Sri Ganga Stava – ಶ್ರೀ ಗಂಗಾ ಸ್ತವಃ


ಸೂತ ಉವಾಚ –
ಶೃಣುಧ್ವಂ ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ಗಂಗಾಸ್ತವಮನುತ್ತಮಮ್ |
ಶೋಕಮೋಹಹರಂ ಪುಂಸಾಮೃಷಿಭಿಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಮ್ || ೧ ||

ಋಷಯ ಊಚುಃ –
ಇಯಂ ಸುರತರಂಗಿಣೀ ಭವನವಾರಿಧೇಸ್ತಾರಿಣೀ
ಸ್ತುತಾ ಹರಿಪದಾಂಬುಜಾದುಪಗತಾ ಜಗತ್ಸಂಸದಃ |
ಸುಮೇರುಶಿಖರಾಮರಪ್ರಿಯಜಲಾಮಲಕ್ಷಾಲಿನೀ
ಪ್ರಸನ್ನವದನಾ ಶುಭಾ ಭವಭಯಸ್ಯ ವಿದ್ರಾವಿಣೀ || ೨ ||

ಭಗೀರಥರಥಾನುಗಾ ಸುರಕರೀಂದ್ರದರ್ಪಾಪಹಾ
ಮಹೇಶಮುಕುಟಪ್ರಭಾ ಗಿರಿಶಿರಃಪತಾಕಾ ಸಿತಾ |
ಸುರಾಸುರನರೋರಗೈರಜಭವಾಚ್ಯುತೈಃ ಸಂಸ್ತುತಾ
ವಿಮುಕ್ತಿಫಲಶಾಲಿನೀ ಕಲುಷನಾಶಿನೀ ರಾಜತೇ || ೩ ||

ಪಿತಾಮಹಕಮಂಡಲುಪ್ರಭವಮುಕ್ತಿಬೀಜಾ ಲತಾ
ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಣಸ್ತುತದ್ವಿಜಕುಲಾಲವಾಲಾವೃತಾ |
ಸುಮೇರುಶಿಖರಾಭಿದಾ ನಿಪತಿತಾ ತ್ರಿಲೋಕಾವೃತಾ
ಸುಧರ್ಮಫಲಶಾಲಿನೀ ಸುಖಪಲಾಶಿನೀ ರಾಜತೇ || ೪ ||

ಚರದ್ವಿಹಗಮಾಲಿನೀ ಸಗರವಂಶಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾ
ಮುನೀಂದ್ರವರನಂದಿನೀ ದಿವಿ ಮತಾ ಚ ಮಂದಾಕಿನೀ |
ಸದಾ ದುರಿತನಾಶಿನೀ ವಿಮಲವಾರಿಸಂದರ್ಶನ-
ಪ್ರಣಾಮಗುಣಕೀರ್ತನಾದಿಷು ಜಗತ್ಸು ಸಂರಾಜತೇ || ೫ ||

ಮಹಾಭಿಷಸುತಾಂಗನಾ ಹಿಮಗಿರೀಶಕೂಟಸ್ತನಾ
ಸಫೇನಜಲಹಾಸಿನೀ ಸಿತಮರಾಲಸಂಚಾರಿಣೀ |
ಚಲಲ್ಲಹರಿಸತ್ಕರಾ ವರಸರೋಜಮಾಲಾಧರಾ
ರಸೋಲ್ಲಸಿತಗಾಮಿನೀ ಜಲಧಿಕಾಮಿನೀ ರಾಜತೇ || ೬ ||

ಕ್ವಚಿನ್ಮುನಿಗಣೈಃ ಸ್ತುತಾ ಕ್ವಚಿದನಂತಸಮ್ಪೂಜಿತಾ
ಕ್ವಚಿತ್ಕಲಕಲಸ್ವನಾ ಕ್ವಚಿದಧೀರಯಾದೋಗಣಾ |
ಕ್ವಚಿದ್ರವಿಕರೋಜ್ಜ್ವಲಾ ಕ್ವಚಿದುದಗ್ರಪಾತಾಕುಲಾ
ಕ್ವಚಿಜ್ಜನವಿಗಾಹಿತಾ ಜಯತಿ ಭೀಷ್ಮಮಾತಾ ಸತೀ || ೭ ||

ಸ ಏವ ಕುಶಲೀ ಜನಃ ಪ್ರಣಮತೀಹ ಭಾಗೀರಥೀಂ
ಸ ಏವ ತಪಸಾಂ ನಿಧಿರ್ಜಪತಿ ಜಾಹ್ನವೀಮಾದರಾತ್ |
ಸ ಏವ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ಸ್ಮರತಿ ಸಾಧು ಮಂದಾಕಿನೀಂ
ಸ ಏವ ವಿಜಯೀ ಪ್ರಭುಃ ಸುರತರಂಗಿಣೀಂ ಸೇವತೇ || ೮ ||

ತವಾಮಲಜಲಾಚಿತಂ ಖಗಸೃಗಾಲಮೀನಕ್ಷತಂ
ಚಲಲ್ಲಹರಿಲೋಲಿತಂ ರುಚಿರತೀರಜಂಭಾಲಿತಮ್ |
ಕದಾ ನಿಜವಪುರ್ಮುದಾ ಸುರನರೋರಗೈಃ ಸಂಸ್ತುತೋಽಪ್ಯಹಂ
ತ್ರಿಪಥಗಾಮಿನಿ ಪ್ರಿಯಮತೀವ ಪಶ್ಯಾಮ್ಯಹೋ || ೯ ||

ತ್ವತ್ತೀರೇ ವಸತಿಂ ತವಾಮಲಜಲಸ್ನಾನಂ ತವ ಪ್ರೇಕ್ಷಣಂ
ತ್ವನ್ನಾಮಸ್ಮರಣಂ ತವೋದಯಕಥಾಸಂಲಾಪನಂ ಪಾವನಮ್ |
ಗಂಗೇ ಮೇ ತವ ಸೇವನೈಕನಿಪುಣೋಽಪ್ಯಾನಂದಿತಶ್ಚಾದೃತಃ
ಸ್ತುತ್ವಾ ಚೋದ್ಗತಪಾತಕೋ ಭುವಿ ಕದಾ ಶಾಂತಶ್ಚರಿಷ್ಯಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೦ ||

ಇತ್ಯೇತದೃಷಿಭಿಃ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಗಂಗಾಸ್ತವನಮುತ್ತಮಮ್ |
ಸ್ವರ್ಗ್ಯಂ ಯಶಸ್ಯಮಾಯುಷ್ಯಂ ಪಠನಾಚ್ಛ್ರವಣಾದಪಿ || ೧೧ ||

ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ಪುಂಸಾಂ ಬಲಮಾಯುರ್ವಿವರ್ಧನಮ್ |
ಪ್ರಾತರ್ಮಧ್ಯಾಹ್ನಸಾಯಾಹ್ನೇ ಗಂಗಾಸಾನ್ನಿಧ್ಯತಾ ಭವೇತ್ || ೧೨ ||

ಇತ್ಯೇತದ್ಭಾರ್ಗವಾಖ್ಯಾನಂ ಶುಕದೇವಾನ್ಮಯಾ ಶ್ರುತಮ್ |
ಪಠಿತಂ ಶ್ರಾವಿತಂ ಚಾತ್ರ ಪುಣ್ಯಂ ಧನ್ಯಂ ಯಶಸ್ಕರಮ್ || ೧೩ ||

ಅವತಾರಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಕಲ್ಕೇಃ ಪರಮಮದ್ಭುತಮ್ |
ಪಠತಾಂ ಶೃಣ್ವತಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸರ್ವಾಶುಭವಿನಾಶನಮ್ || ೧೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಕಲ್ಕಿಪುರಾಣೇ ಗಂಗಾಸ್ತವಃ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed