Sri Kubera Puja Vidhanam – ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ


ಪೂರ್ವಾಙ್ಗಂ ಪಶ್ಯತು ॥

ಹರಿದ್ರಾ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ ಪಶ್ಯತು ॥

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾ ಪಶ್ಯತು ।

ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್ –
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ಮಮ ಸಹಕುಟುಮ್ಬಸ್ಯ ಮಮ ಚ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕ್ಷೇಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ವೀರ್ಯ ವಿಜಯ ಅಭಯ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸಮಸ್ತ ಮಙ್ಗಲಾವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಧನ ಕನಕ ವಸ್ತು ವಾಹನ ಧೇನು ಕಾಞ್ಚನ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಮಮ ಮನಶ್ಚಿನ್ತಿತ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯ ಅನುಕೂಲತಾ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನೇನ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಅಸ್ಮಿನ್ ಬಿಮ್ಬೇ ಸಾಙ್ಗಂ ಸಾಯುಧಂ ಸವಾಹನಂ ಸಪರಿವಾರಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಸ್ವಾಮಿನಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಮನುಜ ಬಾಹ್ಯ ವಿಮಾನ ವರ ಸ್ಥಿತಂ
ಗರುಡ ರತ್ನನಿಭಂ ನಿಧಿನಾಯಕಮ್ ।
ಶಿವಸಖಂ ಮುಕುಟಾದಿ ವಿಭೂಷಿತಂ
ವರ ಗದೇ ದಧತಂ ಭಜ ತುನ್ದಿಲಮ್ ॥
ಕುಬೇರಂ ಮನುಜಾಸೀನಂ ಸಗರ್ವಂ ಗರ್ವವಿಗ್ರಹಮ್ ।
ಸ್ವರ್ಣಚ್ಛಾಯಂ ಗದಾಹಸ್ತಂ ಉತ್ತರಾಧಿಪತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ।

ಆವಾಹನಮ್ –
ಹಿರ॑ಣ್ಯವರ್ಣಾಂ॒ ಹರಿ॑ಣೀಂ ಸು॒ವರ್ಣ॑ರಜ॒ತಸ್ರ॑ಜಾಮ್ ।
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವ॑ಹ ॥
ಆವಾಹಯಾಮಿ ದೇವೇಶ ಕುಬೇರ ವರದಾಯಕ ।
ಶಕ್ತಿಸಮ್ಯುತ ಮಾಂ ರಕ್ಷ ಬಿಮ್ಬೇಽಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।

ಆಸನಮ್ –
ತಾಂ ಮ॒ ಆವ॑ಹ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಮನ॑ಪಗಾ॒ಮಿನೀ᳚ಮ್ ।
ಯಸ್ಯಾಂ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯಂ ವಿ॒ನ್ದೇಯಂ॒ ಗಾಮಶ್ವಂ॒ ಪುರು॑ಷಾನ॒ಹಮ್ ॥
ವಿಚಿತ್ರರತ್ನಖಚಿತಂ ದಿವ್ಯಾಮ್ಬರಸಮನ್ವಿತಮ್ ।
ಕಲ್ಪಿತಂ ಚ ಮಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ವೀಕುರುಷ್ವ ದಯಾನಿಧೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ನವರತ್ನಖಚಿತ ಸುವರ್ಣ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪಾದ್ಯಮ್ –
ಅ॒ಶ್ವ॒ಪೂ॒ರ್ವಾಂ ರ॑ಥಮ॒ಧ್ಯಾಂ ಹ॒ಸ್ತಿನಾ॑ದಪ್ರ॒ಬೋಧಿ॑ನೀಮ್ ।
ಶ್ರಿಯಂ॑ ದೇ॒ವೀಮುಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರೀರ್ಮಾ॑ದೇ॒ವೀರ್ಜು॑ಷತಾಮ್ ॥
ಸರ್ವತೀರ್ಥ ಸಮಾನೀತಂ ಪಾದ್ಯಂ ಗನ್ಧಾದಿ ಸಮ್ಯುತಮ್ ।
ಯಕ್ಷೇಶ್ವರ ಗೃಹಾಣೇದಂ ಭಗವನ್ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅರ್ಘ್ಯಮ್ –
ಕಾಂ॒ ಸೋ᳚ಸ್ಮಿ॒ತಾಂ ಹಿರ॑ಣ್ಯಪ್ರಾ॒ಕಾರಾ॑ಮಾ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಜ್ವಲ॑ನ್ತೀಂ ತೃ॒ಪ್ತಾಂ ತ॒ರ್ಪಯ॑ನ್ತೀಮ್ ।
ಪ॒ದ್ಮೇ॒ ಸ್ಥಿ॒ತಾಂ ಪ॒ದ್ಮವ॑ರ್ಣಾಂ॒ ತಾಮಿ॒ಹೋಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥
ರಕ್ತಗನ್ಧಾಕ್ಷತೋಪೇತಂ ಸಲಿಲಂ ಪಾವನಂ ಶುಭಮ್ ।
ಅರ್ಘ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ದೇವೇಶ ಯಕ್ಷರಾಜ ಧನಪ್ರಿಯ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಹಸ್ತಯೋಃ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆಚಮನೀಯಮ್ –
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಪ್ರ॑ಭಾ॒ಸಾಂ ಯ॒ಶಸಾ॒ ಜ್ವಲ॑ನ್ತೀಂ॒ ಶ್ರಿಯಂ॑ ಲೋ॒ಕೇ ದೇ॒ವಜು॑ಷ್ಟಾಮುದಾ॒ರಾಮ್ ।
ತಾಂ ಪ॒ದ್ಮಿನೀ॑ಮೀಂ॒ ಶರ॑ಣಮ॒ಹಂ ಪ್ರಪ॑ದ್ಯೇಽಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೇ॑ ನಶ್ಯತಾಂ॒ ತ್ವಾಂ ವೃ॑ಣೇ ॥
ಕುಬೇರ ದೇವದೇವೇಶ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕ ।
ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಯಕ್ಷರಾಜ ಗೃಹಾಣಾಚಮನೀಯಕಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಮುಖೇ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸ್ನಾನಮ್ –
ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯವ॑ರ್ಣೇ॒ ತಪ॒ಸೋಽಧಿ॑ಜಾ॒ತೋ ವನ॒ಸ್ಪತಿ॒ಸ್ತವ॑ ವೃ॒ಕ್ಷೋಽಥ ಬಿ॒ಲ್ವಃ ।
ತಸ್ಯ॒ ಫಲಾ॑ನಿ॒ ತಪ॒ಸಾ ನು॑ದನ್ತು ಮಾ॒ಯಾನ್ತ॑ರಾ॒ಯಾಶ್ಚ॑ ಬಾ॒ಹ್ಯಾ ಅ॑ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಃ ॥
ಗಙ್ಗಾದಿ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಭ್ಯೈರಾನೀತಂ ತೋಯಮುತ್ತಮಮ್ ।
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಮರ್ಪಿತಂ ತುಭ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ಧನನಾಯಕ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಸ್ನಾನಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ವಸ್ತ್ರಮ್ –
ಉಪೈ॑ತು॒ ಮಾಂ ದೇ॑ವಸ॒ಖಃ ಕೀ॒ರ್ತಿಶ್ಚ॒ ಮಣಿ॑ನಾ ಸ॒ಹ ।
ಪ್ರಾ॒ದು॒ರ್ಭೂ॒ತೋಽಸ್ಮಿ॑ ರಾಷ್ಟ್ರೇ॒ಽಸ್ಮಿನ್ ಕೀ॒ರ್ತಿಮೃ॑ದ್ಧಿಂ ದ॒ದಾತು॑ ಮೇ ॥
ರಕ್ತವಸ್ತ್ರದ್ವಯಂ ಚಾರು ದೇವಯೋಗ್ಯಂ ಚ ಮಙ್ಗಲಮ್ ।
ಶುಭಪ್ರದಂ ಗೃಹಾಣ ತ್ವಂ ರಕ್ಷ ಯಕ್ಷಕುಲೇಶ್ವರ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ವಸ್ತ್ರಾರ್ಥಂ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಯಜ್ಞೋಪವೀತಮ್ –
ಕ್ಷುತ್ಪಿ॑ಪಾ॒ಸಾಮ॑ಲಾಂ ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠಾಮ॑ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ನಾ॑ಶಯಾ॒ಮ್ಯಹಮ್ ।
ಅಭೂ॑ತಿ॒ಮಸ॑ಮೃದ್ಧಿಂ॒ ಚ ಸರ್ವಾಂ॒ ನಿರ್ಣು॑ದ ಮೇ॒ ಗೃಹಾ॑ತ್ ॥
ಸ್ವರ್ಣಸೂತ್ರಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಉಪವೀತಂ ಧನೇಶ್ವರ ।
ಉತ್ತರೀಯೇಣ ಸಹಿತಂ ಗೃಹಾಣ ಧನನಾಯಕ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಾರ್ಥಂ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಗನ್ಧಮ್ –
ಗ॒ನ್ಧ॒ದ್ವಾ॒ರಾಂ ದು॑ರಾಧ॒ರ್ಷಾಂ॒ ನಿ॒ತ್ಯಪು॑ಷ್ಟಾಂ ಕರೀ॒ಷಿಣೀ᳚ಮ್ ।
ಈ॒ಶ್ವರೀ॑ಗ್ಂ ಸರ್ವ॑ಭೂತಾ॒ನಾಂ॒ ತಾಮಿ॒ಹೋಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥
ಚನ್ದನಾಗರು ಕರ್ಪೂರ ಕಸ್ತೂರೀ ಕುಙ್ಕುಮಾನ್ವಿತಮ್ ।
ಗನ್ಧಂ ಗೃಹಾಣ ವಿತ್ತೇಶ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ದಿವ್ಯ ಶ್ರೀ ಚನ್ದನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಹರಿದ್ರಾ ಕುಙ್ಕುಮ ಕಜ್ಜಲ ಕಸ್ತೂರೀ ಗೋರೋಜನಾದಿ ಸುಗನ್ಧ ದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆಭರಣಮ್ –
ಮನ॑ಸ॒: ಕಾಮ॒ಮಾಕೂ॑ತಿಂ ವಾ॒ಚಃ ಸ॒ತ್ಯಮ॑ಶೀಮಹಿ ।
ಪ॒ಶೂ॒ನಾಂ ರೂ॒ಪಮನ್ನ॑ಸ್ಯ॒ ಮಯಿ॒ ಶ್ರೀಃ ಶ್ರ॑ಯತಾಂ॒ ಯಶ॑: ॥
ರತ್ನಕಙ್ಕಣ ವೈಢೂರ್ಯ ಮುಕ್ತಾಹಾರಾದಿಕಾನಿ ಚ ।
ಸುಪ್ರಸನ್ನೇನ ಮನಸಾ ದತ್ತಾನಿ ಸ್ವೀಕುರುಷ್ವ ಭೋಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಆಭರಣಾರ್ಥಂ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪುಷ್ಪಾಣಿ –
ಕ॒ರ್ದಮೇ॑ನ ಪ್ರ॑ಜಾಭೂ॒ತಾ॒ ಮ॒ಯಿ॒ ಸಮ್ಭ॑ವ ಕ॒ರ್ದಮ ।
ಶ್ರಿಯಂ॑ ವಾ॒ಸಯ॑ ಮೇ ಕು॒ಲೇ ಮಾ॒ತರಂ॑ ಪದ್ಮ॒ಮಾಲಿ॑ನೀಮ್ ॥
ಮಾಲ್ಯಾದೀನಿ ಸುಗನ್ಧೀನಿ ಮಾಲತ್ಯಾದೀನಿ ವೈ ಪ್ರಭೋ ।
ಮಯಾಹೃತಾನಿ ಪೂಜಾರ್ಥಂ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ನಾನಾವಿಧ ಪರಿಮಲ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಙ್ಗಪೂಜಾ –
ಓಂ ಅಲಕಾಪುರಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ – ಪಾದೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಗುಹ್ಯೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ – ಗುಲ್ಫೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಕೋಶಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ – ಜಙ್ಘೇ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಮ್ಬರಧರಾಯ ನಮಃ – ಊರೂಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಯಕ್ಷರಾಜಾಯ ನಮಃ – ಕಟಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಅಶ್ವಾರೂಢಾಯ ನಮಃ – ನಾಭಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ – ಹೃದಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಧನಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ – ಬಾಹೂನ್ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾಯ ನಮಃ – ಕಣ್ಠಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಯ ನಮಃ – ಮುಖಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಸುನಾಸಿಕಾಯ ನಮಃ – ನಾಸಿಕಾಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ವಿಶಾಲನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ – ನೇತ್ರೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಕುಬೇರಾಯ ನಮಃ – ಸರ್ವಾಣ್ಯಙ್ಗಾನಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ।

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಪೂಜಾ –

ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ಪಶ್ಯತು ।

ಧೂಪಮ್ –
ಆಪ॑: ಸೃ॒ಜನ್ತು॑ ಸ್ನಿ॒ಗ್ಧಾ॒ನಿ॒ ಚಿ॒ಕ್ಲೀ॒ತ ವ॑ಸ ಮೇ॒ ಗೃಹೇ ।
ನಿ ಚ॑ ದೇ॒ವೀಂ ಮಾ॒ತರಂ॒ ಶ್ರಿಯಂ॑ ವಾ॒ಸಯ॑ ಮೇ ಕು॒ಲೇ ॥
ದಶಾಙ್ಗಂ ಗುಗ್ಗುಲೋಪೇತಂ ಸುಗನ್ಧಂ ಸುಮನೋಹರಮ್ ।
ಧೂಪಂ ಕುಬೇರ ಗೃಹ್ಣೀಷ್ವ ಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಧೂಪಂ ಆಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ।

ದೀಪಮ್ –
ಆ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಯ॒: ಕರಿ॑ಣೀಂ ಯ॒ಷ್ಟಿಂ॒ ಪಿ॒ಙ್ಗ॒ಲಾಂ ಪ॑ದ್ಮಮಾ॒ಲಿನೀಮ್ ।
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆ ವ॑ಹ ॥
ಸಾಜ್ಯಂ ತ್ರಿವರ್ತಿಸಮ್ಯುಕ್ತಂ ವಹಿನಾ ದ್ಯೋತಿತಂ ಮಯಾ
ಗೃಹಾಣ ಮಙ್ಗಲಂ ದೀಪಂ ಯಕ್ಷೇಶ್ವರ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।

ನೈವೇದ್ಯಮ್ –
ಆ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಪು॒ಷ್ಕರಿ॑ಣೀಂ ಪು॒ಷ್ಟಿಂ॒ ಸು॒ವ॒ರ್ಣಾಂ ಹೇ॑ಮಮಾ॒ಲಿನೀಮ್ ।
ಸೂ॒ರ್ಯಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆ ವ॑ಹ ॥
ನೈವೇದ್ಯಂ ಷಡ್ರಸೋಪೇತಂ ಫಲಯುಕ್ತಂ ಮನೋಹರಮ್ ।
ಇದಂ ಗೃಹಾಣ ನೈವೇದ್ಯಂ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಧನಾಧಿಪ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ತತ್ಸ॑ವಿತು॒ರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯ॒ಮ್ ।
ಭ॒ರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನ॑: ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಸತ್ಯಂ ತ್ವಾ ಋತೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ (ಋತಂ ತ್ವಾ ಸತ್ಯೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ)
ಅಮೃತಮಸ್ತು । ಅ॒ಮೃ॒ತೋ॒ಪ॒ಸ್ತರ॑ಣಮಸಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಾ॒ಣಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ಅ॒ಪಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ವ್ಯಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಓಂ ಉ॒ದಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ಸ॒ಮಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಮಧ್ಯೇ ಮಧ್ಯೇ ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಅ॒ಮೃ॒ತಾ॒ಪಿ॒ಧಾ॒ನಮ॑ಸಿ ।
ಉತ್ತರಾಪೋಶನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಹಸ್ತೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ । ಪಾದೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ ।
ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ತಾಮ್ಬೂಲಮ್ –
ತಾಂ ಮ॒ ಆ ವ॑ಹ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಮನ॑ಪಗಾ॒ಮಿನೀ᳚ಮ್ ।
ಯಸ್ಯಾಂ॒ ಹಿ॑ರಣ್ಯಂ॒ ಪ್ರಭೂ॑ತಂ॒ ಗಾವೋ॑ ದಾ॒ಸ್ಯೋಽಶ್ವಾ᳚ನ್ವಿ॒ನ್ದೇಯಂ॒ ಪುರು॑ಷಾನ॒ಹಮ್ ॥
ಪೂಗೀಫಲೈಃ ಸಕರ್ಪೂರೈರ್ನಾಗವಲ್ಲೀ ದಲೈರ್ಯುತಮ್ ।
ಮುಕ್ತಾಚೂರ್ಣಸಮಾಯುಕ್ತಂ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನೀರಾಜನಮ್ –
ಸ॒ಮ್ರಾಜಂ॑ ಚ ವಿ॒ರಾಜಂ॑ ಚಾಭಿ॒ಶ್ರೀರ್ಯಾ ಚ॑ ನೋ ಗೃ॒ಹೇ ।
ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀ ರಾ॒ಷ್ಟ್ರಸ್ಯ॒ ಯಾ ಮುಖೇ॒ ತಯಾ॑ ಮಾ॒ ಸಗ್ಂ ಸೃ॒ಜಾಮಸಿ ।
ಸನ್ತತ ಶ್ರೀರಸ್ತು ಸಮಸ್ತ ಮಙ್ಗಲಾನಿ ಭವನ್ತು ।
ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀರಸ್ತು ನಿತ್ಯಮಙ್ಗಲಾನಿ ಭವನ್ತು ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ನೀರಾಜನಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ।

ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಮ್ –
ಓಂ ರಾ॒ಜಾ॒ಧಿ॒ರಾ॒ಜಾಯ॑ ಪ್ರಸಹ್ಯಸಾ॒ಹಿನೇ᳚ ।
ನಮೋ॑ ವ॒ಯಂ ವೈ᳚ಶ್ರವ॒ಣಾಯ॑ ಕುರ್ಮಹೇ ।
ಸ ಮೇ॒ ಕಾಮಾ॒ನ್ಕಾಮ॒ಕಾಮಾ॑ಯ॒ ಮಹ್ಯಮ್᳚ ।
ಕಾ॒ಮೇ॒ಶ್ವ॒ರೋ ವೈ᳚ಶ್ರವ॒ಣೋ ದ॑ದಾತು ।
ಕು॒ಬೇ॒ರಾಯ॑ ವೈಶ್ರವ॒ಣಾಯ॑ ಮ॒ಹಾ॒ರಾ॒ಜಾಯ॒ ನಮ॑: ॥

ಓಂ ಯಕ್ಷರಾಜಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವೈಶ್ರವಣಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಕುಬೇರಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ವಿತ್ತೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕುಬೇರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಕ್ಷಾಯ ಕುಬೇರಾಯ ವೈಶ್ರವಣಾಯ ಧನಧಾನ್ಯಾಧಿಪತಯೇ ಧನಧಾನ್ಯಸಮೃದ್ಧಿಂ ಮೇ ದೇಹಿ ದಾಪಯ ಸ್ವಾಹಾ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಸುವರ್ಣ ದಿವ್ಯ ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆತ್ಮಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ –
ಯಾನಿಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾನ್ತರಕೃತಾನಿ ಚ
ತಾನಿ ತಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯನ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ ।
ಪಾಪೋಽಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಽಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಪಾಪಸಮ್ಭವ
ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಾ ।
ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ವರ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಆತ್ಮಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸಾಷ್ಟಾಙ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ –
ಉರಸಾ ಶಿರಸಾ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಮನಸಾ ವಚಸಾ ತಥಾ ।
ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಣಾಮೋಷ್ಟಾಙ್ಗಮುಚ್ಯತೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಸಾಷ್ಟಾಙ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಧನದಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಿಧಿಪದ್ಮಾಧಿಪಾಯ ಚ ।
ಭವನ್ತು ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮೇ ಧನಧಾನ್ಯಾದಿಸಮ್ಪದಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪುನಃ ಪೂಜಾ –
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಛತ್ರಮಾಚ್ಛಾದಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಚಾಮರೈರ್ವೀಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ನೃತ್ಯಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಗೀತಂ ಶ್ರಾವಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಆನ್ದೋಲಿಕಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಅಶ್ವಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಗಜಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಸಮಸ್ತ ರಾಜೋಪಚಾರಾನ್ ದೇವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಕ್ಷಮಾ ಪ್ರಾರ್ಥನ –
ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯನ್ತೇಽಹರ್ನಿಶಂ ಮಯಾ ।
ದಾಸೋಽಯಮಿತಿ ಮಾಂ ಮತ್ವಾ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರ ।
ಆವಾಹನಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ನ ಜಾನಾಮಿ ವಿಸರ್ಜನಮ್ ।
ಪೂಜಾವಿಧಿಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರ ।
ಮನ್ತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಮಹೇಶ್ವರ ।
ಯತ್ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾ ದೇವ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತುತೇ ।

ಅನಯಾ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನ ಪೂರ್ವಕ ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜನೇನ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರೀತೋ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ವರದೋ ಭವನ್ತು ॥

ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ಗ್ರಹಣಮ್ –
ಅಕಾಲಮೃತ್ಯಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿವಾರಣಮ್ ।
ಸಮಸ್ತಪಾಪಕ್ಷಯಕರಂ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕುಬೇರ ಪಾದೋದಕಂ ಪಾವನಂ ಶುಭಮ್ ॥
ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸಾದಂ ಶಿರಸಾ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ।

ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ।


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed