ்ரிதா ॥ 134 ॥

ராஜ்யலக்ஷ்மீ꞉ கோஶநாதா² சதுரங்க³ப³லேஶ்வரீ ।
ஸாம்ராஜ்யதா³யிநீ ஸத்யஸந்தா⁴ ஸாக³ரமேக²லா ॥ 135 ॥

தீ³க்ஷிதா தை³த்யஶமநீ ஸர்வலோகவஶங்கரீ ।
ஸர்வார்த²தா³த்ரீ ஸாவித்ரீ ஸச்சிதா³நந்த³ரூபிணீ ॥ 136 ॥

தே³ஶகாலாபரிச்சி²ந்நா ஸர்வகா³ ஸர்வமோஹிநீ ।
ஸரஸ்வதீ ஶாஸ்த்ரமயீ கு³ஹாம்பா³ கு³ஹ்யரூபிணீ ॥ 137 ॥

ஸர்வோபாதி⁴விநிர்முக்தா ஸதா³ஶிவபதிவ்ரதா ।
ஸம்ப்ரதா³யேஶ்வரீ ஸாத்⁴வீ கு³ருமண்ட³லரூபிணீ ॥ 138 ॥

குலோத்தீர்ணா ப⁴கா³ராத்⁴யா மாயா மது⁴மதீ மஹீ ।
க³ணாம்பா³ கு³ஹ்யகாராத்⁴யா கோமளாங்கீ³ கு³ருப்ரியா ॥ 139 ॥

ஸ்வதந்த்ரா ஸர்வதந்த்ரேஶீ த³க்ஷிணாமூர்திரூபிணீ ।
ஸநகாதி³ஸமாராத்⁴யா ஶிவஜ்ஞாநப்ரதா³யிநீ ॥ 140 ॥

சித்கலா(ஆ)நந்த³கலிகா ப்ரேமரூபா ப்ரியங்கரீ ।
நாமபாராயணப்ரீதா நந்தி³வித்³யா நடேஶ்வரீ ॥ 141 ॥

மித்²யாஜக³த³தி⁴ஷ்டா²நா முக்திதா³ முக்திரூபிணீ ।
லாஸ்யப்ரியா லயகரீ லஜ்ஜா ரம்பா⁴தி³வந்தி³தா ॥ 142 ॥

ப⁴வதா³வஸுதா⁴வ்ருஷ்டி꞉ பாபாரண்யத³வாநலா ।
தௌ³ர்பா⁴க்³யதூலவாதூலா ஜராத்⁴வாந்தரவிப்ரபா⁴ ॥ 143 ॥

பா⁴க்³யாப்³தி⁴சந்த்³ரிகா ப⁴க்தசித்தகேகிக⁴நாக⁴நா ।
ரோக³பர்வதத³ம்போ⁴லிர்ம்ருத்யுதா³ருகுடா²ரிகா ॥ 144 ॥

மஹேஶ்வரீ மஹாகாளீ மஹாக்³ராஸா மஹாஶநா ।
அபர்ணா சண்டி³கா சண்ட³முண்டா³ஸுரநிஷூதி³நீ ॥ 145 ॥

க்ஷராக்ஷராத்மிகா ஸர்வலோகேஶீ விஶ்வதா⁴ரிணீ ।
த்ரிவர்க³தா³த்ரீ ஸுப⁴கா³ த்ர்யம்ப³கா த்ரிகு³ணாத்மிகா ॥ 146 ॥

ஸ்வர்கா³பவர்க³தா³ ஶுத்³தா⁴ ஜபாபுஷ்பநிபா⁴க்ருதி꞉ ।
ஓஜோவதீ த்³யுதித⁴ரா யஜ்ஞரூபா ப்ரியவ்ரதா ॥ 147 ॥

து³ராராத்⁴யா து³ராத⁴ர்ஷா பாடலீகுஸுமப்ரியா ।
மஹதீ மேருநிலயா மந்தா³ரகுஸுமப்ரியா ॥ 148 ॥

வீராராத்⁴யா விராட்³ரூபா விரஜா விஶ்வதோமுகீ² ।
ப்ரத்யக்³ரூபா பராகாஶா ப்ராணதா³ ப்ராணரூபிணீ ॥ 149 ॥

மார்தாண்ட³பை⁴ரவாராத்⁴யா மந்த்ரிணீந்யஸ்தராஜ்யதூ⁴꞉ ।
த்ரிபுரேஶீ ஜயத்ஸேநா நிஸ்த்ரைகு³ண்யா பராபரா ॥ 150 ॥

ஸத்யஜ்ஞாநாநந்த³ரூபா ஸாமரஸ்யபராயணா ।
கபர்தி³நீ கலாமாலா காமது⁴க்காமரூபிணீ ॥ 151 ॥

கலாநிதி⁴꞉ காவ்யகலா ரஸஜ்ஞா ரஸஶேவதி⁴꞉ ।
புஷ்டா புராதநா பூஜ்யா புஷ்கரா புஷ்கரேக்ஷணா ॥ 152 ॥

பரஞ்ஜ்யோதி꞉ பரந்தா⁴ம பரமாணு꞉ பராத்பரா ।
பாஶஹஸ்தா பாஶஹந்த்ரீ பரமந்த்ரவிபே⁴தி³நீ ॥ 153 ॥

மூர்தா(அ)மூர்தா(அ)நித்யத்ருப்தா முநிமாநஸஹம்ஸிகா ।
ஸத்யவ்ரதா ஸத்யரூபா ஸர்வாந்தர்யாமிணீ ஸதீ ॥ 154 ॥

ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மஜநநீ ப³ஹுரூபா பு³தா⁴ர்சிதா ।
ப்ரஸவித்ரீ ப்ரசண்டா³(ஆ)ஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டா² ப்ரகடாக்ருதி꞉ ॥ 155 ॥

ப்ராணேஶ்வரீ ப்ராணதா³த்ரீ பஞ்சாஶத்பீட²ரூபிணீ ।
விஶ்ருங்க²லா விவிக்தஸ்தா² வீரமாதா வியத்ப்ரஸூ꞉ ॥ 156 ॥

முகுந்தா³ முக்திநிலயா மூலவிக்³ரஹரூபிணீ ।
பா⁴வஜ்ஞா ப⁴வரோக³க்⁴நீ ப⁴வசக்ரப்ரவர்திநீ ॥ 157 ॥

ச²ந்த³꞉ஸாரா ஶாஸ்த்ரஸாரா மந்த்ரஸாரா தலோத³ரீ ।
உதா³ரகீர்திருத்³தா³மவைப⁴வா வர்ணரூபிணீ ॥ 158 ॥

ஜந்மம்ருத்யுஜராதப்தஜநவிஶ்ராந்திதா³யிநீ ।
ஸர்வோபநிஷது³த்³கு⁴ஷ்டா ஶாந்த்யதீதகலாத்மிகா ॥ 159 ॥

க³ம்பீ⁴ரா க³க³நாந்தஸ்தா² க³ர்விதா கா³நலோலுபா ।
கல்பநாரஹிதா காஷ்டா²(அ)காந்தா காந்தார்த⁴விக்³ரஹா ॥ 160 ॥

கார்யகாரணநிர்முக்தா காமகேலிதரங்கி³தா ।
கநத்கநகதாடங்கா லீலாவிக்³ரஹதா⁴ரிணீ ॥ 161 ॥

அஜா க்ஷயவிநிர்முக்தா முக்³தா⁴ க்ஷிப்ரப்ரஸாதி³நீ ।
அந்தர்முக²ஸமாராத்⁴யா ப³ஹிர்முக²ஸுது³ர்லபா⁴ ॥ 162 ॥

த்ரயீ த்ரிவர்க³நிலயா த்ரிஸ்தா² த்ரிபுரமாலிநீ ।
நிராமயா நிராளம்பா³ ஸ்வாத்மாராமா ஸுதா⁴ஸ்ருதி꞉ ॥ 163 ॥

ஸம்ஸாரபங்கநிர்மக்³நஸமுத்³த⁴ரணபண்டி³தா ।
யஜ்ஞப்ரியா யஜ்ஞகர்த்ரீ யஜமாநஸ்வரூபிணீ ॥ 164 ॥

த⁴ர்மாதா⁴ரா த⁴நாத்⁴யக்ஷா த⁴நதா⁴ந்யவிவர்தி⁴நீ ।
விப்ரப்ரியா விப்ரரூபா விஶ்வப்⁴ரமணகாரிணீ ॥ 165 ॥

விஶ்வக்³ராஸா வித்³ருமாபா⁴ வைஷ்ணவீ விஷ்ணுரூபிணீ ।
அயோநிர்யோநிநிலயா கூடஸ்தா² குலரூபிணீ ॥ 166 ॥

வீரகோ³ஷ்டீ²ப்ரியா வீரா நைஷ்கர்ம்யா நாத³ரூபிணீ ।
விஜ்ஞாநகலநா கல்யா வித³க்³தா⁴ பை³ந்த³வாஸநா ॥ 167 ॥

தத்த்வாதி⁴கா தத்த்வமயீ தத்த்வமர்த²ஸ்வரூபிணீ ।
ஸாமகா³நப்ரியா ஸௌம்யா ஸதா³ஶிவகுடும்பி³நீ ॥ 168 ॥

ஸவ்யாபஸவ்யமார்க³ஸ்தா² ஸர்வாபத்³விநிவாரிணீ ।
ஸ்வஸ்தா² ஸ்வபா⁴வமது⁴ரா தீ⁴ரா தீ⁴ரஸமர்சிதா ॥ 169 ॥

சைதந்யார்க்⁴யஸமாராத்⁴யா சைதந்யகுஸுமப்ரியா ।
ஸதோ³தி³தா ஸதா³துஷ்டா தருணாதி³த்யபாடலா ॥ 170 ॥

த³க்ஷிணாத³க்ஷிணாராத்⁴யா த³ரஸ்மேரமுகா²ம்பு³ஜா ।
கௌலிநீகேவலா(அ)நர்க்⁴யகைவல்யபத³தா³யிநீ ॥ 171 ॥

ஸ்தோத்ரப்ரியா ஸ்துதிமதீ ஶ்ருதிஸம்ஸ்துதவைப⁴வா ।
மநஸ்விநீ மாநவதீ மஹேஶீ மங்க³ளாக்ருதி꞉ ॥ 172 ॥

விஶ்வமாதா ஜக³த்³தா⁴த்ரீ விஶாலாக்ஷீ விராகி³ணீ ।
ப்ரக³ள்பா⁴ பரமோதா³ரா பராமோதா³ மநோமயீ ॥ 173 ॥

வ்யோமகேஶீ விமாநஸ்தா² வஜ்ரிணீ வாமகேஶ்வரீ ।
பஞ்சயஜ்ஞப்ரியா பஞ்சப்ரேதமஞ்சாதி⁴ஶாயிநீ ॥ 174 ॥

பஞ்சமீ பஞ்சபூ⁴தேஶீ பஞ்சஸங்க்²யோபசாரிணீ ।
ஶாஶ்வதீ ஶாஶ்வதைஶ்வர்யா ஶர்மதா³ ஶம்பு⁴மோஹிநீ ॥ 175 ॥

த⁴ரா த⁴ரஸுதா த⁴ந்யா த⁴ர்மிணீ த⁴ர்மவர்தி⁴நீ ।
லோகாதீதா கு³ணாதீதா ஸர்வாதீதா ஶமாத்மிகா ॥ 176 ॥

ப³ந்தூ⁴ககுஸுமப்ரக்²யா பா³லா லீலாவிநோதி³நீ ।
ஸுமங்க³ளீ ஸுக²கரீ ஸுவேஷாட்⁴யா ஸுவாஸிநீ ॥ 177 ॥

ஸுவாஸிந்யர்சநப்ரீதா(ஆ)ஶோப⁴நா ஶுத்³த⁴மாநஸா ।
பி³ந்து³தர்பணஸந்துஷ்டா பூர்வஜா த்ரிபுராம்பி³கா ॥ 178 ॥

த³ஶமுத்³ராஸமாராத்⁴யா த்ரிபுராஶ்ரீவஶங்கரீ ।
ஜ்ஞாநமுத்³ரா ஜ்ஞாநக³ம்யா ஜ்ஞாநஜ்ஞேயஸ்வரூபிணீ ॥ 179 ॥

யோநிமுத்³ரா த்ரிக²ண்டே³ஶீ த்ரிகு³ணா(அ)ம்பா³ த்ரிகோணகா³ ।
அநகா⁴(அ)த்³பு⁴தசாரித்ரா வாஞ்சி²தார்த²ப்ரதா³யிநீ ॥ 180 ॥

அப்⁴யாஸாதிஶயஜ்ஞாதா ஷட³த்⁴வாதீதரூபிணீ ।
அவ்யாஜகருணாமூர்திரஜ்ஞாநத்⁴வாந்ததீ³பிகா ॥ 181 ॥

ஆபா³லகோ³பவிதி³தா ஸர்வாநுல்லங்க்⁴யஶாஸநா ।
ஶ்ரீசக்ரராஜநிலயா ஶ்ரீமத்த்ரிபுரஸுந்த³ரீ ॥ 182 ॥

ஶ்ரீஶிவா ஶிவஶக்த்யைக்யரூபிணீ லலிதாம்பி³கா ।
ஏவம் ஶ்ரீலலிதாதே³வ்யா நாம்நாம் ஸாஹஸ்ரகம் ஜகு³꞉ ॥ 183 ॥

இதி ஶ்ரீப்³ரஹ்மாண்ட³புராணே உத்தரக²ண்டே³ ஶ்ரீஹயக்³ரீவாக³ஸ்த்யஸம்வாதே³ ஶ்ரீலலிதா ரஹஸ்யநாமஸாஹஸ்ர ஸ்தோத்ரகத²நம் நாம த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ர நாம ஸ்தோத்ரம் – உத்தரபீடி²கா >>


மேலும் ஶ்ரீ லலிதா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed